Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. B. Biela: 20.09. o godz. 11.30 do 13.00

ks. J. Szymik: 20.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. 11.00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdżkierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2004)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: (urlop naukowy)

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Alojzy Drożdż

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, ur. 15.03.1950 roku w Nowym Sączu, ukończone I Liceum Nowym Sączu w 1968 roku. Studia teologiczne w Instytucie Teologicznym i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w katach 1968-1974. Święcenia kapłańskie w 1974 roku.

Praca katechetyczna w szkołach średnich w Sędziszowie Małopolskim w latach 1974 -1977. Specjalistyczne studia doktoranckie w KUL w latach 1977-1982 zwieńczone doktoratem. Drugie studia doktoranckie w Accademia Afonsiana – Uniwersytet Laterański w Rzymie i uzyskany drugi doktorat z teologii moralnej i etyki.

W latach 1985 - 2008 – wykładowca teologii moralnej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (w tym samym czasie wykłady zlecone we Lwowie i w Tuchowie).

Habilitacja na podstawie rozprawy pt. „Moralna ocena konsumizmu”, Biblos, Tarnów 1997 – PAT w Krakowie.

Od roku 1996 głównym miejscem pracy jest Instytut Nauk o Rodzinie KUL (współtwórca tego Instytutu).

Od jesieni 2004 roku przeniesiony do pracy stałej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Tutaj też pełni funkcję kierownika Zakładu Teologii Moralnej i Duchowości.

Tytuł profesorski nadany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w październiku 2008 roku.

Autor kilkunastu monografii z zakresu teologii moralnej i etyki w języku polskim i włoskim. W ostatnim dziesięcioleciu – autor ponad dwustu specjalistycznych artykułów w kraju i za granicą.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli AkademickichUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Odpowiedzialność moralna za błędy ludzkie w katastrofach górniczych


PSP: 1S-1110-003-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Na gruncie teoretycznym – po spustoszeniach gospodarki komunistycznej – istnieje „luka” związana z odpowiedzialnością moralną za błędy ludzkie, których skutkiem są katastrofy górnicze. Jednym z głównych założeń badawczych jest wyodrębnienie – z „mętnie” dziś przedstawianej medialnie odpowiedzialności „czysto prawnej” – bardziej podstawowej odpowiedzialności moralnej. Założenia badawcze są wyznaczone naturą etyki zawodowej. Praca w górnictwie skupia w sobie kilka rodzajów etyk zawodowych – wyznaczanych także „kodeksami etyk” zawodowych. W szczególności chodzi o etyki zawodowe pracowników „bezpieczeństwa pracy”, o etykę zawodową techników i inżynierów z ich własnymi kodeksami etycznymi, o etykę służb ratowniczych oraz o ethos kierownictwa zakładów.
W założeniu badawczym jest szczegółowa analiza danych służb ratunkowych o katastrofach w górnictwie w latach 2000 – 2010. Wstępne badania ukazują w tym względzie spore zaniedbania ludzkie. To one stają się „źródłem” i „tłem” do podjęcia zagadnienia odpowiedzialności moralnej za spowodowanie wypadków i katastrof.
2. Cele badawcze:
W przewidywanym projekcie postawione są dwa główne cele badawcze. Pierwszy – związany jest z precyzyjniejszym wyartykułowaniem „mętnie” dzisiaj przedstawianych kwestii etyki zawodów związanych z górnictwem. Ostatnie – dobre i mocne zagadnienia tego rodzaju były opracowanie poważnie w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Drugi cel wiąże się z weryfikacją możliwych manipulacji pracy górniczej i wyzysku pracy przez „dyrekcje” i „właścicieli” kopalń (na podstawie analizy sprawozdań służb ratunkowych na Śląsku).
3. Opis metody:
W projekcie przewidywana jest analiza dokumentacji z trzech katastrof górniczych i na Śląsku (Hala MTK, Kopalnia Halemba, Kopalnia Ziemowit). Ważnym etapem jest weryfikacja zapisów „Kodeksu etyki inżynierów i techników” oraz zbiory przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy (nie tylko w górnictwie). Trzecim etapem jest synteza etyczna o odpowiedzialności za życie pracowników i ich rodzin. Przewidywane jest tutaj wykorzystanie Sollicitudo rei socialis oraz Centesimus annus Jana Pawła II.
4. Spodziewane wyniki:
Praca ma ukazać „jawne” i „ukryte” motywacje działań we współczesnym górnictwie. Okazjonalnie – zebrana dokumentacja ujawnia wiele nieprawidłowości strukturalno-prawnych. To one obrazują rzeczywisty stan zagrożeń życia i mienia. Na gruncie teoretycznym zostać powinno sprawdzone założenie, że odpowiedzialność moralna wyprzedza i warunkuje każdy inny rodzaj odpowiedzialności (prawnej, organizacyjnej, społecznej itp.).temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Czy społeczeństwa pluralistyczne są społeczeństwami konwertytów?


PSP: BS-11-5500-001-09

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Anna Grychtoł

Temat: Etyczny wymiar rynku farmaceutycznego w Polsce

Rynek farmaceutyczny w obecnym stanie może stać się miejscem licznych konfliktów moralnych. Zasadne zatem staje się pytanie o etyczną ocenę rynku leków. Konieczne wydaje się zbadanie czy wszyscy uczestnicy tego rynku właściwie rozumieją swoje zadania i wynikające z tego konsekwencje dla ludzkiego życia i zdrowia. Zasadniczym celem pracy będzie etyczna ocena rynku farmaceutycznego w Polsce w oparciu o etykę personalistą. Ocena etyczna obejmie wszystkich uczestników rynku farmaceutycznego, a więc pracowników firm farmaceutycznych, badaczy prowadzących badania kliniczne, urzędników państwowych pracujących przy rejestracji leków lub tworzeniu wykazu leków refundowanych, właścicieli i pracowników hurtowni farmaceutycznych i aptek. Pod uwagę zostaną wzięte te działania producentów leków, które bezpośrednio wiążą się z promocją i sprzedażą leków do hurtowni farmaceutycznych i aptek oraz te skierowane do lekarzy w kontekście ich wpływu na bezpośrednią sprzedaż leków, sprzedawanych wyłącznie z przepisu lekarza (tzw. leki Rx).


mgr lic. kan. Anna Rzędkowska

Temat: Naprotechnologia w ujęciu teologicznomoralnym

Od niedawna w Polsce słyszy się o naprotechnologii (Natural Procreative Technology), jako nowej nauce w zakresie prokreacji. Nauka ta jest skoncentrowana na wysoko specjalistycznej diagnostyce oraz na skuteczności leczenia. Przedmiotem badań w rozprawie będzie naprotechnologia w kontekście jej porównania z procedurami in vitro. Rozważania w rozprawie będą prowadzone na czterech płaszczyznach: medycznej, psychologicznej, społecznej i teologicznomoralnej, ponieważ trzeba uwzględnić specyfikę danego problemu. Celem niniejszej rozprawy będzie odpowiedź na pytanie: jaka jest ocena moralna naprotechnologii?