Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: w sesji: 28.06. godz. 9.30-11.00

ks. B. Biela: w sesji: 28.06. (czwartek) - 10.30-12.00

ks. R. Buchta: piątek 22.06 – 15.00-16.30

ks. A. Malina: w czerwcu: 28 (czwartek) godz. 8:00-9:30; możliwość wpisu do indeksów: 29 (piątek) godz. 15:30-16:30

ks. J. Słomka: czwartek, 28 czerwca, godz. 11.30-12.30

ks. K. Sosna: w sesji: 22.06.2018 g. 11.00-14.00

ks. L. Szewczyk: W terminie 18.04-31.07. kontakt drogą mailową

ks. J. Szymik: 14.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00

B. Urbanek: w sesji: środa 27 czerwca, godz. 13:15-14:45

ks. S. Zieliński: w sesji letniej: 26.06. - godz. 13.00-14.30; 13.09. – godz. 13.00-14.30

E. Szwarczyńska: W sesji: 25.06. (godz. 10.15-11.45)

ks. W. Kamczyk: w czasie sesji letniej: 23.06. (sobota) - 11.30-13.00 (s. 303/4); 28.06. (czwartek) - 9.45-11.15 (Pracownia Patrystyczna)

A. Maliszewska: 12.07, godz. 10.00-11.30

ks. P. Sawa: środa, 5.09, godz. 12:30-14:00 i środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

ks. D. Bednarski: poniedziałek - 23 czerwca - 13:30-15:00

L. Szymczyk: w sesji: 27.06. (godz. 9.00-10.30)

M. Czarnuch-Sodzawiczny: w sesji letniej: 27 czerwca (środa), godz. 9:00-10:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Jan Słomkakierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.09.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 304

wyjątki: czwartek, 28 czerwca, godz. 11.30-12.30

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Kadry NaukowejUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Marceli z Ancyry – fragmenty zachowanych pism


PSP: 1S-1110-008-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Udostępnienie badaczom starożytności polskiego tłumaczenia tekstów Marcelego z Ancyry
2. Cele badawcze:
W ramach projektu zamierzam przetłumaczyć i wydać z odpowiednim wstępem i komentarzem wszystkie zachowane fragmenty pism Marcelego z Ancyry
3. Opis metody: tłumaczenie i komentarz
4. Spodziewane wyniki:
wydanie dwujęzyczne tekstów Marcelego z Ancyry z komentarzem, wstępem i bibliografią.
Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Karolina Dobies

Temat: Idee personalistyczne i egzystencjalistyczne w refleksji Thomasa Mertona o człowieku

Celem niniejszej rozprawy będzie wykrycie obecności idei personalistycznych i egzystencjalistycznych w refleksji Thomasa Mertona o człowieku. Uzasadnieniem dla podjęcia powyższego tematu jest to, że antropologia stanowi niezwykle interesujący i ważny temat w pismach Mnicha. Jednocześnie ze względu na duże zainteresowanie T. Mertona filozofią personalistyczną i egzystencjalistyczną można doszukać się licznych jej wpływów na jego refleksję o człowieku. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe stanie się zatem wydobycie tego, co stanowi oryginalne elementy antropologii T. Mertona oraz tego, co zostało przyswojone ze wskazanych nurtów filozoficznych. Problem wpływu idei personalistycznych i egzystencjalistycznych na refleksję T. Mertona o człowieku nie doczekał się jeszcze systematycznego opracowania. Planowana rozprawa będzie składała się z dwóch podstawowych części. Pierwsza (źródłowo analityczna) będzie koncentrowała się na obecności, w wybranych pismach Mnicha, odniesień i bezpośrednich nawiązań do personalistów i egzystencjalistów, ich dzieł oraz myśli. Pozwoli to stwierdzić jak duże było zainteresowanie T. Mertona poszczególnymi filozofami i ich twórczością. Będzie to podstawą i punktem wyjścia dla drugiej (merytorycznej) część niniejszej rozprawy. Będzie ona dotyczyła obecności poszczególnych idei personalistycznych i egzystencjalistycznych w refleksji T. Mertona o człowieku. Wybrane tematy, obecne w pismach Mnicha, zostaną zbadane pod kątem recepcji wzmiankowanych idei.


dr Anna Maliszewska

Temat: Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson

Celem pracy będzie przedstawienie postaci Maryi w teologii Elizabeth Johnson, amerykańskiej zakonnicy, która uważana jest za jedną z najważniejszych teolożek feministycznych oraz próba oceny tejże mariologii. Maryja w teologii Johnson przedstawiana jest przede wszystkim jako „siostra wszystkich wierzących”, członek wspólnoty Kościoła oraz „siostra wszystkich kobiet”, dzieląca z nimi swój los. Ważnym wątkiem w twórczości amerykańskiej teolożki jest ukazanie, że Maryja przez wieki przyjmowała boską cześć z powodu jednostronnie męskiego obrazu Boga.


