Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Józef Budniakpracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2004)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 12.15-14.00, sala: 305/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Józef Budniak

Ks. Józef Budniak, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej; prof., dr hab. nauk teologicznych
w zakresie teologii ekumenicznej; kapelan Jego Świątobliwości; diecezjalny referent do spraw ekumenizmu w diecezji bielsko-żywieckiej; w latach 1989–2004 – proboszcz parafii
w Brennej; członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych; w latach 1992 – 2000 – prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumeniczne. Region Polski.

Działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach związanych z teologią ekumeniczną
i historią Kościoła. W jej ramach można wyróżnić trzy zasadnicze nurty badawcze: prace poświęcone teologii ekumenicznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyznaniowej na terenie Polski i Śląska Cieszyńskiego oraz Republiki Czeskiej; szeroko pojętą jedność chrześcijan „jedność w różnorodności” na kontynencie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem duchowej misji Kościoła; prace z zakresu hagiografii i historii Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem historii Śląska, Moraw i Czech.

Dorobek naukowy: obejmuje łącznie 126 pozycji naukowych i popularno-naukowych w tym: 5 publikacji książkowych, 95 oryginalnych prac naukowych, i 26 prac popularno-naukowych. Uczestniczył w 114 konferencjach na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, na których wygłosił referaty. Był: redaktorem naukowym 12 prac zbiorowych; recenzentem naukowym łącznie: 26 książek i oryginalnych prac naukowych. Zorganizował 21 konferencji naukowych w tym międzynarodowy kongres ekumeniczny (Cieszyn 1995). Jest członkiem w 6 towarzystw naukowych: Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej – Sekcja Teologiczna, Polskiej Akademii Nauk – Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy Uniwersytecie Śląskim, Komitetu Krajowych Ekumenicznych Dni Biblijnych, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów.

W ramach programu Sokrates/Erasmus wygłosił cykl wykładów nt. Współczesne oblicze życia religijnego i rola ekumenizm w Europie dla studentów Akademii Pedagogiczno-Religijnej w Grazu (semestr letni roku akad. 2000/2001 oraz semestr zimowy 2004/2005). Przeprowadził wykłady w ramach bloków programowych na studiach podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (2007/2008, w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach). Uczestniczy w komitetach redakcyjnych i radach naukowych (Zarania Śląskie, wyd. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris. Instytut Górnośląski; Redaktor serii: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; „Studia Oecumenica”, Wyd. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją).


Działalność:

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚ Rada Wydawnicza Wydawnictwa USUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Dzieje dążeń ekumenicznych w nowożytnym ekumenizmie


PSP: 1S-1110-001-1-02

opis projektu:

Podjęty temat badawczy jest projektem nowym wynikającym z obchodów 100. rocznicy I Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu (1910), która przypada w roku 2010. Jego pokłosiem będzie konferencja i monografia naukowa.

1. Założenia badawcze:
- dzieje podziałów i dążeń zjednoczeniowych,
- początki ruchu ekumenicznego we Wspólnotach protestanckich.
- główne nurty ruchu ekumenicznego,
- znaczenie I Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu (1910) dla procesu ekumenicznego,
- współczesny wymiar ekumenizmu.
2. Cele badawcze:
Jaki wpływ na kształtowanie współczesnego ekumenizmu posiada I Światowa Konferencja Misyjna w Edynburgu? Czy główne nurty ruchu ekumenicznego zapoczątkowane w Edynburgu posiadają wpływ na dialog ekumeniczny? Czy chrześcijanie w Polsce posiadają świadomość, że realizowanie dążeń zjednoczeniowych opartych na miłości, pokoju i szacunku do innych chrześcijan jest realizowaniem Testamentu Jezusa „aby byli jedno”?
3. Opis metody:
Metody: analizy i syntezy, oraz metoda historyczna i ekumeniczna będą towarzyszyły przy realizowaniu kwerendy. Równocześnie zostaną wykorzystane następujące techniki badawcze: analiza dokumentów i wywiad.
4. Spodziewane wyniki:
Wyniki prac powinny przyczynić się do postawienia tezy, iż dążenia zjednoczeniowe są nie tylko wypełnieniem zadania, jakie powierzył na Jezus Chrystus, „Ojcze, spraw, aby byli jedno”, lecz również nieustannego uświadamiania, że ekumenizm jest dziełem Ducha Świętego i drogą Kościoła Chrystusowego.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu »de matrimonio«

