Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚkierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 13.00-14.30, sala: 305/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Andrzej Pastwa

Ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Pastwa, ur. 1960, kapłan archidiecezji katowickiej (święcenia kapłańskie 1987), absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1991). Na tymże Wydziale uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (1995) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego – prawo małżeńskie (2008). W latach 1999-2001 wykładowca w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym; od 2001 r. adiunkt, a od 2008 r. kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Od 1992 r. notariusz, a od 2004 r. sędzia w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach. Jest członkiem Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN. W swoim dorobku naukowym posiada m. in. monografie: Prawne znaczenie miłości małżeńskiej (Katowice 1999), Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej (Katowice 2007) oraz „Przymierze miłości małżeńskiej”. Jana Pawła II idea małżeństwa kanonicznego (Katowice 2009); Dobro małżonków. Identyfikacja elementu „ad validitatem” w orzecznictwie Roty Rzymskiej, (Katowice 2016); Il bene dei coniugi. L’identificazione dell’elemento ad validitatem nella giurisprudenza della Rota Romana [Biblioteca Teologica, Sezione Canonistica, 7], (Lugano–Siena 2018). Jest redaktorem naczelnym czasopism naukowych: “Ecumeny and Law” (Wydawnictwo UŚ) i “Philosophy and Canon Law” (Wydawnictwo UŚ).


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Kierownik Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej, Przewodniczący Komisji Wyborczej WTL, redaktor naczelny czasopisma "Ecumeny and Law", redaktor naczelny czasopisma "Philosophy and Canon Law"

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przewodniczący Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów, członek uczelnianej Komisji ds. Studiów PodyplomowychUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

„Święty węzeł” (KDK 48)


PSP: 1S-1110-006-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Personalistyczna reintegracja doktryny de matrimonio et familiae w soborowym i posoborowym Magisterium – wokół formuły „przymierza miłości małżeńskiej”, stanowi punkt wyjścia pogłębionej refleksji nad podstawowymi zagadnieniami kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego. Już nie dawna statyczno-przedmiotowa wizja dwóch odrębnych fenomenów (w kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku), lecz nowy paradygmat dynamiki przymierza – pozwalający na wyjątkowe zbliżenie perspektyw małżeńskiej i rodzinnej communio personarum – wyznacza adekwatną płaszczyznę badań instytucji małżeństwa i rodziny. Weryfikacji niniejszej hipotezy roboczej – na gruncie kanonicznego prawa małżeńskiego i rodzinnego – służyć będzie eksploracja nowych kierunków kościelnej matrymonialistyki z uwzględnieniem zdobyczy współczesnej antropologii (filozoficznej i teologicznej). Badania skoncentrują się na interpretacji tych norm kodeksowych (w kodeksach Jana Pawła II z 1983 i 1990 roku), które mają fundamentalne znaczenie w systemie prawa małżeńskiego i rodzinnego. Kapitalne znaczenie dla układu treści przyszłego opracowania (książki – jako spodziewanego wyniku badań) będą miały formuły użyte przez Ojców Soboru, które stanowią bliższy i dalszy kontekst słów przyjętych jako tytuł projektu: „Święty węzeł”.
2. Cele badawcze:
Podstawowym celem badań będzie znalezienie wspólnej płaszczyzny prawno-kanonicznego opisu instytucji: małżeństwa i rodziny. Ważnym partykularnym celem badawczym będzie szczegółowe określenie wzajemnie przekazywanego oraz przyjmowanego przez nupturientów ius responsabile projektu małżeńsko-rodzinnego, stanowiącego treść zgody małżeńskiej (KPK 1983: kan. 1055, 1057, 1134).
3. Opis metody:
Przedmiot badań zakłada uznanie odrębności metody kanonistycznej od metody teologicznej, co z kolei domagać się będzie uwzględnienia własnej specyfiki zarówno egzegezy i hermeneutyki teologicznej, jak i hermeneutyki kanonistycznej.
4. Spodziewane wyniki:
Przygotowanie i opublikowanie monografii: „Święty węzeł” (KDK 48). Strukturalny projekt małżeńsko-rodzinny owocem sakramentalnego przymierza miłości.temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Przymierze miłości małżeńskiej


PSP: BS-11-7500-008-08

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


International Conference on Canon Law “Sacri Canones” at the Service of Communion – on the 25th Anniversary of the 1990 Code of Canons of the Eastern Churches

Preszów, 6 listopada 2015


The 2nd International Conference on Philosophy and Canon Law Man – Family – Society: in the Modern World – on the 50th Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Constitution “Gaudium et Spes”

Preszów, 23-24 października 2015


International Ecumenical-Legal Conference Ecumenical Dimension in the Christian Education

Constanta, Rumunia, 1 maja 2015


IV Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. Wolność religijna dzisiaj – w 50. rocznicę Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae

