Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 22.09 godz. 10.00-11.30; 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 21.09; 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. W. Surmiak: 19 września, 8.00-9.30

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 22.09. (pt) 15.00-16.30; 29.09. (pt) 15.00-16.30

B. Urbanek: 22.09 pt 11:00-12:30

ks. A. Żądło: piątek 22.IX godz. 11.00-13.00

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

ks. M. Moj: Egzamin poprawkowy z Pisma Janowych - teologia zaoczna rok III - sobota, 23.09.2017 r. w sali 205/3 o godz. 9:00

ks. P. Sawa: piątek, 22.09, godz. 11.00-12.30

M. Kozubek: 19.09 godz. 11:00-14:00 i 25.09 godz. 11:00-12:30

ks. D. Bednarski: 19 września, 14.00-15.30

ks. B. Kuźnik: 21.09; 29.09 godz. 13.00 - 13.45

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Program kształcenia kierunku: Teologia (od 2012/2013) | Nauki o rodzinie I (od 2012/2013) | Nauki o rodzinie II (od 2012/2013) | Teologia (od 2014/2015) | Nauki o rodzinie I (od 2014/2015) | Nauki o rodzinie II (od 2014/2015)PROGRAM KSZTAŁCENIA

1

nazwa kierunku

nauki o rodzinie (od 2012/2013)

2

poziom kształcenia

pierwszy

3

profil kształcenia

ogólnoakademicki

Efekty kształcenia

4

opis zakładanych efektów kształcenia

załącznik 1 [kliknij by wyświetlić]

5

opis zakładanych efektów kształcenia związanych z kwalifikacjami uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela

6

opis zakładanych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich

7

wzorcowe efekty kształcenia

nie dotyczy

Program studiów

8

związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni

Wydział Teologiczny UŚ kieruje się Misją, która w swych podstawowych założeniach współbrzmi z Misją Uniwersytetu Śląskiego oraz pozostaje w swojej działalności naukowo-dydaktycznej w zgodzie z przyjętą 24 stycznia 2012 roku przez Senat UŚ „Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012–2020”.

 

W Misję Uniwersytetu Śląskiego oraz Misję Wydziału Teologicznego UŚ wpisuje się kierunek nauki o rodzinie. Zarówno w Misji Uniwersytetu, jak i w Misji Wydziału jest podkreślone, iż podstawowym zadaniem i przeznaczeniem Uczelni jest dobro i rozwój osoby ludzkiej. Kierunek nauki o rodzinie służy integralnie rozumianemu rozwojowi człowieka, postrzeganego w perspektywie jego życia w rodzinie. Dzięki stałemu rozwojowi kierunku możliwe jest podejmowanie pogłębionych, interdyscyplinarnych badań naukowych nad rodziną oraz stałe doskonalenie kształcenia, umożliwiającego przekazywanie wiedzy na temat rodziny studentom, a także społecznościom lokalnym. W Misji Wydziału Teologicznego zaznacza się, iż pogłębianie wiedzy nad rodziną oraz jej przekazywanie przyczynia się do umocnienia samej rodziny i wpisuje się w ten sposób w zadania Państwa Polskiego, wypływające m.in. z art. 18 Konstytucji RP, który stanowi, iż „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak rozumiane umacnianie rodziny, realizowane w ramach rozwoju kierunku nauki o rodzinie, wpisuje się także w ten aspekt Misji Uniwersytetu Śląskiego, w którym określa się, iż zadaniem uczelni jest wkład w tworzenie przyszłości Śląska. Umacnianie wartości rodziny jest przecież równocześnie jednym z istotnych sposobów umacniania Regionu, przechodzącego trudny proces restrukturyzacji.

Misja Uniwersytetu Śląskiego podkreśla, iż zadaniem uczelni jest rozwój wszystkich dyscyplin naukowych uprawianych na jej terenie. Same nauki o rodzinie zostały uznane za odrębną dyscyplinę naukową rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8.08.2011. Kierunek nauki o rodzinie służy zatem rozwojowi tej nowej dyscypliny naukowej.

