Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚpracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: urlop, sala: 203/3

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Arkadiusz Wuwer

Ur. W 1966 roku w Turzy Śląskiej; prezbiter Archidiecezji katowickiej.

Wykształcenie średnie w I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, profil humanistyczny, zwieńczone maturą w 1984. W latach 1984-1990 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Magisterium z teologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1990), licencjat z teologii w Akademii Teologii Katowickiej w Warszawie (1993). W latach 1990-1993 wikary w parafii św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach. W latach 1993-1999 studia na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Tamże w latach 1996-1999 asystent i opiekun naukowy studentów I roku. Studia zakończył obroną rozprawy Una Università in transizione: la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Il punto di vista dei docenti. Ricerca empirica (14.06.1999). W roku 1997 ukończył w Rzymie Szkołę Formacji II stopnia dla Kadr Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (CIPSI). W roku 1998 współzałożyciel rzymskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Oikonomia i do roku 2000 członek komitetu redakcyjnego czasopisma Oikonomia – rivista di etica e scienze sociali (Rzym). W latach 1999-2000 wykładowca katolickiej nauki społecznej w Centro Interdisciplinare di Formazione Permanente w Fano oraz w Associazione Centro Culturale San Bartolomeo w Bergamo. W roku 2000 nostryfikował doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2000-2001 wykładowca w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, a jednocześnie kapelan w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie oraz w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. W latach 1999-2002 diecezjalny asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Od 1.10.2001 adiunkt dydaktyczno-naukowy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2002-2005 sekretarz Arcybiskupa Metropolity Katowickiego. Od roku 2003 członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickie. W latach 2004-2009 p.o. Rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej w Katowicach i Arcybiskupa Metropolity Górnośląskiego. Od roku 2005 duszpasterz dziennikarzy Archidiecezji Katowickiej i członek Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od roku 2008 członek Senackiej Komisji ds.. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od roku 2009 przewodniczący ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. Od roku 2012 członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej; sekretarz Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim; przewodniczący Komisji ds.. Społecznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Członek Stowarzyszenia Katolickiej Etyki Społecznej w Europie Środkowej - Vereinigung für katholische Sozialethik in Mitteleuropa (Linz, Austria) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (European Society of Catholic Theology - ESCT) z siedzibą w Leuven (Belgia).

Główne zainteresowania badawcze: historia katolickiej nauki społecznej, ewolucja idei społecznych, etyczny wymiar pracy i bezrobocia.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. organizacji i rozwoju - przewodniczący;

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Komisja ds. organizacji i rozwojuUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

„Ciągłość i odnowa” nauki społecznej Kościoła w Polsce na przykładzie wybranych wątków myśli społecznej kard. Augusta Hlonda (1881-1948), kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i kard. Karola Wojtyły (1920-2005)