Brenna, 16-17 kwietnia 2015


Zjazd Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Międzynarodowa Konferencja Kanonistyczna: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne

Brenna, 15-17 września 2014


III Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna: Dobro dziecka, dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa¬ – w 25. rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ i 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci

Brenna, 10-11 kwietnia 2014


The 1st International Conference on Philosophy and Canon Law: The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension - on the 20th Anniversary of the Letter to Families from John Paul II “Gratissimam sane”

Preszów, 21-22 lutego 2014


„Kobieta w Kościele” – w 25. rocznicę ogłoszenia “Mulieris dignitatem”

Katowice (WTL UŚ), 20 września 2013


„Rodzina suwerenna” – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia

Brenna, 18-19 kwietnia 2013


W orbicie zasady "odpowiedzialnego rodzicielstwa". Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki

Katowice (WTL UŚ), 26 października 2012


„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu

Katowice (WTL UŚ), 24 maja 2012


Dnia 24 maja 2012 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego WTL UŚ. Fotoreportaż
P R O G R A M

9.00-9.30 Otwarcie Konferencji

Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ
Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sesja I

Moderator:

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek (UŚ, Wydział Teologiczny)

9.30-10.00 Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Wydział Teologii)

Teologiczna antropologia w konfrontacji z ideą gender

10.00-10.30 Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ, Instytut Filozofii)

Między agorą a wieczernikiem. Granice negocjowalności prawdy

10.30-11.00 Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ, Wydział Teologiczny)

Ecce homo. Ku antropologii teocentrycznej

11.00.11-30 Ks. dr hab. Tomasz Gałkowski, prof. UKSW (UKSW, Wydział Prawa Kanonicznego)

Obraz prawa i człowieka według teorii gender

11.30-12.15 Dyskusja

12.15-13.15 Przerwa

Sesja II

Moderator:

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (UŚ, Wydział Teologiczny)

13.15-13.35 Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN (PAN, Instytut Historii Nauki)

Seksualność a płeć

13.35-13.55 Dr hab. Marek Rembierz (UŚ, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji)

Filozoficzna refleksja nad kobiecością a problematyka społeczno-kulturowej tożsamości płci

13.55-14.55 Dr hab. Mariusz Wojewoda (UŚ, Instytut Filozofii)

Ojcostwo jako postawa i zadanie moralne

14.55-15.15 Dyskusja

15.15-15.45 Przerwa

Sesja III

Moderator:

Ks. dr hab. Piotr Ryguła (UŚ, Wydział Teologiczny)

15.45-16.05 Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ (UŚ, Wydział Teologiczny)

Już nie są dwoje, lecz stają się jednością

16.05.-16.25 Dr hab. Lucjan Świto (UWM, Wydział Teologii)

Przymierze małżeńskie a ideologia gender: kontekst praktyki kanonicznej

16.25-16.45 Dr hab. Elżbieta Szczot (KUL, Instytut Europeistyki)

Równość męża i żony w prawie kanonicznym

16.45-17.15 Dyskusja

17.15-17.30 Zakończenie konferencji
Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu »de matrimonio«

Preszów, 26-27 kwietnia 2012


W dniach 26-27 kwietnia 2012 w Brennej odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna: Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu »de matrimonio« zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove. Fotoreportaż


I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna

"Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli
Wschodu i Zachodu »de matrimonio«"

26-27 IV 2012

Brenna

Ośrodek Rekolekcyjno Formacyjny, ul. Leśników 38; 43-438 Brenna

Organizatorzy

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove

Komitet honorowy

Jego Ekscelencja Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Arcybiskup Dr Wiktor Skworc

His Eminence PhD Prof. † Teodosie Petrescu, The Archbishop of Tomis and the Dean of the Orthodox Theological Faculty of the Ovidius University of Constantza, Romania

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

Prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Komitet organizacyjny

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Polska)

Ks. prof. dr hab. František Čitbaj (Słowacja)

Ks. prof. dr hab. Damián Němec (Czechy)

Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa (Polska)

Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička (Słowacja)

26 IV

15.00-15.30

Powitanie Uczestników

Jego Ekscelencja Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Arcybiskup Dr Wiktor Skworc

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

Prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Otwarcie Konferencji

Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sesja I:

Część I

15.30-16.00

Moderator:

PhD Prof. † Teodosie Petrescu – The Archbishop of Tomis and the Dean of the Orthodox Theological Faculty of the Ovidius University of Constantza

15.30 - Prof. dr hab. Nicolae V. Dură – „The mixed marriages according to the Orthodox canonical legislation”

15.50 - Ks. prof. dr hab. Damián Němec – "Around the concept of the sacramentality of marriage in the Czechoslovak Hussite Church"

16.10 Przerwa na kawę

Część II

16.30-18.00

16.30 Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička – „Teológia manželstva v kresťanstve, judaizme a islame”

