Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celarypracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: środa, godz. 12.15-14.00, sala: 205/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb

Uwaga! Aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2011-14.02.2012)


Biogram:

Ireneusz Celary

Ks. IRENEUSZ CELARY – ur. 20 marca 1964 roku w Tarnowskich Górach. W latach 1983-1989 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Tytuł magistra teologii z zakresu liturgiki uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w dniu 19 maja 1989 roku obronił pracę magisterską pt. „Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w diecezji katowickiej”. W latach 1989-1992 podjął studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył w październiku 1992 roku uzyskując stopień licencjata teologii. W roku 1994 rozpoczął studia doktoranckie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które ukończył w 1998 roku. W dniu 24 czerwca 1998 roku obronił pracę doktorską pt. Obrzędowość świecka w Polsce (1944-1989) jako wyzwanie dla współczesnego życia duszpastersko-liturgicznego. W 1998 roku rozpoczął zajęcia w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [Studia Eksternistyczne w Katowicach]. W lutym 1999 roku został z kolei zatrudniony w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. W sierpniu 2000 roku otrzymał urlop habilitacyjny, który w Wiedniu poświęcił na zbieranie materiałów do pracy habilitacyjnej. W Wiedniu uczestniczy też w kursie języka niemieckiego i jednocześnie brał udział w wykładach oraz w seminarium naukowym z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Po powrocie ze stażu naukowego w Austrii został poproszony o przeprowadzenie wykładów z liturgiki na kursie wstępnym w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W latach 2002-2008 prowadził wykłady zlecone w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach. Następnie napisał rozprawę habilitacyjną pt. Rezurekcyjny wymiar nowej ewangelizacji i główne „miejsca” jej urzeczywistniania. Na jej podstawie oraz po uwzględnieniu pozostałego dorobku naukowego został dopuszczony do kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się dnia 28 czerwca 2004 roku w ramach posiedzenia Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2004 roku o nadaniu mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. Zatrudnienie na stanowisko adiunkta na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach otrzymał od 1 października 2004 roku. Od 1 kwietnia 2010 roku został mianowany na stanowiska profesora nadzwyczajnego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z teologii pastoralnej oraz liturgiki, wykłady monograficzne oraz seminaria naukowe (magisterskie, licencjackie, doktoranckie). W kwietniu 2008 roku, decyzją Rady Wydziału Teologicznego UŚ, został powołany do utworzenia nowego kierunku „Nauki o rodzinie”. Od października 2010 do lutego 2011 roku oraz od października 2011 do lutego 2012 roku otrzymał stypendium naukowe Instytutu Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jest autorem 9 książek, ponad 80 artykułów naukowych oraz kilkunastu sprawozdań i recenzji naukowych.


Działalność:

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla StudentówUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Stosunek do obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. na przykładzie wypowiedzi młodzieży polskiej i austriackiej


