Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Program kształcenia kierunku: Teologia (od 2012/2013) | Nauki o rodzinie I (od 2012/2013) | Nauki o rodzinie II (od 2012/2013) | Teologia (od 2014/2015) | Nauki o rodzinie I (od 2014/2015) | Nauki o rodzinie II (od 2014/2015)PROGRAM KSZTAŁCENIA

1

nazwa kierunku

teologia (od 2012/2013)

2

poziom kształcenia

jednolite magisterskie

3

profil kształcenia

ogólnoakademicki

Efekty kształcenia

4

opis zakładanych efektów kształcenia

załącznik 1 [kliknij by wyświetlić]

5

opis zakładanych efektów kształcenia związanych z kwalifikacjami uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela

6

opis zakładanych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich

7

wzorcowe efekty kształcenia

nie dotyczy

Program studiów

8

związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni

Wydział Teologiczny UŚ pozostaje w swojej działalności naukowo-dydaktycznej w zgodzie z przyjętą 24 stycznia 2012 roku przez Senat UŚ „Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012–2020” oraz kieruje się Misją, która w swych podstawowych założeniach współbrzmi z Misją Uniwersytetu Śląskiego. Nie inne przekonanie pobudza wspólnotę Wydziału Teologicznego do działania na kierunku teologia, jak to, które leży u podstaw zabiegów czynionych przez Uniwersytet Śląski i przekłada się w praktyce na przeświadczenie o tym, że „myślenie o przyszłości w kategoriach szans i zagrożeń stanowi warunek istnienia i rozwoju każdej instytucji, w tym uniwersytetu”. W związku z powyższym cele strategiczne Wydziału Teologicznego na okres najbliższych ośmiu lat, tj. po rok 2020, utożsamiają się z uniwersyteckimi i stanowią próbę harmonijnego przełożenia na grunt jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego czterech jego głównych celów strategicznych.

 

Cel strategiczny 1:

Zespołowa praca badawcza i badania naukowe na wysokim poziomie

 

Wydział Teologiczny należy do tych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego, które na bazie przeprowadzonej w 2010 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenie parametrycznej podtrzymały nabytą 6 lat wcześniej kategorię pierwszą, jaka niedawno została przekształcona w kategorię „A”. Zasadniczym obszarem aktywności badawczej zespołu naukowo-dydaktycznego w Wydziale Teologicznym UŚ jest strefa badań podstawowych, rozwijanych priorytetowo w ramach jego wewnętrznych jednostek strukturalnych, jakimi są Zakłady. Potrzebą chwili w okresie objętym strategią stają się silne zespoły badawcze, zogniskowane na badaniach o wysokim wskaźniku jakościowym. Sprawą w oczywisty sposób łączącą się z badaniami jest kwestia ich finansowania. Cieszy fakt, że w ostatnich latach wzrosła wysokość dotacji podstawowej, niemniej wzmocnieniu musi ulec skuteczność pracowników Wydziału w pozyskiwaniu grantów badawczych krajowych i zagranicznych.

 

Cel strategiczny 2:

Innowacyjne kształcenie i konkurencyjna oferta dydaktyczna

 

Wydział Teologiczny UŚ jest jednostką badawczo-dydaktyczną, w związku z czym łączy w systemie swej działalności badania naukowe z kształceniem. Kształcenie studentów na kierunku teologia odbywa się w systemie jednolitych studiów magisterskich. Wprowadzana w życie reforma szkolnictwa wyższego mobilizuje do zmiany profilu patrzenia na proces edukacyjny. Chodzi o to, by był on pojmowany w kategoriach naszych absolwentów. Do tej pory uwagę pracowników naukowo-dydaktycznych przykuwała zbytnia troska o przekaz wiedzy i zdobywanie jej przez studentów, mało natomiast podkreślana była kwestia nabywanych w procesie kształcenia umiejętności i kompetencji, jakimi absolwenci powinni się cechować w ich życiu religijno-społecznym oraz zawodowym. Zasadniczym aspektem innowacyjnego charakteru kształcenia na Wydziale Teologicznym staje się więc w okresie objętym strategią rozwoju UŚ myślenie kategoriami efektów kształcenia. W praktyce powinno się to przekładać na zmianę sposobu kształcenia: z biernego przyswajania wiedzy na aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia problemowego, z zachowaniem relacji mistrz-student. Ważne już dziś staje się dla nas również miejsce i rodzaj przyszłego zawodowego zaangażowania tych, którzy są teraz naszymi studentami – bo to powinno w dużej mierze determinować wcielane w życie programy studiów. W systemie kształcenia w naszym Wydziale obecny jest aspekt interdyscyplinarności (studenci innych kierunków studiują teologię – i odwrotnie), a także nabywana jest przez nas coraz bardziej cecha umiędzynarodowienia. Niełatwa sytuacja demograficzna kraju i znaczny spadek kandydatów na studia każe z nadzieją patrzeć na dotychczasową strategię Wydziału otwierania się na młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Wiele w kwestii pozyskiwania kandydatów zależy od naszej organizacji naboru na studia oraz przemyślanej działalności informacyjnej o Wydziale i możliwościach studiowania na nim. Cenna jest w tym względzie szeroka i utrwalona już współpraca z Archidiecezjalnym Wydziałem Katechetycznym, czy bezpośrednio z katechetami, którzy mają żywy kontakt z młodzieżą, dzięki szkole lub parafialnemu duszpasterstwu młodzieżowemu. Pozostajemy otwarci na laureatów i finalistów różnych olimpiad. Wydział Teologiczny chce stwarzać szansę studiowania przez całe życie, w związku z czym zapobiegać będzie procesowi ubywania chętnych na studia niestacjonarne i podyplomowe.

