Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

16 grudzień od 1600
Adwentowe Spotkanie Świata Akademickiego

19 grudzień od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

23 styczeń od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: konsultacje w listopadzie i grudniu: cały czas kontakt mailowy

E. Szwarczyńska: Z dn. 19.12. przeniesione na 14.12.(godz. 12.30-14.00)

A. Maliszewska: odwołane (L4)

M. Kozubek: odwołane do 20 grudnia

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. W. Kania: odwołane do poniedziałku 18.12. L4

M. Gwóźdź: zajęcia z 7.11 przeniesione na 19.12 (od godz. 14.30); zajęcia z cywilnego prawa małżeńskiego (III rok NOR, stacjon.) z 16.11 oraz z 23.11 przeniesione na 11.01 oraz 18.01

A. Maliszewska: L4, zajęcia odbędą się wg planu - zastępstwo

Ks. dr Roman Buchtapracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

(adiunkt, wymiar etatu: 1)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 205/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

RomanKs. dr Roman Buchta - urodził się w 1968 roku w Katowicach-Ochojcu.

1987 zdał egzamin maturalny w V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Katowicach.

1987-1993 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Studia zakończone zostały obroną pracy magisterskiej „Jesusowie rozumienie szabatu na tle historyczno-teologicznego rozwoju tego święta”.

15.05.1993 otrzymał w Katowicach z rąk ks. arcybiskupa Damiana Zimonia święcenia prezbiteratu.

1993 – 1999 pracował jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie.

1993 – 1996 dalsze studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie zakończone uzyskaniem licencjatu z teologii (28.10.1996).

1999 – 2003 studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z katechetyki. Praca doktorska „Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej”.

0d roku akademickiego 2003/2004 pracownik Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach.

Na terenie Archidiecezji katowickiej pełni funkcję wizytatora katechizacji oraz duchowego opiekuna szkół katolickich. 

Badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z biblijnym wymiarem katechezy oraz wtajemniczającą funkcją katechezy. Współorganizator corocznych ogólnopolskich konferencji dla katechetów szkół specjalnych w Brennej.

Redaktor kilku prac zbiorowych; autor licznych artykułów i opracowań z katechetyki.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do RADY WYDZIAŁU; Opiekun praktyk pedagogicznych (teologia); Opiekun I-V - st. niestacjonarne 2012/2013 – teologia i NOR; Studia Pastoralne – sekretarzUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Mistagogia w polskiej katechezie posoborowej


PSP: 1W-1107-001-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
O wadze i znaczeniu mistagogii – jako pogłębionego i metodycznego procesu wprowadzania wiernych w misterium wiary, zaświadcza głównie starożytna tradycja katechetyczna. W ciągu dziejów katechezy, nie zawsze jednak we właściwy sposób traktowano jej wymiar mistagogiczny. Obecnie można zaobserwować w Kościele stały powrót do korzystania z doświadczeń starożytnego katechumenatu i jego aktualizację w życiu konkretnych wspólnot chrześcijańskich, w którym mistagogia zaczyna zajmować znaczące miejsce. Analiza literatury fachowej oraz wstępna ocena działalności pastoralno-katechetycznej (programy duszpasterskie, programy katechetyczne i podręczniki metodyczne) nie wydają się jednoznacznie wskazywać, aby dzisiejsza wrażliwość katechetyczna w Polsce w pełni dowartościowała mistagogiczną funkcję katechezy. Pojawia się zatem pytanie, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy oraz jak i dlaczego należy zwracać więcej uwagi na mistagogię i jak łączyć ją z praktycznym działaniem katechetycznym.
2. Cele badawcze:
Próba zdefiniowania i określenia mistagogicznego wymiaru katechezy. Pokazanie wpływu klasycznie i współcześnie rozumianej mistagogii, na określenie istoty, tożsamości i celów katechezy; zadań nauczycieli religii; wskazania dla formacji katechetów. Przebadanie polskiej katechezy posoborowej w aspekcie realizacji jej funkcji wtajemniczającej – inicjacyjnej.
3. Opis metody:
Studium dokumentów Kościoła, literatury przedmiotu, materiałów katechetycznych i pozyskanych materiałów badawczych:
• Katechezy mistagogiczne Ojców Kościoła (Cyryl Jerozolimski, Ambroży, Teodor z Mopswesti)
• Programy katechetyczne (zatwierdzone i realizowane po Soborze Watykańskim II)
• Podręczniki metodyczne i podręczniki dla ucznia
• Ogólnopolskie programy duszpasterskie
• Nauczanie Kościoła w Polsce związane z przygotowaniem wiernych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego
• Najnowsze publikacje katechetyczne (polskie i zagraniczne)
• Pisemne wypowiedzi katechetów na temat praktycznej realizacji mistagogicznej funkcji katechezy
4. Spodziewane wyniki:
• Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na ile mistagogia jest rzeczywiste integralnym wymiarem polskiej katechezy?
• Wykazanie czy i na ile, postulowana w dokumentach Kościoła i w literaturze przedmiotu konieczność realizacji wtajemniczającego wymiaru katechezy jest realizowana w polskiej praktyce katechetycznejBibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Metoda Marii Montessori – możliwości w wychowaniu religijnym