PSP: 1W-1109-006-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Jak wynika z obiektywnej analizy dokumentów kolejnych papieży - od Leona XIII (1810-1903) do Benedykta XVI (1927-) – a szczególnie tych, które powstały w okresie po Soborze Watykańskim II (1962-1965) - ciągłość i odnowa są dwoma stałymi, które charakteryzują naukę społeczną Kościoła. Chociaż katolicka nauka społeczna stanowi spójny corpus doktrynalny, to nie stanowi jednak systemu zamkniętego. Jest otwarta na różnego rodzaju sytuacje zachodzące w świecie i zdolna jest do odpowiedniego reagowania na nowe problemy i nowe sposoby ich formułowania.
Różnice w sposobie stawiania problemów, w metodologii i stylu, jakie można zauważyć w poszczególnych dokumentach i wypowiedziach Magisterium nie podważają tezy o zasadniczej tożsamości i jedności nauki społecznej Kościoła. Wręcz przeciwnie, stanowią dowód jej nieprzemijającej wartości. Katolicka nauka społeczna jest stała, gdyż pozostaje niezmienna w swojej najgłębszej inspiracji, tzn. w zasadach refleksji, w kryteriach oceny, w podstawowych wytycznych działania, a przede wszystkim w wierności Ewangelii. Jest zarazem zawsze nowa, gdyż podlega zmianom dyktowanym przez różne uwarunkowania historyczne i nieustanny bieg wydarzeń, pośród których upływa życie ludzi i społeczeństw (por. encyklika Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis, nr 3).
Tak więc nauka społeczna Kościoła podlega ewolucji w zakresie jej definicji i miejsca w panteonie nauk, zachowując jednak własną tożsamość. Pierwotnie katolicka nauka społeczna, ze względu na przeważającą w niej wizję filozoficzną, stanowiła część filozofii społecznej, a obecnie uprawiana jest jako dyscyplina należąca do dziedziny teologii. Do takiej ewolucji definiowania statusu nauki społecznej Kościoła dochodzi także zmiana sposobu traktowania poszczególnych tematów. Powracając i przepracowując problemy poruszane wcześniej Magisterium ujmuje je w nowej optyce. W konsekwencji katolicka nauka społeczna przeszła drogę od przewagi metody dedukcyjnej do metody bardziej indukcyjnej. Zwraca także uwagę na historię, na znaki czasów, które Bóg zsyła Kościołowi poprzez wielkie wydarzenia historyczne i odczytuje je w świetle Ewangelii i podstawowych zasad moralnych.
Sumując: w różnych dokumentach sporządzanych dla uczczenia najbardziej znaczących rocznic ukazania się w 1891 roku pierwszej encykliki społecznej Rerum novarum nieustannie odnajdujemy odwołanie każdego z papieży do nauczania swoich poprzedników. Odwołania te mówią o ciągłości nauczania, jako trwałej charakterystyce katolickiej nauki społecznej. Zatem katolika nauka społeczna zachowuje ciągłość z przeszłością. Ale podkreślając ciągłość z przeszłością jednocześnie Kościół jest zatroskany i wezwany do dawania nowych odpowiedzi na pojawiające się pytania.
2. Cele badawcze:
Mając na uwadze powyższe, pytanie badawcze, jakie zamierzamy postawić, to: czy, a jeśli tak, to w jaki sposób owe cechy ciągłości i odnowy (a więc proces ewolucji) nauczania społecznego charakterystyczny dla papieskiego magisterium społecznego, można wyodrębnić i opisać w nauczaniu Kościoła w Polsce biorąc na warsztat naukowy myśl społeczną najwybitniejszych jej eksponentów na przestrzeni XX wieku: kard. Augusta Hlonda (1881-1948), kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i kard. Karola Wojtyły (1920-2005).
Dobór tych właśnie postaci podyktowany jest ich podobną funkcją zajmowaną w Kościele polskim, jak również możliwą do uchwycenia sekwencją następstwa czasowego ich aktywności. Zatem chodzi o zbadanie i opisanie źródeł ich nauczania społecznego, wzajemnych inspiracji (ewentualnej kontynuacji i rozwoju, bądź też zaniechania niektórych wątków) oraz ewolucji tematów społecznych traktowanych w oficjalnych wypowiedziach Kardynałów na tle społecznych przemian. Ze względów metodologicznych badania skupią się na trzech blokach tematycznych: chrześcijańska postawa wobec świata (teologia rzeczywistości ziemskich), chrześcijański stosunek do dóbr materialnych (teologia pracy) oraz chrześcijańska wizja społeczeństwa i państwa (teologia polityczna).
3. Opis metody:
Praca badawcza polegać będzie na analizie źródeł w zestawieniu z dostępnymi komentarzami i opracowaniami. Jej efekty będą publikowane w formie artykułów naukowych w periodykach naukowych oraz publikacjach zwartych. Na zakończenie dwuletniego programu badawczego planowane jest również zorganizowanie w roku 2010 konferencji naukowej poświęconej tej tematyce.
4. Spodziewane wyniki:
Istniejące i powszechnie znane opracowania myśli społecznej kard. Augusta Hlonda (1881-1948), kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i kard. Karola Wojtyły (1920-2005) nie ujmują aspektu wzajemnych odniesień pomiędzy nauczaniem społecznym Kardynałów i tym samym nie odpowiadają na pytanie o ciągłość i odnowę katolickiej nauki społecznej w perspektywie społecznego nauczania wybitnych przedstawicieli hierarchii polskiego Kościoła. Planowane badania mają wypełnić tę lukę ukazując istnienie (jakie?), bądź też brak powiązania (dlaczego?) pomiędzy doktryną społeczną polskiego Kościoła w poszczególnych okresach najnowszej historii znaczonych aktywnością wybranych jego przedstawicieli.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Prawo do własności intelektualnej w perspektywie interdyscyplinarnej

Kraków, 16-18 czerwca 2013


Polityki rodzinne w Unii Europejskiej

Piekary Śląskie, 24-25 maja 2013


XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe: Nieść nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie w roku św. Pawła apostoła narodów

Piekary Śląskie, 30 maja 2009


Dnia 30. maja 2009 w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyło się XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe na temat Nieść nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie w roku św. Pawła apostoła narodów zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Urząd Miasta Piekary Śląskie. Szczegółowy program
Fotoreportaż

Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna?

