Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Program kształcenia kierunku: Teologia (od 2012/2013) | Nauki o rodzinie I (od 2012/2013) | Nauki o rodzinie II (od 2012/2013) | Teologia (od 2014/2015) | Nauki o rodzinie I (od 2014/2015) | Nauki o rodzinie II (od 2014/2015)

Efekty kształcenia dla kierunku teologia (od 2012/2013)

poziom kształcenia: jednolite magisterskie

profil kształcenia: ogólnoakademickiWIEDZA

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
TMA_W01                ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie nauk biblijnych i teologii systematycznej, historii Kościoła, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnejH2A_W01
TMA_W02               ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii, i prawa kanonicznego, którą jest w stanie rozwijać i stosować w działalności profesjonalnejH1A_W01
TMA_W03               zna terminologię nauk teologicznych i jej korzenie grecko-łacińskieH2A_W02
TMA_W04               ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą teorie i metodologię teologii, dającą możliwość specjalizacji w ramach studiów trzeciego stopniaH2A_W03
TMA_W05               ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii biblijnejH2A_W04
TMA_W06               ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii systematycznej, zwłaszcza fundamentalnej, dogmatycznej i moralnejH2A_W04
TMA_W07               ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznychH2A_W04
TMA_W08               zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego , dialogu ekumenicznego i międzyreligijnegoH2A_W04
TMA_W09                ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu filozofii i prawa kanonicznegoH1A_W04, S1A_W07
TMA_W10               zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożeniaH2A_W04
TMA_W11               ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego; zna także katolicką naukę społecznąH2A_W06, S2A_W04
TMA_W12               ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowychH2A_W05
TMA_W13               ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie teologii oraz ogólną wiedzę o nich w zakresie filozofiiH2A_W06
TMA_W14               rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznymH2A_W07, S2A_W03
TMA_W15               ma gruntowną znajomość zasad interpretacji tekstu teologicznegoH2A_W07
TMA_W16               ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz o historycznej zmienności jego znaczeń i ich konsekwencjach dla teologii oraz elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceńH2A_W09,S1A_W09
TMA_W17               ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiejH2A_W10
TMA_W18               ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi oraz o procesach zmian zachodzących w kręgu kultur będących pod wpływem chrześcijaństwa, zwłaszcza w odniesieniu do roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury EuropyS2A_W03, S2A_W04, S2A_W08
TMA_W19               ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w zakresie aktywności religijnej człowieka oraz zna wybrane koncepcje człowieka i świata oraz rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumemH2A_W04, S2A_W05
TMA_W20               zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnejH2A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
TMA_U01                  potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznejH2A_U01
TMA_U02                  posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów filozoficznych, biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalH2A_U02
TMA_U03                  posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie dyscyplin pomocniczych teologiiH1A_U02, S1A_U03
TMA_U04                  posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznychH2A_U01, H2A_U02, H2A_U09
TMA_U05                  umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własnym rozwojem osobowym i karierą zawodowąH2A_U03
TMA_U06                  posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnychH2A_U04
TMA_U07                  potrafi integrować wiedzę z różnych subdyscyplin teologii, odnajdywać powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnegoH2A_U04
TMA_U08                  potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych i światopoglądowych, wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowymH2A_U05
TMA_U09                  posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji światopoglądowej dotyczącej zagadnień teologicznych i życia Kościoła, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenH2A_U06
TMA_U10                  umie prowadzić dialog światopoglądowy, ekumeniczny i międzyreligijny H2A_U04, H2A_U03
TMA_U11                  posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy teologicznej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediachH2A_U07
TMA_U12                  potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymiS2A_U01
TMA_U13                  potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (dogmatycznymi, etyczno-moralnymi, prawnymi, zawodowymi) Kościoła katolickiego w celu rozwiązywania konkretnych problemówS2A_U05
TMA_U14                  potrafi nawiązywać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnejH2A_U04, H2A_U03
TMA_U15                  potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiegoH2A_U04, H2A_U03
TMA_U16                  potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami z zakresu teologii oraz filozofii, historii Kościoła i prawa kanonicznego oraz niespecjalistami, w języku polskim i w wybranym języku obcym, a także popuH2A_U08
TMA_U17                  posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcegoH2A_U09, H2A_U11
TMA_U18                  posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcegoH2A_U10, H2A_U11
TMA_U19                  posiada podstawową umiejętność uwzględniania w badaniach źródeł w języku łacińskim i greckimH2A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
TMA_K01                   ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętnościH2A_K01
TMA_K02                   rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar inH2A_K01, S2A_K06
TMA_K03                   potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne roleH2A_K02
TMA_K04                   potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalnościH2A_K03, S2A_K05
TMA_K05                   ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemówH2A_K01, H2A_K03, S2A_K06
TMA_K06                   identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne — związane z życiem indywidualnym i społecznymH2A_K04
TMA_K07                   ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiegoH2A_K04, S2A_K04
TMA_K08                   interesuje się dokonaniami, ośrodkami i szkołami badawczymi w zakresie teologiiH2A_K06
TMA_K09                   uczestniczy w życiu kulturalnym i interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymiH2A_K06
TMA_K10                   uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa chrześcijańskiego i kulturowego regionu, kraju i EuropyH2A_K05Dodatkowe efekty kształcenia związane z uprawnieniem do wykonywania zawodu nauczyciela


