Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚpracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 205/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb

Uwaga! Aktualny bądź planowany urlop naukowy: 18.02.2014-07.08.2014 i 17.02.2015-06.08.2015)


Biogram:

Leszek SzewczykKs. dr hab. Leszek Szewczyk urodził się 04.04.1965 r. w Marklowicach.

Pracę magisterską z teologii pastoralnej pt. Sens cierpienia w wypowiedziach ludzi hospitalizowanych w wybranych szpitalach Diecezji Katowickiej. Studium teologiczno-pastoralne, obronił w roku 1991 w PAT w Krakowie.

Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk ks. biskupa Damiana Zimonia w dniu 11.05.1991 r. w Katowicach.

W 1994 roku uzyskał stopień licencjata teologii w ATK w Warszawie.

Absolwent Studium Retoryki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1998 r.), Studium Logopedii Korekcyjnej UMCS w Lublinie (1999 r.), logopeda dyplomowany.

8.01.2001 r. obronił pracę doktorską pt. Recepcja liturgicznego wymiaru homilii w przepowiadaniu kapłanów Archidiecezji Katowickiej w latach 1972 –1999, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  

Od 1.10.2001 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Homiletyki i Katechetyki WTL UŚ w Katowicach.  Po reorganizacji w 2004 r. - adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki.

20.10.2009 r. na podstawie dorobku naukowego, rozprawy pt. Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009 oraz zdanego kolokwium otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych, w zakresie homiletyki.

Ważniejsze publikacje: Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne w świetle przepowiadania kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972-1999, Katowice 2003; Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009; Seria: Pomoce kaznodziejskie archidiecezji katowickiej – Umacniać słowem (pięć tomów od 2003).


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: kierownik studiów doktoranckich, Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Przewodniczący Komisji ds. studiów doktoranckich, Przewodniczący Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, członek redakcji "Studiów Pastoralnych".

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Komisji ds. studiów doktoranckich, przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Formalna strona wypowiedzi kaznodziejskiej


PSP: 1S-1110-009-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Przepowiadanie słowa Bożego, będące co do substancji (treści) słowem Bożym, a co do postaci (formy) – słowem ludzkim, można określić jako „słowo Boże w słowie ludzkim”. Istnieje więc zależność skuteczności słowa Bożego od jego ludzkiego, językowego kształtu. Rozważaniem ludzkiej szaty słowa Bożego zajmuje się homiletyka formalna, która podejmuje takie zagadnienia, jak: metoda przygotowywania jednostki przepowiadania (homilia, kazanie), jej forma językowa, sposób wygłoszenia, osobowość podmiotu przepowiadania, znajomość słuchaczy itp. Ten dział homiletyki posiada również teologiczny charakter. Dbałość o jakość ludzkiego słowa jest traktowana jako posługa Słowu, a sama homiletyka formalna staje się refleksją o sposobach posługiwania ludzkim słowem słowu Bożemu.
2. Cele badawcze:
Celem przedkładanego projektu jest ukazanie znaczenia formalnej strony wypowiedzi kaznodziejskiej w praktyce przepowiadania słowa Bożego. Etap końcowy projektu ma dostarczyć wnioski i postulaty dla dalszej odnowy formalnej strony kaznodziejstwa.
3. Opis metody:
W ramach przedkładanego projektu wykorzystaną zostaną metody charakterystyczne dla dyscyplin teologiczno pastoralnych, wśród których wykorzystane zostaną głównie badania empiryczne przeprowadzone wśród kaznodziejów archidiecezji katowickiej
4. Spodziewane wyniki:
Efektem przeprowadzonych badań będą referaty wygłoszone wśród teoretyków zajmujących się przepowiadaniem słowa Bożego naukowo, wykładowców akademickich i formatorów przyszłych głosicieli słowa Bożego jak również wśród praktyków kaznodziejów.temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania własne):

Formalna strona wypowiedzi kaznodziejskiej


PSP: BW-11-2500-004-09

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Debata: Polityka na ambonie – dogrywka

Katowice (WTL UŚ), 15 października 2012


Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej

Katowice (WTL UŚ), 18 kwietnia 2012


18 kwietnia 2012 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się II edycja konferencji [i]Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej[/i] zorganizowanej przez Instytut Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, skierowana do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, logopedów, pedagogów, psychologów oraz studentów. Program konferencji
Fotoreportaż

IV Logopedyczne Dni UŚ

Katowice (WTL UŚ), 3-7 marca 2012


W dniach 3-7 marca 2012 roku odbyły się pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Rafała Molenckiego, Dziekana Wydziału Teologicznego, ks. prof. dr hab. Andrzeja Żądło, Kierownika Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, dr Olgi Przybyla, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny „Metis" w Katowicach, mgr Bożeny Buckiej IV Logopedyczne Dni UŚ (3-7 III 2012 r).