PSP: 1S-1110-002-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Jan Paweł II w Adhortacji „Christifideles laici” (46), wskazując na zadania ewangelizacyjne Kościoła w XXI wieku, stwierdza, że: „nie może [on – IC] widzieć w młodych ludziach po prostu przedmiotu swojej duszpasterskiej troski. W rzeczywistości bowiem są oni, i do tego stale trzeba zachęcać, czynnym podmiotem, aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej odnowy”. Na działalność ogólnokościelną nakładają się funkcje spełniane w ramach duszpasterstwa młodzieży, które powinno być – zdaniem Jana Pawła II – twórcze i odważne w poszukiwaniu nowych dróg ewangelizacji młodego pokolenia. Nie przynosi Kościołowi wstydu przyznanie się do tego, że mimo dotychczasowych wysiłków duszpasterstwo nie ma większego wpływu na życie codzienne młodych ludzi. Należy bowiem zauważyć- podkreśla Jan Paweł II w Encyklice „Redemptoris missio” (86), że „na progu trzeciego tysiąclecia Odkupienia Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa, której początek można już dostrzec”.
Z analiz socjologicznych wynika, że młodzież słabo orientuje się w bogactwie teologii, ma problemy z moralnością, jest krytycznie nastawiona do Kościoła (instytucji i ludzi), ale jednak nie odrzuca duszpasterzy, którzy nadal pozostają głównymi podmiotami działania Kościoła w środowisku młodzieżowym.
Przedstawiony projekt badawczy zakłada zapoznanie się z tematyką związaną ze stosunkiem młodzieży do obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. na przykładzie wypowiedzi młodzieży polskiej i austriackiej. Przeprowadzone badania ankietowe, mające za cel ilustrację rozważań teoretycznych, powinny zmierzać do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki jest stosunek młodzieży polskiej i austriackiej do obowiązku niedzielnej Mszy św., jakie jest jej zaangażowanie, stopień świadomości, częstotliwość udziału, motywy uczestnictwa i przyczyny nieuczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Uczestnictwo we Mszy św. jest uwarunkowane różnymi czynnikami natury osobistej, społecznej, a także wiernością wobec normatywnego nakazu Kościoła. Badania mają mieć charakter porównawczy, dlatego też mają pokazać, jaki jest stosunek młodzieży polskiej i austriackiej do tych spraw. Projekt podejmuje tematykę niezwykle aktualną i ważną społecznie, a jednocześnie trudną i wymagającą.
2. Cele badawcze:
Celem badawczym jest określenie stanowiska młodzieży wobec nauki Kościoła dotyczącej obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., szczególnie częstotliwości ich udziału we Mszy św. niedzielnej i świątecznej, motywów ich uczestniczenia we Mszy św. i powodów nieuczestniczenia w niej w niedziele i święta. Wyniki badań winny stać się inspiracją do wyciągnięcia wniosków duszpastersko-pastoralnych, które posłużą z kolei do poszukiwania odpowiedzi na pytania: jak przeciwdziałać poszerzaniu się negatywnych zjawisk (religijno-społeczno-ekonomiczno-kulturalnych), które utrudniają młodzieży polskiej i austriackiej w chrześcijańskim przeżywaniu niedzielnej Eucharystii.
3. Opis metody:
W badaniach, oprócz przeprowadzonej w kraju za granicą kwerendy źródłowej w bibliotekach, zostaną wykorzystane przede wszystkim badania ankietowe również przeprowadzone w kraju i za granicą (Polska, Austria), które posłużą do ponownych przemyśleń i refleksji pastoralno-duszpasterskich, związanych z tą tematyka.
4. Spodziewane wyniki:
Podjęty problem badawczy powinien przyczynić się do analizy i następnie próby oceny oddziaływania pastoralnego Kościoła w Polsce i Austrii, szczególnie jeśli chodzi o przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom oddziaływującym na sposoby świętowania niedzieli przez młodzież katolicką obydwu krajów.temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Współczesne zagrożenia rodziny polskiej w aspekcie pastoralno-społecznym


PSP: BS-11-3000-005-08

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Etos pracy ludzkiej w perspektywie pastoralno-społecznej

Katowice (WTL UŚ), 8 maja 2014


Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej

Katowice, 17 maja 2012


Dnia 17 maja 2012 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się konferencja naukowa: Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych oraz Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa. Szczegółowe informacje
Fotoreportaż


BY BYĆ ODPOWIEDZIALNYM…

Przeglądając strony Pisma Świętego pod kątem zagadnień gospodarczych lub związanych z bogaceniem się można odnieść wrażenie, iż są to sprawy nader odległe dla chrześcijanina. Przecież prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż… Z drugiej strony codziennie jesteśmy zarzucani wieloma informacjami o giełdzie, dochodzie narodowym , czy finansach jakichś przedsiębiorstw i jakoś trudno odnieść to do życia religijnego.

A jednak to, co potocznie wydaje się rozbieżne udało się połączyć w środowisku akademickim. Otóż 17 maja br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się konferencja naukowa zorganizowana wespół z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Te dwa – zdawać by się mogło różne środowiska – podjęły się wspólnego namysłu nad zagadnieniem odpowiedzialności. W efekcie Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych UE oraz Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa zrealizował naukową konferencję pt: „Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno pastoralnej”. Honorowy patronat nad nią objęli: Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, oraz Rektor UE prof. dr hab. Jan Pyka.