 

Cel strategiczny 3:

Aktywne współdziałanie Wydziału Teologicznego z otoczeniem

 

Wydział Teologiczny jest w sposób naturalny związany ze środowiskiem, w którym zaistniał i któremu pragnie służyć. Szczególnym obszarem współpracy Wydziału z otoczeniem jest szeroko pojęta kultura, która wyrasta i budowana jest na gruncie wiary – doświadczanej przez wspólnotę ochrzczonych, przeżywanej i z pokolenia na pokolenie przekazywanej, ale też zgłębianej, badanej, studiowanej i intelektualnie ugruntowywanej przez naszą społeczność akademicką. Motorem obopólnego przenikania się tych kwestii w omawianym obszarze jest przeświadczenie stron o wzajemnych korzyściach i szansach, przed jakimi stawia je okoliczność kontaktu z chrześcijaństwem. Chodzi bowiem o to, by budować pomost między kulturą i wiarą, życiowym doświadczeniem i wiedzą o ludzkim życiu, obecnych w nim problemach, ale też o możliwościach zaradzania im i wychodzenia im naprzeciw. Stąd otwarcie się na służenie otoczeniu specjalistami, zasobami bibliotecznymi, informatycznymi, a także zdobywanymi osiągnięciami. Współpraca Wydziału Teologicznego z otoczeniem obejmuje też współdziałanie z innymi Wydziałami Teologicznymi – w Polsce i poza jej granicami, szczególnie zaś w najbliższym nam regionie Środkowowschodnej Europy. Środowisko WTL zdobyło już na tym polu odpowiednie doświadczenia, niemniej potrzebą chwili stają się międzyuczelniane programy badawcze oraz programy kształcenia. Przed nami poszukiwanie i doskonalenie form współpracy z instytucjami archidiecezjalnymi, w celu zapewnienia transferu wyników badań do działalności duszpasterskiej Kościoła, jak też ożywienia współpracy w obszarze: teologia – duszpasterstwo – kultura środowiskowa. Dla zabezpieczenia sobie względnej stabilności w napływie kandydatów na studia, strategia rozwoju WTL zakłada podtrzymywanie i doskonalenie form współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, a także pracującymi w nich katechetami. Szczególną potrzebą chwili jest dla WTL nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów z przyszłymi pracodawcami dla naszych absolwentów.

 

Cel strategiczny 4:

Systemowe Zarządzanie Wydziałem Teologicznym

 

W mówieniu o zarządzaniu Wydziałem Teologicznym ma się na myśli wszystkie jego zasoby, zachodzące w nim procesy, zgłębianą w nim i przekazywaną wiedzę, jak też finanse. W planie strategii rozwoju Wydziału na przestrzeni najbliższych lat chodzi o zarządzanie strategiczne i systemowe. Przez strategiczne rozumie się zogniskowane na wybranej grupie celów, których osiągnięcie gwarantuje wyższą jakość i dynamiczny rozwój, połączony z zapewnieniem elementu konkurencyjności. W zmierzaniu ku takim celom pomocna jest identyfikacja kluczowych dla Wydziału czynników wpływu i procesów zmian, jak też zaznajomienie się z dynamiką ich zachodzenia. Metodą na strategiczny system zarządzania jest koordynacja i integracja działań w różnych obszarach funkcjonowania Wydziału. Stąd ważnym elementem omawianego typu zarządzania jest planowanie – średnio i długookresowe. Kierowanie Wydziałem w oparciu o zarządzanie systemowe stwarza realną szansę na zabezpieczenie się przed intuicyjnością czy uznaniowością w podejmowaniu decyzji, jak też na równomierne traktowanie każdej ze składowych części Wydziału. W tym względzie nabiera znaczenia koordynująca rola administracji wydziałowej. Omawiany system zarządzania wymusza pozytywny stosunek do kwestii wewnętrznej organizacji Wydziału i zatrudnienia w nim, a także uproszczenie procesu decyzyjnego. Monitoring wszystkich ważnych strategicznie działań Wydziału zapewni wdrażany System Kontroli Zarządczej. Ważną funkcję integracyjną spełnia w środowisku WTL czynnik informatyczny, bo dzięki niemu łatwiejsza jest wzajemna komunikacja i dostępność, poprawia się jakość przekazu informacji i zwiększa stopień samoobsługi kandydatów na studia, studentów, doktorantów oraz pracowników, którzy mogą korzystać z usług dostępnych w Internecie. Systemowe, tzn. poddane konkretnej opcji rozwoju WTL, będzie też zarządzanie w sferze zatrudnieniowej.