Program IV Logopedycznych Dni UŚ

3-7 III 2012 r.

3. MARCA 2012 r.

Pierwszego dnia IV LogUŚ będą prowadzone nieodpłatnie diagnozy logopedyczne w większych miastach Śląskiego regionu. Między innymi diagnozy odbędą się w Katowicach, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku. Zapraszamy do udziału dorosłych oraz dzieci.

Szczególnie zapraszamy Pracowników UŚ, ich rodziny oraz Studentów.

Diagnozy rozpoczną się o godz. 10.00.

Osoby chcące skorzystać z bezpłatnych konsultacji, prosimy o rejestrowanie się drogą elektroniczną. Logowanie na diagnozy rozpocznie się 10.lutego br., od godz. 8.00. Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja diagnozy

Bytom

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu-Miechowicach

ul. Reptowska 86

41-908 Bytom

Gliwice

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

ul. Zygmunta Starego 19

44-100 Gliwice

Katowice

Centralny Szpital Kliniczny ŚUM im. prof. Kornela Gibińskiego

ul. Medyków 14

40-752 Katowice,

Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE

ul. Tadeusza Kościuszki 341

40-690 Katowice

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Nasypowa 18

40-551 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Wydział Filologiczny

pl. Sejmu Śląskiego 1

40-032 Katowice

Rybnik

Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku

ul. Rudzka 13a

44-200 Rybnik

Tarnowskie Góry (Repty)

SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

ul.Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

Wodzisław Śląski

Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania

ul. ks. płk. W. Kubsza 28,

Zabrze

Świetlica Środowiskowa „Feniks"

Szkoła Podstawowa nr 18

ul. Karczewskiego 10

41-800 Zabrze

___________________________________________________________

3. MARCA odbędą się również warsztaty:

Logowanie na warsztaty IVLogUŚ rozpocznie się 9.lutego od godz. 16.00.

Warsztat: Emisji, higieny głosu i technik płynnego mówienia

Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_SYMBOL1

Prowadzący: mgr Karol Pawlas

Godziny warsztatów: 13.00-15.15

Miejsce warsztów: Wydział Filologiczny UŚ, pl. Sejmu Śl.1, s. 107.

Należy mieć wygodny strój, karimatę i wodę mineralną.

Ilość miejsc: do 30 osób

Warsztat: Programowanie języka dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_SYMBOL2

Prowadzący: mgr Ewa Kwaśniok

Godziny warsztatów: 15.30-17.30

Miejsce warsztatów: Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śl.1, sala 107

Ilość miejsc: do 30 osób

4 - 5 MARCA 2012 r.

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna

pod honorowym patronatem:

JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia

Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ, dr hab. Rafała Molenckiego

Dziekana Wydziału Teologicznego UŚ , ks. prof. dr hab. Andrzeja Żądło

z cyklu: Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii

Prosimy o logowanie się na konferencję. Logowanie rozpocznie się 9.lutego od godz. 16.00.

Harmonogram obrad I. dnia KONFERENCJI

(4. marca 2012 r.)

Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_4MARCAKONFIV

Miejsce obrad - Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18

 • 10.30 Otwarcie konferencji (Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. Rozwoju i Promocji, Prof. zw dr hab. Marian Kisiel, Kierownik SPKLiMEG, dr Olga Przybyla)

część I

 • 10.45 - 11.15 dr Danuta Pluta - Wojciechowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Logopedyczny paradygmat diagnozy czynności prymarnych
 • 11.15 - 12.45 warsztat pt. Diagnoza i terapia ustnej fazy połykania

Prowadząca: dr Danuta Pluta - Wojciechowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