Poprzez fakt, iż kierunek nauki o rodzinie przyporządkowany jest do dwóch obszarów wiedzy (obszaru nauk humanistycznych oraz obszaru nauk społecznych), działalność Wydziału Teologicznego zyskuje coraz szerszy kontekst humanistyczno-społeczny.  Współistnienie w Wydziale Teologicznym dwóch kierunków (teologia i nauki o rodzinie): 1) pogłębia dialog między dziedziną nauk teologicznych a dziedzinami nauk humanistycznych oraz społecznych, 2) umożliwia empirycznym naukom, badającym rzeczywistość rodziny, czerpanie inspiracji z wypracowywanej w ramach badań teologicznych integralnej koncepcji antropologicznej, tak bardzo potrzebnej do realizacji zadania, wynikającego z art. 18 Konstytucji RP, 3) sprawia, iż teologia zyskuje dla swoich badań naukowych jeszcze wyrazistszy kontekst społeczny oraz umacnia swój pastoralny charakter.

 

Równocześnie kierunek nauki o rodzinie pozostaje w swojej działalności naukowo-dydaktycznej w zgodzie z przyjętą 24 stycznia 2012 roku przez Senat UŚ „Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012–2020”, wpisując się w realizację czterech jej głównych celów strategicznych.

 

Cel strategiczny 1:

Zespołowa praca badawcza i badania naukowe na wysokim poziomie

 

Kierunek nauki o rodzinie funkcjonuje w ramach Wydziału Teologicznego, który należy do tych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego, które na bazie przeprowadzonej w 2010 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenie parametrycznej podtrzymały nabytą 6 lat wcześniej kategorię pierwszą, jaka niedawno została przekształcona w kategorię „A”. Rozwój kierunku nauki o rodzinie sprawia, iż intensyfikowane są wielorakie badania naukowe nad problematyką rodziny. Realizowane są one przede wszystkim przez pracowników Zakładu Nauk o Rodzinie, a także przez innych pracowników Wydziału Teologicznego, przede wszystkim tych, którzy przynależą do minimum  kadrowego kierunku nauki o rodzinie.       

 

Cel strategiczny 2:

Innowacyjne kształcenie i konkurencyjna oferta dydaktyczna

Kształcenie studentów na kierunku nauki o rodzinie odbywało się od 2009 roku w ramach studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej. Obecnie czynione są starania o otwarcie studiów drugiego stopnia. Wprowadzana w życie reforma szkolnictwa wyższego mobilizuje do zmiany profilu patrzenia na proces edukacyjny. Zasadniczym aspektem innowacyjnego charakteru kształcenia na Wydziale Teologicznym, w tym na kierunku nauki o rodzinie, staje się podporządkowanie dydaktyki realizacji efektów kształcenia. Ważne staje się miejsce i rodzaj zawodowego absolwentów, co powinno w dużej mierze determinować wcielane w życie programy studiów. Ukończenie studiów na kierunku nauki o rodzinie przygotowuje absolwentów do pracy w ośrodkach i placówkach, wielorako służących  rodzinie; umożliwia m.in. podjęcie funkcji asystenta rodziny oraz zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. Dzięki studiom na kierunku nauki o rodzinie absolwent może wypracowywać w sobie postawy prospołeczne oraz przygotowywać się do działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz samorządowej, wszechstronnie promującej i umacniającej wartość rodziny. Warto też podkreślić, iż w ramach kierunku nauki o rodzinie obecny jest – tak mocno dziś ceniony – aspekt interdyscyplinarności studiów.

