Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Program kształcenia kierunku: Teologia (od 2012/2013) | Nauki o rodzinie I (od 2012/2013) | Nauki o rodzinie II (od 2012/2013) | Teologia (od 2014/2015) | Nauki o rodzinie I (od 2014/2015) | Nauki o rodzinie II (od 2014/2015)PROGRAM KSZTAŁCENIA

1

nazwa kierunku

nauki o rodzinie (od 2012/2013)

2

poziom kształcenia

drugi

3

profil kształcenia

ogólnoakademicki

Efekty kształcenia

4

opis zakładanych efektów kształcenia

załącznik 1 [kliknij by wyświetlić]

5

opis zakładanych efektów kształcenia związanych z kwalifikacjami uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela

6

opis zakładanych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich

7

wzorcowe efekty kształcenia

nie dotyczy

Program studiów

8

związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni

Załącznik 1a

Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni

 

Kierunek nauki o rodzinie wpisuje się w Misję Uniwersytetu Śląskiego oraz Misję Wydziału Teologicznego UŚ. Zarówno w Misji Uniwersytetu, jak i w Misji Wydziału jest podkreślone, iż podstawowym zadaniem i przeznaczeniem Uczelni jest dobro i rozwój osoby ludzkiej. Kierunek nauki o rodzinie służy integralnie rozumianemu rozwojowi człowieka, postrzeganego w perspektywie jego życia w rodzinie. Dzięki stałemu rozwojowi kierunku możliwe jest podejmowanie pogłębionych, interdyscyplinarnych badań naukowych nad rodziną oraz stałe doskonalenie kształcenia, umożliwiającego przekazywanie wiedzy na temat rodziny studentom, a także społecznościom lokalnym. W Misji Wydziału Teologicznego zaznacza się, iż pogłębianie wiedzy nad rodziną oraz jej przekazywanie przyczynia się do umocnienia samej rodziny i wpisuje się w ten sposób w zadania Państwa Polskiego, wypływające m.in. z art. 18 Konstytucji RP, który stanowi, iż „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak rozumiane umacnianie rodziny, realizowane w ramach rozwoju kierunku nauki o rodzinie, wpisuje się także w ten aspekt Misji Uniwersytetu Śląskiego, w którym określa się, iż zadaniem uczelni jest wkład w tworzenie przyszłości Śląska. Umacnianie wartości rodziny jest przecież równocześnie jednym z istotnych sposobów umacniania Regionu, przechodzącego trudny proces restrukturyzacji.

Naukowo-dydaktyczne wspieranie rodziny zostało zawarte Misji Wydziału Teologicznego, gdzie stwierdza się, iż przygotowuje on absolwentów do pracy w ośrodkach i placówkach, wielorako służących  rodzinie. Jeśli chodzi o specjalności zawodowe, to kierunek przygotowuje m.in. do funkcji asystenta rodziny oraz nauczyciela przedmiotu szkolnego „Wychowanie do życia w rodzinie”. Dzięki studiom na kierunku nauki o rodzinie absolwent może wypracowywać w sobie postawy prospołeczne oraz przygotowywać się do działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz samorządowej, wszechstronnie promującej i umacniającej wartość rodziny.      

Misja Uniwersytetu Śląskiego podkreśla, iż zadaniem uczelni jest rozwój wszystkich dyscyplin naukowych uprawianych na jej terenie. Same nauki o rodzinie zostały uznane za odrębną dyscyplinę naukową rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8.08.2011. Kierunek nauki o rodzinie służy zatem rozwojowi tej nowej dyscypliny naukowej.

Poprzez fakt, iż kierunek nauki o rodzinie przyporządkowany jest do dwóch obszarów wiedzy (obszaru nauk humanistycznych oraz obszaru nauk społecznych), działalność Wydziału Teologicznego zyskuje coraz szerszy kontekst humanistyczno-społeczny.  Współistnienie w Wydziale Teologicznym dwóch kierunków (teologia i nauki o rodzinie): 1) pogłębia dialog między dziedziną nauk teologicznych a dziedzinami nauk humanistycznych oraz społecznych, 2) umożliwia empirycznym naukom, badającym rzeczywistość rodziny, czerpanie inspiracji z wypracowywanej w ramach badań teologicznych integralnej koncepcji antropologicznej, tak bardzo potrzebnej do realizacji zadania, wynikającego z art. 18 Konstytucji RP, 3) sprawia, iż teologia zyskuje dla swoich badań naukowych jeszcze wyrazistszy kontekst społeczny oraz umacnia swój pastoralny charakter.

