Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Jan Słomkakierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.09.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: środa , godz. 12.00-13.30, sala: 304

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Kadry NaukowejUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Marceli z Ancyry – fragmenty zachowanych pism


PSP: 1S-1110-008-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Udostępnienie badaczom starożytności polskiego tłumaczenia tekstów Marcelego z Ancyry
2. Cele badawcze:
W ramach projektu zamierzam przetłumaczyć i wydać z odpowiednim wstępem i komentarzem wszystkie zachowane fragmenty pism Marcelego z Ancyry
3. Opis metody: tłumaczenie i komentarz
4. Spodziewane wyniki:
wydanie dwujęzyczne tekstów Marcelego z Ancyry z komentarzem, wstępem i bibliografią.
Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Karolina Dobies

Temat: Idee personalistyczne i egzystencjalistyczne w refleksji Thomasa Mertona o człowieku

Celem niniejszej rozprawy będzie wykrycie obecności idei personalistycznych i egzystencjalistycznych w refleksji Thomasa Mertona o człowieku. Uzasadnieniem dla podjęcia powyższego tematu jest to, że antropologia stanowi niezwykle interesujący i ważny temat w pismach Mnicha. Jednocześnie ze względu na duże zainteresowanie T. Mertona filozofią personalistyczną i egzystencjalistyczną można doszukać się licznych jej wpływów na jego refleksję o człowieku. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe stanie się zatem wydobycie tego, co stanowi oryginalne elementy antropologii T. Mertona oraz tego, co zostało przyswojone ze wskazanych nurtów filozoficznych. Problem wpływu idei personalistycznych i egzystencjalistycznych na refleksję T. Mertona o człowieku nie doczekał się jeszcze systematycznego opracowania. Planowana rozprawa będzie składała się z dwóch podstawowych części. Pierwsza (źródłowo analityczna) będzie koncentrowała się na obecności, w wybranych pismach Mnicha, odniesień i bezpośrednich nawiązań do personalistów i egzystencjalistów, ich dzieł oraz myśli. Pozwoli to stwierdzić jak duże było zainteresowanie T. Mertona poszczególnymi filozofami i ich twórczością. Będzie to podstawą i punktem wyjścia dla drugiej (merytorycznej) część niniejszej rozprawy. Będzie ona dotyczyła obecności poszczególnych idei personalistycznych i egzystencjalistycznych w refleksji T. Mertona o człowieku. Wybrane tematy, obecne w pismach Mnicha, zostaną zbadane pod kątem recepcji wzmiankowanych idei.


dr Anna Maliszewska

Temat: Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson

Celem pracy będzie przedstawienie postaci Maryi w teologii Elizabeth Johnson, amerykańskiej zakonnicy, która uważana jest za jedną z najważniejszych teolożek feministycznych oraz próba oceny tejże mariologii. Maryja w teologii Johnson przedstawiana jest przede wszystkim jako „siostra wszystkich wierzących”, członek wspólnoty Kościoła oraz „siostra wszystkich kobiet”, dzieląca z nimi swój los. Ważnym wątkiem w twórczości amerykańskiej teolożki jest ukazanie, że Maryja przez wieki przyjmowała boską cześć z powodu jednostronnie męskiego obrazu Boga.


mgr lic.kan. Edyta Zgubisz

Temat: Recepcja Lumen gentium w polskiej literaturze teologicznej

W niniejszej rozprawie zostanie podjęta próba analizy eklezjologii powstałej na bazie Konstytucji dogmatycznej o Kościele. Problemem badawczym jest zajęcie się recepcją tego dokumentu u wybranych Autorów. Konkretnie zajmiemy się analizowaniem tekstów czterech teologów: Wincentego Granata, Andrzeja Zuberbiera, Czesława Bartnika, Alfonsa Skowronka pod tym kątem. O teologii Zuberbiera mało się pisze. Poza tym interesujące wydaje się tło historyczne i teologowie którzy mieli wpływ na wybranych Autorów.


