Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

katalog przedmiotów ECTS

dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego


część II A - opis kierunku

kierunek: teologia, specjalność: teologia pastoralna

studia stacjonarne jednolite magisterskie, rok akademicki 2020/2021
[ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]
II (A) INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW – opis ogólny
II A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) (qualification awarded)

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra teologii (dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: teologa, specjalność: teologia pastoralna).
Kierunek: teologia otrzymał akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

II A 2. Warunki przyjęć (admission requirements)

Specjalność teologia pastoralna przeznaczona jest wyłącznie dla kandydatów do święceń prezbiteratu. Uniwersytet Śląski przyjmuje kandydatów, którzy uprzednio zgłosili się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Za zgodą odpowiednich władz kościelnych na WTL UŚ mogą studiować także alumni z innych seminariów duchownych.
Zgłoszenie na studia odbywa się przez rejestrację internetową. W ramach postępowania kwalifikacyjnego wymagane jest świadectwo dojrzałości i komplet dokumentów uprawniających do podjęcia studiów oraz odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca podstawowe wiadomości religijne z zakresu szkoły średniej. Na ostateczny wynik kwalifikacji wpływa średnia ocen z języka polskiego z egzaminu maturalnego oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby zakonne są zobowiązane dostarczyć zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.
Do przyjęcia na I rok studiów, z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego, uprawnieni są laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady Teologii Katolickiej.
Szczegóły:

Szczegóły: http://irk.us.edu.pl/katalog.php?op=info&id=11-DMTIP06

II A 3. Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego (educational and professional goals)

Absolwent, pod kątem wykształcenia teologicznego, spełnia wymagania stawiane przez Ratio studiorum kandydatom do święceń prezbiteratu oraz jest przygotowany do wykonywania obowiązków duszpasterskich i katechetycznych. Oprócz przedmiotów podstawowych z teologii, określonych przez Ratio studiorum dla seminariów duchownych w Polsce, absolwent zdobywa umiejętności praktyczne z zakresu liturgiki, homiletyki i katechetyki przez odbycie odpowiednich praktyk i ćwiczeń. W czasie studiów realizuje także pełny program pedagogizacji wymagany do nauczania w szkole. Jest przygotowany do pracy w parafii w zakresie duszpasterstwa ogólnego i duszpasterstw specjalistycznych oraz administracji parafii.
Absolwent zdobywa też ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Posiada znajomość wybranego języka nowożytnego (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), umie także posługiwać się językiem specjalistycznym z dziedziny nauk teologicznych.

II A 4. Warunki przyjęcia na dalsze studia (acces to further studies)

Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku: teologia, specjalność: teologia pastoralna, uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych (w tym przygotowujących do licecjatu kanonicznego) oraz studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

II A 5. Struktura programu wraz z liczbą punktów (course structure diagram with credits)

http://www.wtl.us.edu.pl/pdf/WTL_US_programy_studiow.pdf

II A 6.

Egzamin końcowy (jeśli jest przewidziany) (final examination, if any)

Egzamin dyplomowy (obrona pracy magisterskiej).

II A 7.

Zasady oceniania i egzaminowania (examination and assessment regulations)

Ogólne: por. regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zalobw20100909.pdf

Szczegółowe: por. katalog przedmiotów ECTS Wydziału Teologicznego UŚ, cz. II B http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?WTL_kierunek=P_S

II A 8.

Wydziałowy / kierunkowy koordynator ECTS (ECTS departamental coordinator)

 • Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 • kierownik Katedry Prawa Kanonicznego (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Kierownik Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej, Przewodniczący Komisji Wyborczej WTL, redaktor naczelny czasopisma "Ecumeny and Law", redaktor naczelny czasopisma "Philosophy and Canon Law";
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przewodniczący Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów, członek uczelnianej Komisji ds. Studiów Podyplomowych


  KATALOG

  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]

  w roku
  oraz opcjonalnie:


  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)  WYSZUKIWARKA

  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]
  Wyszukaj przedmiot według tytułu lub prowadzącego (wystarczy podać fragment nazwy przedmiotu lub nazwiska)

  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)
  lub według dowolnej frazy

  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)
  kierunek: teologia, specjalność: teologia pastoralna

  studia jednolite magisterskie, stacjonarne, rok akademicki 2020/2021


  początek strony | wyczyść  UWAGA: BRAK ZAJĘĆ SPEŁNIAJĄCYCH PODANE KRYTERIA
  w roku akademickim 2020/2021
  proszę przeformułować frazę
  albo zmienić rok akademicki  początek strony | wyczyść