 • 12.45 - 13.05 dyskusja
 • 13.05 - 13.30 przerwa obiadowa
 • 13.30 - 14.45 dr n. med. Ewa Emich-Widera, dr n. med. Beata Kazek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Zaburzenia mowy u dzieci z postępującym i dokonanym uszkodzeniem mózgu
 • 14.45 - 15.30 dr n. med. Beata Kazek, dr n. med. Ewa Emich-Widera (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Zaburzenia somatyczne u pacjentów autystycznych
 • 15.30 - 16.00 dr n. med. Dawid Larysz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Wpływ zaburzeń budowy czaszki na nabywanie języka
 • 15.30 - 16.00 dyskusja, przerwa kawowa

część II

 • 16.00 - 16.25 dr n. med. Agnieszka Gorzkowska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Aktywność fizyczna i umysłowa a przebieg procesów poznawczych
 • 16.25 - 16.50 dr n.med. Bartłomiej Czechowicz, dr n. med. Maria Flak (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Studium przypadku MSA SLA - ujęcie interdyscyplinarne
 • 16.50 - 18.15 warsztat Postępowanie logopedyczne u pacjentów z uszkodzeniami mózgu - studia przypadków

Prowadząca:mgr Tatiana Lewicka (Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach)

 • 18.15 podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Harmonogram obrad II. dnia KONFERENCJI

( 5. marca 2012 r.)

Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_5MARCAKONFIV

 • 10.00 Otwarcie konferencji (Dziekan Wydziału Teologicznego, Ks. Prof. dr hab. Andrzej Żądło, Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. Rozwoju i Promocji, Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, ks. dr hab. Leszek Szewczyk)

część I

 • 10.15 - 10.45 ks. dr hab. Jacek Kempa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jak naukowo mówić o Bogu? Język teologii systematycznej w obliczu swoistości jej przedmiotu
 • 10.45 - 11.15 ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Troska o język w liturgii przejawem duchowości chrześcijańskiej
 • 11.15 - 11.45 ks. dr hab. Leszek Szewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach), „Siedzieć jak na tureckim kazaniu" czyli o trudnym języku kazań
 • 11.45 - 12.00 dyskusja
 • 12.00 - 12.30 prof. dr hab. Peter Lajos (Eötvös Loránd University), Case Study of a 13- year-old Boy Suffering from Depression and Stuttering
 • 12.30 - 13.00 dr Olga Przybyla (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Logopedyczna diagnoza terapia według standardów projektu NetQues
 • 13.00 - 14.00 przerwa obiadowa

część II

 • 14.00 - 14.40 prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Uniwersytet Warszawski), Rozwój zasobu leksykalnego dzieci w wieku przedszkolnym
 • 14.40 - 15.10 prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, prof. dr hab. Jacek Warchala (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kiedy język może być barierą. Komunikacja (z dzieckiem) w środowisku dyglosyjnym
 • 15.10 - 16.00 prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet im. MK w Toruniu), Diagnoza logopedyczna - pozytywne podejście
 • 16.00 - 16.15 dyskusja, przerwa kawowa
 • 16.15 - 16.45 prof. dr hab. Grażyna Gunia (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej surdologopedii
 • 16.45 - 17.10 dr Elzbieta M. Minczakiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Wielowątkowość współczesnej oligofrenologopedii
 • 17.10 - 17.35 dr Maria John-Borys (Uniwersytet Śląski), Budowanie relacji z klientem jako podstawa terapii
 • 17.35 - 18.00 mgr Gerlinda Javorčekova, mgr Eva Tesarkova (Zvlastni Skola a Pomocna Slkola), Logopedyczna opieka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 18.00 - 18.15 dyskusja
 • 18.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji (Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. Rozwoju i Promocji, Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, ks. Prof. dr hab. Leszek Szewczyk, dr Olga Przybyla)

6. MARCA 2012 r. - EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

Warsztat :

Edukacja przedszkolna metoda wspomagająca rehabilitację małego dziecka z wadą słuchu

Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_SYMBOL6

Prowadząca: mgr Barbara Kasica

Godziny warsztatów: 9.00-11.00

Miejsce warsztatów: Przedszkole nr 93

Katowice, ul. Łętowskiego 23

Ilość miejsc: do 30 osób

Warsztat :

Nowy podręcznik do Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Czytania „Kocham szkolę" oraz zagadnienia dotyczące wzrostu zagrożenia dysleksją u dzieci młodszych klas szkoły podstawowej

Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_SYMBOL6A

Jeszcze są wolne miejsca

Prowadząca: dr Marta Korendo

Godziny warsztatów: 16.30-19.30

Miejsce warsztatów: Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śl.1, s. 107

Ilość miejsc: 100 osób

7. MARCA 2012 r.

Warsztat :

Terapia Tomatisa

Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_SYMBOL7

Prowadzące: mgr Iwona Wielesiewicz, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek

Godziny warsztatów: 16.00-17.30

Miejsce warsztatów: Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śl.1, sala Rady Wydziału (Vp.)