Podejmowany temat nie należy do łatwych, jednak – co wielokrotnie podkreślano – aktualnie stał się on fundamentalnym w kontekście etycznego spojrzenia na współczesny świat. Dwa pierwsze wystąpienia – ks. prof. UŚ dr hab. Ireneusza Celarego jak też prof. UE dr hab. Aldony Frączkiewicz – Wronki w zasadniczej mierze miały na celu przybliżenie kategorii odpowiedzialności zarówno w wymiarze języka religijnego, jak też w przestrzeni działających organizacji. Pojawiało się więc tu odniesienie indywidualne (antropologiczno – teologiczne) – dotyczące każdego człowieka, ale także ekonomiczne – pojawiające się w pryzmacie rozmaitych organizacji działających w przestrzeni publicznej. Te dwa główne wątki pobrzmiewały we wszystkich późniejszych wystąpieniach.

Stąd też ks. dr Grzegorz Polok wskazał na realizację społecznej odpowiedzialności w działaniach Uniwersytetu Ekonomicznego podejmowana zarówno w stosunku do studentów, jak też młodszych pracowników. Problemy z odpowiedzialnością w wymiarze społecznych naświetlał ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż w odniesieniu do odpowiedzialnego kształtowania opinii publicznej, a następnie dr Aleksander Lipski próbował zastosować ją we współczesnym, kulturowo zmiennym społeczeństwie. Kolejne wystąpienia – zaproszonych reprezentantów Uniwersytetu Opolskiego – dotyczyły aspektów małżeńskich. Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz wskazywał jakie były losy kształtowania się poradnictwa małżeńskiego w Kościele katolickim, zaś prof. dr hab. Krystian Wojaczek podkreślał wagę edukacji w pastoralnej pracy z małżeństwami. Po tych teologicznych wystąpieniach pojawiła się znów refleksja ekonomiczna. Prof. dr hab. Marian Mitręga z UŚ omawiał społeczna odpowiedzialność w działalności biznesowej. Całość zamknęły dwa wystąpienia ujmujące odpowiedzialność w perspektywie religijnej. Stąd ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka wskazywał na aspekty nietolerancji religijnej i potrzebę nowej ewangelizacji. Ostatni prelegent dr hab. Marek Rembierz z UŚ omawiał fundamenty odpowiedzialności w dokumentach soborowych, odnosząc to do etosu społecznego i religijnego.

Wielowymiarowość kategorii odpowiedzialności sprawiła, iż konferencja ta miała szeroki wachlarz podejmowanych zagadnień, które z pewnością nie zostały wyczerpane. Pozostawiało to więc pewien niedosyt, nawet chęć dalszych debat. Jedno jest pewne – jak zauważył to Rektor UE w swym inauguracyjnym przemówieniu – zaistniał pewien ewenement, który jeszcze paręnaście lat temu nie mógł by się wydarzyć. Oto okazało się, że można rozmawiać wspólnym językiem wywodząc się z jakże odmiennych tradycji i płaszczyzn naukowych. Można podejmować próby łączenia intelektualnego namysłu. Potrzebna jest tylko dobra wola i chęć wspólnego poszukiwania prawdy. Przecież odpowiedzialność – jako kategoria moralna – dotyka w sposób zasadniczy każdego człowieka.

Michał Kapias

UE Katowice
Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji

Katowice (WTL UŚ), 12 maja 2011


Dnia 12 maja 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa [i][b]Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji[/b][/i] zorganizowana przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL UŚ, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Wyższą Szkołę „Humanitas” w Sosnowcu.


PROGRAM

1. ROZPOCZĘCIE – ks. prof. UŚ dr hab. Ireneusz Celary, WTL UŚ - „Rodzina polska za granicą wobec wyzwań współczesnej kultury postmodernistycznej”.

