Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚpracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 13.00-13.45; piątek, godz. 13.00-13.45, sala: 303/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Andrzej UciechaUr. 1960 r. Pochodzi z Imielina. Kapłan Archidiecezji Katowickiej (święcenia 1987 r.). Studia pod kierunkiem ks.Prof Wincentego Myszora, ks.Prof Edwarda Stańka i Prof. Marie-Joseph Pierre (PAT Kraków, UKSW Warszawa, Institut Catholique de Paris, École Pratique des Hautes Études, Paryż). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (rozprawa doktorska „Ascetyczna nauka w Mowach Afrahata”; 2000 r.). Adiunkt w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UŚ (od 2001 r.). Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie patrologii na podstawie rozprawy „Polemika św.Efrema z manicheizmem w Refutationes” i dorobku naukowego (2010 r.). Badania naukowe w zakresie literatury patrystycznej języka syryjskiego (św. Efrem Syryjczyk, Afrahat). Członek Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski ds.. Nauki Katolickiej i Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Sekretarz redakcji wydawnictwa Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova. Członek Association Internationale d’Études Patristiques (A.I.E.P.)


Działalność:USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Antropologiczno-teologiczne motywy w polemice św.Efrema Syryjczyka z herezjami Bardesanesa, Marcjona i Manesa


PSP: 1W-1110-002-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Tematyka badawcza pierwszego z wymienionych projektów skoncentrowana jest na wydobyciu, uporządkowaniu i nazwaniu cech charakteryzujących antropologię Efrema jaką przedstawił w swoich komentarzach biblijnych, zwłaszcza do Księgi Rodzaju. Opis koncepcji antropologicznej wymaga uwzględnienia polemicznego kontekstu nauczania Efrema oraz specyfiki tradycji pierwotnego Kościoła syryjskiego.
2. Cele badawcze:
W badaniach projektu chodzi nie tylko o odkrycie i opis koncepcji antropologicznej, jaką prezentował Efrem, ale także o to zbadanie jej zależności od polemicznego charakteru jego nauczania. Takie ujęcie problemu stanowić będzie o jego oryginalności. W projekcie badawczym przewiduje się poszukiwania kontekstu historyczno – religijnego, w którym tworzyła się, rozwijała i z pewnością modyfikowała antyheretycka argumentacja Efrema. Polemika Efrema musiała znaleźć swój oddźwięk w treści i formie jego koncepcji antropologicznej; poszukiwanie genezy, mechanizmów i skutków owego przenikania się stanowi cel badań wnioskowanego projektu.
3. Opis metody:
Tłumaczenie z języka syryjskiego i krytyka źródeł. Podstawowe źródło badawcze zawierające syryjski tekst komentarza Efrema do antropologiczno-teologicznych wątków jego polemiki to: In Genesim et in Exodum : commentarii, Louvain 1953 (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 152 i 155).
4. Spodziewane wyniki:
Wyniki badań własnych na temat antropologiczno-teologicznych wątków w polemice Efrema Syryjczyka z herezjami stanowić będą punkt wyjścia do dalszych prób charakterystyki nauki Ojców syryjskich i do odkrywania specyfiki polemiki we wczesnym chrześcijaństwie.temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Udział człowieka w życiu Bożym w pismach polemicznych św. Ireneusza z Lyonu


PSP: 1W-1110-003-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Badania w ramach projektu koncentrować się mają na tematyce antropologii i jej teologicznych źródeł w polemicznych dziełach św.Ireneusza.
2. Cele badawcze:
Celem projektu badawczego jest wydobycie tych motywów nauczania św.Ireneusza, w których zarysował on koncepcję człowieka włączonego w historię zbawienia i odnowionego przez Chrystusową rekapitulację świata. Również w tym projekcie badawczym analiza kontekstu polemicznego teologii Ireneusza stanowić będzie ważną cześć poszukiwań.
3. Opis metody:
W projekcie badawczym chodzi stymulowanie poszukiwań naukowych studentów uczestniczących w seminarium magisterskim z teologii patrystycznej.
4. Spodziewane wyniki:
Wyniki badań posłużą jako przygotowanie do podjęcia dalszych poszukiwań szczegółowych w teologii i metodzie polemicznej tego Ojca Kościoła. Bezcenną pomocą w realizacji tych planów z pewnością będzie przygotowywany przez ks.Prof Wincentego Myszora przekład Adversus Haereses.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego/europejskiego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu „Perfectae caritatis”.

