Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

katalog przedmiotów ECTS

dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego


część II A - opis kierunku

[ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]

kierunek: teologia

studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie), rok akademicki 2011/2012
[ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]
II (A) INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW – opis ogólny
II A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) (qualification awarded)

Studia III stopnia (doktoranckie) umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. Mają one formę studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i trwają 4 lata (8 semestrów). Ich program jest zgodny z wymogami, obowiązujących w Polsce, standardów kształcenia. W trakcie studiów można uzyskać licencjat kanoniczny (licentia in sacra teologia) wymagany przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk teologicznych zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 §2).
Kierunek: teologia otrzymał akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

II A 2. Warunki przyjęć (admission requirements)

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są kandydaci posiadający tytuł magistra teologii z oceną na dyplomie co najmniej dobrą (4,0). Na ostateczny wynik kwalifikacji wpływa średnia ocen: z dyplomu magisterskiego i z rozmowy kwalifikacyjnej. Do przyjęcia kwalifikują się kandydaci z minimalną średnią ocen 4,0. W przypadku przekroczenia limitu przyjęć kandydaci kwalifikowani są na podstawie ustalonej listy rankingowej. Osoby pragnące ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny z odpowiednim wyprzedzeniem nawiązać kontakt z samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału Teologicznego UŚ, z którym zamierzają związać swoją naukową przyszłość (jako opiekunem naukowym, a potem promotorem). Opinia wydana przez tego pracownika stanowi punkt wyjścia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje o rekrutacji: http://www.wtl.us.edu.pl/page.php?106

Szczegóły: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/prawo/2009/WTL_SD.pdf

II A 3. Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego (educational and professional goals)

Studia trzeciego stopnia przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie teologii (pogłębione kształcenie w zakresie wybranej specjalizacji). Akcent pada na kształcenie w zakresie metodologii nauk teologicznych, hermeneutyki, metodologii recenzji naukowej i dydaktyki.

II A 4. Warunki przyjęcia na dalsze studia (acces to further studies)

Nie dotyczy.

II A 5. Struktura programu wraz z liczbą punktów (course structure diagram with credits)

http://www.wtl.us.edu.pl/pdf/WTL_US_programy_studiow.pdf

II A 6.

Egzamin końcowy (jeśli jest przewidziany) (final examination, if any)

Egzamin dyplomowy kończący się publiczną obroną rozprawy doktorskiej.

II A 7.

Zasady oceniania i egzaminowania (examination and assessment regulations)

Ogólne: por. regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zalobw20101009.pdf

Szczegółowe: por. katalog przedmiotów ECTS Wydziału Teologicznego UŚ, cz. II B http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?WTL_kierunek=DR

II A 8.

Wydziałowy / kierunkowy koordynator ECTS (ECTS departamental coordinator)

 • Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 • kierownik Katedry Prawa Kanonicznego (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Kierownik Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej, Przewodniczący Komisji Wyborczej WTL, redaktor naczelny czasopisma "Ecumeny and Law", redaktor naczelny czasopisma "Philosophy and Canon Law";
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przewodniczący Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów, członek uczelnianej Komisji ds. Studiów Podyplomowych  część II B - opisy poszczególnych przedmiotów (rok akademicki 2011/2012)

  KATALOG

  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]

  w roku
  oraz opcjonalnie:


  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)  WYSZUKIWARKA

  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]
  Wyszukaj przedmiot według tytułu lub prowadzącego (wystarczy podać fragment nazwy przedmiotu lub nazwiska)

  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)
  lub według dowolnej frazy

  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)
  kierunek: teologia

  studia trzeciego stopnia (doktoranckie), stacjonarne i niestacjonarne, rok akademicki 2011/2012


