Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: konsultacje w listopadzie i grudniu: 21.11. godz. 12.15-13.45; cały czas kontakt mailowy

A. Maliszewska: odwołane (L4)

M. Kornaszewska-Polak: 22.11. - odwołane (L-4)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 7.11 przeniesione na 19.12 (od godz. 14.30); zajęcia z cywilnego prawa małżeńskiego (III rok NOR, stacjon.) z 16.11 oraz z 23.11 przeniesione na 11.01 oraz 18.01

A. Maliszewska: L4, zajęcia odbędą się wg planu - zastępstwo

M. Kornaszewska-Polak: 20-25.11. - odwołane (L-4)

Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszoremerytowany pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

profesor zwyczajny


Kontakt:

⇒ adres e-mail [kliknij]emerytowany pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(profesor zwyczajny, wymiar etatu: em, na WTL UŚ od 1.01.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji:

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Rady Naukowej Śląskich Studiów Historyczno-TeologicznychUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Ortodoksja i heterodoksja w II i III wieku. Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy III, IV, V, VI. Wstęp, przekład, komentarz


PSP: 1S-1109-006-1-02

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Ludmiła Lach-Bartlik

Temat: Ecclesia w Expositio in Canticum Canticorum Apponiusza

Materiałem źródłowym rozprawy jest Komentarz do Pieśni nad pieśniami Apponiusza (IV/V w.). Celem jest przeanalizowanie w jaki sposób Apponiusz, komentując tekst Pieśni nad pieśniami odnosi biblijne treści do Chrystusa i Kościoła, a następnie przedstawienie wyników badań. Omówione zostaną zagadnienia takie jak: natura Kościoła, jego wewnętrzna struktura, przynależność i trwanie w Kościele, zadania członków Kościoła, jego symbole i przymioty, relacje pomiędzy Chrystusem a Kościołem i Kościołem a światem, Kościół jako oblubienica Chrystusa oraz Ciało Chrystusa. Badania zostaną przeprowadzone w oparciu o metody historyczne oraz egzegetyczne, wyniki przedstawimy w sposób syntetyczny.


mgr Przemysław Piwowarczyk

Temat: Organizacja grup gnostyckich między II a IV wiekiem nowej ery

Projekt roprawy doktorskiej przewiduje badanie źródeł pośrednich (polemistów gnostyckich: Ireneusza, Tertuliana, Hipolita Rzymskiego i Epifania) oraz pism gnostyckich, przede wszystkim biblioteki z Nag Hammadi. Praca ta winna wyjaśnić problem, ewentualnie rozwiązać zagadnienie wyłaniania i wyodrębniania grup gnostyckich („heretyckich”) z oficjalnego Kościoła w trakcie precyzowania jego ortotodsji i granic organizacyjnych, bądź też hipotezy pozostawania tych ugrupowań religijnych w ramach szkół teologicznych wewnątrz Kościoła.
Otwarcie przewodu na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, 21.06.2011 promotor Wincenty Myszor, prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Brawo (drugi promotor w Academia Artes Liberales).


mgr Agata Sowińska

Temat: Hermetyzm w łacińskiej historii myśli w okresie średniowieczie i renesansu

Projekt pracy doktorskiej na Wydziale Filologicznym UŚ przewiduje badania wpływu antycznego hermetyzmu, recepcji pism hermetycznych w okresie średniowiecza i renesansu, w akademickim nauczaniu na europejskich uniwersytetach, w tym szczególnie w Krakowie. Opracowanie przeduje jako aneks wydanie niektórych łacińskich pism hermetycznych, rękopisów przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskich oraz innych bibliotekach polskich. Konsultacja prowadzona jest na Wydziale Teologicznym między innymi z racji zbioru Corpus Christianorum w Bibliotece Teologicznej oraz specjalistycznych opracowań hermetyzmu, gnostycyzmu i średniowiecznego dualizmu.
Konsultacja prowadzona na studiach doktorskich Wydziału Filologicznego UŚ (przed otwarciem przewodu i powołaniem promotora).