Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Program kształcenia kierunku: Teologia (od 2012/2013) | Nauki o rodzinie I (od 2012/2013) | Nauki o rodzinie II (od 2012/2013) | Teologia (od 2014/2015) | Nauki o rodzinie I (od 2014/2015) | Nauki o rodzinie II (od 2014/2015)

Efekty kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie (od 2012/2013)

poziom kształcenia: drugi

profil kształcenia: ogólnoakademickiWIEDZA

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
R2A_W1ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profe­sjonalnejH2A_W01,S2A_W01
R2A_W2zna terminologię filozofii, nauk prawnych, nauk teologicznych, pedagogiki, psychologii i socjologii na poziomie rozszerzonymH2A_W02,S2A_W01
R2A_W3ma pogłębioną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i wybrane aspekty metodologii filozofii, nauk prawnych, nauk teologicznych, pedagogiki, psychologii i socjologiiH2A_W03,S2A_W01
R2A_W4ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauk o rodzinie z naukami humanistycznymi i społecznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowychH2A_W05,S2A_W01
R2A_W5ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka, takich jak życie małżeńskie i rodzinne oraz edukacjaS2A_W05
R2A_W6ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (zwłaszcza tych, które wiążą się z funkcjonowaniem rodziny) oraz o relacjach między nimiS2A_W02,S2A_W03
R2A_W7ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodzinyH2A_W04,S2A_W04
R2A_W8ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę dotyczącą istoty i przebiegu mediacji rodzinnejH2A_W04,S2A_W04
R2A_W9ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat zjawiska niedostosowania społecznego oraz procesu resocjalizacji osób niedostosowanych społecznieH2A_W04,S2A_W04
R2A_W10ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą problematyki diagnozy, terapii i profilaktyki uzależnieńH2A_W04,S2A_W04
R2A_W11ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinieH2A_W04,S2A_W04
R2A_W12ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu asystent rodzinyH2A_W04,S2A_W04
R2A_W13ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu nauki Kościoła katolickiego dotyczącej małżeństwa i rodzinyH2A_W04,S2A_W07
R2A_W14ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat rodziny i o ich historycznej ewolucji oraz zna współczesne dokonania, ośrodki i szkoły badawcze z zakresu nauk o rodzinieH2A_W06,S2A_W09
R2A_W15zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych związanych z funkcjonowaniem rodziny i procesów w strukturach tych zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi praH2A_W07,S2A_W06
R2A_W16zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnejH2A_W08,S2A_W10

UMIEJĘTNOŚCI

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
R2A_U1potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądyH2A_U01
R2A_U2posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych probleH2A_U02
R2A_U3umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodowąH2A_U03
R2A_U4potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i wyjaśnienia procesów i zjawisk społecznych wiążących się z funkcjonowaniem rodziny oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analizH2A_U05,S2A_U01,S2A_U02
R2A_U5potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg oraz prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska społeczne wiążące się z funkcjonowaniem rodziny oraz wykorzystywać w tym celu zaawansowane metody i narzędzia badawczeS2A_U03,S2A_U04
R2A_U6potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, etycznymi) – a zwłaszcza tymi, które wynikają z nauki Kościoła katolickiego – w celu rozwiązywania konkretnych problemów wiążących się z funkcjonowaniem rodzinyS2A_U05,S2A_U07
R2A_U7posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnychH2A_U04,S2A_U06
R2A_U8posiada umiejętność prowadzenia działań mediacyjnych pomiędzy skonfliktowanymi członkami rodziny, a szczególnie w sytuacji konfliktów małżeńskichH2A_U04,S2A_U06,S2A_U07
R2A_U9posiada umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu asystent rodzinyH2A_U04,S2A_U06,S2A_U07
R2A_U10posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnychH2A_U09,S2A_U09
R2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i w wybranym języku obcymH2A_U10,S2A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia
R2A_K1rozumie stałą konieczność wszechstronnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności oraz formacji duchowo-moralnej, a także potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny oraz inspirować i organizH2A_K01,S2A_K01,S2A_K06
R2A_K2potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne roleH2A_K02,S2A_K02
R2A_K3potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadaniaH2A_K03,S2A_K03
R2A_K4prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza moralne, związane z życiem indywidualnym i społecznymH2A_K04,S2A_K04
R2A_K5aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i krajuH2A_K05
R2A_K6systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymiH2A_K06Dodatkowe efekty kształcenia związane z uprawnieniem do wykonywania zawodu nauczyciela


WIEDZA

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia

UMIEJĘTNOŚCI

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

kod efektu
kształcenia kierunku

opis efektów kształcenia

po zakończeniu studiów student:
odniesienie do obszaru kształcenia