Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 22.09 godz. 10.00-11.30; 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 22.09. (pt) 15.00-16.30; 29.09. (pt) 15.00-16.30

B. Urbanek: 22.09 pt 11:00-12:30

ks. A. Żądło: piątek 22.IX godz. 11.00-13.00

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

ks. M. Moj: Egzamin poprawkowy z Pisma Janowych - teologia zaoczna rok III - sobota, 23.09.2017 r. w sali 205/3 o godz. 9:00

ks. P. Sawa: piątek, 22.09, godz. 11.00-12.30

M. Kozubek: 25.09 godz. 11:00-12:30

L. Szymczyk: 29.IX (piątek), godz. 9.00-10.30

A. Kłos-Skrzypczak: 25.09. (poniedziałek) 10:00-11:30; 26.09. (wtorek) 15:00-17:00

ks. B. Kuźnik: 21.09; 29.09 godz. 13.00 - 13.45

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Jan Słomkakierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.09.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: urlop naukowy, sala: 304

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Kadry NaukowejUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Marceli z Ancyry – fragmenty zachowanych pism


PSP: 1S-1110-008-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Udostępnienie badaczom starożytności polskiego tłumaczenia tekstów Marcelego z Ancyry
2. Cele badawcze:
W ramach projektu zamierzam przetłumaczyć i wydać z odpowiednim wstępem i komentarzem wszystkie zachowane fragmenty pism Marcelego z Ancyry
3. Opis metody: tłumaczenie i komentarz
4. Spodziewane wyniki:
wydanie dwujęzyczne tekstów Marcelego z Ancyry z komentarzem, wstępem i bibliografią.
Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Karolina Dobies

Temat: Idee personalistyczne i egzystencjalistyczne w refleksji Thomasa Mertona o człowieku

Celem niniejszej rozprawy będzie wykrycie obecności idei personalistycznych i egzystencjalistycznych w refleksji Thomasa Mertona o człowieku. Uzasadnieniem dla podjęcia powyższego tematu jest to, że antropologia stanowi niezwykle interesujący i ważny temat w pismach Mnicha. Jednocześnie ze względu na duże zainteresowanie T. Mertona filozofią personalistyczną i egzystencjalistyczną można doszukać się licznych jej wpływów na jego refleksję o człowieku. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe stanie się zatem wydobycie tego, co stanowi oryginalne elementy antropologii T. Mertona oraz tego, co zostało przyswojone ze wskazanych nurtów filozoficznych. Problem wpływu idei personalistycznych i egzystencjalistycznych na refleksję T. Mertona o człowieku nie doczekał się jeszcze systematycznego opracowania. Planowana rozprawa będzie składała się z dwóch podstawowych części. Pierwsza (źródłowo analityczna) będzie koncentrowała się na obecności, w wybranych pismach Mnicha, odniesień i bezpośrednich nawiązań do personalistów i egzystencjalistów, ich dzieł oraz myśli. Pozwoli to stwierdzić jak duże było zainteresowanie T. Mertona poszczególnymi filozofami i ich twórczością. Będzie to podstawą i punktem wyjścia dla drugiej (merytorycznej) część niniejszej rozprawy. Będzie ona dotyczyła obecności poszczególnych idei personalistycznych i egzystencjalistycznych w refleksji T. Mertona o człowieku. Wybrane tematy, obecne w pismach Mnicha, zostaną zbadane pod kątem recepcji wzmiankowanych idei.


dr Anna Maliszewska

Temat: Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson

Celem pracy będzie przedstawienie postaci Maryi w teologii Elizabeth Johnson, amerykańskiej zakonnicy, która uważana jest za jedną z najważniejszych teolożek feministycznych oraz próba oceny tejże mariologii. Maryja w teologii Johnson przedstawiana jest przede wszystkim jako „siostra wszystkich wierzących”, członek wspólnoty Kościoła oraz „siostra wszystkich kobiet”, dzieląca z nimi swój los. Ważnym wątkiem w twórczości amerykańskiej teolożki jest ukazanie, że Maryja przez wieki przyjmowała boską cześć z powodu jednostronnie męskiego obrazu Boga.


mgr lic.kan. Edyta Zgubisz

Temat: Recepcja Lumen gentium w polskiej literaturze teologicznej

W niniejszej rozprawie zostanie podjęta próba analizy eklezjologii powstałej na bazie Konstytucji dogmatycznej o Kościele. Problemem badawczym jest zajęcie się recepcją tego dokumentu u wybranych Autorów. Konkretnie zajmiemy się analizowaniem tekstów czterech teologów: Wincentego Granata, Andrzeja Zuberbiera, Czesława Bartnika, Alfonsa Skowronka pod tym kątem. O teologii Zuberbiera mało się pisze. Poza tym interesujące wydaje się tło historyczne i teologowie którzy mieli wpływ na wybranych Autorów.


