Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądłokierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2003)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 205/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb

Uwaga! Aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2012-30.09.2013)


Biogram:

Andrzej Żądło

Profesor nauk teologicznych, prezbiter diecezji kieleckiej, ur. 25 IV 1953 roku w Kielcach. Zasadnicze studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Po święceniach prezbiteratu, tj. od 1980 do 1983 roku, pełnił posługę wikariusza w parafii Niepokalanego Serca N.M.P w Kielcach. W latach 1983–1989 odbył studia specjalistyczne w Rzymie: najpierw z zakresu liturgiki w Instytucie Liturgicznym św. Anzelma (1983–1986), zwieńczone licencjatem z liturgiki, następnie zaś (1986–1989) w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. W latach 1989–1998 wykładał teologię pastoralną w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a także liturgikę i teologię apostolstwa świeckich w Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym, afiliowanym do KUL. W latach 1999–2002 odbył staż naukowy we Włoszech. W roku 2003 habilitował się na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na podstawie dorobku naukowego i rozprawy zatytułowanej „Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu w Mszale rzymskim Pawła VI. Studium lingwistyczno-teologiczne” (Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2002) uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie liturgiki. 29 IX 2009 roku stopień ten zatwierdziła Centralna Komisja ds. Tytułu naukowego i Stopni Naukowych w Warszawie. 1 października 2003 roku zatrudniony został w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. W latach 2004–2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Liturgiki i Homiletyki. Od 1 X 2015 roku kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki. W latach 2005–2008 był prodziekanem ds. nauki Wydziału Teologicznego UŚ, a w latach 2008–2012 dziekanem tego Wydziału i członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1 stycznia 2009 roku zatrudniony jest w Uniwersytecie Śląskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 16 czerwca 2015 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Główne zainteresowania badawcze: teologia liturgiczna, eklezjologia i antropologia liturgiczna, hermeneutyka tekstów liturgicznych, pobożność ludowa, mistagogia w teologii i praktyce duszpasterskiej, teologia i duszpasterstwo parafii. Jest członkiem Rady Wydziału Teologicznego UŚ, Polskiego Towarzystwa Teologiczne w Krakowie (wiceprzewodniczący filii kieleckiej) i Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie (od 14 II 2011). W latach 2008–2012 był konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W roku 2005 założył czasopismo „Studia Pastoralne” i do 1 stycznia 2015 był jego redaktorem naczelnym. Jest redaktorem serii wydawniczej „Kościół w trzecim tysiącleciu”.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, redaktor serii 'Kościół w trzecim tysiącleciu"USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Liturgia Eucharystii – jeden akt kultu