Preszów, 26-27 kwietnia 2012


W dniach 26-27 kwietnia 2012 w Brennej odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna: Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu »de matrimonio« zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove. Fotoreportaż


I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna

"Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli
Wschodu i Zachodu »de matrimonio«"

26-27 IV 2012

Brenna

Ośrodek Rekolekcyjno Formacyjny, ul. Leśników 38; 43-438 Brenna

Organizatorzy

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove

Komitet honorowy

Jego Ekscelencja Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Arcybiskup Dr Wiktor Skworc

His Eminence PhD Prof. † Teodosie Petrescu, The Archbishop of Tomis and the Dean of the Orthodox Theological Faculty of the Ovidius University of Constantza, Romania

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

Prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Komitet organizacyjny

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Polska)

Ks. prof. dr hab. František Čitbaj (Słowacja)

Ks. prof. dr hab. Damián Němec (Czechy)

Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa (Polska)

Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička (Słowacja)

26 IV

15.00-15.30

Powitanie Uczestników

Jego Ekscelencja Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Arcybiskup Dr Wiktor Skworc

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

Prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Otwarcie Konferencji

Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sesja I:

Część I

15.30-16.00

Moderator:

PhD Prof. † Teodosie Petrescu – The Archbishop of Tomis and the Dean of the Orthodox Theological Faculty of the Ovidius University of Constantza

15.30 - Prof. dr hab. Nicolae V. Dură – „The mixed marriages according to the Orthodox canonical legislation”

15.50 - Ks. prof. dr hab. Damián Němec – "Around the concept of the sacramentality of marriage in the Czechoslovak Hussite Church"

16.10 Przerwa na kawę

Część II

16.30-18.00

16.30 Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička – „Teológia manželstva v kresťanstve, judaizme a islame”

16.50 Ks. prof. dr hab. Józef Budniak - „Kościoły katolicki i ewangelicki o duszpasterstwie małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej”

17.10 Prof. dr hab. Marek Rembierz – „»Communio personarum« i »matrimonium«. O personalistycznej interpretacji przymierza małżeńskiego”

17.30 Dyskusja

18.00 Kolacja

20.00 Spotkanie w kawiarence

27 IV

Sesja II:

9.00-10.20

Moderator:

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

9.00 Ks. prof. dr hab. Pavol Dancák – „Problematika akceptácie cirkevného učenia o manželstve veriacimi náboženských denominácií v regióne Východného Slovenska”

9.20 Ks. prof. dr hab. Marek Petro - „Starostlivosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku o manželov a rodinu”

9.40 Prof. dr Monika Slodičková – „Interpretácia manželskej zmluvy v didaktike náboženskej výchovy”

10.00 Dyskusja

10.20 Przerwa na kawę

Sesja III:

10.40-12.30

Moderator:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.40. Ks. prof. dr hab. František Čitbaj – „Teoretické perspektívy ekumenického communio medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou v súčasných normách katolíckeho práva”

11.00 Ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek – „Małżeństwo w ujęciu katolickim i luterańskim jako paradygmat dla prawodawcy polskiego”

11.20 Ks. prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz – „»Przymierze małżeńskie« w nauczaniu ks. Marcina Lutra”

11.40 Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa - „»Przymierze małżeńskie« w doktrynie katolickiej: Gaudium et spesFamiliaris consortio – Kodeks Prawa Kanonicznego – Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich”