Brenna, 25-28 września 2014


XI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych

Brenna, 22-25 września 2011


W dniach 22-25 września 2011 w Brennej odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej WTL UŚ.

X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych

Brenna, 23-26 września 2010


W dnia 23-26.09 2010 odbyła się w Brennej X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych. Temat konferencji: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych.


Program sympozjum katechetów szkół specjalnych
23. 09. 2010 r. – czwartek

18.00 – kolacja
19.00 – ks. dr T. Kusz – WT UŚl
„I zostali napełnieni Duchem Świętym –
Pneumatologia biblijna
20.15 – Msza św.

24. 09. 2010 r. – piątek

8.00 – śniadanie
8.45 – Msza św.
9.45 – Ks. dr Andrzej Hoinkis
Bierzmowanie – rozwój praktyki Kościoła

10.30 – przerwa
10.45 – Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, KUL
Bierzmowanie w świetle nowego programu do nauczania religii

12.30 – obiad
13.00 – Relaks

15.00 – ks. prof. dr hab. Józef Stala, UJPII, Tarnów
Niepełnosprawni powołani do życia w Duchu Świętym

16.00 – Praca w grupach

18. 00-Kolacja
19.00 – Ks. Zenon Buchalik, Proboszcz parafii NCIKC, Piotrowice
Rekolekcje – drogą pogl więzi z Kościołem

20.30 – adoracja

25.09. 2010 r. Sobota
8.00 – śniadanie
9.00 -Msza św.
10.00- Warsztaty

Droga do bierzmowania przygotowania do sakramentu bierzmowania dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
- Jak realizować „pogłębianie więzi z Kościołem”

- Wprowadzenie Ks. dr K. Sosna
- prowadzenie- mgr M. Chwała, SP 27, Katowice

11.15 - przerwa

12.30 –Obiad
Relaks
14.00 – warsztaty cd
15.30 – przerwa
18.00 – Kolacja
19.00 – pogodny wieczór

„Na początku był……- czyli 10 lat wcześniej”
- wspomnienia spotkań w Brennej

21.00 – apel

26.09. 2010 r. – niedziela
8.00 – msza św.
9.00 – śniadanie
10.00 –ks. dr Sosna
Dydaktyka przygotowania do sakramentu bierzmowania dzieci/młodzieży w z niepełnosprawnością intelektulaną
11.00 – podsumowanie
ks. dr R. Buchta
11.30 - obiad
Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących

Katowice (WTL UŚ), 17 października 2007


Dnia 17 października 2007 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyła się Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Krajowego Dyrektora Duszpasterstwa Niesłyszących. Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż

VII Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Arteterapia w katechezie specjalnej

Brenna, 20-23 września 2007


W dniach 20-23 września 2007 w Brennej odbyła się VII Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UŚ. W tym roku spotkanie było poświęcone tematowi Arteterapia w katechezie specjalnej. Szczegółowy program

VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Życie sakramentalne osób niepełnosprawnych

Brenna, 2-5 listopada 2006


W dniach 2-5 listopada 2006 r. w Brennej odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ. Tegoroczny temat konferencji: Życie sakramentalne osób niepełnosprawnych. Szczegółowy program

V Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Etyczne i duchowe problemy osób niepełnosprawnych.

Brenna, 17-20 listopada 2005


W dniach 17-20.11.2005 roku, odbywała się w Brennej V Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ. Temat tegorocznej konferencji: Etyczne i duchowe problemy osób niepełnosprawnych. Program konferencji