PSP: 1W-1110-005-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Za niespełna trzy lata wejdziemy w fazę obchodów 50-lecia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). Zainicjowane na nim reformy stały się dla Kościoła swoistą „rewolucją”, choć nie wszędzie i nie od razu napotkały one na odpowiednią i adekwatną percepcję. Oprócz istotnej przemiany w sposobie pojmowania siebie, Kościół – dzięki inspirującej sile zwołanego przez Jana XXIII soboru – odnowił swój sposób istnienia w świecie i wchodzenia z nim w relację na drodze dialogu. Zasadniczej odnowie poddana została liturgia, która w zamiarze soboru stanowić ma źródło i szczyt życia oraz działania Kościoła. Refleksja nad głębią zainspirowanej w latach 1962–1965 reformy prowokuje do nieustannego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, na ile i w jakim zakresie – jako Kościół – potrafimy dziś zgłębić postanowienia Soboru Watykańskiego II, na ile potrafimy wniknąć w jego ducha? Szczególnie istotne jest to pytanie w odniesieniu do odnowionej przez sobór liturgii, tętniącej życiem, jak serce każdego organizmu. Dlatego wydaje się rzeczą wskazaną i konieczną podjęcie pogłębionej refleksji nad istotą, treściami i poszczególnymi elementami składającymi się w sposób nieodzowny na celebrację odnowionej liturgii.
2. Cele badawcze:
W obliczu odżywającej w ostatnim czasie nostalgii za liturgią potrydencką, a więc sprawowaną powszechnie przez Kościół przed Soborem Watykańskim II, istnieje konieczność powrotu do nauczania tegoż soboru, w celu zgłębienia jego istoty i treści – w obliczu zbliżającej się 50. rocznicy rozpoczęcia prac Vaticanum II (1962–2012). Trzeba się podjąć trudu przestudiowania na nowo tematyki związanej z celebracją liturgiczną, jako czynnością Kościoła konieczną do sprawowania Pamiątki zbawienia, omówić poszczególne elementy składowe takiej celebracji, jak też rozważyć tezę o konieczności dogłębnego i osobistego przeżywania owych elementów, jako sposobu i drogi prowadzącej do doświadczenia misterium sprawowanego w liturgii. Skuteczność osiągnięcia tak postawionego celu badawczego zakłada dokładniejsze przebadanie następujących kwestii, utożsamiających się z celami szczegółowymi: 1) Celebracja jako zespół czynności koniecznych dla sprawowania pamiątki zbawczej; 2) Funkcja ciała i wymowa postaw w liturgii; 3) Pedagogiczna wymowa postaw i gestów w liturgii 4) Znaczenie śpiewu i muzyki w liturgii; 5) Milczenie w liturgii jako „miejsce” wsłuchiwania się i adoracji-kontemplacji; 6) Wymowa przestrzeni i wystroju wnętrza świątyni; 7) Wniknięcie w poszczególne elementy składowe celebracji liturgicznej drogą do przeżycia i doświadczenia sprawowanego misterium.
3. Opis metody:
Na obecnym etapie trwają prace związane z uściślaniem szczegółowych zagadnień, jakie wchodzić będą w zakres realizacji projektu, a także prowadzony jest dialog merytoryczny ze specjalistami poszczególnych specjalności teologicznych (liturgiści, homileci, specjaliści teologii duchowości, muzykolodzy, pedagodzy i ludzie sztuki), mający na celu ostateczne potwierdzenie udziału osób, które dotąd są przewidywane, a w najbliższym czasie zostaną zaproszone do udziału w realizacji projektu. Z udziałem tych osób odbędzie się konferencja naukowa (20 maja 2010), podczas której zgłębione zostaną tematy stawiane sobie dotąd jako możliwe do osiągnięcia cele.
4. Spodziewane wyniki:
Problematyka badawcza realizowana w ramach tematu ma charakter teologiczno-pastoralny. Główne kierunki badań, stawiane sobie na obecnym etapie jako cele badawcze, wymagać będą zaangażowania teologów liturgistów, homiletów, specjalistów teologii duchowości, muzykologów, pedagogów i ludzi sztuki. Dlatego spodziewanym wynikiem wspólnie przeprowadzonych dociekań jest wszechstronne zgłębienie ważnej do opracowania problematyki.temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Hermeneutyka tekstów liturgicznych


PSP: 1S-1107-007-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Hermeneutyka liturgiczna domaga się przede wszystkim dalej prowadzonego studium nad możliwościami i sposobami jej uprawiania, oraz propagowania jej w środowisku polskich teologów, szczególnie zaś teologów liturgistów. Z tego powodu postanawiam kontynuować badania rozpoczęte kilka lat temu, ukierunkowując je w roku 2010 szczególnie na przygotowanie się do rozpoczynanych stopniowo prac w grupie osób, zdeterminowanych do podjęcia wysiłku przygotowania do druku za jakiś czas opracowania wszystkich tekstów euchologii mniejszej Mszału Rzymskiego Pawła VI metodą lingwistyczną. W grupie liturgistów polskich przebadane zostaną natomiast formularze stosowane podczas święceń prezbiteratu w okresie do późnego średniowiecza.
2. Cele badawcze:
Stawianym sobie na rok 2010 celem jest poddanie hermeneutyce tekstów euchologii mniejszej stosowanej w liturgii okresu wielkanocnego, jak też w mszach sprawowanych (przy różnych okazjach) za kapłanów, oraz formularzy stosowanych przez Kościół przed Soborem Trydenckim w czasie święceń prezbiteratu.
3. Opis metody:
Stawiany sobie do osiągnięcia cel będzie się domagał w bieżącym roku zaangażowania w opracowanie zagadnień związanych z aspektami historycznymi i biblijno-patrystycznymi uczynionych przedmiotem badań tekstów. Metodą więc pracy będzie poszukiwanie źródeł wziętych do analizy tekstów, jak też rozszyfrowywanie (przy użyciu stosownych konkordancji) ich biblijnych oraz patrystycznych inspiracji. W zakres metody wchodzi też planowane na wrzesień sympozjum liturgistów polskich, dedykowane analizie obrzędów święceń, stosowanych przez Kościół do Soboru Trydenckiego.
4. Spodziewane wyniki:
Spodziewanym wynikiem kontynuowanego w roku 2010 projektu jest wydanie drukiem artykułów opracowanych metodą lingwistyczno-teologiczną. We wrześniu odbędzie się sympozjum z udziałem liturgistów polskich. Oprócz tego zaproszeni specjaliści przeprowadzą w ramach realizacji tematu badawczego wykłady dla kadry Wydziału Teologicznego.temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania własne):

Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan


PSP: BW-11-2500-007-09

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Źródło swe Kościół ma w słowie Bożym i sakramentach

Katowice (WTL UŚ), 28-30 października 2013


Liturgia i psychologia

Katowice (WTL UŚ), 17 maja 2012


Dnia 17 maja 2012 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się na międzynarodowa konferencja naukowa Liturgia i psychologia, zorganizowaną przy współudziale Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie.


