Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

22 styczeń od 1315
Zebranie pracowników Instytutu Nauk Teologicznych

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: przeniesione z 21.01. na 13.01., godz. 10.00-12.15 w sali 206

ks. R. Buchta: konsultacje z 15.01 i 22.01 przeniesione na 29.01. godz. 9.30-10.30 oraz 13.30-15.30

ks. I. Celary: 21.01 i 22.01 - godz. 12.30-14.00 oraz 27.01 - godz. 9.30-11.00

ks. W. Surmiak: w sesji: 28.01, 03.02, 10.02 – 8.30-10.00

ks. L. Szewczyk: konsultacje 16.01 i 23.03 – odwołane (delegacja zagraniczna). W czasie sesji: 28.01 (wtorek), godz. 12.00-13.30; 05.02 (środa), godz. 12.00-13.30

B. Urbanek: w sesji we wtorki (28.01; 4.02; 11.02) w godz. 9:30-11:00.

ks. R. Dappa: zamiast 10.01 (piątek) odbędą się 17.01 (piątek) godz. 9.45-10.30

ks. P. Sawa: przeniesione z wtorku, 21.01 na środę, 22.01, godz. 12:00-13:30

M. Kozubek: zamiast 14.01 odbędą się 21.01 od 15.00-16.30

ks. D. Ledwoń: 23 stycznia odwołuje dyżur i będzie do dyspozycji 30 stycznia od 11:30 do 14:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. L. Szewczyk: monograf z 16.01 i 23.01, godz. 11.30-13.00 przeniesiony na 17.12, godz. 11.00-14.00

Studia Podyplomowe Katechezy PrzedszkolnejADRESACI STUDIÓW


Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.


UZASADNIENIE STUDIÓW


Kwestia kwalifikacji nauczycieli religii jest regulowana w drodze Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej. Porozumienia wypracowane w roku 1993 oraz 2000 zawierały dążenie do dostosowania kwalifikacji nauczycieli religii do powszechnie obowiązujących wymagań wobec nauczycieli, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki lekcji religii, a także uwzględnieniu możliwości kadrowych Kościoła.
Od roku 2007 prowadzono rozmowy dotyczące wypracowania nowego Porozumienia, które zostało zawarte 31 maja 2016 roku. W dokumencie stwierdza się, że „kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, posiada osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej” (§ 5 pkt 2 Porozumienia z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii).
Analiza możliwości kadrowych Kościoła katolickiego przeprowadzona przez Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu, potwierdza konieczność prowadzenia studiów podyplomowych katechezy przedszkolnej przez Wydział Teologiczny UŚ.Termin składania dokumentów: do 27 września 2019 r. w godzinach pracy sekretariatu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, dokumenty można przesłać również pocztą na adres: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice)

Rozmowa kwalifikacyjna: termin podany w późniejszym terminie

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Jordana 18
40-043 Katowice
tel. 32-356-90-56


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:

• podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora UŚ – JM. Prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka (załącznik);
• klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (załącznik);
• życiorys/CV;
• kwestionariusz osobowy;
• kserokopia dowodu osobistego;
• dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
• jedno zdjęcie (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy na jasnym tle);
• w przypadku kierowania na studia przez instytucje zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji kierującej;
• osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

Informacje można też uzyskać u kierownika studiów:

ks. dr Roman Buchta: roman.buchta©archidiecezja.katowice.plOpłaty:

Uchwała nr 156 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających (z późn. zm.)

Zasadą jest, że opłaty za studia lub kursy wnoszone są semestralnie w trzech częściach. Dokonanie wpłaty w wysokości odpowiednio 33, 33 i 34% kwoty należności uznaje się za jej dokonanie w częściach równych.

OPŁATA ZA I SEMESTR: 1.053,00 zł
I RATA (33%): 347,50 zł
II RATA (33%): 347,50 zł
III RATA (34%): 358,00 zł

Słuchacz może wnieść opłatę za studia lub kursy w całości. Opłata wnoszona w całości jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach i winna być zaokrąglona do pełnych dziesiątek złotych. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że słuchacz wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości stanowiącej sumę opłat wnoszonych w częściach.