Katowice (WTL UŚ), 24-26 września 2015


Wrocławska szkoła historii Kościoła. W 50. rocznicę śmierci ks. prof. Bertholda Altanera 1885-1964

Katowice (WTL UŚ), 15 maja 2014


Dnia 15 maja 2014 roku w gmachu Wydziału Teologicznego odbyło się kolejne spotkanie w cyklu prezentacji życia i dorobku naukowego wybitnych historyków i patrologów śląskich. Po konferencjach poświęconych ks. dr. Stefanowi Siwcowi i ks. prof. Maksymilianowi Sdralkowi obecna dyskusja panelowa dedykowana była ks. prof. Bertoldowi Altanerowi z okazji przypadającej w tym roku 50-tej rocznicy jego śmierci.
Organizator i zarazem moderator panelu, ks. dr hab. Andrzej Uciecha, przywitał i przedstawił najpierw uczestników dyskusji. Obok moderatora wzięli w niej udział według kolejności wystąpień: ks. dr Adam Tondera reprezentujący Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, również z Uniwersytetu Śląskiego, oraz ks. prof. dr hab. Norbert Widok, który reprezentował Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Następnie ks. Uciecha wprowadził w tematykę panelu, nawiązując do panującej wśród patrologów opinii, że podręcznik patrologii autorstwa Altanera jest najlepszym spośród wydanych do tej pory w języku polskim. Stanowi on wciąż podstawę nauczania tej dyscypliny teologicznej w Polsce. Prezentacja sylwetki autora, jego twórczości naukowej i jego największego dzieła miało prowadzić do refleksji nad wykładem patrologii w naszych czasach i wyzwaniami, które przed nim stoją.
Wystąpienie pierwszego z uczestników dyskusji nosiło tytuł: „Bertold Altaner – ksiądz, historyk, patrolog, z Góry Świętej Anny” i skupiało się na przedstawieniu życiorysu oraz bibliografii bohatera panelu. Ks. Tondera w swoim referacie ukazał środowisko, w którym przyszedł na świat i dojrzewał Bertold Altaner pod koniec XIX w., a także jak rozwijały się jego zainteresowania historyczne. Swoją drogę naukową, zapoczątkowaną w czasie studiów filozoficzno-teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Altaner kontynuował po przyjęciu święceń kapłańskich, a jego badania koncentrowały się początkowo wokół średniowiecznej historii Kościoła i były związane z działalnością zakonu dominikańskiego oraz historią misji i kultury w XIII i XIV w. Z czasem jego orientacja naukowa skierowała się na chrześcijański antyk; gruntownie i źródłowo badał zwłaszcza dzieła św. Augustyna.
Ks. prof. Altaner obejmował katedry starożytnej historii Kościoła i patrologii najpierw we Wrocławiu w 1929 r., a po wojnie w Würzburgu. Jego imponująca bibliografia sięga 600 pozycji, ale miejsce w panteonie uczonych o międzynarodowym znaczeniu zyskał on sobie przede wszystkim nowym opracowaniem podręcznika patrologii Rauschena-Wittiga, które było wielokrotnie wznawiane, uzupełniane i tłumaczone na różne języki. Choć w życiu Altanera nie brakowało momentów represji, opuszczenia