8.30 Powitanie

8.35 Psychologia a kult liturgiczny: powody refleksji nad takim zagadnieniem
(ks. prof dr M. Sodi, UPS – Rzym)
9.05 Obrzęd w świetle psychologii religii
(ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski, UKSW)
9.35 Osoba i wspólnota w celebracji liturgicznej
(ks. mgr lic. S. Kreczmański, UŚ)
10.05 Uczucia i emocje u podstaw przeżyć wewnętrznych i zewnętrznych postaw
(prof. dr C. Calvano, UPS – Rzym)
10.35 Czas i obrzęd: składowe autentycznych przeżyć
(ks. prof. dr M. Augé, Instytut S. Anselmo – Rzym)
11.05 Elementy materialno-przestrzenne w liturgii
(ks. prof. UŚ dr hab. A. Żądło, UŚ)

11.35 – 12.00 DYSKUSJA

12.00 Przerwa na kawę


12.20 Wymiar terapeutyczny obrzędu liturgicznego: czy to możliwe?
(dr K. Gąsior, UJK)
12.50 Trema w mówieniu i działaniu o charakterze publicznym. Perspektywa psychologiczna
(ks. dr hab. D. Krok, UO)
13.20 Kontakt z muzyką podczas liturgii: od neurofizjologii do duchowości
(ks. dr P. Sobierajski, Akademia Muzyczna w Katowicach)
13.50 Celebracja liturgiczna a pobożność ludowa
(ks. prof. dr hab. H.J. Sobeczko, UO)


14.20 – 14.45 DYSKUSJA i ZAKOŃCZENIE OBRAD
Wychowanie do liturgii i przez liturgię

Katowice (WTL UŚ), 19 maja 2011


Dnia 19 maja 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa [i]Wychowanie do liturgii i przez liturgię[/i] zorganizowana przez Zakład Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy współudziale Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie.


8.30 Powitanie

8.40 Historia zbawienia jako zaplanowane i realizowane przez Boga działanie

(dr B. Urbanek, UŚ)

9.00 Rok liturgiczny to historia zbawienia dziś

(ks. prof. dr hab. H.J. Sobeczko, UO)

9.20 Istota i potrzeba planowania oraz projektowania w duszpasterstwie

(ks. prof. dr hab. M. Ostrowski, UPJP II)

9.40 Przygotowanie niedzielnej Eucharystii – w zgodzie z duszpasterskim programem i we współpracy z liturgicznymi zespołami

(ks. dr S. Szczepaniec, UPJP II)

10.00 Przygotowanie homilii niedzielnej w harmonii z planem duszpasterskim

(ks. prof. dr M. Augé, Instytut S. Anselmo – Rzym)

10.20 Proces wychowania muzycznego w kluczu odpowiedniego planu duszpasterskiego

(ks. prof. UŚ dr hab. A. Reginek, UŚ)

10.40 – 11.00 DYSKUSJA

11.00 Przerwa na kawę

11.20 Potrzeba planowania pobożności ludowej w ramach parafialnego duszpasterstwa

(ks. prof. UŚ dr hab. I. Celary, UŚ)

11.40 Projektowanie aranżacji dekoracyjnych na różne uroczystości, święta i okresy liturgiczne

(s. dr hab. A. Sielepin, UPJP II)

12.00 Projektowanie i/albo adaptowanie świątyń

(ks. dr H.Pyka, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego, Katowice)

12.20 Liturgia szczytem i źródłem dla duszpasterskich i życiowych przedsięwzięć Kościoła

(ks. prof. UŚ dr hab. A. Żądło, UŚ)

12.40 Wychowanie do właściwego rozumienia i dowartościowania procesu weryfikacji przebytej drogi

(prof. dr hab. W. Świątkiewicz, UŚ)

13.00 Wychowanie do liturgii drogą do właściwego jej przeżywania, opartego o integralną formację osoby ludzkiej

(ks. prof. dr M. Sodi, UPS – Rzym)

13.20 – 13.45 DYSKUSJA

Zakończenia obrad
Ordinatio presbyterorum - liturgia, teologia, ministerium (do Soboru Trydenckiego)

Katowice (WTL UŚ), 7-9 września 2010


W dniach 7-9 września 2010 odbyło się na WTL UŚ 46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych: ORDINATIO PRESBYTERORUM. LITURGIA, TEOLOGIA, MINISTERIUM (do Soboru Trydenckiego).