16.50 Ks. prof. dr hab. Józef Budniak - „Kościoły katolicki i ewangelicki o duszpasterstwie małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej”

17.10 Prof. dr hab. Marek Rembierz – „»Communio personarum« i »matrimonium«. O personalistycznej interpretacji przymierza małżeńskiego”

17.30 Dyskusja

18.00 Kolacja

20.00 Spotkanie w kawiarence

27 IV

Sesja II:

9.00-10.20

Moderator:

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

9.00 Ks. prof. dr hab. Pavol Dancák – „Problematika akceptácie cirkevného učenia o manželstve veriacimi náboženských denominácií v regióne Východného Slovenska”

9.20 Ks. prof. dr hab. Marek Petro - „Starostlivosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku o manželov a rodinu”

9.40 Prof. dr Monika Slodičková – „Interpretácia manželskej zmluvy v didaktike náboženskej výchovy”

10.00 Dyskusja

10.20 Przerwa na kawę

Sesja III:

10.40-12.30

Moderator:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.40. Ks. prof. dr hab. František Čitbaj – „Teoretické perspektívy ekumenického communio medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou v súčasných normách katolíckeho práva”

11.00 Ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek – „Małżeństwo w ujęciu katolickim i luterańskim jako paradygmat dla prawodawcy polskiego”

11.20 Ks. prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz – „»Przymierze małżeńskie« w nauczaniu ks. Marcina Lutra”

11.40 Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa - „»Przymierze małżeńskie« w doktrynie katolickiej: Gaudium et spesFamiliaris consortio – Kodeks Prawa Kanonicznego – Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich”

12.00 Dyskusja

12.20 Podsumowanie, Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

12.30 Obiad
„Laboratorium jedności” – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej

Brenna, 5-6 maja 2011


W dniach 5-6 maja 2011 roku w Brennej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Laboratorium jedności” – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Program międzynarodowej konferencji naukowej

„Laboratorium jedności”
– małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej
,

która odbędzie się
w dniach 5-6 maja 2011 roku w Brennej

w Ośrodku Rekolekcyjno Formacyjnym przy ul. Leśników 38

5 V 2011

16.00 Otwarcie konferencji: Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

16.15 Słowo wprowadzające: Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sesja I

Prowadzący: Ks. prof. dr hab. Peter Šturák, Dziekan greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetuw Preszowie

16.30 O. prof. dr hab. Wenanty Bronisław Zubert Ekumenizm. Od rozłamów do wstępnych prób dialogu

16.50 Przerwa

17.10 Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička Teológia krest’anského manželstva v kontexte byzantských liturických textov

17.30 Ks. prof. dr František Čitbaj Współczesna sytuacja kanonicznych małżeństw mieszanych katolików i prawosławnych w Słowacji

17.50 Prof. dr Monika Slodičková Predpoklady jednoty v miešanom manželstve z pedagogicko-psychologického aspektu

18.10 Dyskusja

20.00 Kolokwium

6 V 2011

Sesja II

Prowadzący: Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

9.00 Ks. prof. dr hab. Edward Górecki Prawa mniejszości w dokumentach międzynarodowych, nauce Kościoła i w stosunkach Kościół – państwo

9.20 Ks. prof. dr hab. Józef Budniak Śląsk Cieszyński laboratorium jedności Kościoła

9.40 Ks. prof. CHAT dr hab. Marek Jerzy Uglorz Rodzina ewangelicka a wychowanie chrześcijańskie

10.00 Dyskusja

10.20 Przerwa

Sesja III

Prowadzący: Ks. prof. dr hab. Józef Budniak,Pracownik Zakładu Misjologii i Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.40 Ks. dr hab. Andrzej Pastwa Forma kanoniczna małżeństw mieszanych w świetle motu proprio „Omnium in mentem” i nowszych uregulowań Stolicy Apostolskiej

11.00 Ks. dr hab. Piotr Ryguła Małżeństwa mieszane zawarte bez formy kanonicznej

11.20 Ks. dr hab. Piotr Majer Małżeństwa mieszane - wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej

11.40 Dyskusja

12.00 Podsumowanie
Doktoranci pod opieką naukową pracownikadr Monika Gwóźdź

Temat: Biblijna idea przymierza w prawodawstwie małżeńskim Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich. Studium porównawcze

W obu doktrynach uznaje się, iż w porządku Stworzenia mężczyzna i kobieta zostali powołani do budowania przymierza małżeńskiego. W ramach opracowania zaproponowanego tematu podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie czy tak, jak wspólne odwoływanie się do ekonomii Stworzenia zbliżyło ich stanowiska w kwestii nierozerwalności małżeństwa, tak „wspólne” odkrycie doniosłości Nowego i Wiecznego Przymierza przyniesie podobny skutek w kwestii jego sakramentalności. Przedmiotem analiz będą m.in. przepisy Kościoła katolickiego dotyczące Matrimonia mixta.