Niełatwa sytuacja demograficzna kraju i znaczny spadek kandydatów na studia każe z nadzieją patrzeć na dotychczasową strategię Wydziału otwierania się na młodzież gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną. Wiele w kwestii pozyskiwania kandydatów zależy od organizacji naboru na studia oraz stosownej działalności informacyjnej o Wydziale i możliwościach studiowania na nim. Cenna jest w tym względzie szeroka i utrwalona już współpraca z Archidiecezjalnym Wydziałem Katechetycznym, czy bezpośrednio z katechetami, którzy mają żywy kontakt z młodzieżą, dzięki szkole lub parafialnemu duszpasterstwu młodzieżowemu. Dla kierunku nauki o rodzinie szczególne cennym będzie pogłębienie współpracy z nauczycielami przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

 

Cel strategiczny 3:

Aktywne współdziałanie Wydziału Teologicznego z otoczeniem

Kierunek nauki o rodzinie jest w sposób naturalny związany ze środowiskiem lokalnym, w którym zaistniał i któremu pragnie służyć. Kierunek nauki o rodzinie otwarty jest na –zbudowaną na fundamencie integralnej antropologii – współpracę z samorządami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami Caritas oraz wszelkimi innymi jednostkami promującymi rodzinę, wspierającymi ją i jej służącymi. Współpraca kierunku nauki o rodzinie z otoczeniem obejmuje też współdziałanie z innymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi, podejmującymi problematykę rodziny zarówno w kraju, jak i za granicą. Potrzebne jest dalsze doskonalenie istniejących już form współpracy z instytucjami archidiecezjalnymi, a także poszukiwanie nowych, w celu zapewnienia transferu wyników badań naukowych do działalności duszpasterstwa rodzin. Dla zabezpieczenia względnej stabilności naboru kandydatów na kierunek nauki o rodzinie zakłada się nawiązywanie rozmaitych form współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, pracującymi w nich katechetami oraz nauczycielami przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Istotnym zadaniem jest nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów z przyszłymi pracodawcami absolwentów kierunku.

 

Cel strategiczny 4:

Systemowe Zarządzanie Wydziałem Teologicznym

W mówieniu o zarządzaniu Wydziałem Teologicznym, w tym kierunkiem nauki o rodzinie, ma się na myśli wszystkie jego zasoby, zachodzące w nim procesy, zgłębianą w nim i przekazywaną wiedzę, jak też finanse. W planie strategii rozwoju Wydziału na przestrzeni najbliższych lat chodzi o zarządzanie strategiczne i systemowe. Przez strategiczne rozumie się zogniskowane na wybranej grupie celów, których osiągnięcie gwarantuje wyższą jakość i dynamiczny rozwój, połączony z zapewnieniem elementu konkurencyjności. W zmierzaniu ku takim celom pomocna jest identyfikacja kluczowych dla Wydziału czynników wpływu i procesów zmian, jak też zaznajomienie się z dynamiką ich zachodzenia. Metodą na strategiczny system zarządzania jest koordynacja i integracja działań w różnych obszarach funkcjonowania Wydziału. Stąd ważnym elementem omawianego typu zarządzania jest planowanie – średnio i długookresowe. Kierowanie Wydziałem w oparciu o zarządzanie systemowe stwarza realną szansę na zabezpieczenie się przed intuicyjnością czy uznaniowością w podejmowaniu decyzji, jak też na równomierne traktowanie każdej ze składowych części Wydziału. W tym względzie nabiera znaczenia koordynująca rola administracji wydziałowej. Omawiany system zarządzania wymusza pozytywny stosunek do kwestii wewnętrznej organizacji Wydziału i zatrudnienia w nim, a także uproszczenie procesu decyzyjnego. Monitoring wszystkich ważnych strategicznie działań Wydziału zapewni wdrażany System Kontroli Zarządczej. Ważną funkcję integracyjną spełnia w środowisku WTL czynnik informatyczny, bo dzięki niemu łatwiejsza jest wzajemna komunikacja i dostępność, poprawia się jakość przekazu informacji i zwiększa stopień samoobsługi kandydatów na studia, studentów, doktorantów oraz pracowników, którzy mogą korzystać z usług dostępnych w Internecie.