mgr lic.kan. Edyta Zgubisz

Temat: Recepcja Lumen gentium w polskiej literaturze teologicznej

W niniejszej rozprawie zostanie podjęta próba analizy eklezjologii powstałej na bazie Konstytucji dogmatycznej o Kościele. Problemem badawczym jest zajęcie się recepcją tego dokumentu u wybranych Autorów. Konkretnie zajmiemy się analizowaniem tekstów czterech teologów: Wincentego Granata, Andrzeja Zuberbiera, Czesława Bartnika, Alfonsa Skowronka pod tym kątem. O teologii Zuberbiera mało się pisze. Poza tym interesujące wydaje się tło historyczne i teologowie którzy mieli wpływ na wybranych Autorów.


ks. mgr lic. kan. Ryszard Piętka

Temat: Pierwszy grzech ludzi i dziedziczenie grzeszności w pismach Orygenesa

Nauka o grzechu pierworodnym została w głównej mierze sformułowana przez św. Augustyna na początku V wieku, w wyniku polemiki z Pelagiuszem. Rodzi to bardzo poważne pytanie, czy i jak była ta nauka podejmowana wcześniej? W mojej pracy zamierzam podjąć pytanie, na ile nauka ta była obecna w pismach wcześniejszego o dwa wieki Orygenesa. Część z jego ogromnej spuścizny, która zachowała się do naszych czasów wskazuje na znaczące podobieństwa do nauki Augustyna (która później została podjęta jako obowiązująca w Kościele), ale też na ciekawe różnice. Za cel mojej pracy stawiam sobie prezentację nauki Orygenesa w tym zakresie z uwzględnieniem jej relacji do nauki Kościoła.


ks. mgr lic. kan. Marcin Majsik

Temat: Eklezjologia św. Augustyna

Praca doktorska, jaką podejmuję, ma na celu pokazać najpierw, że pragnienie życia we wspólnocie, które zrodziło się w pewnym okresie w św. Augustynie, miało wpływ na jego przeżywanie chrześcijaństwa i pojmowanie Kościoła. Ta problematyka była już podjęta w artykułach, nigdy jednak nie została poddana kompleksowemu opracowaniu. Następnie rozprawa doktorska zajmie się analizą zasadniczych koncepcji eklezjologicznych jakie pojawiają się przy rozpatrywaniu przez Augustyna Kościoła jako wspólnoty i sposobu pasterzowania jaki obrał święty z Hippony.


ks. mgr lic. kan. Paweł Pukowiec

Temat: Chiary Lubich eklezjologia komunii

Praca ma na celu przedstawienie nauki o Kościele, która zrodziła się z głębokiego duchowego doświadczenia włoskiej charyzmatyczki Chiary Lubich, założycielki Ruchu Focolari. W rozprawie wpierw zostaną ukazane źródła tej eklezjologii, a w dalszej części także jej zbieżności z nauką o Kościele Soboru Watykańskiego II, szczególnie jeśli chodzi o tzw. kręgi przynależności do Kościoła. W końcu w pracy zostanie także podjęta próba ukazania tego jak założenia eklezjologii Chiary Lubich są realizowane w życiu Kościoła.


Teresa Suchoń

Temat: Bóg obecności, Bogiem nadziei – zwrotność relacji. Studium teologiczne myśli Ks. Józefa Tischnera

Rozprawa doktorska będzie miała na celu prześledzenie, szeroko rozumianej, myśli Ks. Józefa Tischnera i wyłonienie teologicznych intuicji, koncentrujących się na nadziei i obecności Boga w ludzkim życiu. Wskazane zostaną: źródła i kształtowanie się myśli Ks. Józefa Tischnera, a dalej, w oparciu o jego pisma, pracę naukową i duszpasterską, przeanalizowana zostanie szczegółowo relacja: obecność – nadzieja Boga (czy istnieje, jeśli tak, to w jaki sposób kształtuje się ta relacja). Wyróżnione zostaną również implikacje dotyczące różnych płaszczyzn ludzkiej egzystencji.


mgr lic. kan. Krzysztof Furmanek

Temat: Wpływ kultury na obraz Maryi w objawieniach Bł. Anny Katarzyny Emmerich

Objawienia niemieckiej mistyczki bł. Anny Katarzyny Emmerich zostaną przebadane pod kątem naleciałości kulturowych, jakie można u niej znaleźć. Obraz Maryi, jaki znajdujemy w wizjach Emmerich, zostanie zestawiony z fragmentami apokryfów, średniowiecznych hagiografii, oraz orzeczeń dogmatycznych związanych z Maryją. Szczególny nacisk zostanie położony na teksty opisujące Maryję, które powstały na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy żyła Emmerich.


mgr Rafał Cempel

Temat: Doświadczenie chrześcijańskie jako locus theologicus w pismach Yves Congara OP

We wstępie do Wierzę w Ducha Świętego autorstwa Y. Congara, O. Celestyn Napiórkowski zwraca uwagę, że w pismach dominikanina dowartościowane zostało doświadczenie chrześcijańskie. Dla francuskiego teologa owo doświadczenie staje się źródłem teologii . W podanym przez o. Napiórkowskiego podziale źródeł teologii, doświadczenie chrześcijańskie należy do grupy źródeł niezobiektywizowanych. W swej pracy będę chciał wykazać w jaki sposób dla Y. Congara doświadczenie chrześcijańskie stanowi locus theologicus.