ks. mgr lic. kan. Ryszard Piętka

Temat: Pierwszy grzech ludzi i dziedziczenie grzeszności w pismach Orygenesa

Nauka o grzechu pierworodnym została w głównej mierze sformułowana przez św. Augustyna na początku V wieku, w wyniku polemiki z Pelagiuszem. Rodzi to bardzo poważne pytanie, czy i jak była ta nauka podejmowana wcześniej? W mojej pracy zamierzam podjąć pytanie, na ile nauka ta była obecna w pismach wcześniejszego o dwa wieki Orygenesa. Część z jego ogromnej spuścizny, która zachowała się do naszych czasów wskazuje na znaczące podobieństwa do nauki Augustyna (która później została podjęta jako obowiązująca w Kościele), ale też na ciekawe różnice. Za cel mojej pracy stawiam sobie prezentację nauki Orygenesa w tym zakresie z uwzględnieniem jej relacji do nauki Kościoła.


ks. mgr lic. kan. Marcin Majsik

Temat: Eklezjologia św. Augustyna

Praca doktorska, jaką podejmuję, ma na celu pokazać najpierw, że pragnienie życia we wspólnocie, które zrodziło się w pewnym okresie w św. Augustynie, miało wpływ na jego przeżywanie chrześcijaństwa i pojmowanie Kościoła. Ta problematyka była już podjęta w artykułach, nigdy jednak nie została poddana kompleksowemu opracowaniu. Następnie rozprawa doktorska zajmie się analizą zasadniczych koncepcji eklezjologicznych jakie pojawiają się przy rozpatrywaniu przez Augustyna Kościoła jako wspólnoty i sposobu pasterzowania jaki obrał święty z Hippony.


ks. mgr lic. kan. Paweł Pukowiec

Temat: Chiary Lubich eklezjologia komunii

Praca ma na celu przedstawienie nauki o Kościele, która zrodziła się z głębokiego duchowego doświadczenia włoskiej charyzmatyczki Chiary Lubich, założycielki Ruchu Focolari. W rozprawie wpierw zostaną ukazane źródła tej eklezjologii, a w dalszej części także jej zbieżności z nauką o Kościele Soboru Watykańskiego II, szczególnie jeśli chodzi o tzw. kręgi przynależności do Kościoła. W końcu w pracy zostanie także podjęta próba ukazania tego jak założenia eklezjologii Chiary Lubich są realizowane w życiu Kościoła.


Teresa Suchoń

Temat: Bóg obecności, Bogiem nadziei – zwrotność relacji. Studium teologiczne myśli Ks. Józefa Tischnera

Rozprawa doktorska będzie miała na celu prześledzenie, szeroko rozumianej, myśli Ks. Józefa Tischnera i wyłonienie teologicznych intuicji, koncentrujących się na nadziei i obecności Boga w ludzkim życiu. Wskazane zostaną: źródła i kształtowanie się myśli Ks. Józefa Tischnera, a dalej, w oparciu o jego pisma, pracę naukową i duszpasterską, przeanalizowana zostanie szczegółowo relacja: obecność – nadzieja Boga (czy istnieje, jeśli tak, to w jaki sposób kształtuje się ta relacja). Wyróżnione zostaną również implikacje dotyczące różnych płaszczyzn ludzkiej egzystencji.


mgr lic. kan. Krzysztof Furmanek

Temat: Wpływ kultury na obraz Maryi w objawieniach Bł. Anny Katarzyny Emmerich

Objawienia niemieckiej mistyczki bł. Anny Katarzyny Emmerich zostaną przebadane pod kątem naleciałości kulturowych, jakie można u niej znaleźć. Obraz Maryi, jaki znajdujemy w wizjach Emmerich, zostanie zestawiony z fragmentami apokryfów, średniowiecznych hagiografii, oraz orzeczeń dogmatycznych związanych z Maryją. Szczególny nacisk zostanie położony na teksty opisujące Maryję, które powstały na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy żyła Emmerich.


mgr Rafał Cempel

Temat: Doświadczenie chrześcijańskie jako locus theologicus w pismach Yves Congara OP

We wstępie do Wierzę w Ducha Świętego autorstwa Y. Congara, O. Celestyn Napiórkowski zwraca uwagę, że w pismach dominikanina dowartościowane zostało doświadczenie chrześcijańskie. Dla francuskiego teologa owo doświadczenie staje się źródłem teologii . W podanym przez o. Napiórkowskiego podziale źródeł teologii, doświadczenie chrześcijańskie należy do grupy źródeł niezobiektywizowanych. W swej pracy będę chciał wykazać w jaki sposób dla Y. Congara doświadczenie chrześcijańskie stanowi locus theologicus.