Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

katalog przedmiotów ECTS

dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego


część II A - opis kierunku

kierunek: teologia

studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie), rok akademicki 2021/2022
[ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]
II (A) INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW – opis ogólny
II A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) (qualification awarded)

Studia III stopnia (doktoranckie) umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. Mają one formę studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i trwają 4 lata (8 semestrów). Ich program jest zgodny z wymogami, obowiązujących w Polsce, standardów kształcenia. W trakcie studiów można uzyskać licencjat kanoniczny (licentia in sacra teologia) wymagany przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk teologicznych zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 §2).
Kierunek: teologia otrzymał akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

II A 2. Warunki przyjęć (admission requirements)

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są kandydaci posiadający tytuł magistra teologii z oceną na dyplomie co najmniej dobrą (4,0). Na ostateczny wynik kwalifikacji wpływa średnia ocen: z dyplomu magisterskiego i z rozmowy kwalifikacyjnej. Do przyjęcia kwalifikują się kandydaci z minimalną średnią ocen 4,0. W przypadku przekroczenia limitu przyjęć kandydaci kwalifikowani są na podstawie ustalonej listy rankingowej. Osoby pragnące ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny z odpowiednim wyprzedzeniem nawiązać kontakt z samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału Teologicznego UŚ, z którym zamierzają związać swoją naukową przyszłość (jako opiekunem naukowym, a potem promotorem). Opinia wydana przez tego pracownika stanowi punkt wyjścia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje o rekrutacji: http://www.wtl.us.edu.pl/page.php?106

Szczegóły: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/prawo/2009/WTL_SD.pdf

II A 3. Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego (educational and professional goals)

Studia trzeciego stopnia przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie teologii (pogłębione kształcenie w zakresie wybranej specjalizacji). Akcent pada na kształcenie w zakresie metodologii nauk teologicznych, hermeneutyki, metodologii recenzji naukowej i dydaktyki.

II A 4. Warunki przyjęcia na dalsze studia (acces to further studies)

Nie dotyczy.

II A 5. Struktura programu wraz z liczbą punktów (course structure diagram with credits)

http://www.wtl.us.edu.pl/pdf/WTL_US_programy_studiow.pdf

II A 6.

Egzamin końcowy (jeśli jest przewidziany) (final examination, if any)

Egzamin dyplomowy kończący się publiczną obroną rozprawy doktorskiej.

II A 7.

Zasady oceniania i egzaminowania (examination and assessment regulations)

Ogólne: por. regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zalobw20101009.pdf

Szczegółowe: por. katalog przedmiotów ECTS Wydziału Teologicznego UŚ, cz. II B http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?WTL_kierunek=DR

II A 8.

Wydziałowy / kierunkowy koordynator ECTS (ECTS departamental coordinator)

 • Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 • kierownik Katedry Prawa Kanonicznego (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Kierownik Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej, Przewodniczący Komisji Wyborczej WTL, redaktor naczelny czasopisma "Ecumeny and Law", redaktor naczelny czasopisma "Philosophy and Canon Law";
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przewodniczący Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów, członek uczelnianej Komisji ds. Studiów Podyplomowych


  KATALOG

  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]

  w roku
  oraz opcjonalnie:


  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)  WYSZUKIWARKA

  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]
  Wyszukaj przedmiot według tytułu lub prowadzącego (wystarczy podać fragment nazwy przedmiotu lub nazwiska)

  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)
  lub według dowolnej frazy

  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)
  kierunek: teologia

  studia trzeciego stopnia (doktoranckie), stacjonarne i niestacjonarne, rok akademicki 2021/2022


  początek strony | wyczyść  UWAGA: BRAK ZAJĘĆ SPEŁNIAJĄCYCH PODANE KRYTERIA
  w roku akademickim 2021/2022
  proszę przeformułować frazę
  albo zmienić rok akademicki  początek strony | wyczyść