  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Dydaktyka teologii
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Obowiązkowy.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) II, semestr letni.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wprowadzenie do ćwiczeń w formie podającej, następnie ćwiczenia realizowane przez studentów, 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Leszek Szewczyk
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Prowadzenie refleksji naukowej nad możliwością godzenia w nauczaniu teologii aspektów nadprzyrodzonego i przyrodzonego. Wypracowanie umiejętności wykorzystania osiągnięć dydaktyki ogólnej i dydaktyki szczegółowej szkoły wyższej w procesie nauczania teologii.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Wprowadzenie do struktury pojęciowej dydaktyki ogólnej jako nauki teoretycznej i praktycznej. Podstawy teoretyczne i założenia strategii kształcenia. Konstruowanie modeli procesu nauczania-uczenia się. Cechy i prawidłowości określające przebieg czynności nauczania w akademickim procesie kształcenia.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie na podstawie udziału w ćwiczeniach oraz praktycznego zaprezentowania przez uczestnika jednej z wybranych metod dydaktycznych.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999.
  St. C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 1994.
  Cz. Kupisiewicz. Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 199610.
  W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 19984, s. 70.
  J. Calhann, Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, Warszawa 1999.
  K. Kruszewski, Kształcenie w szkole wyższej. Podręcznik umiejętności dydaktycznych, Warszawa 1988.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Ekumenizm we współczesnym świecie
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I lub II lub III, semestr letni.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych, 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Józef Budniak
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Historia Kościoła, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, religiologia, teologia biblijna, liturgika.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Cel kształcący:
  - zapoznanie się z rozwojem ruchu ekumenicznego w celu rozumienia specyfiki wyznaniowej oraz uwarunkowań dążeń ekumenicznych;
  - zapoznanie się z podstawowymi dokumentami Kościoła katolickiego i Wspólnot eklezjalnych;
  - zapoznanie uczestników zajęć ze współczesnymi tendencjami w życiu religijnym różnych społeczności na świecie i w Polsce oraz ukazanie na tym tle głównych idei i kierunków ruchu ekumenicznego, i najnowszych w tym zakresie osiągnięć;
  - zapoznanie z problemami i zadaniami ekumenii dziś.
  Cel praktyczny:
  - umiejętność i kompetencje w prowadzeniu dialogu ekumenicznego z zachowaniem tolerancji, prawdy, szacunku i akceptacji;
  - umiejętność przyjmowania postawy słuchania, cierpliwości, otwartości i miłości.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Zakres tematyczny:
  1. Znaczenie ekumenizmu w studium teologii.
  2. Pojęcie i zasady ekumenizmu:
  - ekumenizm duchowy,
  - ekumenizm doktrynalny,
  - ekumenizm praktycznego działania.
  3. Cel i zadania ruchu ekumenicznego.
  4. Historia ruchu ekumenicznego:
  - Ekumeniczne Kongresy Welehradzkie,
  - Od Edynburga do Światowej Rady Kościołów,
  - Ekumenizm Soboru Watykańskiego II i dokumentów posoborowych,
  5. Dokumenty Kościołów odnoszących się do ruchu ekumenicznego i współpracy chrześcijan.
  6. Porównanie wyznań chrześcijańskich i modele jedności chrześcijan.
  7. Dialogi doktrynalne:
  - bilateralne,
  - multilateralne.
  8. Organizacje ekumeniczne:
  - krajowe,
  - zagraniczne.
  9. Inicjatywy ekumeniczne Kościołów i Wspólnot Chrześcijańskich.
  10. Zadania współczesnego ekumenizmu:
  - pastoralny wymiar ekumenizmu,
  - duchowość ekumeniczna.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Samodzielna końcowa praca pisemna.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) 1. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie; Dekret o Kościołach wschodnich katolickich; Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.
  2. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej.
  3. Jan Paweł II, encyklika Ut unum sint; Tenże: encyklika Salvorum Apostoli.
  4. Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Rada Konferencji Kościołów Europejskich (KKE), Karta ekumeniczna. Wytyczne dla rozwoju współpracy Kościołów w Europie, Warszawa 2001.
  5. J. Budniak, Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Katowice 2002.
  6. W. Hryniewicz, J. Gajek, J.S. Koza, Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1997.
  7. A. Nossol, Jedność Kościoła i Europy, Opole 2009.
  8. K. Karski, Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa 1986.
  9. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Wrocław 1985.
  10. J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, Katowice 2010.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Hermeneutyka źródeł teologii
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Obowiązkowy.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I, semestr letni.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 5
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wprowadzenie do analizy teologicznych źródeł: analiza wybranych tekstów: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni; analiza tekstów przez uczestników zajęć
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Znajomość języka w stopniu podstawowym (łacińskiego [greckiego] i jednego z języków zachodnich: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego); proseminarium i seminarium na studiach magisterskich (teologii).
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Umiejętność analizy tekstów teologicznych: dokumentów Kościoła nauczającego, biblijnych, patrystycznych, liturgicznych, historycznych, prawnych (...).
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Osobliwości interpretacji źródeł; [zagadnienie źródła (teologii), pytania wyjściowe, historyczny i redakcyjny charakter źródła], Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych teol: koło hermeneutyczne, hipotetyczność interpretacji, wymiary interpretacji źródła, zasady: ustalania odniesień, podobieństwa, kontrastu; metody semiczne, analizy znaczeń kulturowych (religijnych); zasada kontekstowa, zasada użycia, zasada racjonalnej kompozycji tekstu, zasada odwołania do sytuacji pozajęzykowych. Uzasadnianie interpretacji źródeł. Związek interpretacji (nauki) i wiary Kościoła (teologa): zagadnienie ortodoksji. Urząd nauczycielski i teologia.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Bieżąca ocena postępów indywidualnych + egzamin na zakończenie zajęć.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych [historycznych], Poznań 1991; Y.H.J. Körtner, Einführung in die theologische Hermeneutik, Darmstadt 2006; J..Wicks, Wprowadzenie do metody teologicznej, Kraków 1995; W.G. Jeandrond, Hermeneutyka teologiczna, Kraków 1999; St.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 2002.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Ludzkie i chrześcijańskie spowiedzi dziś?
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I lub II lub III, semestr letni.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wykład, 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Zakres wiadomości obejmuje znajomość czterech koncepcji moralności chrześcijańskiej (augustyńskiej, tomistycznej, liguoriańskiej i personalistycznej).
