Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Grzegorz Witapracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu

(adiunkt, wymiar etatu: 0, na WTL UŚ od 1.10.2004)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji:

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Działalność:USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Problematyka religii pozachrześcijańskich w dokumentach Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC)


PSP: 1W-1109-005-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
W Polsce dostrzec można coraz większą obecność wyznawców i zainteresowanie religiami pozachrześcijańskimi. Rodzi to potrzebę pogłębienia wiedzy o tożsamości i oryginalności chrześcijaństwa, o jego postawie wobec innych religii i realizacji misji ewangelizacyjnej. Pomocą dla rodzącej się i zyskującej własne oblicze polskiej teologii religii może być spojrzenie i refleksja nad doświadczeniem innych Kościołów lokalnych. Od swych początków chrześcijaństwo rozwijało się w różnorodnym religijno-kulturowym kontekście kontynentu azjatyckiego. Chociaż dziś katolicy stanowią zaledwie 3% ludności Azji, w której mieszka aż 85% całej światowej populacji niechrześcijan, to Azja jawi się jako kontynent przyszłości chrześcijaństwa. Jan Paweł II w swej publikacji „Wstańcie, chodźmy!” zapisał: „Azja – oto nasze wspólne zadanie na trzecie tysiąclecie!” (s. 59). Praktyka i odkrywana własna tożsamość Kościoła azjatyckiego, wyrażone w dokumentach Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC) bez wątpienia mogą stać się cenną inspiracją dla badań teologicznoreligijnych nad relacjami Kościoła z religiami pozachrześcijańskimi.
2. Cele badawcze:
W ostatnich kilkudziesięciu latach, zwłaszcza po II Soborze Watykańskim, w Kościołach Azji dokonały się wielkie przemiany. Wspólnoty te stały się podmiotem działalności misyjnej, pojawiły się w nich nowe teologie misji, teologie religii i teologie kontekstualne. Powstało wiele instytutów teologicznych i ośrodków refleksji naukowej. Działalność ta i jej wyniki są znane w minimalnym stopniu lub wręcz są nieobecne w opracowaniach polskich teologów. Pobocznym celem projektu jest więc, choć w niewielkim stopniu, przybliżenie polskiemu środowisku dokonań Kościoła azjatyckiego.
Pierwszorzędnym celem badawczym jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak Kościół Azji postrzega swoją tożsamość wśród religijnej różnorodności? Na ile pomocne w dialogu międzyreligijnym i ewangelizacji jest zakorzenienie we wspólnej, rodzimej mentalności i świecie? W jaki sposób doświadczenia procesu inkulturacji Ewangelii, dokonującego się w Kościele azjatyckim mogą być wskazówkami dla Kościoła europejskiego?
3. Opis metody:
Podstawowym źródłem badań są dokumenty Federacji Konferencji Episkopatów Azji od roku 1970 - (For All the Peoples of Asia. Federation of Asian Bishops’ Conferences Documents, vol. I - , Quezon City 1997 - ). Kolejnym źródłem są FABC Papers - wydawane przez Sekretariat FABC. Cenne będą także wszelkie opracowania poruszanych w dokumentach zagadnień dotyczących religii pozachrześcijańskich. Metodą podstawową będzie więc analiza tychże dokumentów i współczesnej literatury teologicznoreligijnej.
Projekt planowany jest jako badania kilkuletnie. Na wstępnym etapie, środki grantu przeznaczone zostały na pozyskanie i zapoznanie się z literaturą przedmiotu, przez nabycie pozycji przez Bibliotekę Wydziału Teologicznego UŚ oraz przeprowadzenie kwerend w bibliotekach krajowych (Warszawa, Lublin) i zagranicznych (Sankt Augustin). W roku 2010 poszukiwania te będą kontynuowane w bibliotekach uniwersytetów Rzymu (Urbaniana i Gregoriana) oraz podczas planowanego pobytu badawczego na Filipinach w ICLA w Quezon City oraz w Centrum Dokumentacji FABC w Bangkoku.
4. Spodziewane wyniki:
Oczekiwanym efektem pierwszego etapu projektu jest zapoznanie się z historią samej Federacji Konferencji Episkopatów Azji, a szczególnie problematyką religii pozachrześcijańskich podejmowanej przez FABC. Ustalony zostanie aktualny stan badań i kierunki poszukiwań w tej materii. W ten sposób będą ukazane punkty krytyczne warte dalszych poszukiwań. Owocem projektu ma być zgromadzenie literatury przedmiotu pomocnej w dalszych opracowaniach.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Kościół na końcu świata. Latynoskie oblicze Kościoła katolickiego

Katowice (WTL UŚ), 22 maja 2014


Razem dla ewangelizacji świata. Stulecie nowoczesnej myśli misjologicznej i ekumenicznej

Katowice (WTL UŚ), 13 maja 2010


Dnia 13 maja 2010 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna pt. "Razem dla ewangelizacji świata. Stulecie nowoczesnej myśli misjologicznej i ekumenicznej" zorganizowana przez Stowarzyszenie Misjologów Polskich oraz Zakład Misjologii i Teologii Religii i Zakład Teologii Ekumenicznej WTL UŚ. Program konferencji
Fotoreportaż

Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia

Katowice (WTL UŚ), 2 czerwca 2009


Dnia 2 czerwca 2009 r. w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna "Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia" zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Archidiecezję Katowicką, Stowarzyszenie Misjologów Polskich, Pontificia Università Urbaniana (Rzym).
Szczegółowy program
Fotoreportaż

W poszukiwaniu tożsamości i celowości teologii religii

Katowice (WTL UŚ), 20 maja 2009


Dnia 20 maja 2009 r. na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja pt. W poszukiwaniu tożsamości i celowości teologii religii, zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii WTL UŚ. Szczegółowy program
Fotoreportaż

Człowiek epifanem numinosum. Antropologia przestrzenią spotkania religii (religij)

Katowice (WTL UŚ), 25 kwietnia 2007


W środę 25 kwietnia 2007 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się konferencja naukowa „Człowiek epifanem numinosum. Antropologia przestrzenią spotkania religii (religij)” zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii oraz Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż

Człowiek epifanem numinosum. Antropologia przestrzenią spotkania religii (religij)

Katowice (WTL UŚ), 25 kwietnia 2007


W środę 25 kwietnia 2007 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się konferencja naukowa „Człowiek epifanem numinosum. Antropologia przestrzenią spotkania religii (religij)” zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii oraz Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż