Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 29.09. (pt) 15.00-16.30

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

M. Kozubek: 25.09 godz. 11:00-12:30

L. Szymczyk: 29.IX (piątek), godz. 9.00-10.30

A. Kłos-Skrzypczak: 25.09. (poniedziałek) 10:00-11:30; 26.09. (wtorek) 15:00-17:00

ks. B. Kuźnik: 29.09 godz. 13.00-13.45

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwerpracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 11.30-13.00, sala: 202/3

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Arkadiusz

Ur. W 1966 roku w Turzy Śląskiej; prezbiter Archidiecezji katowickiej.

Wykształcenie średnie w I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, profil humanistyczny, zwieńczone maturą w 1984. W latach 1984-1990 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Magisterium z teologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1990), licencjat z teologii w Akademii Teologii Katowickiej w Warszawie (1993). W latach 1990-1993 wikary w parafii św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach. W latach 1993-1999 studia na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Tamże w latach 1996-1999 asystent i opiekun naukowy studentów I roku. Studia zakończył obroną rozprawy Una Università in transizione: la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Il punto di vista dei docenti. Ricerca empirica (14.06.1999). W roku 1997 ukończył w Rzymie Szkołę Formacji II stopnia dla Kadr Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (CIPSI). W roku 1998 współzałożyciel rzymskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Oikonomia i do roku 2000 członek komitetu redakcyjnego czasopisma Oikonomia – rivista di etica e scienze sociali (Rzym). W latach 1999-2000 wykładowca katolickiej nauki społecznej w Centro Interdisciplinare di Formazione Permanente w Fano oraz w Associazione Centro Culturale San Bartolomeo w Bergamo. W roku 2000 nostryfikował doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2000-2001 wykładowca w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, a jednocześnie kapelan w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie oraz w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. W latach 1999-2002 diecezjalny asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Od 1.10.2001 adiunkt dydaktyczno-naukowy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2002-2005 sekretarz Arcybiskupa Metropolity Katowickiego. Od roku 2003 członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickie. W latach 2004-2009 p.o. Rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej w Katowicach i Arcybiskupa Metropolity Górnośląskiego. Od roku 2005 duszpasterz dziennikarzy Archidiecezji Katowickiej i członek Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od roku 2008 członek Senackiej Komisji ds.. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od roku 2009 przewodniczący ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. Od roku 2012 członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej; sekretarz Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim; przewodniczący Komisji ds.. Społecznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Członek Stowarzyszenia Katolickiej Etyki Społecznej w Europie Środkowej - Vereinigung für katholische Sozialethik in Mitteleuropa (Linz, Austria) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (European Society of Catholic Theology - ESCT) z siedzibą w Leuven (Belgia).

Główne zainteresowania badawcze: historia katolickiej nauki społecznej, ewolucja idei społecznych, etyczny wymiar pracy i bezrobocia.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. organizacji i rozwoju - przewodniczący;

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Komisja ds. organizacji i rozwojuUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

„Ciągłość i odnowa” nauki społecznej Kościoła w Polsce na przykładzie wybranych wątków myśli społecznej kard. Augusta Hlonda (1881-1948), kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i kard. Karola Wojtyły (1920-2005)