7 września

12.30 – Obiad (Bar WTL)

13.30 – Powitanie uczestników przez gospodarzy (aula WTL)

13.45 – Modlitwa popołudniowa (audytorium 101 WTL)

14.00 – Wprowadzenie do Sympozjum: ks. dr hab. Cz. Krakowiak, prof. KUL

14.10 – Referat I: Ordinatio presbyterorum do X wieku (aula WTL) ks. dr Dariusz Kwiatkowski (Kalisz)

14.45 – Referat II: Ordinatio presbyterorum do Pontificale Romanum 1596 (aula WTL) ks. dr hab. Kazimierz Lijka OMI

15.20 – Dyskusja

16.50 – Kawa (Bar WTL)

16.00 – Wyjście do Biblioteki Śląskiej

18.00 – Eucharystia z Nieszporami w Katedrze: przewodniczy abp dr Damian Zimoń (na zakończenie Mszy św. wręczenie Księgi Jubileuszowej)

19.30 – Kolacja (Hotel Caritas) po kolacji spotkanie połączone z wyborem tematu, miejsca i daty 47. Sympozjum

8 września

7.00 – Eucharystia z Jutrznią: Przewodniczy bp dr Stefan Cichy (kaplica WŚSD)

8.00 – Śniadanie (refektarz WŚSD)

9.30 – Referat III: Ordinatio presbyterorum w Pontificale Romanum z 1596 (aula WTL) ks. dr Waldemar Pałęcki (KUL)

10.05 – Referat IV: Święcenia absolutne, święcenia zakonników (aula WTL) ks. prof. Bogusław Nadolski (Poznań)

10.40 – Dyskusja

11.00 – Kawa (Bar WTL)

11.30 – Referat V: Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego ks. prof. dr hab. Jan Janicki (UP JPII)

12.05 – Referat VI: Święcenia prezbiterów w kościele prawosławnym (aula WTL) ks. dr hab. Przemysław Nowakowski (Kraków)

12.40 – Dyskusja

13.15 – Obiad (Bar WTL)

14.30 – Wyjazd do Piekar Śląskich i Tychów: Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej i modlitwa popołudniowa. Nawiedzenie kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach. Nawiedzenie kościoła pw. bł. Karoliny w Tychach i Nieszpory. Kolacja w parafii bł. Karoliny.

Powrót do Katowic

9 września

7.00 – Eucharystia z Jutrznią: Przewodniczy bp dr Stefan Cichy (kaplica WŚSD)

8.00 – Śniadanie (refektarz WŚSD)

9.30 – Bp dr Stefan Cichy: informacje o pracach Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (aula WTL)

10.30 – Komunikaty i informacje o uzyskanych tytułach i stopniach naukowych

11.00 – Relacje z prac Katedr i Zakładów Liturgicznych na Wydziałach Teologicznych

11.45 – Podsumowanie 46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki: ks. Cz. Krakowiak

12.00 – Modlitwa południowa (audytorium 101 WTL)

12.20 – Obiad (Bar WTL)

13.00 – Posiedzenie Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (sala 0/001 WTL)
Liturgia jednym aktem kultu

Katowice (WTL UŚ), 20 maja 2010


Dnia 20 maja 2010 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Liturgia jednym aktem kultu zorganizowana przez Zakład Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (przy współudziale: Papieskiej Akademii Teologicznej w Rzymie, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II). Program konferencji
Fotoreportaż

Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan

Katowice (WTL UŚ), 21 maja 2009


Dnia 21 maja 2009 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan połączona z ceremonią wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Wincentemu Myszorowi. Szczegółowy program
Fotoreportaż

Aniołowie w życiu ludzi

Katowice (WTL UŚ), 15 maja 2008


Dnia 15 maja 2008 w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyło się sympozjum Aniołowie w życiu ludzi zorganizowane przez Zakład Liturgiki i Homiletyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra Liturgiki i Hagiografii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.
Szczegółowe informacje
Fotoreportaż

Egzorcyzmy w tradycji Kościoła i jego współczesnym duszpasterstwie

Katowice (WTL UŚ), 24 maja 2007


Dnia 24 maja 2007 w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18) odbyła się konferencja naukowa Egzorcyzmy w tradycji Kościoła i jego współczesnym duszpasterstwie zorganizowana przez Zakład Liturgiki i Homiletyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra Liturgiki i Hagiografii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.
Szczegółowy program
Fotoreportaż z konferencji