i tułaczki, związanych z szerzeniem się ideologii faszystowskiej i jego losami wojennymi, i choć przed swoją śmiercią długo i ciężko cierpiał, to jednak pozostał on wierny klasycznej myśli augustiańskiej: „Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem?” („Czego bowiem bardziej pragnie dusza od prawdy?”), która, jak twierdził w swoich zapiskach autobiograficznych, kształtowała całe jego życie i pracę naukową.
Drugi z prelegentów – ks. prof. Wincenty Myszor – wieloletni wykładowca patrologii, w swoim wystąpieniu pt. „Wykład patrologii dzisiaj” zastanawiał się nad tym, o co chodzi w wykładzie tej dyscypliny teologicznej. Stwierdził, że wykładanie patrologii można sprowadzić do przekazu informacji na zasadzie „książki telefonicznej”, a studium Ojców Kościoła można podejmować ze wzglądu na pewną nostalgię historyczną – i to są zdaniem ks. Myszora błędne kierunki.
Studiowanie starożytności chrześcijańskiej według niego ma podstawowe znaczenie dla teologii i życia chrześcijańskiego, bo wówczas to wszystko się zaczynało. Przez intelektualny proces można stwierdzić, do czego to prowadzi, i wówczas kształtuje się zmysł historyczny oraz odpowiednią postawę duchową. W świetle starożytnym możemy analizować i relatywizować współczesność, a zatem w wykładzie patrologii chodzi o zrozumienie chrześcijaństwa dzisiaj w perspektywie starożytności i wyłanianie z tekstów Ojców Kościoła tego, co jest aktualne dzisiaj.
Kolejny referat, wygłoszony przez ks. prof. Norberta Widoka, koncentrował się na głównym dziele bohatera panelu i nosił tytuł: „Bertold Altaner jako autor podręcznika Patrologia”. Prelegent prezentował historię powstania i wydawania tego dzieła, która rozpoczęła się w 1930 r., kiedy wydawnictwo Herder zleciło Altanerowi opracowanie na nowo podręcznika Rauschena. W 1931 r. ukazało się jego wydanie pod nazwiskami obu profesorów, ale od tego czasu Altaner pracował nad kompletnie nowym opracowaniem podręcznika patrologii. Został on wydany w 1938 r. już wyłącznie pod nazwiskiem Altanera.
Ten podręcznik o charakterze ściśle naukowym był następnie wielokrotnie wznawiany, uzupełniany i tłumaczony na języki: włoski, hiszpański, francuski, węgierski i angielski. Po piątym wydaniu Altaner musiał zrezygnować z dalszej pracy nad swoim podręcznikiem ze względu na chorobę i podeszły wiek, a kontynuatorem jego pracy był Alfred Stuiber. Z ostatniego – ósmego – wydania tego dzieła w 1978 r. dokonano przekładu na język polski w 1990 r., później ukazywały się tylko kolejne wznowienia.
Na zakończenie panelu ks. prof. Myszor mówił jeszcze o dokonanych przez siebie dodatkach do polskiego wydania podręcznika Altanera-Stuibera (teksty z Nag Hammadi, bibliografia obcojęzyczna), stwierdził jednak, że wobec wyzwań, przed którymi staje wykład patrologii dzisiaj, formuła tego podręcznika już się wyczerpała.