Ilość miejsc: do 30 osób

Warsztat :

Terapia Biofeedback

Adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_SYMBOL7A

Prowadzący: lek.med. Paweł Dobrakowski, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek

Godziny warsztatów: 17.45-18.30

Miejsce warsztatów: Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śl.1, sala Rady Wydziału (Vp.)

Wszystkich Zainteresowanych prosimy o rejestrowanie się na warsztaty drogą elektroniczną.

Logowanie na warsztaty IVLogUŚ rozpocznie się 9.lutego br od godz. 16.00.

­­­­­­­­­­

Rejestracja i opłata:

1) Słuchacze specjalności logopedycznej za udział w IV Logopedycznych Dniach UŚ wnoszą opłatę w wysokości 100 zł. Opłata obejmuje udział w konferencji oraz w warsztatach (3-7 III; o udziale w warsztatach decyduje zalogowanie się na nich i wniesienie opłaty konferencyjnej IVLogUŚ)

Wpłaty dokonujemy, wpisując nr konferencji KNFR 023000213 oraz nazwę IVLogUŚ

2) Osoby zainteresowane udziałem w konferencji oraz w warsztatach w ramach IV Logopedycznych Dni UŚ wnoszą opłatę w wysokości 150 zł. O udziale w warsztatach (3-7 III) decyduje zalogowanie się na nich i wniesienie opłaty konferencyjnej IVLogUŚ.

Wpłaty dokonujemy na konto ogólne uczelni, tj.

UNIWERYSTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

z dopiskiem IVLogUŚ

UWAGA!

Przy wpłacie należy podawać nazwę konferencji i nazwisko uczestnika konferencji.

Po dokonaniu opłaty na ww. konto wystawiane są faktury przez Dział Finansowy.

Faktury potwierdzające wpłatę sa wystawiane zgodnie z dokonaną wpłatą, na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług Rozporządzenia Ministra Finansów. Jeżeli uczestnik konferencji dokona płatności z własnego konta osobistego, może wtedy otrzymać tylko fakturę imienną. Fakturę taką Dział Finansowy będzie wysyłać na wyraźne życzenie uczestnika konferencji.

Jeżeli natomiast uczestnik potrzebuje fakturę na swojš uczelnię, instytucję lub firmę, którą reprezentuje, płatność za jego udział musi być dokonana przez zakład pracy,w tytule płatności podając np. udział w konferencji IV Logopedyczne Dni UŚ- Jan Kowalski. Na tej podstawie Dział Finansowy wystawi fakturę vat na zakład pracy. Oryginał faktury po wystawieniu wysyłany jest listem poleconym na adres.

Nie ma możliwości wystawienia faktury na uczelnie, firmę bądź instytucję jeżeli wpłacającym jest osoba fizyczna.

Dla wpływów z zagranicy tytułem opłaty konferencyjnej konto jest następujące:

BENEFICJENT - UNIWERSYTET ŚLĄSKI

BANK - ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KATOWICE

SWIFT - INGBPLPW

NR - PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej to maksymalnie trzy dni od zalogowania się i przesłanie potwierdzenia wniesienia opłaty konferencyjnej drogą elektroniczną do Pani Sekretarz IV LogUŚ mgr Justyny Borkowskiej. Adres e-mail justyna.borkowska@us.edu.pl

Uwaga! Osoby, które nie prześlą w wymaganym terminie dowodu wpłaty zostaną skreślone z listy uczestników IV LogUŚ

Organizatorzy III Logopedycznych Dni UŚ:

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu

Wydział Teologiczny UŚ

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis" w Katowicach

Partnerzy:

Instytut Języka Polskiego

Śląski Oddział PTL

Základní Škola (Havířov-Město - Czechy)

Patronat medialny:

RadioM

Gość Niedzielny

Bliżej Przedszkola

Sponsor:

Komlogo

_____________________________________________________________________________

UWAGA!!!

