Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Bogdan Bielapracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: urlop, sala: 205/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Bogdan BielaBiela Bogdan – ur. 1959 r., prezbiter archidiecezji katowickiej, pastoralista. Urodził się w Rydułtowach na Górnym Śląsku 15 kwietnia 1959 r. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Rydułtowach, w 1978 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał 4 kwietnia 1985 r. Magisterium w zakresie teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał 23 kwietnia 1985 r. Temat pracy magisterskiej: Odnowa w Duchu Świętym jako pomoc w życiu chrześcijańskim. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach, rozpoczął w 1987 r. stacjonarne studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, które uwieńczył licencjatem oraz uzyskaniem 21 czerwca 1991 r. stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. Temat dysertacji doktorskiej: Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Habilitacja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w 2006 r. na podstawie dorobku naukowego oraz publikacji: Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła.

Od 1991 r. do 2001 r. był wykładowcą teologii pastoralnej oraz sakramentologii w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, w Punkcie Konsultacyjnym Studiów Zaocznych ATK w Katowicach oraz na Katechetycznym Studium Teologicznym w Katowicach. W tym czasie był także członkiem Komisji Teologiczno – Pastoralnej Ruchu Światło – Życie, duszpasterzem akademickim (DA Graniczna w Katowicach) oraz diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia w Archidiecezji Katowickiej. Od 2001 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Należy do „Polskiego Stowarzyszenia  Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II” oraz do „PosT-Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen. Jest członkiem redakcji „Studiów Pastoralnych” oraz „Oazy”.

Autor książek: Kościół – wspólnota, Katowice 1993; Wypłyń na głębię miłości, Katowice 2001; Zarys koncepcji teologii pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego, Katowice 2004; Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła, Katowice 2006. Redaktor pracy zbiorowej Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, Katowice 2011 oraz ponad 200 artykułów naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu szeroko pojętej teologii pastoralnej. Szczególne zainteresowania: eklezjologia pastoralna, duchowość komunii, posoborowa odnowa parafii, psychologia pastoralna. Członek Rady Naukowej periodyku „Kościół w Trzecim Tysiącleciu” oraz "Teologii Pastoralnej w Polsce". Od 2013 r. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma Studia Pastoralne, redaktor serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej, członek Wydziałowego Zespołu Wydawniczego.

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej UŚUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Duszpasterstwo rodzin w świetle nowej ewangelizacji

Brenna, 20-21 kwietnia 2015


Nowa Ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce

Katowice (WTL UŚ), 27 października 2011


Dnia 27 października 2011 roku na WTL UŚ odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL UŚ: [b][i]NOWA EWANGELIZACJA [/i] WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE. Rok przed XIII zwyczajnym zgromadzeniem ogólnym Synodu Biskupów [i]Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej[/i][/b]. Szczegółowy program
Fotoreportaż

XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe: Nieść nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie w roku św. Pawła apostoła narodów

Piekary Śląskie, 30 maja 2009


Dnia 30. maja 2009 w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyło się XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe na temat Nieść nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie w roku św. Pawła apostoła narodów zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Urząd Miasta Piekary Śląskie. Szczegółowy program
Fotoreportaż

Ks. Franciszek Blachnicki - katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego

Katowice (WTL UŚ), 29 listopada 2007


Dnia 29 listopada 2007 Na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się Sympozjum Ks. Franciszek Blachnicki - katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego zorganizowane przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Szczegółowy program
Fotoreportaż z sympozjum

XVII sympozjum KOINONIA: Modlitwa ewangelizacja miłosierdzie. Novo millennio ineunte - impulsy dla parafii

Katowice (WTL UŚ), 25 października 2007


We czwartek, 25 października 2007 roku w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyło się XVII sympozjum KOINONIA Modlitwa ewangelizacja miłosierdzie. Novo millennio ineunte - impulsy dla parafii zorganizowane przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL UŚ, Instytut Formacji Pastoralno–Liturgicznej KUL (Lublin), Katedrę Teologii Pastoralnej Szczegółowej PAT (Kraków), Stowarzyszenie "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi". Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż z sympozjumDoktoranci pod opieką naukową pracownikamgr Michał Piętosa

Temat: Praktyczne zastosowanie Nowej Ewangelizacji na gruncie Kościoła w Polsce

Praca ma za zadanie ukazać w sposób praktyczny- na gruncie polskim Nową Ewangelizację do której nawoływał Jan Paweł II. Podzielona na konkretne etapy min zbadanie sposobów i form ewangelizacyjnych stosowanych przez młodych ludzi w różnego rodzaju inicjatywach i projektach: Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna Przystanek Jezus, Lokalne inicjatywy ewangelizacyjne – Dyskoteki Ewangelizacyjne, Koncerty 3R for Trinity; Szkoły Nowej Ewangelizacji; Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji; Ewangelizacja medialna; Kryptoewangelizacja; Długoterminowe projekty duszpasterskie.


mgr Michał Nolywajka

Temat: W przygotowaniu