Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymikpracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

(profesor zwyczajny, wymiar etatu: 1)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: urlop

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Jerzy SzymikUr. 1953 r. w Pszowie na Górnym Śląsku, kapłan Archidiecezji Katowickiej, teolog i poeta. Jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną.

W latach 1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Chrystologii (97-05). Od 2005 r. pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego, od 2007 r. jako profesor zwyczajny. Od 2004 roku członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor przeszło 40 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych. Promotor 20 doktoratów. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury. Mieszka w Katowicach i Pszowie.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości KształceniaUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Aneta Kuberska-Bębas

Temat: Soborowy przełom w polskiej teologii dogmatycznej. Analiza porównawcza Wincentego Granata Dogmatyki katolickiej (1959-1967) i Ku Bogu i człowiekowi w Chrystusie (1972-1974)

Celem rozprawy doktorskiej ma być ukazanie wątków teologicznych podejmowanych w polskiej teologii dogmatycznej po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem trzech środowisk naukowych (Kraków, Lublin, Warszawa), wzajemnych powiązań pomiędzy nimi i związanego z tym przepływu myśli naukowej. Badania dotyczyć więc będą zarówno idei teologicznych podejmowanych w tym czasie przez polskich dogmatyków, jak i wpływu historycznych okoliczności na polską dogmatykę po 1945 roku.


ks. mgr lic. kan. Piotr Skrobol

Temat: Relacja Stellvertretung – Inklusion w teologii Hansa Ursa von Balthasara

Celem rozprawy będzie analiza wątków związanych z pojęciem Stellvertretung w myśli von Balthasara. Pojęcie to w języku polskim bywa oddawane za pomocą słów: „zastępstwo”, „reprezentacja”, „zastępcza reprezentacja”. Stanowi ono jedno z kluczowych pojęć myśli soteriologicznej von Balthasara. Oprócz omówienia danego zagadnienia w pracy znajdzie się rozbudowany wstęp metodologiczny, próba stworzenia (inspirowanej myślą von Balthasara) definicji pojęcia Stellvertretung oraz propozycje zastosowań wybranych elementów koncepcji wspomnianego autora.


ks. mgr lic. kan. Szymon Kiera

Temat: Teologia Bożego miłosierdzia w ujęciu świętej Teresy od Jezusa

Średniowieczne przejście od teologii monastycznej do teologii scholastycznej zaowocowało racjonalizacją wiary i zredukowaniem doświadczenia duchowego człowieka do sfery prywatnej, nienaukowej, pobożnościowej. W nauczaniu papieży po Vaticanum II widoczne jest ponowne dowartościowanie doświadczenia duchowego jako ważnego elementu poznania teologicznego. Planowana rozprawa doktorska będzie chciała ukazać model teologii rozumianej jako spotkanie refleksji systematycznej (scientia fidei) i „wiedzy miłości” (scientia amoris) w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II.


mgr Anna Szołtysek-Grzesikiewicz

Temat: Od liturgii do chrystologii. Teologiczna droga Romano Guardiniego

Celem rozprawy jest opis człowieka, jako podmiotu konstytuującego się i usytuowanego w dyskursie teologicznym i szerszym kontekście humanistycznym, ukazany w pismach Romano Guardiniego. Przedmiotem zainteresowań jest zarówno badanie obiektywnej scenerii, w której wydarza się ludzka egzystencja (jej komponentami jest podległy Boskiemu aktowi stwórczemu świat, jak i przestrzeń dialogicznych uwarunkowań relacji międzyludzkich), również próba opisu poszczególnych fenomenów ludzkiego bytowania. Zwieńczenie stanowić ma propozycja syntetycznego ujęcia egzystencjalnej narracyjności zorientowanej na Transcendencję z uwzględnieniem aspektu estetycznego.


mgr lic. kan. Paulina Hornik

Temat: Prymat Boga jako prymat miłości w ujęciu hiszpańskich Doktorów Karmelu (św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża).