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Student ma możliwość zapoznania się z dwiema grupami problemów specjalistycznych:
  Pierwsza – jest to rekonstrukcja kilku najważniejszych ujęć teologii nawrócenia chrześcijańskiego (styl pauliński, styl augustyński, styl ignacjański).
  Druga grupa problemów obejmuje najważniejsze sprawy decydujące o tym, że człowiek dzisiejszy znajduje się „pomiędzy obiektywizmem a subiektywizmem”. Chodzi o spowiedzi w sieci oraz o „spowiedzi wpisane w wywiady”. Ważną sprawą jest ujęcie „roli sumienia” według Johna Henry’ego Newmana oraz Karola Wojtyły i R. Spaemanna.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Zakres tematyczny:
  Kwestie wstępne – obejmują podstawy tzw. „etyki soteryjnej” (zbawczy wymiar Objawienia i moralności chrześcijańskiej). W punkcie wyjścia moralności chrześcijańskiej staje rozumienie wiary w odpuszczenie grzechów i znaczenie pokuty osobistej.
  Chrześcijańskie przeżycie Sakramentu Pojednania koncentruje się wokół czterech wielkich idei:
  Pierwsza – idea powołania i ludzkiej odpowiedzi (soborowa koncepcja moralności).
  Druga - idea nawrócenia chrześcijańskiego (Reconcialiatio et paenitaentia”).
  Trzecia – idea „prawa wolności i łaski” (J. Ziegler).
  Czwarta idea wiodąca – to idea naśladowania Chrystusa (poprzez uczestnictwo „in Christo” w sakramentach, naśladowaniu cnót, modlitwy i świadectwa życia).
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie – kolokwium-dyskusja w grupie. Tematy: modne wzory rachunków sumienia (sieciowe, modlitewnikowe, zwyczajowe itp..). Druga forma zaliczenia - to pisemna.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) Wykaz lektur i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu. 1. Jan Paweł II, Reconciliato et paenitentia, Roma 1984.
  2. Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, Wyd. „M”, Kraków 2007.
  3. A. Drożdż, Sakrament Pojednania z Bogiem i z Kościołem, Biblos, Tarnów 2002.
  4. D. Bonhoeffer, Naśladowanie, W Drodze, Poznań 1997.
  5. J. Orzeszyna, Społeczno-eklezjalny wymiar Sakramentu Pokuty, Kraków 1996.
  6. J. Augustyn (red), Sztuka spowiadania, Kraków 2006.
  7. J. Laskowski (red), Spowiedź. Przygotowanie do Sakramentu Pokuty według metody św. Ignacego Loyoli I w duchu św. Franciszka Salezego, Warszawa 2008.
  8. S. Rosik, „Nowy człowiek” w Chrystusie, w: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 25 (1993) nr 98, s. 107-170.
  9. J. G. Ziegler, Czy istnieje etyka specyficznie chrześcijańska? W: Collectanea Theologica” 43 (1973). f. 1, 7-28.
  10. H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, Wrocław 1985.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Metodologia nauk teologicznych
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Obowiązkowy.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I, semestr zimowy.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 5
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Jan Słomka
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Zrozumienie celów teologii oraz na tej podstawie pokazanie metody teologicznej - jej specyfiki i oryginalności. Umiejętność krytycznej lektury tekstów teologicznych.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Refleksja nad teologią jako nauką. Prezentacja podstawowych opracowań teologicznych zajmujących się metodą teologiczną oraz refleksji najwybitniejszych teologów 20 wieku na temat metody teologicznej.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Egzamin ustny.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, przełożył T. Mieszkowski, Warszawa 1987.
  J. Wicks, Wprowadzenie do metody teologicznej, tłum. J. Ożóg, Kraków 1995.
  S. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, wyd. 3, Wrocław 1996.
  A. Perzyński, Metoda teologiczna. Szkoła mediolańska, Warszawa 2006.
  J. Ratiznger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2007.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Metodologia teologii moralnej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I lub II lub III, semestr zimowy.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Antoni Bartoszek
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Celem wykładu jest: zrozumienie celu teologii moralnej i poznanie specyfiki metody teologicznomoralnej.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Metoda w teologii; posoborowa reorientacja teologii moralnej; teologia moralna jako nauka; źródła poznania teologicznomoralnego.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie ustne.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) S.T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej, Poznań 1994.
  Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1997.
  J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1985.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Mistagogia w teologii i praktyce duszpasterskiej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I lub II lub III, semestr zimowy.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Dojrzały pogląd na teologię praktyczną, jako dyscyplinę, której zadaniem jest nie tyle przygotowywanie do wykonywania czynności apostolskich czy duszpasterskich Kościoła (wspólnoty ludu Bożego), co raczej prowadzenie ciągłej i pogłębionej refleksji nad sposobem pełnienia apostolskiej misji w świecie odznaczającym się konkretnym profilem społeczno-kulturowym. Chodzi o duszpasterstwo o charakterze mistagogicznym.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Rola i miejsce mistagogii w Kościele; Mistagogia jako metoda; Mistagogia w służbie duchowości po Soborze Watykańskim II; Miejsce na mistagogię w roku liturgicznym; Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych inspirującym źródłem dla mistagogii.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Praca pisemna na obrany temat z omawianej na wykładzie problematyki.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) Cz. Krakowiak, Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin 2003; B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983; B. Mokrzycki, Przyjdź! Eucharystyczna mistagogia w roku liturgicznym, Kraków 2003; B. Mokrzycki, Upragniony. Eucharystyczna mistagogia w roku liturgicznym, Kraków 2004; J. Kopeć, Formacja liturgiczna czyli mistagogia w liturgii i przez liturgię, "Liturgia Sacra" 2 (1996) 3-4, s. 23-38; B. Nadolski, Mistagogia jako metoda w liturgii, "Collectanea Theologica" 65 (1995) 3, s. 101-112; W. Świerzawski, Kaznodzieja jako mystagog, "Anamnesis" 11,4 (1996/1997), s. 58-64; W. Świerzawski, Odo Casel OSB - mistagog Kościoła współczesnego - o misterium i mistagogii, "Anamnesis" 5,99 (1998) 16, s. 55-69; Mistagogia a duchowość, red. A. Żądło, Katowice 2004.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Obraz Boga Ojca II (w Pismach Janowych)
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I lub II lub III, semestr zimowy.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wykład 30 godzin w semestrze. Przedmiot wspierany na platformie e-learningu
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Artur Malina