2. SŁOWO WSTĘPNE – ks. prof. UŚ. dr hab. Andrzej Żądło, dziekan WTL UŚ

3. WYKŁADOWCY KONFERENCJI:

- ks. dr Henryk Olszar, WTL UŚ, „Polskie wychodźstwo w Zagłębiu Ruhry. Emigracja zarobkowa do pracy w górnictwie”

- prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka UE, Migracja na Śląsku - skala, dynamika i konsekwencje zjawiska

- prof. UŚ dr hab. Marian Mitręga, WNS UŚ - „Migracja zastępcza – społeczno-ekonomiczny wymiar europejskiego ruchu wędrówkowego”

- prof. dr hab. Krystian Wojaczek, WTL UO – „Duszpasterstwo małżeństw w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych”

- ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, WTL UŚ - „Nowe problemy rodzinno-moralne związane z migracją”

Przewodnictwo konferencji i dyskusji – ks. dr Grzegorz Polok, UE w Katowicach.

4. DYSKUSJA

5. ZAKOŃCZENIE 15.00

Wstęp wolny
Biskupowi Arkadiuszowi Lisieckiemu – w osiemdziesiąta rocznicę śmierci

Katowice (WTL UŚ), 14 maja 2010


W dniu 14 maja 2010 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja naukowa Biskupowi Arkadiuszowi Lisieckiemu – w osiemdziesiąta rocznicę śmierci zorganizowana przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współudziale Księgarni św. Jacka w Katowicach. Sesja połączona była z prezentacją nowej książki, poświęconej biskupowi Lisieckiemu: Aby wszyscy byli jedno – Damit alle Eins sein. W osiemdziesiątą rocznicę śmierci biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego. Biblioteka Wydziału Teologicznego UŚ zorganizowała wystawę o ks. bp. Arkadiuszu Lisieckim. Patronat Honorowy nad sesją objął Ksiądz Arcybiskup dr Damian Zimoń. Fotoreportaż


PROGRAM

1. ROZPOCZĘCIE - ks. prof. UŚ dr hab. Ireneusz Celary –„Biskup Arkadiusz Lisiecki (1880-1930) - życie i posługa drugiego biskupa katowickiego”

2. SŁOWO WSTĘPNE
– ks. Arcybiskup dr Damian Zimoń, Wielki Kanclerz WTL UŚ
-- ks. prof. UŚ dr hab. Antoni Reginek, Prodziekan WTL UŚ

3. WYKŁADOWCY SESJI:
- ks. dr. Grzegorz Olszowski, Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Katowicach, „Program duszpasterski biskupa Arkadiusza Lisieckiego i jego realizacja”
- p. dr Weronika Pawłowicz, Biblioteka Śląska w Katowicach, „Biskup Arkadiusz Lisiecki – człowiek, który kochał książki i cenił naukę”
- ks. dr Henryk Olszar, WTL UŚ, „Godność doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego dla biskupa katowickiego Arkadiusza Mariana Lisieckiego”

4. DYSKUSJA
5. ZAKOŃCZENIE
XVII Piekarskie Sympozjum Naukowe (w 100 rocznicę urodzin Bpa Herberta Bednorza): Bądźmy świadkami Chrystusa w rodzinie!

Katowice (WTL UŚ), 24 maja 2008


Dnia 24 maja 2008 roku w gmachu Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyło się XVII Piekarskie Sympozjum Naukowe (w 100 rocznicę urodzin Bpa Herberta Bednorza) Bądźmy świadkami Chrystusa w rodzinie!, zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Urząd Miasta Piekary Śląskie. Szczegółowe informacje
W związku z sympozjum ukazała się publikacja WTL UŚ Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego. W setną rocznicę urodzin biskupa Herberta Bednorza (1908–2008).

Współczesne zagrożenia polskiej rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym

Katowice (WTL UŚ), 24 kwietnia 2008


Dnia 24 kwietnia 2008 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się konferencja naukowa Współczesne zagrożenia polskiej rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną, Zakład Teologii Pastoralnej i Dziejów Duszpasterstwa Wydziału Teologicznego UŚ, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej i katowickie Duszpasterstwo Akademickie.
Szczegółowe informacje
FotoreportażDoktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Dominik Stachulec

Temat: Rola Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski w recepcji II Soboru Watykańskiego II