Rozprawa ma na celu wykazanie związku, jaki istnieje między prymatem Boga a prymatem miłości w ludzkim życiu i sercu. Dla uzasadnienia tej tezy punkt odniesienia będą stanowić pisma św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Na podstawie tych fragmentów ich pism, w których spotyka się kwestia Boga z problematyką miłości, praca będzie starała się wykazać: 1) iż jest to Bóg, który panuje w sercu człowieka nie inaczej jak poprzez miłość (innymi słowy - miłość jest konsekwencją królowania Boga), 2) że wybór miłości implikuje wybór Boga - gdzie zwycięża miłość, tam zwycięża także Bóg.


mgr lic. kan. Monika Owsianka

Temat: Przesłanie Jana Pawła II do młodych. Prawda, egzystencja, przyszłość

Celem rozprawy będzie ukazanie istoty i wartości przesłania, które papież kierował do młodych całego świata. Skarb papieskiego przesłania zostanie wydobyty w obszarze: 1. prawdy, 2. egzystencji, 3. przyszłości. Pierwszy obszar/rozdział zbada relację Bóg-młodzi w kontekście pytania: „w kogo/w co wierzyć?”. W drugim rozdziale przedmiotem analizy będzie relacja młodzi-Bóg i odpowiedź na pytanie: „jak żyć?”. Rozdział trzeci zajmie się odniesieniem młodzi-świat w wymiarze praktycznym: „co z tego wynika na przyszłość?”. Materiał źródłowy stanowić będzie nauczanie Jana Pawła II, kierowane do ludzi młodych.


mgr lic. kan. Joanna Adamkiewicz

Temat: J. Ratzingera/Benedykta XVI teologia piękna. Założenia, treści, perspektywy

Projekt ma na celu wykazanie związku, jaki istnieje pomiędzy rozumem (Bogiem) i pięknem we wnętrzu teologii, w epistemologii teologicznej, a także w fenomenie chrześcijańskiego myślenia i poznania. Dla uzasadnienia tej tezy punkt odniesienia będą stanowić teksty J. Ratzingera/Benedykta XVI. W dzisiejszym świecie zagadnienia dotyczące relacji piękna, rozumu i wiary, inaczej mówiąc odniesienia estetyczno-teologiczne, budzą nieustannie wiele emocji. Emocje te dotyczą metodologii teologii, a w szczególności silnie uwidaczniają się „w kręgach obrońców wąsko rozumianej naukowości scientiae fidei” (zob. ks. Jerzy Szymik, Theologia Benedicta s. 96). Wiadomo, że teologia jest dyscypliną na wskroś racjonalną, i dlatego też możliwe jest jej uprawianie na uniwersytecie. Pytania takie jak: Czy teologii potrzebne jest piękno? Czy nie szkodzi ono „czystości” tejże? Pojawiają się nieustannie. Jednak jak czytamy w Raporcie o stanie wiary Vittorio Messoriego „[…] teolog nie kochający sztuki, poezji, muzyki, natury, może być niebezpieczny. Tu bowiem ślepota i głuchota na piękno nie jest sprawą drugorzędną, lecz może wycisnąć piętno także na jego teologii” (zob. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, rozm. V. Messori s. 111-112). Zatem gruntowne studia tekstów źródłowych oraz ich opracowań zarówno polsko- jak i obcojęzycznych miałyby za zadanie ukazanie relacji jakie łączą teologię i estetykę, a także próbę wykazania konieczności tejże (relacji). Wstępne hipotezy planowanej dysertacji brzmiałyby następująco: 1) estetyka jest dyscypliną pomocniczą wobec teologii i wchodzi z nią w relację interdyscyplinarną, 2) piękno jest tym wymiarem rzeczywistości, który ułatwia/umożliwia teologii wyrażanie Tajemnicy.


dr Magdalena Jóźwik

Temat: Problematyka/problem obecności idei/kategorii de universali vocatione ad sancti totem in Ecclesiae („powszechnego powołania do świętości w Kościele”) w polskiej dogmatyce (eklezjologii, teologii) ostatniego półwiecza (1965-2015)

Planowana rozprawa doktorska będzie dotyczyła kwestii powszechnego powołania do świętości na podstawie IV rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. W pracy planowane jest przedstawienie głównych obszarów problemowych, z którymi spotyka się to zagadnienie w polskiej teologii ostatniego półwiecza. A także zaprezentowanie recepcji idei o powszechnym powołaniu do świętości przez teologów polskich oraz postawienie dalszych pytań.


mgr lic. kan. Andrzej Lwowski

Temat: W przygotowaniu