Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Jacek Kempapracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: środa, godz. 12.15-13.45; dyżur dyrektora INT: czwartek, godz. 12.00-13.30, sala: 304/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Jacek KempaUrodzony w 1964 w Rybniku. W latach 1984-1990 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, ukończone magisterium z teologii. W 1993 licencjat teologii (ATK w Warszawie). W 2000 obrona pracy doktorskiej Ist Heil nur Erlösung? Heutige soteriologische Grundauffassungen in kritischer Sicht pod kierunkiem Raphaela Schulte w Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego. Od 2001 adiunkt w Zakładzie Teologii Dogmatycznej WT UŚ. W 2010 habilitacja (praca habilitacyjna: Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury, Katowice 2009). Publikacje głównie z zakresu soteriologii, chrystologii, zagadnień metateologicznych.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: od 1.10.2019 Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych WTL US. do 30.09.2019 Prodziekan ds. nauki, Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Wydawniczych, członek Komisji ds. Studiów doktoranckich, Przewodniczący wydziałowej komisji bibliotecznej, członek Komisji konkursowej ws. dotacji dla młodych naukowców.

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Senackiej Komisji ds. Badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką; członek Rady Bibliotecznej; członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa UŚUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Zależności między antropologią a soteriologią w dziejach teologii


PSP: 1W-1110-001-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Przeprowadzone badania nad soteriologią Anzelma (monografia: Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury, Katowice 2009) wskazały na istnienie ścisłej zależności między przesłankami antropologicznymi a rozwijanym modelem soteriologicznym. Badania te każą rozszerzyć analizę w dwóch kierunkach: na wzajemność powiązań między antropologią a soteriologią (a nie tylko na założenia antropologiczne) oraz na inne kluczowe ujęcia soteriologii.
2. Cele badawcze:
Wspomniany szeroki zakres badawczy spotka się w tym roku z wąskim fokusem tematycznym: jednym z istotnych problemów na styku soteriologii i antropologii jest rozumienie powiązań między ludźmi w kontekście zbawczym. Na to zagadnienie chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę. Stąd następujące cele:
1) sprawdzenie status quaestionis;
2) problem analityczny: Uchwycenie prawidłowości między różnymi modelami jedności ludzkości (esencjalno-platoński, prawny, moralny, „organiczny” itd.) a rozwojem koncepcji soteriologicznych. Zbadanie w tym kontekście problemu dwustronności zależności między antropologią a soteriologią.
3) problem syntetyczny: możliwości budowania soteriologii opartej na współcześnie akceptowanych ujęciach jedności ludzkości.
3. Opis metody:
Opracowanie kryteriów selekcji źródeł, selekcja źródeł, kwerenda biblioteczna, analiza źródeł, systematyzacja, poszukiwanie prawidłowości w opracowanych ujęciach.
Uzasadnienie wniosku o kwerendę biblioteczną we Freiburgu (Bryzgowijskim): zbiory biblioteczne pozwalają na daleko idącą kompletność kwerendy. Problem ten dotyczy zwłaszcza źródeł i opracowań z historii teologii.
4. Spodziewane wyniki:
Systematyzacja problematyki i odnalezienie wskazań dla kierunków poszukiwawczych współczesnej soteriologii.temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania własne):

Główne wątki teologii Anzelma z Canterbury i ich współczesna recepcja


PSP: BW-11-1000-001-09

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Słowo wobec doświadczenia T(t)ajemnicy

Katowice, 17-18 października 2013


Wiara i Kościół

Katowice (WTL UŚ), 5 kwietnia 2013


Teologia zbawczej ofiary Chrystusa

Katowice (WTL UŚ), 24 listopada 2011


Dnia 24. listopada 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się sympozjum naukowe [i][b]Teologia zbawczej ofiary Chrystusa. Możliwości i granice interpretacji[/b][/i] zorganizowane przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ oraz Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Fotoreportaż i nagrania całości sesji


Cel sympozjum

Przedstawienie śmierci Chrystusa jako ofiary przebłagalnej należy do zagadnień szeroko dyskutowanych w przeszłości jak i współcześnie. Celem sympozjum będzie próba zebrania niektórych głosów w tej debacie i przybliżenia się do odpowiedzi na pytanie, jaki rysuje się konsensus dotyczący treści nieusuwalnych i granic sensownej interpretacji - a w rezultacie: na czym może polegać współczesne odczytanie biblijnej kategorii ofiary?

Program sympozjum

9.30

Wprowadzenie (ks. Jacek Kempa)
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_wpr_Kempa(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

9.45

Ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ: Teologia zbawczej ofiary Chrystusa – wymiar trynitarny
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w1_Kubacki(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

10.10

Ks. prof. dr hab. Jan Słomka: Komentarz Orygenesa do słów Jana Chrzciciela: „Oto Baranek Boży”
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w2_Slomka(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

Dyskusja
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_dyskusja_1(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

przerwa

11.10

O. dr Michał Paluch OP: Droga do pojednania. Akwinata o ofierze Chrystusa
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w3_Paluch(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

11.35

O. dr Robert Plich OP: Ofiara jako akt cnoty religijności wg Tomasza z Akwinu
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w4_Plich(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

12.00

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Zbawcza ofiara Chrystusa w nauce soboru trydenckiego i Katechizmu Rzymskiego
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w5_Strzelczyk(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

Dyskusja
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_dyskusja_2(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

ok. 13.15 – 14.30 przerwa

14.30

Ks. dr hab. Artur Malina: Ofiara Jezusa według Listu do Hebrajczyków. Dosłowność, metafora, rzeczywistość?
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w6_Malina(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