PSP: 1W-1109-006-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Jak wynika z obiektywnej analizy dokumentów kolejnych papieży - od Leona XIII (1810-1903) do Benedykta XVI (1927-) – a szczególnie tych, które powstały w okresie po Soborze Watykańskim II (1962-1965) - ciągłość i odnowa są dwoma stałymi, które charakteryzują naukę społeczną Kościoła. Chociaż katolicka nauka społeczna stanowi spójny corpus doktrynalny, to nie stanowi jednak systemu zamkniętego. Jest otwarta na różnego rodzaju sytuacje zachodzące w świecie i zdolna jest do odpowiedniego reagowania na nowe problemy i nowe sposoby ich formułowania.
Różnice w sposobie stawiania problemów, w metodologii i stylu, jakie można zauważyć w poszczególnych dokumentach i wypowiedziach Magisterium nie podważają tezy o zasadniczej tożsamości i jedności nauki społecznej Kościoła. Wręcz przeciwnie, stanowią dowód jej nieprzemijającej wartości. Katolicka nauka społeczna jest stała, gdyż pozostaje niezmienna w swojej najgłębszej inspiracji, tzn. w zasadach refleksji, w kryteriach oceny, w podstawowych wytycznych działania, a przede wszystkim w wierności Ewangelii. Jest zarazem zawsze nowa, gdyż podlega zmianom dyktowanym przez różne uwarunkowania historyczne i nieustanny bieg wydarzeń, pośród których upływa życie ludzi i społeczeństw (por. encyklika Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis, nr 3).
Tak więc nauka społeczna Kościoła podlega ewolucji w zakresie jej definicji i miejsca w panteonie nauk, zachowując jednak własną tożsamość. Pierwotnie katolicka nauka społeczna, ze względu na przeważającą w niej wizję filozoficzną, stanowiła część filozofii społecznej, a obecnie uprawiana jest jako dyscyplina należąca do dziedziny teologii. Do takiej ewolucji definiowania statusu nauki społecznej Kościoła dochodzi także zmiana sposobu traktowania poszczególnych tematów. Powracając i przepracowując problemy poruszane wcześniej Magisterium ujmuje je w nowej optyce. W konsekwencji katolicka nauka społeczna przeszła drogę od przewagi metody dedukcyjnej do metody bardziej indukcyjnej. Zwraca także uwagę na historię, na znaki czasów, które Bóg zsyła Kościołowi poprzez wielkie wydarzenia historyczne i odczytuje je w świetle Ewangelii i podstawowych zasad moralnych.
Sumując: w różnych dokumentach sporządzanych dla uczczenia najbardziej znaczących rocznic ukazania się w 1891 roku pierwszej encykliki społecznej Rerum novarum nieustannie odnajdujemy odwołanie każdego z papieży do nauczania swoich poprzedników. Odwołania te mówią o ciągłości nauczania, jako trwałej charakterystyce katolickiej nauki społecznej. Zatem katolika nauka społeczna zachowuje ciągłość z przeszłością. Ale podkreślając ciągłość z przeszłością jednocześnie Kościół jest zatroskany i wezwany do dawania nowych odpowiedzi na pojawiające się pytania.
2. Cele badawcze:
Mając na uwadze powyższe, pytanie badawcze, jakie zamierzamy postawić, to: czy, a jeśli tak, to w jaki sposób owe cechy ciągłości i odnowy (a więc proces ewolucji) nauczania społecznego charakterystyczny dla papieskiego magisterium społecznego, można wyodrębnić i opisać w nauczaniu Kościoła w Polsce biorąc na warsztat naukowy myśl społeczną najwybitniejszych jej eksponentów na przestrzeni XX wieku: kard. Augusta Hlonda (1881-1948), kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i kard. Karola Wojtyły (1920-2005).
Dobór tych właśnie postaci podyktowany jest ich podobną funkcją zajmowaną w Kościele polskim, jak również możliwą do uchwycenia sekwencją następstwa czasowego ich aktywności. Zatem chodzi o zbadanie i opisanie źródeł ich nauczania społecznego, wzajemnych inspiracji (ewentualnej kontynuacji i rozwoju, bądź też zaniechania niektórych wątków) oraz ewolucji tematów społecznych traktowanych w oficjalnych wypowiedziach Kardynałów na tle społecznych przemian. Ze względów metodologicznych badania skupią się na trzech blokach tematycznych: chrześcijańska postawa wobec świata (teologia rzeczywistości ziemskich), chrześcijański stosunek do dóbr materialnych (teologia pracy) oraz chrześcijańska wizja społeczeństwa i państwa (teologia polityczna).
3. Opis metody:
Praca badawcza polegać będzie na analizie źródeł w zestawieniu z dostępnymi komentarzami i opracowaniami. Jej efekty będą publikowane w formie artykułów naukowych w periodykach naukowych oraz publikacjach zwartych. Na zakończenie dwuletniego programu badawczego planowane jest również zorganizowanie w roku 2010 konferencji naukowej poświęconej tej tematyce.
4. Spodziewane wyniki:
Istniejące i powszechnie znane opracowania myśli społecznej kard. Augusta Hlonda (1881-1948), kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i kard. Karola Wojtyły (1920-2005) nie ujmują aspektu wzajemnych odniesień pomiędzy nauczaniem społecznym Kardynałów i tym samym nie odpowiadają na pytanie o ciągłość i odnowę katolickiej nauki społecznej w perspektywie społecznego nauczania wybitnych przedstawicieli hierarchii polskiego Kościoła. Planowane badania mają wypełnić tę lukę ukazując istnienie (jakie?), bądź też brak powiązania (dlaczego?) pomiędzy doktryną społeczną polskiego Kościoła w poszczególnych okresach najnowszej historii znaczonych aktywnością wybranych jego przedstawicieli.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Prawo do własności intelektualnej w perspektywie interdyscyplinarnej

Kraków, 16-18 czerwca 2013


Polityki rodzinne w Unii Europejskiej

Piekary Śląskie, 24-25 maja 2013


XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe: Nieść nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie w roku św. Pawła apostoła narodów

Piekary Śląskie, 30 maja 2009


Dnia 30. maja 2009 w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyło się XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe na temat Nieść nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie w roku św. Pawła apostoła narodów zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Urząd Miasta Piekary Śląskie. Szczegółowy program
Fotoreportaż

Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna?