ks. mgr lic. kan. Ryszard Piętka

Temat: Pierwszy grzech ludzi i dziedziczenie grzeszności w pismach Orygenesa

Nauka o grzechu pierworodnym została w głównej mierze sformułowana przez św. Augustyna na początku V wieku, w wyniku polemiki z Pelagiuszem. Rodzi to bardzo poważne pytanie, czy i jak była ta nauka podejmowana wcześniej? W mojej pracy zamierzam podjąć pytanie, na ile nauka ta była obecna w pismach wcześniejszego o dwa wieki Orygenesa. Część z jego ogromnej spuścizny, która zachowała się do naszych czasów wskazuje na znaczące podobieństwa do nauki Augustyna (która później została podjęta jako obowiązująca w Kościele), ale też na ciekawe różnice. Za cel mojej pracy stawiam sobie prezentację nauki Orygenesa w tym zakresie z uwzględnieniem jej relacji do nauki Kościoła.


ks. mgr lic. kan. Marcin Majsik

Temat: Eklezjologia św. Augustyna

Praca doktorska, jaką podejmuję, ma na celu pokazać najpierw, że pragnienie życia we wspólnocie, które zrodziło się w pewnym okresie w św. Augustynie, miało wpływ na jego przeżywanie chrześcijaństwa i pojmowanie Kościoła. Ta problematyka była już podjęta w artykułach, nigdy jednak nie została poddana kompleksowemu opracowaniu. Następnie rozprawa doktorska zajmie się analizą zasadniczych koncepcji eklezjologicznych jakie pojawiają się przy rozpatrywaniu przez Augustyna Kościoła jako wspólnoty i sposobu pasterzowania jaki obrał święty z Hippony.


ks. mgr lic. kan. Paweł Pukowiec

Temat: Chiary Lubich eklezjologia komunii

Praca ma na celu przedstawienie nauki o Kościele, która zrodziła się z głębokiego duchowego doświadczenia włoskiej charyzmatyczki Chiary Lubich, założycielki Ruchu Focolari. W rozprawie wpierw zostaną ukazane źródła tej eklezjologii, a w dalszej części także jej zbieżności z nauką o Kościele Soboru Watykańskiego II, szczególnie jeśli chodzi o tzw. kręgi przynależności do Kościoła. W końcu w pracy zostanie także podjęta próba ukazania tego jak założenia eklezjologii Chiary Lubich są realizowane w życiu Kościoła.


Teresa Suchoń

Temat: Bóg obecności, Bogiem nadziei – zwrotność relacji. Studium teologiczne myśli Ks. Józefa Tischnera

Rozprawa doktorska będzie miała na celu prześledzenie, szeroko rozumianej, myśli Ks. Józefa Tischnera i wyłonienie teologicznych intuicji, koncentrujących się na nadziei i obecności Boga w ludzkim życiu. Wskazane zostaną: źródła i kształtowanie się myśli Ks. Józefa Tischnera, a dalej, w oparciu o jego pisma, pracę naukową i duszpasterską, przeanalizowana zostanie szczegółowo relacja: obecność – nadzieja Boga (czy istnieje, jeśli tak, to w jaki sposób kształtuje się ta relacja). Wyróżnione zostaną również implikacje dotyczące różnych płaszczyzn ludzkiej egzystencji.


mgr lic. kan. Krzysztof Furmanek

Temat: Wpływ kultury na obraz Maryi w objawieniach Bł. Anny Katarzyny Emmerich

Objawienia niemieckiej mistyczki bł. Anny Katarzyny Emmerich zostaną przebadane pod kątem naleciałości kulturowych, jakie można u niej znaleźć. Obraz Maryi, jaki znajdujemy w wizjach Emmerich, zostanie zestawiony z fragmentami apokryfów, średniowiecznych hagiografii, oraz orzeczeń dogmatycznych związanych z Maryją. Szczególny nacisk zostanie położony na teksty opisujące Maryję, które powstały na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy żyła Emmerich.


mgr Rafał Cempel

Temat: Doświadczenie chrześcijańskie jako locus theologicus w pismach Yves Congara OP

We wstępie do Wierzę w Ducha Świętego autorstwa Y. Congara, O. Celestyn Napiórkowski zwraca uwagę, że w pismach dominikanina dowartościowane zostało doświadczenie chrześcijańskie. Dla francuskiego teologa owo doświadczenie staje się źródłem teologii . W podanym przez o. Napiórkowskiego podziale źródeł teologii, doświadczenie chrześcijańskie należy do grupy źródeł niezobiektywizowanych. W swej pracy będę chciał wykazać w jaki sposób dla Y. Congara doświadczenie chrześcijańskie stanowi locus theologicus.