14.55

Ks. dr hab. Jacek Kempa: Ofiara Chrystusa we współczesnej soteriologii: problem adekwatności języka
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w7_Kempa(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

15.20

O. dr Mateusz Przanowski OP: Niezmienność Boga a ofiara Chrystusa
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w8_Przanowski(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

Dyskusja, podsumowanie, zakończenie
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_dyskusja_3(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]
Zbawcza ofiara Chrystusa we współczesnym przepowiadaniu wiary. Przegląd źródeł

Katowice (WTL UŚ), 14 kwietnia 2011


W dniu 14 kwietnia 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja naukowa Zbawcza ofiara Chrystusa we współczesnym przepowiadaniu wiary. Przegląd źródeł zorganizowana przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ.


Program sesji naukowej

Zbawcza ofiara Chrystusa we współczesnym przepowiadaniu wiary. Przegląd źródeł.

Aula Wydziału Teologicznego UŚ, 14.04.2011, godz. 10.00

Wprowadzenie: ks. dr hab. Jacek Kempa (Zakład Teologii Dogmatycznej)

Referaty:

ks. dr Roman Buchta (adiunkt w Zakładzie Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej)

Zagadnienie zbawczej ofiary Chrystusa w nowych programach katechetycznych i podręcznikach do nauki religii

Ks. mgr lic. kan. Sebastian Kreczmański (doktorant Zakładu Liturgiki i Homiletyki)

Zagadnienie zbawczej ofiary Chrystusa w polskich pieśniach i nabożeństwach. Kontekst historyczno-teologiczny.

(Przerwa)

Ks. mgr lic. kan. Bartłomiej Kuźnik (doktorant Zakładu Liturgiki i Homiletyki)

Zagadnienie zbawczej ofiary Chrystusa w homiliach Wielkiego Piątku zamieszczonych w Bibliotece Kaznodziejskiej i Współczesnej Ambonie w latach (np. 2000-2010)

Dyskusja

Zakończenie


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Jakub Szwarczyński

Temat: Soteriologiczne znaczenie posłuszeństwa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Celem pracy jest odpowiedź na pytanie o zbawczą wartość posłuszeństwa. Punktem wyjścia będzie zbadanie wpływu nowożytności na ideę posłuszeństwa i jej ocena w teologii Josepha Ratzingera. Następnie analizie zostanie poddane znaczenie posłuszeństwa Jezusa Chrystusa w Jego życiu, dziele zbawczym, relacji do Ojca i ludzi. Badane będą również trynitarne źródła posłuszeństwa. Następnie przeanalizowane zostaną konsekwencje posłuszeństwa Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina. Badaniu poddany będzie także, wpływ posłuszeństwa na hierarchiczną strukturę Kościoła i jego znaczenie w liturgii. Analiza obejmie również eschatologiczny wymiar posłuszeństwa.


mgr lic. kan. Marta Giglok

Temat: Rola przestrzennych schematów wyobrażeniowych w opisie relacji chrześcijanin – Chrystus w Listach Ignacego Antiocheńskiego

Rozprawa z założenia jest projektem interdyscyplinarnym, z pogranicza filologii oraz teologii. Teksty pisarzy wczesnochrześcijańskich (Ojcowie Apostolscy, apologeci chrześcijańscy) będą badane przy użyciu metod językoznawstwa kognitywnego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę metafor, przede wszystkim zaś – metafor odwołujących się do kategorii przestrzennych – jako bardzo specyficznych i wartych zbadania środków wyrażania prawd teologicznych.


mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Temat: Hermeneutyczność i interpretacja tekstu mistycznego w kontekście doświadczenia wiary. Studium teologiczne w perspektywie literaturoznawczo-filozoficznej na wybranych przykładach chrześcijańskiej literatury mistycznej.

Projekt ma na celu dokonanie praktyki interpretacyjnej na tekście mistycznym (Jan od Krzyża, Teresa od Jezusa) w kontekście hermeneutycznym, który manifestuje się w trzech wymiarach: treści interpretującej tekstu, teorii jego interpretacji i w wyborze (kon)tekstu hermeneutycznego, czyli w narzędziach badawczych. Zadanie to umożliwia prowadzenie badań w powiązaniu z takimi dziedzinami wiedzy jak teolingwistyka, teoria i filozofia literatury przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników badań prowadzonych na styku hermeneutyki, teologii i literatury.


mgr Marcin Jankowski

Temat: Losy teologii staurocentrycznej w polskiej refleksji teologicznej po Soborze Watykańskim II

Projekt zakłada charakterystykę teologii krzyża, przedstawienia jej rozwoju, a także ukazania problemów, z jakimi borykała się polska refleksja teologiczna nad nią. Będzie to również próba zarysowania nowych horyzontów i kierunków rozwoju refleksji nad zbawczym dziełem Chrystusa zorientowanej na Krzyż.


dr Anna Wieluniecka

Temat: Teologia „rzeczywistości egzystencjalnej” według Romano Guardiniego

Pierwszym celem projektu badawczego jest prezentacja specyfiki teologicznego myślenia Guardiniego na temat „rzeczywistości egzystencjalnej” i wyłonienie kryteriów, którymi posługiwał się w ujmowaniu teologiczności egzystencji. Możliwy dalszy ciąg badań mieści się w pytaniu, w jaki sposób to specyficzne ujęcie egzystencji stanowi podstawę dla właściwego poznania rzeczywistości.