Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Sławomir Zielińskipracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2004)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 304/3

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Sławomir Zieliński

Urodzony 16.01.1963 r. w Zawierciu, prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej.

1982-1988 – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Częstochowskiej w Krakowie, zakończone magisterium z teologii.

1991 – licencjat z teologii (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie).

1998 – doktorat z teologii w zakresie teologii fundamentalnej (Wydział Teologiczny, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria) na podstawie dysertacji Se gagner soi-même et gagner Dieu. Esquisse anthropologique basée sur la confrontation des philosophies de l’esprit et de l’amour avec la grâce surnaturelle dans les écrits publiés et inédits de Pierre Rousselot SJ.

Od 1.10.2004 - pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (adiunkt w Zakładzie Teologii Fundamentalnej).

25.11.2008 – habilitacja na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: Podmiotowy charakter apologetyki francuskiej przełomu XIX i XX stulecia, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Od 1.10.2009 – kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej.

Główne zainteresowania: apologetyka francuska, metody typu podmiotowego w teologii fundamentalnej, rola antropologii w argumentacji teologicznofundamentalnej, chrześcijaństwo – nowożytność, chrześcijaństwo – postmodernizm.

Członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie. Oddział Częstochowa, Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Podyplomowych Studiów Wprowadzenie w Teologię; członek Wydziałowego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, członek Komisji ds. studiów doktoranckich Od 1.10.2009 do 30.09.2010 - kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej. Od 1.10.2010 do 30.09.2014 - kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej. Od 1.10.2014 r. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii ChrześcijańskiejUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Maurice’a Zundela pryncypia antropologii i ich zastosowanie w argumentacji teologicznofundamentalnej


PSP: 1S-1110-011-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Projekt dotyczy zapoznania się z dorobkiem naukowym szwajcarskiego filozofa i teologa Maurice’a Zundela (+1975). Jest to postać, którego integralna myśl jest nieznana w Polsce (poza sporadycznymi odniesieniami w niektórych artykułach i jedną pracą magisterską). Jego dorobek wpisuje się w nurt antropologiczny, mocno akcentowany w teologii XX stulecia.
2. Cele badawcze:
Celem jest wyszukanie w oryginalnej myśli szwajcarskiego teologa pryncypiów do których się odwołuje i przedstawienie ich w perspektywie przyjętego paradygmatu teologicznofundamentalnego: antropologia – hermeneutyka – teologia. Być może pozwoli to na sformułowanie systemu argumentacyjnego w oparciu o jego refleksję.
3. Opis metody:
W pierwszym rzędzie należy zebrać podstawowe teksty źródłowe Zundela. Zdecydowana większość znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej i Kantonalnej we Fryburgu (Szwajcaria). Następny krok to literatura powstająca w oparciu o jego myśl. Jego myśl jest coraz popularniejsza we Francji i Kanadzie. Należy także nawiązać kontakt z Association Maurice Zundel – Suisse i Amis de Maurice Zundel, aby mieć dostęp do tekstów nieopublikowanych i płyt z nagraniami jego wystąpień.
4. Spodziewane wyniki:
Chodzi o zebranie integralnej wizji jego myśli i jej usystematyzowanie zwłaszcza w perspektywie współczesności oraz o zaprezentowanie wyników badań na polskim gruncie. Rozwijana przez Zundela antropologia z pewnością posłuży do ubogacenia argumentacji teologicznofundamentalnej.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


BÓG – CZŁOWIEK – PRZYRODA. W poszukiwaniu płaszczyzn porozumienia

Katowice (WTL UŚ), 8 maja 2013


Teologia - antropologia - hermeneutyka

Katowice (WTL UŚ), 12 stycznia 2012


Dnia 12 stycznia 2012 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się sympozjum [b] [i]TEOLOGIA - ANTROPOLOGIA - HERMENEUTYKA. Antropologiczno-hermeneutyczny paradygmat teologii fundamentalnej[/i][/b] zorganizowane przez Zakład Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UŚ. Fotoreportaż


PROGRAM


9.15 Rozpoczęcie Sympozjum
Powitanie - ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI (UŚ, Katowice)
Słowo wstępne - ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej ŻĄDŁO, Dziekan WTL UŚ