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Uzupełnienie wiadomości z teologii biblijnej (i dogmatycznej) o treści niedostatecznie przedstawiane w ramach studiów magisterskich.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Problem (nie)obecności nauki o Bogu Ojcu w teologii biblijnej. Paterologia czwartej Ewangelii, Listów Jana i Apokalipsy oraz paterologia pism Janowych na tle Synoptyków. Konsekwencje dla teologii systematycznej i praktycznej.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie pisemne lub recenzja wybranej pracy obcojęzycznej ze szczegółowej bibliografii podanej na początku wykładu.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) 1. Galot J., Découvrir le Père. Esquisse d’une théologie du Père, Louvain 1985.
  2. Jeremias J., Abba. Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen 1966.
  3. Langkammer H., Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999.
  4. Marchel W., Abba, Père! La prière du Christ et des chrètiens, Roma 1963.
  5. Szczurek J.D., Bóg Ojciec w tajemnicy Trójcy Świętej. Elementy patrylogii, Kraków 2003.
  6. Wróbel M.S., Obraz Boga Ojca, w: Teologia Nowego Testamentu, t. 2: Dzieło Janowe, red. M. Rosik, Wrocław 2008, 11-38.
  7. Zingg E., Das Reden von Gott als "Vater" im Johannesevangelium, Freiburg i. Br. 2006.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Ortodoksja i prądy heterodoksyjne w starożytnym Kościele
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I lub II lub III, semestr zimowy.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Andrzej Uciecha
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Pogłębienie wiadomości z teologii patrystycznej oraz opanowanie umiejętności krytycznej analizy tekstów Ojców Kościoła i pisarzy kościelnych.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Metody argumentacji we wczesnochrześcijańskich syntezach antyheretyckich; herezja jako czynnik stymulujący ortodoksję na tle przemian społeczno-kulturowych i politycznych; formalno-literackie metody polemiki z herezjami.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie ustne.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) Historia teologii. Epoka patrystyczna, red. A. Bernardino, B. Studer, Kraków 2003;
  J.N.D. Kelly, „Początki doktryny chrześcijańskiej”, przeł. J. Mrukówna, Warszawa 1988;
  M. Fiedrowicz, Teologia Ojców Kościoła, Kraków 2009;
  L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, Kraków 1994.
  .
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Ponowożytność – obszarem badawczych zainteresowań teologii fundamentalnej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I lub II lub III, semestr letni.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Sławomir Zieliński
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii. Podstawowa znajomość terminologii filozoficznej.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Ogólne wprowadzenie w zagadnienie ponowożytności. Konfrontacja założeń ponowożytności ze współczesną teologią fundamentalną – dyscypliną teologiczną posiadającą swoje cele, zadania, przedmiot i metody.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Treść zajęć:
  - postmodernizm jako „zjawisko” kultury zachodniej po „śmierci” moderny;
  - sposoby rozumienia postmodernizmu;
  - prekursorzy i główni przedstawiciele;
  - podstawowe założenia i wyróżniki postawy postmodernistycznej;
  - pluralistyczne ujęcie współczesnej teologii fundamentalnej (koncepcje, przedmiot, cele i zadania, różnorodność stosowanych metod)
  - teologia fundamentalna – dyscypliną w perspektywie wyzwań nowożytności;
  - próby „umiejscowienia” pryncypiów teologiczno-fundamentalnych w przestrzeni badawczej ponowożytności.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie ustne.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) 1. M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa. T.1. Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 1994.
  2. R. J. Woźniak, Przyszłość. Teologia. Społeczeństwo, Kraków 2007.
  3. J. Cuda, Człowiek dowodem na istnienie Boga?, Katowice 2010.
  4. H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, Warszawa 2010, t.1 s. 60-104.
  5. A. Bronk, Spór o postmodernizm, w: tenże, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998, s. 23-74.
  6. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004.
  7. K. Wilkoszewska, Czym jest postmodernizm? Kraków 1997.
  8. J. Życiński, Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce moderny, Lublin 2001.
  9. Postmodernizm. Wyzwania dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995.
  10. Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Problem ścisłości języka teologii
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I lub II lub III, semestr letni.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wykład: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Jacek Kempa
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Pogłębienie znanej z kursu podstawowego teologii wiedzy o specyfice języka teologicznego; uwrażliwienie na zagadnienie precyzji wypowiedzi teologicznej; dyskusja zagadnienia „otwartości” języka teologii; diagnoza napięcia między postulatami hermeneutyki filozoficznej i właściwościami teologii.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Historia problematyki; definicje pojęć podstawowych; znaczenie współczesnej hermeneutyki filozoficznej dla teologii; zastosowanie podstawowych rozpoznań hermeneutycznych we współczesnej teologii systematycznej.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Praca pisemna.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) E.L. Mascall, Istnienie i analogia, Warszawa 1961.
  I. Barbour, Mity. Modele. Paradygmaty, Kraków 1984.
  E. Furtak, Funkcje modeli w poznaniu Boga, Kraków 2001.
  J. Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, Dogmatyka, red. E. Adamiak i in., t.1, Warszawa 2005.
  J. Kempa, „Metafory jako mowa odpowiadająca Bogu”. Jürgena Werbicka ujęcie roli metaforyki w teologii, SSHT 36,2 (2003), s. 518-534 (dostęp online).
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Recenzja naukowa
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Obowiązkowy.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) II, semestr zimowy.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Ćwiczenia: 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni, wsparcie e-learning
  strona www przedmiotu (wsparcie e-learning): http://el2.us.edu.pl/wt/course/view.php?id=93
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr Grzegorz Strzelczyk
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Ukończone podstawowe studia z teologii, orientacja w metodach stosowanych w poszczególnych subdyscyplinach teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Nabycie praktycznej wiedzy na temat różnych rodzajów recenzji występujących w polskim (zwłaszcza) systemie nauki. Nabycie praktycznej umiejętności pisania recenzji.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Recenzja naukowa i jej cele.
  Kryteria oceny prac naukowych z teologii.
  Poszczególne typy recenzji i związane z nimi strategie recenzyjne:
  • Recenzje związane z formowaniem kadry naukowej (prac dyplomowych, rozprawy doktorskiej, habilitacyjnej, recenzje dorobku naukowego).
  • Recenzje w ramach systemu peer review.
  • Recenzja jako element dyskusji naukowej (recenzja motu proprio, czy artykuł polemiczny jest recenzją? czy obszerna recenzja jest artykułem?). Recenzje projektów badawczych.
  • Recenzje wydawnicze (prac oryginalnych, przekładów).
  • Recenzja formą promocji?
  .
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Ocena na podstawie czterech recenzji (książka, praca dyplomowa, artykuł polskojęzyczny, artykuł obcojęzyczny).
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading)