9

forma studiów

stacjonarne i niestacjonarne

10

liczba semestrów

6

11

liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów

180

12

obszar (albo obszary kształcenia), do którego kierunek jest przyporządkowany

obszar nauk humanistycznych i obszar nauk społecznych

13

procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS

50% – nauki humanistyczne i 50% – nauki społeczne

14

dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty kształcenia

filozofia, nauki o rodzinie, teologia, pedagogika, psychologia, socjologia, prawo, prawo kanoniczne

15

tytuł zawodowy

Licencjat

16

specjalności

17

opis modułów kształcenia (wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS oraz sposobami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta)

+ rozwiń listę modułów | - ukryj listę
18

plan studiów

załącznik 3 [kliknij, by wyświetlić]

19

warunki wymagane do ukończenia studiów z określoną specjalnością

nie dotyczy

20

organizacja procesu uzyskania dyplomu

załącznik 4 [kliknij, by wyświetlić]

21

procentowy udział liczby punktów ECTS uzyskiwanych w ramach wybieranych przez studenta modułów kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS

Stacjonarne – 31%
Niestacjonarne – 30%

22

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

180

23

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych

58

24

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych

8

25

minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów

0

26

minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego

2 (studia stacjonarne)
0 (studia niestacjonarne)

27

wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

załącznik 5 [kliknij, by wyświetlić]

28

minimum kadrowe

załącznik 6 [kliknij, by wyświetlić]

29

proporcje minimum kadrowego do liczby studentów

1:20 – nauki humanistyczne
1:20 – nauki społeczne

Informacje dodatkowe

30

ogólna charakterystyka kierunku

W ramach studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie student zdobywa wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny. Wykształcenie na tym kierunku, charakteryzuje się znaczącym akcentem aksjologicznym. Bazą dla zapoznania się z tego typu wiedzą jest integralna koncepcja antropologiczna. Student zdobywa zatem wiedzę z zakresu biologicznych podstaw rozwoju człowieka oraz wiedzę na temat jego psychospołecznego funkcjonowania. Z racji tego, iż studia odwołują się do światopoglądu chrześcijańskiego, wiedza o człowieku i o rodzinie, pogłębiona jest o wymiar duchowo-religijny. Spośród wielu obszarów funkcjonowania rodziny student ma możliwość zdobyć pogłębioną wiedzę z zakresu ludzkiej seksualności, prokreacji, w tym szczególnie metod naturalnego planowania rodziny. Student zdobywa Student zapoznaje się z miejscem nauk o rodzinie w systemie nauk. Zdobywa uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny oraz szczegółową wiedzę z dziedziny prawa cywilnego i kanonicznego w zakresie instytucjonalno-prawnych aspektów funkcjonowania rodziny. Student osiąga podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (zwłaszcza tych, które wiążą się z funkcjonowaniem rodziny) oraz o relacjach między nimi. Dzięki wiedzy zdobytej na kierunku nauki o rodzinie student potrafi analizować konkretne procesy i zjawiska społeczne oraz posługiwać się systemem normatywnym, wynikającymi z nauki Kościoła katolickiego, w celu rozwiązania konkretnego zadania wiążącego się z funkcjonowaniem rodziny. Ukończenie studiów na kierunku nauki o rodzinie przygotowuje absolwentów do pracy w ośrodkach i placówkach, wielorako służących rodzinie; umożliwia m.in. podjęcie funkcji asystenta rodziny. Student, który uzyska zaliczenie z modułów Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, Dydaktyka, Praktyka pedagogiczna uzyskuje dodatkowo kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

31

ogólna charakterystyka specjalności

brak podziału na specjalności

32

matryca efektów kształcenia (pokrycie kierunkowych przez modułowe)

załącznik 7 [kliknij, by wyświetlić]

33

opis działalności badawczej wydziału w odpowiednim obszarze wiedzy (dla studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich)

nie dotyczy

34

sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

35

sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

36

sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

37

sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

38

opis wewnętrznego systemu jakości kształcenia

załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

39

[opcjonalnie:] opis warunków prowadzenia kształcenia na odległość

nie dotyczy

40

[opcjonalnie, zwłaszcza dla studiów II stopnia:] opis osiągniętych na wcześniejszym etapie studiów efektów kształcenia wymaganych od kandydata do przyjęcia na kierunek

nie dotyczy