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu Studiów, do Pani mgr Justyny Borkowskiej drogą elektroniczną: justyna.borkowska@us.edu.pl lub telefonicznie (32) 200 9436 lub tel./fax (32) 200 9435.

Adres konferencji: www.logopedia.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy,

w imieniu Organizatorów,

dr Olga Przybyla i ks. dr hab. Leszek Szewczyk
Świat, który rozumie jąkanie

Katowice (WTL UŚ), 21 października 2011


Dnia 21 października 2011 roku (w przeddzień Światowego Dnia Osób Jąkających się) w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się czwarta [b]Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji ŚWIATOWEGO DNIA OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ (ISAD) [i]Świat, który rozumie jąkanie[/i] [/b](The World That Understand Stuttering). Konferencji patronowali Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Rafał Molencki, Dziekan Wydziału Teologicznego, ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ, Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, dr Olga Przybyla. Szczegółowy program

Polityka na ambonie

Katowice (WTL UŚ), 13 pażdziernika 2011


W dniu 13 października 2011 roku w auli gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyło się [b]sympozjum homiletyczne [i]Polityka na ambonie[/i][/b] zorganizowane przez Stowarzyszenie Homiletów Polskich oraz Zakład Liturgiki i Homiletyki WTL UŚ w Katowicach i Katedrę Komunikacji Religijnej UPJPII w Krakowie. Fotoreportaż
krótkie wypowiedzi: ks. bp Andrzej Czaja - [play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_polityka_na_ambonie_wyw_Czaja(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]
i ks. Leszek Szewczyk (organizator) - [play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_polityka_na_ambonie_wyw_Szewczyk(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play] (Radio eM, Joanna Raś)
pełny wykład ks. bp. Andrzeja Czai (~30 minut): [play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_polityka_na_ambonie_bp_A_Czaja(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]


Program:

09.30 Początek konferencji

Powitanie ks. Leszek Szewczyk

Słowo wstępne ks. dziekan WTL UŚ Andrzej Żądło

Wprowadzenie ks. Wiesław Przyczyna

SESJA I

10.00 Chrześcijańskie novum w polityce – ks. Piotr Mazurkiewicz (UKSW, Warszawa)

10.30 Polityka w Kościele – ks. bp Andrzej Czaja (UO, Opole) [play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_polityka_na_ambonie_bp_A_Czaja(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

11.00 Przerwa na kawę

11.30 Cezarowi to, co należy... (Mt 22,21). Polityka w świątyni ks. Artur Malina (UŚ, Katowice)

12.00 Teologia polityczna? – ks. Grzegorz Strzelczyk (UŚ, Katowice)

12.30 Dyskusja

13.00 Przerwa

SESJA II

15.00 Polityka w przepowiadaniu Jana Pawła II, kard. S. Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki ks. Piotr Nitecki (PWT, Wrocław)

15.30 Problematyka polityczna w kazaniu ks. Henryk Sławiński (UPJPII, Kraków)

16.00 Przerwa na kawę

16.30 Liturgia między teologią a polityką ks. Bogusław Migut (KUL, Lublin)

17.00 Czy w homilii jest miejsce na politykę? – ks. Wiesław Przyczyna (UPJPII, Kraków)

17.30 Dyskusja

18.00 Wręczenie księgi jubileuszowej ks. prof. Janowi Twardemu

Laudacja – ks. Kazimierz Panuś (UPJPII, Kraków)

19.00 Zakończenie sympozjum
Kapłan w posłudze słowa Bożego

Katowice (Panewniki), 13 maja 2010


Dnia 13 maja 2010 r. w auli przy klasztorze OO. Franciszkanów w Katowicach Panewnikach odbyła się sesja naukowa Kapłan w posłudze słowa Bożego zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach wraz z Zakładem Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Szczegółowy plan sesji
Fotoreportaż

XIII Piekarskie Sympozjum Naukowe: „DWA PŁUCA – JEDNO SERCE” - WARTOŚCI DUCHOWE W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE

Piekary Śląskie, 28 maja 2004


Dnia 28 maja 2004 roku odbyło się w Piekarach Śląskich XIII Sympozjum Naukowe: „DWA PŁUCA – JEDNO SERCE” - WARTOŚCI DUCHOWE W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE.