  Dostępne metodologie teologii w dowolnym języku (PL: J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1995).

  S.C. Napiórkowski, Proste uwagi o pisaniu recenzji, w: Mały teolog, Katowice – Lublin 2003, s. 118-120.
  J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, Studia Theologica Varsaviensia 21,1 (1983), s. 221-259.
  I. Hames, Peer Review and Manuscript Management in Scientific Journals, Oxford: Blackwell 2007.
  E. Kozłowska, Recenzja jako forma podwójnego dialogu, w: Praktyka stylistyczna nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003, s. 287-315.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z ekumenizmu
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Józef Budniak
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Wiedza z zakresu: historia Kościoła, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, religiologia, teologia biblijna, liturgika.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Cel poznawczy:
  - poznanie historii ruchu ekumenicznego na Śląsku z uwzględnieniem dokumentów I Synodu Diecezji Katowickiej oraz poznanie działalności Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej;
  - poznanie współczesnego zróżnicowania religijnego świata i Polski – ciągłość i przemiany;
  - poznanie metodologii badań ekumenicznych.
  Cel praktyczny:
  - umiejętność prowadzenia parafialnego duszpasterstwa ekumenicznego;
  - umiejętność prowadzenia dialogu z członkami innych konfesji,
  - umiejętność prowadzenia ekumenicznych akcji charytatywnych.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) - wskazanie różnic doktrynalnych między wyznawcami różnych konfesji;
  - wskazanie miejsca i roli dialogu ekumenicznego w procesie pojednania Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich;
  - umiejętność dostrzeżenia problemów wielowyznaniowych w społeczeństwie (np.: duszpasterstwo małżeństw i rodzin o różnej przynależności wyznaniowej).
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Ocena aktywności w grupach dyskusyjnych oraz ocena z przebiegu pisania pracy doktorskiej.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading)