12.00 Dyskusja

12.20 Podsumowanie, Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

12.30 Obiad
Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti

Preszów, 26 października 2011


Wydział teologiczny Uniwersytetu Proszowskiego w Preszowie zorganizował w dniu 26 10 Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą osobie i dziełu Jezusa z Nazaretu w kontekście teologii i religioznawstwa. Jest ona realizowana w ramach instytucjonalnego projektu Konferencji Episkopatu Słowacji Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti, IP GTF reg. č.: 05/2011 (Jezus z Nazaretu – w badaniach teologicznych i religioznawczych oraz ich wzajemnych powiązaniach) i w ramach zagranicznego projektu The history of the Slovak religion studies in ecumenical and inter-religious context, Washington D. C. Corporation: WDCC/USA - 07/10.10/01 (Dzieje słowackich studiów nad religią w ekumenicznym i międzyreligijnym kontekście).
W współorganizatorem konferencji był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ks. prof. dr hab. Józef Budniak jest członkiem Komitetu Naukowego). Szczegółowe informacje i program (duży plik, prosimy o cierpliwość)

Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878–1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu II

Katowice (WTL UŚ), 11 października 2011


Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie (Republika Słowacji)) zorganizował w dniu 11 października 2011 roku międzynarodową konferencję ekumeniczną. Temat konferencji: Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878–1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu II (Ekumeniczny aspekt życia i działalności Mikołaja Rusnaka (1878–1954) w kontekście współczesnego międzyreligijnego dialogu (cz. II)). Współorganizatorami konferencji byli między innymi: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Teologów Ekumenistów w Polsce, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku w Bielsku-Białej. Szczegółowy program
Fotoreportaż

„Laboratorium jedności” – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej

Brenna, 5-6 maja 2011


W dniach 5-6 maja 2011 roku w Brennej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Laboratorium jedności” – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Program międzynarodowej konferencji naukowej

„Laboratorium jedności”
– małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej
,

która odbędzie się
w dniach 5-6 maja 2011 roku w Brennej

w Ośrodku Rekolekcyjno Formacyjnym przy ul. Leśników 38

5 V 2011

16.00 Otwarcie konferencji: Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

16.15 Słowo wprowadzające: Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sesja I

Prowadzący: Ks. prof. dr hab. Peter Šturák, Dziekan greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetuw Preszowie

16.30 O. prof. dr hab. Wenanty Bronisław Zubert Ekumenizm. Od rozłamów do wstępnych prób dialogu

16.50 Przerwa

17.10 Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička Teológia krest’anského manželstva v kontexte byzantských liturických textov

17.30 Ks. prof. dr František Čitbaj Współczesna sytuacja kanonicznych małżeństw mieszanych katolików i prawosławnych w Słowacji

17.50 Prof. dr Monika Slodičková Predpoklady jednoty v miešanom manželstve z pedagogicko-psychologického aspektu

18.10 Dyskusja

20.00 Kolokwium

6 V 2011

Sesja II

Prowadzący: Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

9.00 Ks. prof. dr hab. Edward Górecki Prawa mniejszości w dokumentach międzynarodowych, nauce Kościoła i w stosunkach Kościół – państwo

9.20 Ks. prof. dr hab. Józef Budniak Śląsk Cieszyński laboratorium jedności Kościoła

9.40 Ks. prof. CHAT dr hab. Marek Jerzy Uglorz Rodzina ewangelicka a wychowanie chrześcijańskie

10.00 Dyskusja

10.20 Przerwa

Sesja III

Prowadzący: Ks. prof. dr hab. Józef Budniak,Pracownik Zakładu Misjologii i Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.40 Ks. dr hab. Andrzej Pastwa Forma kanoniczna małżeństw mieszanych w świetle motu proprio „Omnium in mentem” i nowszych uregulowań Stolicy Apostolskiej