9

forma studiów

stacjonarne i niestacjonarne

10

liczba semestrów

4

11

liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów

120

12

obszar (albo obszary kształcenia), do którego kierunek jest przyporządkowany

obszar nauk humanistycznych i obszar nauk społecznych

13

procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS

49% – nauki humanistyczne
51% – nauki społeczne

14

dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty kształcenia

filozofia, nauki o rodzinie, teologia, pedagogika, psychologia, socjologia, prawo

15

tytuł zawodowy

magister

16

specjalności

mediator i asystent rodziny

17

opis modułów kształcenia (wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS oraz sposobami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta)

+ rozwiń listę modułów | - ukryj listę
18

plan studiów

załącznik 3 [kliknij, by wyświetlić]

19

warunki wymagane do ukończenia studiów z określoną specjalnością

Zaliczenie wszystkich modułów

20

organizacja procesu uzyskania dyplomu

załącznik 4 [kliknij, by wyświetlić]

21

procentowy udział liczby punktów ECTS uzyskiwanych w ramach wybieranych przez studenta modułów kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS

33%

22

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

120

23

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych

28

24

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych

0

25

minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów

0

26

minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego

2

27

wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

załącznik 5 [kliknij, by wyświetlić]

28

minimum kadrowe

załącznik 6 [kliknij, by wyświetlić]

29

proporcje minimum kadrowego do liczby studentów

1: 7 - nauki humanistyczne
1: 10 - nauki społeczne

Informacje dodatkowe

30

ogólna charakterystyka kierunku

W ramach studiów II stopnia na kierunku nauki o rodzinie student zdobywa pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny. Wiedza ta bazuje na antropologii chrześcijańskiej. Studia pozwalają na zdobycie uporządkowanej, pogłębionej, prowadzącej do specjalizacji, szczegółowej wiedzy z zakresu pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania rodziny. W ramach studiów kładzie się nacisk, by studenci wiele ważnych zagadnień i problemów, dotyczących życia rodzinnego, nie rozpatrywali pod kątem jednej, tradycyjnej dyscypliny naukowej. Złożone cele społeczne, takie jak umocnienie więzi małżeńskiej oraz poprawa jakości życia rodziny, wymagają połączonych sił wielu dyscyplin. Wśród wielu szczegółowych zagadnień student zdobywa pogłębioną wiedzę na tematy bioetyczne, a także dotyczące problematyki uzależnień, przemocy w rodzinie. Studia umożliwiają zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności, dotyczących istoty i przebiegu mediacji rodzinnej oraz wykonywania zawodu asystent rodziny.

31

ogólna charakterystyka specjalności

Specjalność mediator i asystent rodziny w ramach II stopnia kierunku nauki o rodzinie jest odpowiedzią na dokonujące się w społeczeństwie polskim liczne przemiany, mające wpływ na kształt współczesnej rodziny. Stale zmniejszająca się stabilność małżeństw, wzrost liczby osób samotnie wychowujących dzieci, współczesne problemy młodzieży, starzenie się ludności generują potrzebę profesjonalnej pomocy w utrzymaniu i pogłębieniu więzi małżeńskiej poprzez mediacje oraz potrzebę profesjonalnej asystencji rodzinie. W te współczesne przemiany wpisuje się Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9.06.2011. W Ustawie znajdują podstawy prawne dla wielu nowych rozwiązań, które mają usprawnić system pomocy rodzinie. Ustawa przewiduje powołanie do życia nowych zawodów, np. asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej. W samym tekście ustawy kierunek nauki o rodzinie jest wymieniony sześciokrotnie (art. 25, 26, 78, 97, 98, 159). W ramach specjalności student zdobywa pogłębioną wiedzę i wszechstronne umiejętności do realizowania przewidzianych w Ustawie zadań, a także do pracy w wielu placówkach wspierających rodzinę, szczególnie tych, które związane są z Kościołem.
Obok systemu pomocy rodzinie istotną rolę we wsparciu małżeństwa i rodziny pełnią mediacje rodzinne. W ramach specjalności student zdobywa pogłębione umiejętności praktyczne, umożliwiające podjęcie funkcji mediatora rodzinnego i dzięki temu może towarzyszyć małżeństwom i rodzinom na drodze do przezwyciężenia różnorakich kryzysów i ostatecznie może pomóc w doprowadzeniu do odbudowania i umocnienia więzów wewnątrzrodzinnych.

32

matryca efektów kształcenia (pokrycie kierunkowych przez modułowe)

załącznik 7 [kliknij, by wyświetlić]

33

opis działalności badawczej wydziału w odpowiednim obszarze wiedzy (dla studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich)

załącznik 8 [kliknij, by wyświetlić]

34

sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

35

sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

36

sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

37

sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

38

opis wewnętrznego systemu jakości kształcenia

patrz załącznik 13 [kliknij, by wyświetlić]

39

[opcjonalnie:] opis warunków prowadzenia kształcenia na odległość

nie dotyczy

40

[opcjonalnie, zwłaszcza dla studiów II stopnia:] opis osiągniętych na wcześniejszym etapie studiów efektów kształcenia wymaganych od kandydata do przyjęcia na kierunek

brak