  1. Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej 1972–1975, Katowice–Rzym 1976.  

  2. Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, wyd. S.C. Napiórkowski, Lublin 1982.

  3. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, „Communio” 1994.

  4. J. Budniak, Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylometodiańska procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, Katowice 2009.

  5. Ł. Kamykowski, Kościół wobec wielości religii, Kraków 1997.

  6. K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegro, Warszawa 2007.

  7. R. Porada, Ekumeniczne rozumienie sukcesji apostolskiej, Opole 2008.

  8. Katechizm Kościoła Katolickiego.

  9. P. Jaskóła, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008.

  .
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z homiletyki
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Ćwiczenia seminaryjne: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Leszek Szewczyk
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii, ogólna znajomość podstawowych zagadnień związanych z przepowiadaniem słowa Bożego.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Napisanie i obrona pracy doktorskiej z homiletyki.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Ustalenie tematyki rozprawy doktorskiej z zakresu przepowiadania słowa Bożego. Bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów formalnych i merytorycznych związanych z zagadnieniami poruszanymi w opracowywanej i pisanej dysertacji naukowej.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie na podstawie spełnienia warunków określonych na początku każdego z semestrów.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) K. Müller, Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003.
  W. Przyczyna, G. Siwek, O metodologii homiletyki, „Studia nauk teologicznych PAN” 2002, 2, s. 289–300.
  Dizionario di omiletica, red. M. Sodi, A. M. Triacca, Torino-Bergamo 1998.
  L. Kuc, Krótki traktat o teologii komunikacji, Leszno k. Błonia 1997.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z liturgiki
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni na semestr
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Wspomaganie doktorantów na drodze do napisanie rozprawy doktorskiej, przedłożenia jej do publicznej obrony i uzyskania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w czasie przewidzianym przez program studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Omawianie oraz opracowywanie zagadnień historyczno-liturgicznych i teologiczno-liturgicznych, jak też obejmujących hermeneutykę tekstów liturgicznych.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie uzyskiwane na drodze spełnienia warunków określanych na początku każdego semestru.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) H. Langkammer, Metody lingwistyczne, w: Metodologia Nowego Testamentu, red. tenże, Pelplin 1994; M. Makuchowska, O komunikatywności języka modlitw liturgicznych, "Przegląd Pastoralno-Homiletyczny" 4,4 (2000), s. 135-148; H. Seweryniak, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000; H. Sobeczko, Metody interpretacji tekstów liturgicznych, w: Ratio et revelatio. Z refleksji filozoficzno-teologicznych. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Herbertowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. J. Cichoń, Opole 1998, s. 231-240; Ks. H.J. Sobeczko, Pluralizm metodologiczny w nauce o liturgii, A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu. Studium lingwistyczno-teologiczne, Kraków 2002.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z muzyki kościelnej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. UŚ dr hab. Antoni Reginek
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Wspomaganie doktorantów na drodze do napisanie rozprawy doktorskiej, przedłożenia jej do publicznej obrony i uzyskania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w czasie przewidzianym przez program studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Seminarium obejmuje problematykę muzyki kościelnej w jej wielorakich aspektach. Badania naukowe dotyczą m.in. chorału gregoriańskiego, studiów nad pieśnią kościelną, budownictwa organowego, działalnością muzyków, historią zespołów śpiewaczych itd.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie uzyskiwane na drodze spełnienia warunków określanych na początku każdego semestru.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987; J. Erdman, Organy, Warszawa 1989; I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2000; A. Filaber, Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2008.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z patrologii
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni na semestr
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Opracowanie przyjętych tematów badawczych przez: opis stanu badań, zbioru tekstów źródłowych, metody badawczej w postaci referatów uczestników seminarium. Lektura i analiza (krytyka) przedstawionych tekstów (fragmentów pracy).
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Ustalenie tematu badawczego (tematyki rozprawy doktorskiej) zakresu teologii historycznej (patrystycznej, historii Kościoła starożytnego, średniowiecznego); przygotowanie i napisanie pracy licencjackiej [licencjat kanoniczny]; napisanie rozprawy doktorskiej.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie z oceną po każdym semestrze.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967; St.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław, 2002; L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, Kraków 1994; P.P. Gilbert, Wprowadzenie do teologii średniowiecza, Kraków 1997.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z prawa kanonicznego
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Andrzej Pastwa
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Znajomość podstaw prawa kanonicznego w zakresie historii, teologii i teorii prawa; ogólna orientacja w przepisach Kodeksu prawa kanonicznego; dobra znajomość łaciny i któregoś z języków: włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub angielskiego.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Celem zasadniczym seminarium naukowego jest przygotowanie do zredagowania i przedłożenia pracy doktorskiej. Doktoranci powinni nabyć dobrą znajomość zasad metodologii pisania prac z prawa kanonicznego, opanować podstawy warsztatu naukowego w zakresie badania źródeł i literatury przedmiotu, stawiania problemów badawczych oraz poprawnego ich rozwiązywania.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Charakterystyka i etapy przygotowywania pracy doktorskiej: wybór tematu i zatwierdzenie; zbieranie materiału, biblioteka, fiszki bibliograficzne; źródła, analityczne badanie; prowizoryczny plan pracy; metodologiczna strona pisania pracy; zasadniczy korpus pracy; ostateczna struktura pracy, czyli plan; zakończenie, wstęp i bibliografia; merytoryczna ocena przedłożonego materiału w odniesieniu do tematu i poszczególnych rozdziałów; krytyczne pogłębienie i ewentualne uwagi, sugestie; ostateczna redakcja; prezentacja oraz obrona pracy doktorskiej.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie na podstawie wykazanych postępów w przygotowywaniu pracy doktorskiej.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading)

  R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004;

  L. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1972;

  J. Bielecki, Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne, Kraków 1993;

  J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1985.