Katowice (WTL UŚ), 13-14 listopada 2008


W dniach 13-14 listopada 2008 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna? zorganizowana przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowy program
Fotoreportaż

XVI Sympozjum Piekarskie: Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna

Katowice (WTL UŚ), 25 maja 2007


Dnia 25 maja 2007 w Miejskim Dom Kultury w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 73) odbyło się XVI Sympozjum Piekarskie poświęcone tematyce [color=#ff0000]Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna[/color], zorganizowane przez Wydział Teologiczny UŚ i Urząd Miasta Piekary Śląskie. Szczegółowy program konferencji
Fotoreportaż z I części Sympozjum

Standardy skutecznej profilaktyki problemowej w pracy z dziećmi i młodzieżą

Katowice (WTL UŚ), 7 grudnia 2006


Dnia 7 grudnia 2006 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się sympozjum naukowe Standardy skutecznej profilaktyki problemowej w pracy z dziećmi i młodzieżą, zorganizowane przez WTL UŚ oraz Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach.


Uczestnicy mogli zapoznać się z:

 • nowoczesnymi standardami profilaktyki problemowej;
 • czynnikami sprzyjającymi profilaktyce w szkole;
 • strategiami profilaktycznymi zbudowanymi na wiedzy o czynnikach ryzyka/chroniących, w tym przede wszystkim rodziny;
 • wychowawczym kontekstem profilaktyki;
 • poszukiwaniem nowych możliwości prawnych, wychowawczych, charytatywnych i organizacyjnych dla zintensyfikowania i skoordynowania działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży;
 • praktyczną próbą określenia roli i możliwości parafii w pobudzaniu i koordynowaniu działań profilaktycznych;
 • określeniem roli katechezy w procesie profilaktyki problemowej.
 • Wystąpili:
 • ks. Andrzej Augustyński, laureat nagrody TOTUS (2002) i członek kapituły Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, twórca i dyrektor Dziennych Ośrodków Socjoterapii oraz inicjator Stowarzyszenia „U Siemachy”;
 • mgr Maria Bernad, doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • mgr Maciej Maciejewski, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień;
 • ks. Tomasz Nowak, duszpasterz dzieci ulicy;
 • mgr Helena Strzałkowska, Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Warszawie;
 • mgr Ilona Świerad, Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach;
 • dr Marcin Świerad, Delegatura Górnośląska Związku Polskich Kawalerów Maltańskich;
 • ks. dr Marian Wandrasz, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej. • XV Piekarskie Sympozjum Naukowe: „Caritas” w globalnej wiosce

  Piekary Śląskie, 19 maja 2006  W piatek, 19 maja 2006, w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyło się XV Piekarskie Sympozjum Naukowe: „Caritas” w globalnej wiosce, zorganizowane przez Urząd Miasta Piekary Śląskie i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


  W programie:

  9.00 – msza św. w Bazylice Piekarskiej

  10.00-10.15 – przemówienia otwierające:
  mgr inż. Stanisław Korfanty, Prezydent Piekar Śląskich;
  abp dr Damian Zimoń, Metropolita Górnośląski

  10.15-11.30 – sesja I

  ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Teologiczne aspekty encykliki papieża Benedykta XVI „Deus Caritas est”;

  ks. bp dr Józef Kupny, „Caritas” jako zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego;

  ks. dr Marek Spyra, Znaczenie obrazu Opatrzności Bożej dla katolickiej nauki społecznej;

  przerwa

  12.00-13.00 – sesja II

  dr Julia Dziwoki, Apostolat niesłyszących na terenie diecezji katowickiej 1905-1945;

  dr Marcin Świerad, Dzieci ulicy jako wyzwanie dla „Caritas”

  Impreza towarzysząca:

  dr Kornelia Banaś, Milenijne pielgrzymowanie do sanktuarium piekarskiego (wystawa i prezentacja multimedialna)