9

forma studiów

stacjonarne i niestacjonarne

10

liczba semestrów

10 albo 11 (specjalność pastoralna)

11

liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów

300 albo 330 (specjalność pastoralna)

12

obszar (albo obszary kształcenia), do którego kierunek jest przyporządkowany

obszar nauk humanistycznych

13

procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS

studia są jednoobszarowe

14

dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty kształcenia

dziedzina: teologia

15

tytuł zawodowy

magister teologii

16

specjalności

ogólna, nauczycielska, pastoralna

17

opis modułów kształcenia (wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS oraz sposobami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta)

+ rozwiń listę modułów | - ukryj listę
18

plan studiów

załącznik 3 [kliknij, by wyświetlić]

19

warunki wymagane do ukończenia studiów z określoną specjalnością

patrz załącznik 3

20

organizacja procesu uzyskania dyplomu

załącznik 4 [kliknij, by wyświetlić]

21

procentowy udział liczby punktów ECTS uzyskiwanych w ramach wybieranych przez studenta modułów kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS

specjalność ogólna – 30%
specjalność nauczycielska – 30%
specjalność pastoralna – 36%

22

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

specjalności ogólna i nauczycielska: 300
specjalność pastoralna: 330

23

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych

184

24

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych

0

25

minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów

0

26

minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego

2

27

wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

załącznik 5 [kliknij, by wyświetlić]

28

minimum kadrowe

załącznik 6 [kliknij, by wyświetlić]

29

proporcje minimum kadrowego do liczby studentów

1:34

Informacje dodatkowe

30

ogólna charakterystyka kierunku

Kierunek „teologia” prowadzony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego stanowi klasyczną realizację projektu studiów teologicznych wyznaczonego w ramach Kościoła katolickiego przez normy konstytucji Sapientia christiana. Kierunek opiera się na pogłębionym studium filozofii (logika i teoria poznania, historia filozofii, antropologia, metafizyka, etyka), będącej wprowadzeniem do właściwego studium teologii. Ta zaś poznawana jest w kontekście rzetelnej wiedzy historycznej o początkach i rozwoju chrześcijaństwa. Trzon studiów stanowią teologia biblijna i teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna i moralna). Na ich bazie rozwijane są wiedza i umiejętności z innych dyscyplin, w szczególności duchowości, liturgiki, prawa kanonicznego, katolickiej nauki społecznej).

31

ogólna charakterystyka specjalności

Specjalność pastoralna
Specjalność pastoralna przygotowuje wyłącznie przyszłych duchownych Kościoła katolickiego. Prócz podstawowego programu teologii studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z posługą pastoralną w Kościele katolickim oraz uzyskują przygotowanie do nauczania religii w szkołach publicznych.

Specjalność ogólna
Specjalność ogólna kształci teologów, którzy nie zamierzają podejmować pracy jako katecheci. W związku z tym program rozbudowany jest w zakresie podstawowych dyscyplin teologicznych (teologia fundamentalna, teologia biblijna, teologia dogmatyczna, teologia moralna). Specjalność ogólna stanowi szczególnie dobre przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia z teologii.

Specjalność nauczycielska
Specjalność nauczycielska przygotowuje przyszłych katechetów Kościoła katolickiego (nauczycieli religii). Prócz podstawowego programu teologii studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z uprawnieniami do nauczania religii w szkołach publicznych. Program jest rozbudowany w stronę wzmocnienia umiejętności katechetycznych.

32

matryca efektów kształcenia (pokrycie kierunkowych przez modułowe)

załącznik 7 [kliknij, by wyświetlić]

33

opis działalności badawczej wydziału w odpowiednim obszarze wiedzy (dla studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich)

załącznik 8 [kliknij, by wyświetlić]

34

sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

35

sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

36

sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

37

sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

38

opis wewnętrznego systemu jakości kształcenia

załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

39

[opcjonalnie:] opis warunków prowadzenia kształcenia na odległość

nie dotyczy

40

[opcjonalnie, zwłaszcza dla studiów II stopnia:] opis osiągniętych na wcześniejszym etapie studiów efektów kształcenia wymaganych od kandydata do przyjęcia na kierunek

nie dotyczy