  .
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z teologii biblijnej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Ćwiczenia seminaryjne: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze. Dla uczestników seminarium możliwość dodatkowej konsultacji bez ograniczeń czasowych. Przedmiot wspierany na platformie e-learningu
  strona www przedmiotu (wsparcie e-learning): http://el2.us.edu.pl/wt/course/view.php?id=32
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Artur Malina
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Zaliczenie w ramach studiów magisterskich sześciu semestrów języków biblijnych (w tym przynajmniej jednego semestru języka hebrajskiego) - ze średnią ocen z każdego z języków nie mniejszą niż 4,5.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Umiejętność prowadzenia samodzielnej egzegezy tekstów biblijnych. Sprawdzianem jej opanowania jest redakcja i obrona pracy doktorskiej, która ma zawierać oryginalne rozwiązanie rzeczywistego problemu naukowego z zakresu biblistyki.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) W semestrze zimowym: po rozpoznaniu indywidualnych możliwości uczestników (np. weryfikacji stopnia utrwalenia języków biblijnych i rzeczywistej znajomości nowożytnych języków obcych) zaplanowanie etapów wdrożenia w pracę naukową; wyznaczenie pierwszych indywidualnych lektur z hermeneutyki biblijnej i weryfikacja opanowania ich treści; szczegółowe omówienie dwóch pierwszych etapów pracy naukowej (zasady wyboru tematu i wstępne rozpoznanie stanu badań). W semestrze letnim: krytyczna ocena najbardziej wartościowych - w sensie pozytywnym i negatywnym - przykładów współczesnej egzegezy; przygotowanie pisemnej recenzji rozprawy z biblistyki oraz jej ustne omówienie przez wszystkich uczestników seminarium.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie wyłącznie za spełnienie do końca semestru wszystkich warunków określonych na początku każdego z semestrów.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) 1. Egger W., Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in linguistische und historisch-kritische Methoden, Freiburg 1987.
  2. Farina R., Metodologia. Avviamento alla tecnica del lavoro scientifico, Roma 1986.
  3. Söding T., Münch C., Klucz do zrozumienia Nowego Testamentu, Kraków 2009.
  4. Walewski P., Praca naukowa nad Biblią. Cytowanie i skróty, Częstochowa 2006.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z teologii dogmatycznej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Praca typu seminaryjnego: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Jan Słomka
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Pisanie pracy doktorskiej.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Referowanie przez studentów treści bieżących lektur teologicznych i postępów w pisaniu prac doktorskich. Bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów formalnych i merytorycznych. Dyskusje na temat przedstawianych treści teologicznych. Wybrane problemy z teologii: dogmatyki, duchowości, historii teologii.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie na podstawie wygłoszonych w czasie trwania seminarium referatów.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) Będzie podawany na bieżąco - zależny od wstępnych propozycji tematów prac doktorskich.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z teologii dogmatycznej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Napisanie i obrona pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Przedmiot obejmuje zajęcia z dwóch dziedzin istotnych dla twórczej pracy naukowej: metodologicznej i merytorycznej - na poziomie dysertacji doktorskiej. Część pierwsza dotyczy zagadnień z metodologii teologii oraz z metodyki pisania prac doktorskich z teologii dogmatycznej (warsztat, praktyczna wiedza dotycząca naukowego procesu twórczego, instrumentarium badawczego itp.). Część druga dotyczy zagadnień problemowych, które wyznaczają horyzont i zakresy powstających tu rozpraw doktorskich: chrystologii, trynitologii, traktatu De Deo Uno, eschatologii, eklezjologii, antropologii teologicznej, filozofii Boga. Całość zajęć jest ukierunkowana na dialog ze współczesną kulturą - możliwe są tu prace interdyscyplinarne z teologii kultury, łączące np. kompetencje ściśle teologiczne z literaturoznawczymi.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie na podstawie pisemnych ćwiczeń z zakresu metodologii i metodyki teologicznej pracy naukowej.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) 1. Mały teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, red. M. Jackiewicz, I. Jańczak, T. Klikowicz i in., Katowice 2007.
  2. J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, "Studia Theologica Varsaviensia", 21(1983) nr 1, s. 221-259.
  3. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z teologii dogmatycznej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Jacek Kempa
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Przygotowanie pracy doktorskiej.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Przygotowanie formalne do pisania pracy doktorskiej, zagadnienia metodologiczne, dyskusja zagadnień merytorycznych, związanych z opracowywaną przez studentów problematyką.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie na podstawie wygłoszonego referatu albo pracy pisemnej.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) Będzie podawany na bieżąco. Zależny od wstępnych propozycji tematów prac doktorskich.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z teologii fundamentalnej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Sławomir Zieliński
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii oraz zainteresowanie problematyką teologicznofundamentalną.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Ustalenie tematu badawczego (tematyki rozprawy doktorskiej); przygotowanie i napisanie pracy licencjackiej (licencjat kanoniczny); napisanie i obrona rozprawy doktorskiej.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Referowanie przez studentów treści bieżących lektur teologicznych i postępów w przygotowywaniu prac doktorskich. Bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów formalnych i merytorycznych. Dyskusje na temat przedstawianych treści teologicznofundamentalnych i interdyscyplinarnych (głównie w perspektywie triady pojęć: antropologia – hermeneutyka – teologia).
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie za spełnienie do końca semestru wszystkich warunków określonych na początku każdego z semestrów.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) 1. M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa. T.1. Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 1994.
  2. J. Cuda, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, Katowice 2002.
  3.St.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 2002.
  4. R.J. Woźniak, Przyszłość teologia społeczeństwo, Kraków 2007.
  Lektury podawane na bieżąco - zależnie od tematyki prac doktorskich.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z teologii moralnej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Antoni Bartoszek
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Napisanie rozprawy doktorskiej.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Obszary badań: zagadnienia z teologii moralnej ogólnej, historii teologii moralnej, zagadnienia z teologii moralnej życia indywidualnego oraz społecznego, w tym szczególnie z etyki seksualnej oraz bioetyki.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin 1997.
  A. Marcol, W kręgu wartości chrześcijańskich, Opole 2006.
  Seria „Teologia i moralność”.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z teologii moralnej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Napisanie rozprawy doktorskiej.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Obszary badań: zagadnienia z teologii moralnej ogólnej, historii teologii moralnej, zagadnienia z teologii moralnej życia indywidualnego oraz społecznego, w tym szczególnie z etyki seksualnej oraz bioetyki.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin 1997.
  A. Marcol, W kręgu wartości chrześcijańskich, Opole 2006.
  Seria „Teologia i moralność”.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z teologii pastoralnej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Napisanie i obrona pracy doktorskiej.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Teologia małżeństwa i rodziny.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie z oceną po przedstawieniu planu i napisaniu części pracy.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) H. Krzysteczko, Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny, Wydawnictwo „Powiernik Rodzin” Katowice 2000.