11.00 Ks. dr hab. Piotr Ryguła Małżeństwa mieszane zawarte bez formy kanonicznej

11.20 Ks. dr hab. Piotr Majer Małżeństwa mieszane - wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej

11.40 Dyskusja

12.00 Podsumowanie


Razem dla ewangelizacji świata. Stulecie nowoczesnej myśli misjologicznej i ekumenicznej

Katowice (WTL UŚ), 13 maja 2010


Dnia 13 maja 2010 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna pt. "Razem dla ewangelizacji świata. Stulecie nowoczesnej myśli misjologicznej i ekumenicznej" zorganizowana przez Stowarzyszenie Misjologów Polskich oraz Zakład Misjologii i Teologii Religii i Zakład Teologii Ekumenicznej WTL UŚ. Program konferencji
Fotoreportaż

Myśl Jana Kalwina w perspektywie ekumenicznej

katowice (WTL UŚ), Opole (UO), 4-5 listopada 2009


W dniach 4 i 5 listopada 2009 roku odbyła się konferencja z okazji 500. rocznicy narodzin Jana Kalwina [b][i]Myśl Jana Kalwina w perspektywie ekumenicznej[/i][/b], zorganizowana przez Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego Katowicach wraz z Instytutem Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Fotoreportaż z sesji w Katowicach


Program:

4 listopada 2009 – Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego UO, Opole, ul. Drzymały 1a

9.45 – otwarcie konferencji

10.oo – 13.15 wykłady wygłoszą: ks. dr hab. Józef Budniak, prof. UŚ (Katowice), prof. dr Rafał Leszczyński (Warszawa), ks. dr Walerian Bugel (Ołomuniec), ks. dr hab. Andrzej Pastwa, ks. prof. dr hab. P. Jaskóła (Opole), pastor Wera Jelinek (Warszawa)

5 listopada 2009 – Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego UŚ Katowice, ul. Jordana 18, sala 301.

11.3o – otwarcie konferencji

11.45 – 13.1o wykłady wygłoszą: ks. dr hab. Grzegorz Ignatowski, ks. dr Walerian Bugel (Ołomuniec), ks. Roman Lipiński (Warszawa), ks. prof. dr hab. P. Jaskóła (Opole), pastor Wera Jelinek (Warszawa)
Duszpasterstwo ekumeniczne w diecezji

Katowice (WTL UŚ), 28 września 2006


W dniu 28 września 2006 roku w sali 301 Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Duszpasterstwo ekumeniczne w diecezji zorganizowana przez Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Szczegółowy program.
Fotoreportaż z Konferencji.

Aby byli jedno (z okazji 10. lecia encykliki Jana Pawła II Ut unum sint)

Katowice (WTL UŚ), 2 czerwca 2005


Dnia 2 czerwca 2005 r. w sali konferencyjnej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się konferencja naukowa Aby byli jedno z okazji 10. lecia encykliki Jana Pawła II Ut unum sint, zorganizowana przez Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Szczegółowy programDoktoranci pod opieką naukową pracownikaks. mgr Krzysztof Zięba

Temat: Recepcja dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio w diecezji bielsko-żywieckiej w latach 1992-2013

Dnia 25 marca 1992 roku bullą papieską Totus Tuus Poloniae Populus Jana Pawła II, ustanowiona została diecezja bielsko-żywiecka. W skład tej diecezji wszedł Śląsk Cieszyński - jeden z najbardziej zróżnicowanych kulturowo i religijnie terenów w Polsce. Ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy, jako pierwszy ordynariusz, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że jego priorytetem w posługiwaniu biskupim będzie działalność ekumeniczna. W ciągu dwudziestu lat swej posługi dotknął płaszczyzny duchowej, doktrynalnej, praktycznej i ludowej. W swoich wystąpieniach nieustannie podkreślał jak bardzo ważną sprawą jest realizowanie przez chrześcijan testamentu Jezusa Chrystusa, zawartego w Mt 7, 20-22, aby byli jedno.