OPŁATA JEDNORAZOWA: 1.000,00 zł

Słuchacz obowiązany jest wnieść opłatę za studia lub kursy w następujących terminach:

1) opłatę w całości:
a) do dnia 1 października za semestr zimowy,
b) do dnia 1 marca za semestr letni,
2) opłatę w trzech częściach:
a) za semestr zimowy:
— do 1 października pierwsza część,
— do 15 listopada druga część,
— do 15 grudnia trzecia część,
b) za semestr letni:
— do 1 marca pierwsza część,
— do 15 kwietnia druga część,
— do 15 maja trzecia część.

Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek Uniwersytetu.PROGRAM:


Zgodnie z Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 czerwca 2016 roku, w sprawie minimalnych wymogów kształcenia nauczycieli religii, studia podyplomowe katechezy przedszkolnej odbywają się w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin. Realizacja planu studiów rozłożona została na dwa semestry po 90 godzin.

I semestr

W pierwszym semestrze przewidziane zostały zajęcia (wykłady i ćwiczenia) mające na celu ukazanie fundamentów wiary i moralności chrześcijańskiej. Najpierw zostają przedstawione słuchaczom prawdy wiary zawarte w poszczególnych traktatach teologicznych. Następnie, podstawowe zagadnienia z teologii moralnej ogólnej (prawo moralne, sumienie, grzech, cnota, rozwój moralny) oraz kilka zagadnień z teologii moralnej szczegółowej (etyka życia religijnego, chrześcijańska wizja seksualności, kształtowanie postaw wspólnotowych). Kolejnym elementem jest wykład z katechetyki fundamentalnej, dotyczący natury, celu, funkcji oraz szczegółowych zadań katechezy. Przedstawione zostaną także współczesne kierunki katechezy oraz relacja pomiędzy nauczaniem religii w przedszkolu a katechezą parafialną. Niezbędnym wprowadzeniem do pracy katechetycznej w przedszkolu jest także uwzględnienie tematyki z zakresu psychologii oraz pedagogii dziecka w wieku przedszkolnym. Z uwagi na fakt, że słuchacze studiów posiadają już kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, zagadnienia te zostaną omówione w aspekcie wychowania religijnego. Ważną część studiów stanowi podjęcie problematyki z dziedziny prawa oświatowego, związanej z obecnością nauczania religii w polskim systemie edukacyjnym oraz awansem zawodowym nauczyciela religii.

II semestr

Zajęcia II semestru (z większą ilością ćwiczeń) starają się doprowadzić słuchaczy do poznania podstawowych źródeł treści katechezy (Biblia, liturgia i życie wspólnoty Kościoła) oraz wypracowania umiejętności ich wykorzystania w katechezie przedszkolnej. W ramach zajęć z teologii biblijnej (wykład i ćwiczenia) słuchacze poznają podstawowe zasady egzegezy oraz krytyki tekstów biblijnych, zagadnienia dotyczące zbioru ksiąg Pisma Świętego (kanon, natchnienie), jak również zarys historii zbawienia z elementami środowiska biblijnego. Celem wykładu z teologii duchowości jest przedstawienie źródeł i istoty duchowości chrześcijańskiej oraz wybranych szkół i rodzajów duchowości. Wypełnienie wskazanych przez kościelne dokumenty katechetyczne zadań katechezy w odniesieniu do liturgii, obliguje do omówienia w ramach studiów definicji liturgii w ujęciu Soboru Watykańskiego II, struktury Mszy Świętej oraz dokumentów kościelnych regulujących udział dzieci w celebracjach liturgicznych. Istotnym kryterium nauczania religii jest tzw. źródłowość przekazu orędzia katechetycznego. Związane z tym zagadnienia podjęte zostaną w ramach katechetyki materialnej (wykład i ćwiczenia). W planie studiów przewidziano także kwestie dotyczące dydaktyki i metodyki katechezy przedszkolnej (wykład i ćwiczenia).

Siatka studiów
Materiały do pobrania:


Kwestionariusz osobowy