WIEDZA

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
TnMA_W01            zna terminologię wykorzystywaną do opisu zjawisk pedagogicznych oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych, a także w odniesieniu do teologiiH2A_W02,H2A_W03
TnMA_W02            ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego teologiczno-filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawH1A_W05
TnMA_W03            zna wybrane koncepcje człowieka oraz ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznychH2A_W04,S2A_W05
TnMA_W04            zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów i ich związek z życiem religijno-duchowymH1A_W04
TnMA_W05            ma uporządkowaną wiedzę o rodzajach więzi społeczno-eklezjalnych, prawidłowościach nimi rządzących oraz o różnych strukturach społecznych i instytucjach eklezjalnych, a także o zachodzących między nimi relacjachS1A_W02,S1A_W03,S1A_W04
TnMA_W06            ma uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych i katechetycznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzącychS1A_W02,S1A_W03,S1A_W08
TnMA_W07            ma wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, a także pastoralno-charytatywnychS1A_W09
TnMA_W08            posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej, a także katechetycznej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowychS1A_W04
TnMA_W09            posiada pogłębioną wiedzę na temat specyfiki zaburzeń funkcjonowania u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnychS1A_W04
TnMA_W10            posiada wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogiczno-katechetycznej (przedszkola, szkoły ogólnodostępne, szkoły specjalne, oddziały integracyjne)H1A_W04
TnMA_W11            ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowychS1A_W07
TnMA_W12            ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego oraz etyki zawodu nauczycielaS1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
TnMA_U01              potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i katechetycznejS1A_U01,S1A_U08
TnMA_U02              potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, katechetycznych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań S1A_U01,S1A_U02,S1A_U04,S1A_U06
TnMA_U03              potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogiczno-katechetycznejH1A_U04,H1A_U06,S1A_U03,S1A_U08
TnMA_U04              potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczno-katechetyczną, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologiiH1A_U01,H1A_U03,H1A_U10
TnMA_U05              posiada elementarne umiejętności badawcze, pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków oraz podejmowania odpowiednich działańH1A_U02,H1A_U04,S1A_U01
TnMA_U06              ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestiiH1A_U06,H1A_U07
TnMA_U07              potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogiczno-katechetycznej z wykorzystaniem nowoczesnych strategii edukacyjnychS1A_U06,S1A_U07
TnMA_U08              potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogiczno-katechetycznych, także tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz wspierać ich w procesie samowychowaniaS1A_U06
TnMA_U09              potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespoleH2A_U05
TnMA_U10              potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego, jak również dokonać analizy własnych działań pedagogiczno-katechetycznych i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniuS1A_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
TnMA_K01               ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogiczno-katechetycznych w środowisku społecznym i eklezjalnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie katechezy szkolnej i pozaszkolnej; angażuje się we współpracęH1A_K04,H2A_K02,S1A_K04,S1A_K06
TnMA_K02               dostrzega i formułuje problemy teologiczno-moralne i dylematy etyczne związane z ludzką aktywnością, poszukuje optymalnych rozwiązań z punktu widzenia światopoglądu chrześcijańskiego; postępuje zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka H1A_K04,S1A_K04
TnMA_K03               ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanego działania pedagogiczno-katechetycznego w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno-formacyjnychH2A_K04,S2A_K04
TnMA_K04               jest świadomy etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniówH1A_K04,S1A_K04
TnMA_K05               jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i ewangelizacyjno-katechetyczne H1A_K02,S1A_K02
TnMA_K06               odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczno-katechetyczneS1A_K03,S1A_K05
TnMA_K07               utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogiczno-katechetycznej; odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowanie, planowanie i realizowanie działań pedagogiczno-katechetycznych S2A_K04,S2A_K05Dodatkowe efekty kształcenia wymagane do podjęcia posługi duchownego w Kościele katolickim