Integralna obecność Słowa Bożego w celebracjach liturgicznych

Katowice (WTL UŚ), 18 maja 2006Dnia 18 maja 2006 roku w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się sympozjum Integralna obecność Słowa Bożego w celebracjach liturgicznych zorganizowane przez Zakład Liturgiki i Homiletyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedrę Liturgiki i Hagiografii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Program sympozjum

Eucharystia a życie

Katowice (WTL UŚ), 19 maja 2005


W dniu 19 maja 2005 roku w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyło się sympozjum Eucharystia a życie poświęcone pamięci Jana Pawła II – Wielkiego Czciciela Eucharystii. Szczegółowy program
FotoreportażDoktoranci pod opieką naukową pracownikaks. mgr Przemysław Pabjan

Temat: Prezbiter w nauczaniu biskupów polskich na podstawie homilii wygłoszonych podczas święceń prezbiteratu w diecezjach polskich w okresie posoborowym

Celem pracy jest analiza nauczania biskupów polskich dotyczącego kapłaństwa w homiliach wygłoszonych w czasie święceń prezbiteratu, w okresie posoborowym. Chciałbym zbadać w jakim zakresie teologiczna myśl o kapłaństwie Soboru Watykańskiego II przeniknęła na grunt Polski, i w jakim zakresie była ona inna od tej, która dominowała w pozostałej części Europy i czy faktycznie była wprowadzana ze znacznym opóźnieniem. Zakres pracy miałby zatem objąć: 1. Przedstawienie nauczania Soboru Watykańskiego II dotyczącego prezbiteratu. 2. Porównanie Nauczania Soboru Watykańskiego z wcześniejszym nauczaniem Kościoła. 3. Przedstawienie kształtowania się teologicznej myśli o kapłaństwie na zachodzie Europy. 4. Przedstawienie nauczania biskupów polskich dotyczącego prezbiteratu. 5. Analiza homilii poszczególnych biskupów, porównanie ich ze sobą oraz wyciągnięcie wniosków. 6. Weryfikacja założeń pracy z osiągniętymi wynikami badań.


ks. mgr lic. kan. Sebastian Kreczmański

Temat: Miłosierdzie Boże w tekstach euchologijnych zbioru liturgicznego z Werony. Studium liturgiczno-teologiczne

Rozprawa będzie polegała na porównaniu teologicznego obrazu miłosierdzia i sprawiedliwości Boga zawartego w najstarszych tekstach liturgicznych, aby wykazać, że zainteresowanie euchologią, jej tłumaczeniem na języki narodowe, jak również analiza bogactwa treści teologicznych, posiada ogromne znaczenie dla Kościoła, który od wieków troszczy się o poprawne rozumienie i interpretowanie tekstów liturgicznych. W rozprawie chcę pokazać aktualność starożytnych tekstów we współczesnym kontekście teologicznym.


ks. mgr Piotr Wróbel

Temat: Obraz pasterza w tekstach euchologijnych Commune Pastorum w Mszale Rzymskim Pawła VI

W trzech rozdziałach mojej rozprawy pragnę podjąć studium nad teologicznym obrazem pasterza w tekstach mszalnych w Commune Pastorum Mszału Rzymskiego. Rozdział pierwszy będzie próbą historycznego podejścia do tematu. Rozdział drugi to analiza tekstów mszalnych, natomiast rozdział trzeci to teologia pasterza w przeanalizowanych tekstach euchologijnych. Temat wydaje się niezwykle ciekawą próbą całościowego spojrzenia na osobę pasterza w liturgii Kościoła rzymskiego. Rozprawa doktorska wychodzi naprzeciw potrzebnie dzisiejszych czasów, czyli samoświadomości prezbitera w Kościele.


ks. mgr lic. kan. Krzysztof Jarczyk

Temat: Chrystocentryzm kultu Maryjnego na podstawie euchologii cyklu Wcielenia w Zbiorze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. Studium liturgiczno-teologiczne.

Praca będzie posiadała trzy części: – Geneza kultu Maryjnego i Zbioru Mszy o NMP – Analiza tekstów euchologijnych – Treści teologiczne Pierwsza część będzie miała wydźwięk historyczny. W drugiej teksty euchologijne zostaną poddane analizie lingwistycznej, a w trzecim rozdziale zostaną opisane linie teologiczne które wyłonią się z analizy przeprowadzonej w drugiej części.