Katowice (WTL UŚ), 13-14 listopada 2008


W dniach 13-14 listopada 2008 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna? zorganizowana przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowy program
Fotoreportaż

XVI Sympozjum Piekarskie: Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna

Katowice (WTL UŚ), 25 maja 2007


Dnia 25 maja 2007 w Miejskim Dom Kultury w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 73) odbyło się XVI Sympozjum Piekarskie poświęcone tematyce [color=#ff0000]Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna[/color], zorganizowane przez Wydział Teologiczny UŚ i Urząd Miasta Piekary Śląskie. Szczegółowy program konferencji
Fotoreportaż z I części Sympozjum

Standardy skutecznej profilaktyki problemowej w pracy z dziećmi i młodzieżą

Katowice (WTL UŚ), 7 grudnia 2006


Dnia 7 grudnia 2006 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się sympozjum naukowe Standardy skutecznej profilaktyki problemowej w pracy z dziećmi i młodzieżą, zorganizowane przez WTL UŚ oraz Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach.


Uczestnicy mogli zapoznać się z:

 • nowoczesnymi standardami profilaktyki problemowej;
 • czynnikami sprzyjającymi profilaktyce w szkole;
 • strategiami profilaktycznymi zbudowanymi na wiedzy o czynnikach ryzyka/chroniących, w tym przede wszystkim rodziny;
 • wychowawczym kontekstem profilaktyki;
 • poszukiwaniem nowych możliwości prawnych, wychowawczych, charytatywnych i organizacyjnych dla zintensyfikowania i skoordynowania działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży;
 • praktyczną próbą określenia roli i możliwości parafii w pobudzaniu i koordynowaniu działań profilaktycznych;
 • określeniem roli katechezy w procesie profilaktyki problemowej.
 • Wystąpili:
 • ks. Andrzej Augustyński, laureat nagrody TOTUS (2002) i członek kapituły Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, twórca i dyrektor Dziennych Ośrodków Socjoterapii oraz inicjator Stowarzyszenia „U Siemachy”;
 • mgr Maria Bernad, doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • mgr Maciej Maciejewski, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień;
 • ks. Tomasz Nowak, duszpasterz dzieci ulicy;
 • mgr Helena Strzałkowska, Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Warszawie;
 • mgr Ilona Świerad, Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach;
 • dr Marcin Świerad, Delegatura Górnośląska Związku Polskich Kawalerów Maltańskich;
 • ks. dr Marian Wandrasz, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej. • XV Piekarskie Sympozjum Naukowe: „Caritas” w globalnej wiosce

  Piekary Śląskie, 19 maja 2006  W piatek, 19 maja 2006, w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyło się XV Piekarskie Sympozjum Naukowe: „Caritas” w globalnej wiosce, zorganizowane przez Urząd Miasta Piekary Śląskie i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


  W programie:

  9.00 – msza św. w Bazylice Piekarskiej

  10.00-10.15 – przemówienia otwierające:
  mgr inż. Stanisław Korfanty, Prezydent Piekar Śląskich;
  abp dr Damian Zimoń, Metropolita Górnośląski

  10.15-11.30 – sesja I

  ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Teologiczne aspekty encykliki papieża Benedykta XVI „Deus Caritas est”;

  ks. bp dr Józef Kupny, „Caritas” jako zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego;

  ks. dr Marek Spyra, Znaczenie obrazu Opatrzności Bożej dla katolickiej nauki społecznej;

  przerwa

  12.00-13.00 – sesja II

  dr Julia Dziwoki, Apostolat niesłyszących na terenie diecezji katowickiej 1905-1945;

  dr Marcin Świerad, Dzieci ulicy jako wyzwanie dla „Caritas”

  Impreza towarzysząca:

  dr Kornelia Banaś, Milenijne pielgrzymowanie do sanktuarium piekarskiego (wystawa i prezentacja multimedialna)