Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Roman Buchtapracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

(adiunkt, wymiar etatu: 1)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: środa, godz. 13.00-14.30, sala: 205/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Roman BuchtaKs. dr Roman Buchta - urodził się w 1968 roku w Katowicach-Ochojcu.

1987 zdał egzamin maturalny w V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Katowicach.

1987-1993 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Studia zakończone zostały obroną pracy magisterskiej „Jesusowie rozumienie szabatu na tle historyczno-teologicznego rozwoju tego święta”.

15.05.1993 otrzymał w Katowicach z rąk ks. arcybiskupa Damiana Zimonia święcenia prezbiteratu.

1993 – 1999 pracował jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie.

1993 – 1996 dalsze studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie zakończone uzyskaniem licencjatu z teologii (28.10.1996).

1999 – 2003 studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z katechetyki. Praca doktorska „Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej”.

0d roku akademickiego 2003/2004 pracownik Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach.

Na terenie Archidiecezji katowickiej pełni funkcję wizytatora katechizacji oraz duchowego opiekuna szkół katolickich. 

Badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z biblijnym wymiarem katechezy oraz wtajemniczającą funkcją katechezy. Współorganizator corocznych ogólnopolskich konferencji dla katechetów szkół specjalnych w Brennej.

Redaktor kilku prac zbiorowych; autor licznych artykułów i opracowań z katechetyki.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej oraz Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych; zastępca redaktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”; opiekun praktyk pedagogiczno-katechetycznych (teologia); opiekun studentów studiów niestacjonarnych rok I-VUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Mistagogia w polskiej katechezie posoborowej


PSP: 1W-1107-001-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
O wadze i znaczeniu mistagogii – jako pogłębionego i metodycznego procesu wprowadzania wiernych w misterium wiary, zaświadcza głównie starożytna tradycja katechetyczna. W ciągu dziejów katechezy, nie zawsze jednak we właściwy sposób traktowano jej wymiar mistagogiczny. Obecnie można zaobserwować w Kościele stały powrót do korzystania z doświadczeń starożytnego katechumenatu i jego aktualizację w życiu konkretnych wspólnot chrześcijańskich, w którym mistagogia zaczyna zajmować znaczące miejsce. Analiza literatury fachowej oraz wstępna ocena działalności pastoralno-katechetycznej (programy duszpasterskie, programy katechetyczne i podręczniki metodyczne) nie wydają się jednoznacznie wskazywać, aby dzisiejsza wrażliwość katechetyczna w Polsce w pełni dowartościowała mistagogiczną funkcję katechezy. Pojawia się zatem pytanie, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy oraz jak i dlaczego należy zwracać więcej uwagi na mistagogię i jak łączyć ją z praktycznym działaniem katechetycznym.
2. Cele badawcze:
Próba zdefiniowania i określenia mistagogicznego wymiaru katechezy. Pokazanie wpływu klasycznie i współcześnie rozumianej mistagogii, na określenie istoty, tożsamości i celów katechezy; zadań nauczycieli religii; wskazania dla formacji katechetów. Przebadanie polskiej katechezy posoborowej w aspekcie realizacji jej funkcji wtajemniczającej – inicjacyjnej.
3. Opis metody:
Studium dokumentów Kościoła, literatury przedmiotu, materiałów katechetycznych i pozyskanych materiałów badawczych:
• Katechezy mistagogiczne Ojców Kościoła (Cyryl Jerozolimski, Ambroży, Teodor z Mopswesti)
• Programy katechetyczne (zatwierdzone i realizowane po Soborze Watykańskim II)
• Podręczniki metodyczne i podręczniki dla ucznia
• Ogólnopolskie programy duszpasterskie
• Nauczanie Kościoła w Polsce związane z przygotowaniem wiernych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego
• Najnowsze publikacje katechetyczne (polskie i zagraniczne)
• Pisemne wypowiedzi katechetów na temat praktycznej realizacji mistagogicznej funkcji katechezy
4. Spodziewane wyniki:
• Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na ile mistagogia jest rzeczywiste integralnym wymiarem polskiej katechezy?
• Wykazanie czy i na ile, postulowana w dokumentach Kościoła i w literaturze przedmiotu konieczność realizacji wtajemniczającego wymiaru katechezy jest realizowana w polskiej praktyce katechetycznejBibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Metoda Marii Montessori – możliwości w wychowaniu religijnym