  B.J.Soiński (red.), Rodzina w świetle psychologii pastoralnej, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2007.

   H. Krzysteczko, We wspólnocie parafialnej, Studia i Materiały WT UŚ, Katowice 2010.

  Anna Krajewska, Statystyka dla pedagogów, wyd. Trans Humana, Białystok 2001.

  John J. Shaughnessy i in., Metody badawcze w psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002 Wacława Starzyńska, Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z teologii pastoralnej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Ireneusz Celary, prof. UŚ
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) W ramach seminarium student powinien zdobyć fachowe przygotowanie do samodzielnego pisania pracy doktorskiej oraz powinien systematycznie pogłębiać wiedzę z zakresu teologii pastoralnej.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Systematyczne referowanie przez studentów bieżących lektur teologicznych oraz bieżące konsultacje, dotyczące pojawiających się podczas pisania dysertacji problemów formalnych i metodycznych.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie z udziału w seminarium naukowym oraz na podstawie zalecanych do opracowania tematów.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) 1. R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Kraków 2001.
  2. J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica Varsaviensia” 21(1983) nr 1, s. 221-259.
  3. Statut naukowy teologii pastoralnej, red. J. Mikołajec, Opole 2003.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Seminarium doktoranckie z teologii pastoralnej
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I-IV, oba semestry.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4/4/5/5/6/6/6/6
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Seminarium: 1 godzina tygodniowo, 15 tygodni w semestrze
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. dr hab. Bogdan Biela
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) W ramach seminarium student powinien zdobyć fachowe przygotowanie do samodzielnego pisania pracy doktorskiej oraz powinien systematycznie pogłębiać wiedzę z zakresu teologii pastoralnej.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Systematyczne referowanie przez studentów bieżących lektur teologicznych oraz bieżące konsultacje, dotyczące pojawiających się podczas pisania dysertacji problemów formalnych i metodycznych.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie z udziału w seminarium naukowym oraz na podstawie zalecanych do opracowania tematów.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) 1. R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Kraków 2001.
  2. J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica Varsaviensia” 21(1983) nr 1, s. 221-259.
  3. Statut naukowy teologii pastoralnej, red. J. Mikołajec, Opole 2003.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Sztuka badań historycznych
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I lub II lub III, semestr letni.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Praca z doktorantami, 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni; konsultacje; przedmiot wspierany na stronie: www.jemy.katowice.pl/slask
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Metody poszukiwania źródeł, typowania i selekcji dokumentów, metody interpretacji.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Metody poszukiwań źródeł historycznych, umiejętność stawiania pytań badawczych. Nauka tworzenia narracji historycznej.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenia kilku pisemnych ćwiczeń z tworzenia bibliografii i konstrukcji przypisów oraz praca pisemna na dowolny temat spełniająca formalne wymogi tekstu naukowego.
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001; J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.
  początek strony | wyczyść

  II B 1. Nazwa przedmiotu (course title) Teologiczny teocentryzm: założenia, treści, cele
  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj szczegóły]
  II B 2. Kod przedmiotu (course code)
  II B 3. Typ przedmiotu (type of course) Fakultatywny ograniczonego wyboru.
  II B 4. Poziom przedmiotu (level of course) Zaawansowany.
  II B 5. Rok studiów, semestr (year of study, semester) I lub II lub III, semestr zimowy.
  II B 6. Liczba punktów (number of credits) 4
  II B 7. Metody nauczania (teaching methods) Wykład, 2 godziny tygodniowo, 15 tygodni
  II B 8. Język wykładowy (language of course) Polski.
  II B 9. Imię i nazwisko wykładowcy (name of lecturer) Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
  II B 10. Wymagania wstępne (prerequisites) Magisterium z teologii.
  II B 11. Cele przedmiotu (objectives of the course) Cel studiów doktoranckich – powstanie twórczej dysertacji doktorskiej – zakłada wysoką świadomość metateologiczną i metodologiczną doktoranta a także rzetelną wiedzę na temat merytorycznych fundamentów teologii. Wykład mierzy w ten zakres myślenia i punkt naukowych działań: dojrzały pogląd na temat tego, w jaki sposób wewnętrzna logika scientiae fidei jest skupiona na fenomenie teocentryzmu i przezeń tworzona. Prezentacja zagadnienia zawiera fakty z tej właśnie dziedziny i szereg argumentów w tej kwestii.
  II B 12. Treści merytoryczne przedmiotu (course contents) Wykład obejmuje tezy tworzące zasady chrześcijańskiego teocentryzmu: prymat Boga, obraz Boga, rozumienie Boga, chrystocentryzm jako hermeneia teocentryzmu. Szczególny, ważny akcent przypada w tej refleksji na zagadnienia związane z pojęciem Opatrzności Bożej i pytaniem o sens cierpienia człowieka i wszelkiego stworzenia.
  II B 13. Metody oceny (assessment methods) Zaliczenie ustne z treści wykładu oraz z książki (J. Szymik, Theologia benedicta, t. I, Katowice 2010, s. 155-300).
  II B 14. Spis zalecanych lektur (recommended reading) 1. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006 (wyd. 3).
  2. J. Danielou, Bóg i my. W stronę Chrystusa, tłum. A. Urbanowicz, Kraków 1965.
  3. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 1996.
  początek strony | wyczyść


  początek strony | wyczyść