SESJA I - REFERATY


9.30 Prawda i wolność we współczesnej hermeneutyce teologicznej. Argumenty J. Ratzingera/Benedykta XVI
- ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK (UŚ, Katowice)
10.00 Logika świętości
- prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK (UŚ, Katowice)
10.30 Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej
- ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof KAUCHA (KUL, Lublin)
11.00 Teologia - filozofia: Antropo-logika komplementarnej służby
- ks. prof. dr hab. Jerzy CUDA (UŚ, Katowice)
11.30 Dyskusja
12.00 Przerwa


SESJA II - KOMUNIKATY


12.30 Paradygmat antropologiczno-hermeneutyczny teologii fundamentalnej w kontekście wybranych tekstów ponowożytności
- ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI (UŚ, Katowice)
12.45 Problematyka nieomylności Biskupa Rzymu w hermeneutyce Hansa Künga
- mgr Maria SIKORA (doktorantka UŚ, Katowice)
13.00 Między historycznym procesem a eschatologiczną realizacją. Problematyka nadziei w antropologiczno-hermeneutycznym paradygmacie teologii fundamentalnej
- mgr Bartosz BIALIK (doktorant UŚ, Katowice)
13.15 Wymiar antropologiczny „definicji" Bożego Objawienia według ks. prof. Jerzego Cudy
- ks. dr Łukasz GAWEŁ (UŚ, Katowice)[b]Ok. godziny 13.30 - wręczenie Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Jerzemu Cudzie[/b]


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Bartosz Bialik

Temat: Górny Śląsk jako locus theologicus? Teologiczna interpretacja tetralogii gliwickiej Horsta Bienka

Zgodnie ze współczesną topiką teologiczną historyczno-kulturowy fenomen jakim jest Śląsk może generować badawcze obszary dla teologii: region i jego historia („część” „całości”: świata i historii), jako scena ludzkiego doświadczenia (będącego punktem wyjścia refleksji teologiczno-fundamentalnej), którego swoistym „świadectwem” jest literatura piękna (sama w sobie stanowiąca locus theologicus). Projektowana rozprawa stawia sobie za cel: 1. wyodrębnienie w tetralogii gliwickiej H. Bienka, sztandarowym dziele śląskiej literatury pięknej, treści sygnalizujących obecność pewnych specyficznych problemów, które mogą zostać poddane teologicznej interpretacji (np. pogranicze – spotkanie, utrata, tożsamość, relacja człowiek – przyroda); 2. zbadanie czy teologia może wyciągnąć wartościowe dla swojego poznania i argumentacji wnioski z interpretacji wyodrębnionych z ww. narracji problemów; 3. na tej podstawie odpowiedź na zawarte w tytule pytanie o Śląsk jako locus theologicus, ale i próba stworzenia pewnego przyczynku do „teologii Śląska”. Argumenty za podjęciem takiej problematyki na gruncie teologicznym (przy jednoczesnym założeniu konieczności interdyscyplinarnego dialogu) upatrywane są w fakcie istnienia zjawiska „teologii dopełniaczowych”, a przede wszystkim w poszerzaniu klasycznych klasyfikacji miejsc teologicznych.


mgr lic. kan. Maria Sikora

Temat: Odkrywanie i realizacja tożsamości człowieka w nauczaniu Jana Pawła II i refleksji filozoficznej Leszka Kołakowskiego

Głównym celem pracy będzie ukazanie, jak według Jan Pawła II i Leszka Kołakowskiego człowiek może interpretować siebie, zwłaszcza swój sens i cel bytu. Zostaną rozpatrzone czynniki wpływające na świadomość bytu, szczególnie: rozumienie ograniczoności istnienia, przyjęcie określonej postawy życiowej lub poszukiwanie paradygmatu. Rozprawa również zanalizuje rolę prawdy dla człowieka. W zależności od jej pojmowania wygląda proces samorealizacji. Innym istotnym dla tematu zagadnieniem będzie koncepcja człowieka prezentowana przez komunizm, ponieważ system pojmował osobę ludzką przede wszystkim w kategoriach ekonomicznych i domagał się od wszystkich przyjęcia jego poglądu. Ponadto zostanie podjęta próba przedstawienia myśli postmodernistycznej, gdyż ma ona wpływ na współczesną kulturę.