Brenna, 25-28 września 2014


XI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych

Brenna, 22-25 września 2011


W dniach 22-25 września 2011 w Brennej odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej WTL UŚ.

X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych

Brenna, 23-26 września 2010


W dnia 23-26.09 2010 odbyła się w Brennej X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych. Temat konferencji: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych.


Program sympozjum katechetów szkół specjalnych
23. 09. 2010 r. – czwartek

18.00 – kolacja
19.00 – ks. dr T. Kusz – WT UŚl
„I zostali napełnieni Duchem Świętym –
Pneumatologia biblijna
20.15 – Msza św.

24. 09. 2010 r. – piątek

8.00 – śniadanie
8.45 – Msza św.
9.45 – Ks. dr Andrzej Hoinkis
Bierzmowanie – rozwój praktyki Kościoła

10.30 – przerwa
10.45 – Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, KUL
Bierzmowanie w świetle nowego programu do nauczania religii

12.30 – obiad
13.00 – Relaks

15.00 – ks. prof. dr hab. Józef Stala, UJPII, Tarnów
Niepełnosprawni powołani do życia w Duchu Świętym

16.00 – Praca w grupach

18. 00-Kolacja
19.00 – Ks. Zenon Buchalik, Proboszcz parafii NCIKC, Piotrowice
Rekolekcje – drogą pogl więzi z Kościołem

20.30 – adoracja

25.09. 2010 r. Sobota
8.00 – śniadanie
9.00 -Msza św.
10.00- Warsztaty

Droga do bierzmowania przygotowania do sakramentu bierzmowania dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
- Jak realizować „pogłębianie więzi z Kościołem”

- Wprowadzenie Ks. dr K. Sosna
- prowadzenie- mgr M. Chwała, SP 27, Katowice

11.15 - przerwa

12.30 –Obiad
Relaks
14.00 – warsztaty cd
15.30 – przerwa
18.00 – Kolacja
19.00 – pogodny wieczór

„Na początku był……- czyli 10 lat wcześniej”
- wspomnienia spotkań w Brennej

21.00 – apel

26.09. 2010 r. – niedziela
8.00 – msza św.
9.00 – śniadanie
10.00 –ks. dr Sosna
Dydaktyka przygotowania do sakramentu bierzmowania dzieci/młodzieży w z niepełnosprawnością intelektulaną
11.00 – podsumowanie
ks. dr R. Buchta
11.30 - obiad
Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących

Katowice (WTL UŚ), 17 października 2007


Dnia 17 października 2007 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyła się Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Krajowego Dyrektora Duszpasterstwa Niesłyszących. Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż

VII Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Arteterapia w katechezie specjalnej

Brenna, 20-23 września 2007


W dniach 20-23 września 2007 w Brennej odbyła się VII Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UŚ. W tym roku spotkanie było poświęcone tematowi Arteterapia w katechezie specjalnej. Szczegółowy program

VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Życie sakramentalne osób niepełnosprawnych

Brenna, 2-5 listopada 2006


W dniach 2-5 listopada 2006 r. w Brennej odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ. Tegoroczny temat konferencji: Życie sakramentalne osób niepełnosprawnych. Szczegółowy program

V Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Etyczne i duchowe problemy osób niepełnosprawnych.

Brenna, 17-20 listopada 2005


W dniach 17-20.11.2005 roku, odbywała się w Brennej V Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ. Temat tegorocznej konferencji: Etyczne i duchowe problemy osób niepełnosprawnych. Program konferencji