Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Podyplomowe RodzinyADRESACI STUDIÓW


Studia Podyplomowe Rodziny są kierowane zasadniczo do trzech grup adresatów:
– pierwsza grupa to osoby świeckie, które będą chciały podejmować posługę we wspólnotach parafialnych jako doradcy rodziny; studia dostarczą im odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, przy czym sama posługa możliwa będzie do podjęcia na mocy misji kanonicznej otrzymanej od biskupa;
– druga grupa to księża oraz osoby konsekrowane zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych kompetencji, umożliwiających urzeczywistnianie pogłębionego duszpasterstwa rodzin; studia te wpisują się w realizację tzw. formacji stałej. Osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów;
– trzecia grupa to wszyscy zainteresowani problematyką rodziny; mogą to być osoby, które same żyjąc w rodzinie, pragną zdobyć pogłębioną wiedzę na temat rodziny oraz lepsze umiejętności do bardziej harmonijnego i pogłębionego przeżywania życia rodzinnego.
Z założenia studia te są przewidziane jako platforma wymiany myśli między świeckimi a duchownymi w dziedzinie życia rodzinnego oraz posłudze na rzecz rodzin. Studia nie są rekolekcjami. Przekazywana wiedza ma charakter akademicki, jej praktyczny wymiar jest mocno osadzony na antropologicznych, teologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych oraz prawnych fundamentach.


UZASADNIENIE STUDIÓW


Rodzina stanowi podstawową komórkę życia społecznego. Z kolei przez Kościół katolicki jest rozumiana jako szczególna wartość, która winna być odpowiednio doceniana, rozwijana i chroniona. Warto wskazać na kilka istotnych elementów współczesnego kontekstu społeczno-eklezjalnego, w który wpisują się Studia Podyplomowe Rodziny:
– zalecenie ze strony Księdza Arcybiskupa – w sprawie zintensyfikowania współpracy między Wydziałem Teologicznym UŚ a Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin;
– Synod Rzymski – zainteresowanie rodziną;
– zmiany w prawie kanonicznym (szczególnie w prawie małżeńskim);
– nowe zagadnienia z bioetyki (in vitro, naprotechnologia);
– współczesne przemiany społeczne odnośnie do małżeństwa i rodziny (kohabitacja przedmałżeńska, rozwody, związki niesakramentalne, homoseksualizm);
– zainteresowanie ustanowieniem duszpasterzy rodzin.
Studia Podyplomowe Rodziny odpowiadają na te wyzwania współczesności.Termin składania dokumentów: do 28 września 2018 r. w godzinach pracy sekretariatu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, dokumenty można przesłać również pocztą na adres: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice)

Rozmowa kwalifikacyjna: 4 października 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Jordana 18
40-043 Katowice
tel. 32-356-90-56


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:

• podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora UŚ – JM. Prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka;
• życiorys/CV;
• kwestionariusz osobowy;
• kserokopia dowodu osobistego;
• dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
• jedno zdjęcie (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy na jasnym tle);
• w przypadku kierowania na studia przez instytucje zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji kierującej;
• osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

Informacje można też uzyskać u kierownika studiów:

ks. dr hab. Antoni Bartoszek: antbar©poczta.onet.plOpłaty:

Uchwała nr 156 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających (z późn. zm.)

Zasadą jest, że opłaty za studia lub kursy wnoszone są semestralnie w trzech częściach. Dokonanie wpłaty w wysokości odpowiednio 33, 33 i 34% kwoty należności uznaje się za jej dokonanie w częściach równych.

OPŁATA ZA I SEMESTR: 1.053,00 zł
I RATA (33%): 347,50 zł
II RATA (33%): 347,50 zł
III RATA (34%): 358,00 zł

Słuchacz może wnieść opłatę za studia lub kursy w całości. Opłata wnoszona w całości jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach i winna być zaokrąglona do pełnych dziesiątek złotych. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że słuchacz wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości stanowiącej sumę opłat wnoszonych w częściach.

OPŁATA JEDNORAZOWA: 1.000,00 zł

Słuchacz obowiązany jest wnieść opłatę za studia lub kursy w następujących terminach:

1) opłatę w całości:
a) do dnia 1 października za semestr zimowy,
b) do dnia 1 marca za semestr letni,
2) opłatę w trzech częściach:
a) za semestr zimowy:
— do 1 października pierwsza część,
— do 15 listopada druga część,
— do 15 grudnia trzecia część,
b) za semestr letni:
— do 1 marca pierwsza część,
— do 15 kwietnia druga część,
— do 15 maja trzecia część.

Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek Uniwersytetu.PROGRAM:


Część I – Podstawy życia małżeńskiego i rodzinnego

W pierwszym semestrze przewidziane są zajęcia (wykłady i ćwiczenia), dotyczące fundamentów życia małżeńskiego i rodzinnego. Rodzina zostaje ukazana najpierw we współczesnym kontekście życia społecznego. Następnie przedstawia się psychologiczne aspekty życia małżeńskiego i rodzinnego oraz podstawowe zagadnienia pedagogiki rodziny. Omawia się także nowe zagadnienia bioetyczne, dotyczące życia małżeńsko-rodzinnego oraz podstawowe przepisy małżeńskiego prawa kanonicznego. Ważnym elementem tej części studiów jest prezentacja teologii małżeństwa i rodziny. Zajęcia w tym semestrze obejmują także etykę seksualną, akcentując nowe wyzwania stojące przed nią w kontekście nowych problemów seksuologicznych. W tym semestrze zostaną też przedstawione podstawowe zagadnienia związane z metodami naturalnego rozpoznawania płodności.

Część II – Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie

W tej części zostanie przedstawiony szeroki obszar działań na rzecz rodzin, słuchacze będą mieli możliwość treningu własnych umiejętności w zakresie: przygotowania do małżeństwa, towarzyszenia małżonkom i rodzinom w sytuacjach trudnych, prowadzenia poradni życia rodzinnego, zaangażowania w różnego rodzaju inicjatywy mające na celu wspieranie i rozwój małżeństw i rodzin. Zostaną również przedstawione nowe propozycje duszpasterstwa rodzin. W tym semestrze słuchaczom zostają także przybliżone podstawowe sytuacje kryzysowe w rodzinie oraz problematyka uzależnień. Równocześnie będą ćwiczone techniki komunikacji interpersonalnej, techniki mediacyjne oraz podstawowe umiejętności w dziedzinie poradnictwa.
W drugim semestrze przewidziane są zajęcia fakultatywne. Dla osób chcących posługiwać w parafii jako doradcy życia rodzinnego obowiązkowe będą zajęcia, pogłębiające wiedzę i umiejętności w zakresie naturalnych metod rozpoznawania płodności. Natomiast dla pozostałych osób, szczególnie duchownych, proponowane będą zajęcia z duchowości rodziny, z towarzyszenia duchowego rodzinie oraz zajęcia prezentujące różne formy rekolekcji małżeńskich.


Siatka studiów
Materiały do pobrania:


Kwestionariusz osobowy