Zło w człowieku, Kościele i świecie według Ojców Kościoła

Katowice (WTL UŚ), 20-21 września 2012


W dn. 20-21.09.2012 r. w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyło się doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej połączone z wręczeniem Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Wincentemu Myszorowi. Konferencja p.t. Zło w człowieku, Kościele i świecie według Ojców Kościoła zorganizowana została we współpracy Sekcji Patrystycznej, Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła WTL UŚ oraz Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.


Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św., której przewodniczył ks. abp dr Wiktor Skworc. Referaty i komunikaty wygłosili: - ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (Katowice) – Nowe karty Ewangelii Judasza (Judasz w apokryfach i gnostycyzmie) (referat) - dr Agnes Bastit (Metz) – Jezus i Belzebub. Interpretacja Mt 12, 24-29 u Ojców Kościoła (referat) - ks. dr hab. Andrzej Uciecha (Katowice) – „Walka” Złego z „synami przymierza” na podstawie wybranych Mów Afrahata, perskiego Mędrca (referat) - dr Anna Zmorzanka (Lublin) – Antychryst – ostatni przeciwnik Chrystusa w przekazach Ireneusza i Hipolita (komunikat) - o. dr Polikarp Nowak OFM (Rzym) - "Rzucam się w objęcia śmierci": samobójstwo czy męczeństwo? - Zagadnienie wyboru w obliczu zagrażającego zła na przykładzie wybranych dziewic chrześcijanskich - ks. Dr hab.. Leszek Misiarczyk, prof.. UKSW (Warszawa) – Egzorcyzmy w starożytności chrześcijańskiej (referat) - ks. Dr hab.. Paweł Wygralak (Poznań) – Stosunek do magii w starożytności chrześcijańskiej (referat) - ks. Dr Arkadiusz Nocoń (Rzym) – Władza złych duchów nad człowiekiem według Jana Kasjana (referat) - ks. Dr hab.. Waldemar Turek (Rzym) – "Id non culpam, sed poenam esse iudicabam" (Wyznania 7,3,5). Niektóre wątpliwości i refleksje św. Augustyna analizującego źródło zła (komunikat) - o. dr Bernard Marciniak (Wronki) – Koncepcja grzechu pierworodnego u Cyryla Aleksandryjskiego (referat) - ks. Dr Krzysztof Sordyl (Bielsko-Biała) – Dramatyczna likwidacja pryscylianizmu (Dzieje schizmy pryscyliańskiej) (referat) - o. dr hab.. Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM, prof.. UMK (Toruń) – Wczesnochrześcijańska symbolika o charakterze ponerologicznym (komunikat) - ks. Dr Józef Pochwat (Kraków) – Szatan w „Homiliach do Psalmów” Orygenesa – Hieronima (komunikat) - p. dr hab.. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof.. KUL (Lublin) – Artyści wczesnochrześcijańscy wobec problemu zła (komunikat) Swoje prace doktorskie przedstawili: - dr Joanna Małocha (Kraków) – Trzy święte z Tesalonik. Dzieje kultu od starożytności do czasów współczesnych - ks. Dr Szymon Górski (Kielce) – „Wielki umysł” czy „głupiec, który mówi: nie ma Boga”? Istota i cechy zła osobowego w pismach Orygenesa - ks. Dr Adam Tondera (Katowice) – Apoloniusz z Tiany - ks. Dr Grzegorz Wójcik (Rzeszów) – Kościół eschatyczny w „Enarrationes in Psalmos” św. Augustyna - p. dr Helena Karczewska (Warszawa) - Walka duchowa w życiu chrześcijanina. Studium filologiczno-patrystyczne dzieł św. Hilarego z Poitiers (UKSW) promotor: prof.. Tadeusz Kołosowski, recenzenci: ks. Prof.. Stanisław Longosz i ks. Prof.. Leszek Misiarczyk. W czasie uroczystości wręczenia księgi jubileuszowej ks. Prof.. Dr hab.. Wincentemu Myszorowi laudację wygłosił dr Stanisław Kalinkowski UKSW, następnie głos zabrali ks. Abp dr Wiktor Skworc, Metropolita Górnośląski, ks. Abp dr Damian Zimoń oraz przedstawiciele ośrodków patrystycznych różnych uczelni. W czasie spotkania dokonano wyboru nowego prezesa Sekcji Patrystycznej: został nim ks. Prof.. Dr hab.. Mariusz Szram (KUL) II kadencja; w-ce prezesem został ks. Dr hab.. Bogdan Czyżewski prof.. UAM. W spotkaniu wzięło udział 65 uczestników, polskich i zagranicznych patrologów i historyków Kościoła. Wyniki konferencji zostaną opublikowane w formie książkowej.


[b]Plan spotkania[/b]
Historia monastycyzmu orientalnego. W 70 rocznicę śmierci ks. dr. Stefana Siwca

Katowice (WTL UŚ), 8 listopada 2011


Dnia 8 listopada 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się [b]sympozjum [i]Historia monastycyzmu orientalnego. W 70 rocznicę śmierci ks. dr. Stefana Siwca (1863-1941)[/i][/b], zorganizowane przez Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła w sali 302 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowy program
Fotoreportaż