Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: z 2.03. przeniesione na 26.02, godz. 11.00-12.30

ks. W. Kania: w sesji poprawkowej: 24.02. 9.00-10.00, 14.03. 9.15-13.00

ks. A. Malina: najbliższe 1.03.2018 (czwartek), 11.30-13.00; Egzamin poprawkowy ze Wstępu do PŚ: 1.03.2018 r., od 13:15 dla teologii nauczycielskiej/w kulturze, od 14:00 dla teologii pastoralnej.

ks. A. Pastwa: egzamin poprawkowy z prawa 1 III (czwartek) o godz. 13.00 w sali 305/2

W. Juroszek: konsultacje dla osób z zaległościami: 26.02.2018, godz. 11.30-13.00

M. Kozubek: odwołane do 28.02.2018

M. Czarnuch-Sodzawiczny: Egzamin poprawkowy ze Wstępu do PŚ: 1.03.2018 r., od 13:15 dla teologii nauczycielskiej/w kulturze, od 14:00 dla teologii pastoralnej.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. M. Basiuk: seminarium dyplomowe z 2.03. przeniesione na termin ustalony ze studentami; wykład (Pismo Święte o rodzinie) z 2.03. przeniesione na termin ustalony ze studentami

ks. R. Dappa: NoR, wykład z dnia 26.02 przeniesiony na termin ustalony z studentami

Ks. prof. dr hab. Antoni Reginekpracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 15.30-17.00, sala: 303/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

AntoniUr. 1948 r. Święcenia kapłańskie w 1972 r., studia magisterskie w PAT, w Krakowie. Studia specjalistyczne z muzykologii kościelnej w Instytucie Muzykologii KUL, uwieńczone doktoratem w 1985 r. na podstawie dysertacji o hymnach gregoriańskich. Habilitacja w 2005 r. na WTL UO. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej. Studium teologiczno-muzykologiczne. Od 2009 r. profesor nadzwyczajny w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki, wykładowca muzyki kościelnej na WTL UŚ i prodziekan ds. studentów. Członek zarządu i kapelan Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.


Działalność:USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Przekazy źródłowe pieśni kościelnych na Górnym Śląsku, ich rola w utrwalaniu lokalnej tradycji


PSP: 1S-1110-007-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Praca badawcza nosi wstępny tytuł: Przekazy źródłowe pieśni kościelnych na Górnym Śląsku, ich rola w utrwalaniu lokalnej tradycji. Podjęte studium będzie próbą bliższego sprecyzowania zasobu śpiewów kościelnych prezentujących tradycję górnośląską w kancjonałach rękopiśmiennych i źródłach drukowanych. Ten cykl badań wkomponowuje się w studia historycznego dokumentowania polskich pieśni kościelnych w ogólności. Jest też kolejnym badawczym poszukiwaniem, zmierzającym do pełnego poznania źródłowego poszczególnych pieśni, wyodrębnieniu utworów oryginalnych i przedstawieniu ewentualnych wzajemnych infiltracji repertuarowych.
2. Cele badawcze:
Celem badawczym jest przedstawienie istotnych cech repertuaru śląskiej tradycji śpiewów kościelnych i porównanie jej z tradycją innych regionów w Polsce.
3. Opis metody:
W myśl podjętego projektu, przewiduje się dalsze poszukiwanie zbiorów pieśniowych oraz sporządzanie dokładnego opisu ich zawartości. Prowadzone badania pomagają też w odkrywaniu utworów oryginalnych i w dokumentowaniu repertuarowych zapożyczeń.
4. Spodziewane wyniki:
Poznanie proweniencji przekazów źródłowych i repertuaru pieśniowego będzie stanowić ważny przyczynek dla kolejnych badań nad tradycją śpiewów kościelnych na Śląsku.temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Znaczenie rękopiśmiennych XIX-wiecznych kancjonałów śląskich w badaniu pieśni kościelnych


PSP: 1S-1107-004

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


II Archidiecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej − Wokół historii i tradycji muzycznej (archi)diecezji katowickiej

Katowice (WTL UŚ), 13-14 listopada 2015


Pół wieku soborowej odnowy – refleksja nad stanem muzyki liturgicznej

Katowice (WTL UŚ), 26 listopada 2014


I Kongres Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej

Katowice (WTL UŚ), 21-23 października 2005


W dniach 21-23.10.2005 odbył się I Kongres Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej pod honorowym patronatem Metropolity Katowickiego Ks. Abp. Damiana Zimonia, zorganizowany przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Sakralnej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego i Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Szczegółowy program KongresuDoktoranci pod opieką naukową pracownikaks. mgr lic.kan. Marcin Wylężek

Temat: Twórczość organowa muzyków kościelnych na Górnym Śląsku w XX wieku

Przedmiotem rozprawy jest twórczość organowa muzyków kościelnych działających na Górnym Śląsku w XX w. Stan badań wskazuje, że nie dokonano do tej pory całościowej syntezy muzyki organowej powstałej w tym czasie na terenie Górnego Śląska. Dotychczasowe prace naukowe dotyczą przede wszystkim życia i działalności wybranych sylwetek muzyków kościelnych, nie uwzględniając szczegółowej analizy muzyki organowej. W skład pracy będzie więc wchodzić: ogólna charakterystyka poszczególnych sylwetek muzyków, analiza formalna dzieł muzycznych i synteza.