XIII Sympozjum Naukowe:

„DWA PŁUCA – JEDNO SERCE” - WARTOŚCI DUCHOWE W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE

Sympozjum odbyło się dnia 28.05.2004 r.,
w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73

9.00 MSZA ŚW. W BAZYLICE PIEKARSKIEJ

10.00 -10.15 Przemówienia wstępne

Powitanie gości: Prezydent Piekar Śląskich mgr inż. Stanisław Korfanty
Wprowadzenie: Ks. Arcybiskup dr Damian Zimoń, Metropolita Górnośląski

10.15. – 11.30 - SESJA I
Ks. prof. Andrzej Kłoczowski: Jedność Europy
Bp prof. Tadeusz Pieronek: Uwagi o konkordatach w państwach Unii Europejskiej
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz: Czy umierać za Europę
- panel: prowadzenie red. Kamil Durczok (TVP)

11.30 Zwiedzanie wystawy autorstwa artysty fotografika Artura Ślązaka pt.:
„O JEDEN MUR ZA DUŻO”

12.00 - 13.30 SESJA II
Ks. prof. Janusz Mariański: Katolicyzm polski w perspektywie europejskiej
Prof. Andrzej Zoll: Idea chrześcijańska w prawie karnym.
Ks. dr Artur Malina: „Zburzył mur podziału” (Ef 2,14). Idea jedności w Biblii
- panel: prowadzenie red. Kamil Durczok (TVP)

13.30 – KONCERT KWARTETU „PRIMO ALLEGRO”
złożonego z muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej w repertuarze muzyki klasycznej


Doktoranci pod opieką naukową pracownikaks. mgr lic. kan. Bogdan Kołodziej

Temat: Współczesne pomoce kaznodziejskie w praktyce przepowiadania słowa Bożego. Studium homiletyczne

Celem rozprawy doktorskiej będzie ukazanie znaczenia współczesnych pomocy kaznodziejskich w praktyce przepowiadania słowa Bożego. Chcąc rozwiązać główny problem badawczy, postawione zostaną następujące pytania: jaka jest rola pomocy kaznodziejskich w praktyce duszpasterskiej? jakie jest stanowisko Kościoła wobec współczesnych pomocy kaznodziejskich? jak w historii kaznodziejstwa wykorzystywano pomoce homiletyczne? jakie są współczesne, polskie pomoce kaznodziejskie? jakie są metody ich wykorzystywania w praktyce kaznodziejskiej?


ks. dr Bartłomiej Kuźnik

Temat: Problematyka dogmatyczno-moralna w kaznodziejstwie księdza dra Stanisława Bisty. Studium homiletyczne

Celem rozprawy jest dokonanie analizy wątków dogmatycznych, pastoralnych i struktury formalnej dorobku kaznodziejskiego S. Bisty. Do tej pory zbiór jego twórczości kaznodziejskiej oraz publikacje nie zostały jeszcze poddane syntetycznemu studium naukowemu. Autor rozprawy zamierza ukazać fundamenty dogmatyczne myśli teologicznej Księdza Bisty, przedstawić sposób przełożenia tych prawd na pole działania pastoralnego, wskazać grupy osób, do których kierowane było przepowiadanie podkreślając dobór zagadnień w zależności od adresata oraz dokonać charakterystyki form, stylu i języka przepowiadania Księdza Bisty.


ks. mgr lic. kan. Daniel Starzyczny

Temat: Kościół w nauczaniu rządców (archi)diecezji katowickiej w latach 1925-2011

Głównym problemem rozprawy jest zagadnienie skuteczności przepowiadania słowa Bożego. W rozwiązaniu problemu badawczego odwołamy się do nauczania Kościoła, a w sposób szczególny do polskiej literatury homiletycznej po Soborze Watykańskim II. W ten sposób w pracy postaramy się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób skutecznie przepowiadać słowo Boże, wskazać kierunki rozwoju skuteczności kaznodziejskiego przepowiadania oraz przedstawić wnioski dotyczące posługi kaznodziejskiej w odniesieniu do podejmowanego problemu badawczego w polskich warunkach co może stanowić punkt wyjścia dla odnowy praktyki przepowiadania w Kościele polskim.