WIEDZA

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
TkMA_W01             ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii pastoralnej i teologii życia duchowegoH2A_W04
TkMA_W02             ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu liturgiki i liturgii, obrzędowości Kościoła katolickiego i pobożności ludowejH2A_W04
TkMA_W03             ma pogłębioną wiedzę z zakresu teologii słowa Bożego i sakramentów H2A_W04
TkMA_W04             ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu prawa kanonicznegoS2A_W04
TkMA_W05             ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę na temat działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, ekumenicznej i charytatywnej Kościoła katolickiegoH2A_W04

UMIEJĘTNOŚCI

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
TkMA_U01              potrafi podejmować i wypełniać ogólne i specjalistyczne zadania duszpasterskie Kościoła katolickiegoH2A_U04,H2A_U03
TkMA_U02              potrafi popularyzować wiedzę teologiczną, przekazywać ją i dzielić się doświadczeniem religijno-duchowym, zwłaszcza przez posługę duszpasterską w Kościele katolickimH2A_U08
TkMA_U03              potrafi przygotowywać i wygłaszać homilie oraz inne wystąpienia związane z działalnością duszpasterskąH2A_U10
TkMA_U04              potrafi sprawować liturgię i obrzędy Kościoła katolickiegoH2A_U10
TkMA_U05              umie organizować parafialną działalność duszpasterską, ekumeniczną, charytatywną, oraz animować aktywność małych grupH2A_U08,S2A_U04,S2A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
TkMA_W01             ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii pastoralnej i teologii życia duchowegoH2A_W04
TkMA_W02             ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu liturgiki i liturgii, obrzędowości Kościoła katolickiego i pobożności ludowejH2A_W04
TkMA_W03             ma pogłębioną wiedzę z zakresu teologii słowa Bożego i sakramentów H2A_W04
TkMA_W04             ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu prawa kanonicznegoS2A_W04
TkMA_W05             ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę na temat działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, ekumenicznej i charytatywnej Kościoła katolickiegoH2A_W04
TkMA_U01              potrafi podejmować i wypełniać ogólne i specjalistyczne zadania duszpasterskie Kościoła katolickiegoH2A_U04,H2A_U03
TkMA_U02              potrafi popularyzować wiedzę teologiczną, przekazywać ją i dzielić się doświadczeniem religijno-duchowym, zwłaszcza przez posługę duszpasterską w Kościele katolickimH2A_U08
TkMA_U03              potrafi przygotowywać i wygłaszać homilie oraz inne wystąpienia związane z działalnością duszpasterskąH2A_U10
TkMA_U04              potrafi sprawować liturgię i obrzędy Kościoła katolickiegoH2A_U10
TkMA_U05              umie organizować parafialną działalność duszpasterską, ekumeniczną, charytatywną, oraz animować aktywność małych grupH2A_U08,S2A_U04,S2A_U05
TkMA_K01               podejmuje przez całe życie osobisty religijno-duchowy rozwój i potrafi kierować rozwojem religijno-duchowym innych osóbH2A_K01
TkMA_K02               prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy doktrynalne i etyczno-moralne związane z pracą duszpasterskąH2A_K04
TkMA_K03               umie uczestniczyć w przygotowaniu i kierowaniu działalnością społeczną, potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne i eklezjalne swojej działalnościS2A_K05
TkMA_K04               potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kultury chrześcijańskiej oraz w odniesieniu do dóbr materialnych Kościoła H2A_K05,S2A_K07
TkMA_K05               wykazuje gotowość do podejmowania trudnych zadań związanych z pracą duszpasterską i pełnioną funkcją społeczno-eklezjalną H2A_K02,H2A_K04,S2A_K05