Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: w sesji: 28.06. godz. 9.30-11.00

ks. B. Biela: w sesji: 28.06. (czwartek) - 10.30-12.00

ks. R. Buchta: piątek 22.06 – 15.00-16.30

ks. A. Malina: w czerwcu: 28 (czwartek) godz. 8:00-9:30; możliwość wpisu do indeksów: 29 (piątek) godz. 15:30-16:30

ks. J. Słomka: czwartek, 28 czerwca, godz. 11.30-12.30

ks. K. Sosna: w sesji: 22.06.2018 g. 11.00-14.00

ks. L. Szewczyk: W terminie 18.04-31.07. kontakt drogą mailową

ks. J. Szymik: 14.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00

B. Urbanek: w sesji: środa 27 czerwca, godz. 13:15-14:45

ks. S. Zieliński: w sesji letniej: 26.06. - godz. 13.00-14.30; 13.09. – godz. 13.00-14.30

E. Szwarczyńska: W sesji: 25.06. (godz. 10.15-11.45)

ks. W. Kamczyk: w czasie sesji letniej: 23.06. (sobota) - 11.30-13.00 (s. 303/4); 28.06. (czwartek) - 9.45-11.15 (Pracownia Patrystyczna)

A. Maliszewska: 12.07, godz. 10.00-11.30

ks. P. Sawa: środa, 5.09, godz. 12:30-14:00 i środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

ks. D. Bednarski: poniedziałek - 23 czerwca - 13:30-15:00

L. Szymczyk: w sesji: 27.06. (godz. 9.00-10.30)

M. Czarnuch-Sodzawiczny: w sesji letniej: 27 czerwca (środa), godz. 9:00-10:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdżkierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2004)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 13.00-14.30, sala: 203/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Alojzy

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, ur. 15.03.1950 roku w Nowym Sączu, ukończone I Liceum Nowym Sączu w 1968 roku. Studia teologiczne w Instytucie Teologicznym i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w katach 1968-1974. Święcenia kapłańskie w 1974 roku.

Praca katechetyczna w szkołach średnich w Sędziszowie Małopolskim w latach 1974 -1977. Specjalistyczne studia doktoranckie w KUL w latach 1977-1982 zwieńczone doktoratem. Drugie studia doktoranckie w Accademia Afonsiana – Uniwersytet Laterański w Rzymie i uzyskany drugi doktorat z teologii moralnej i etyki.

W latach 1985 - 2008 – wykładowca teologii moralnej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (w tym samym czasie wykłady zlecone we Lwowie i w Tuchowie).

Habilitacja na podstawie rozprawy pt. „Moralna ocena konsumizmu”, Biblos, Tarnów 1997 – PAT w Krakowie.

Od roku 1996 głównym miejscem pracy jest Instytut Nauk o Rodzinie KUL (współtwórca tego Instytutu).

Od jesieni 2004 roku przeniesiony do pracy stałej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Tutaj też pełni funkcję kierownika Zakładu Teologii Moralnej i Duchowości.

Tytuł profesorski nadany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w październiku 2008 roku.

Autor kilkunastu monografii z zakresu teologii moralnej i etyki w języku polskim i włoskim. W ostatnim dziesięcioleciu – autor ponad dwustu specjalistycznych artykułów w kraju i za granicą.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli AkademickichUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Odpowiedzialność moralna za błędy ludzkie w katastrofach górniczych


PSP: 1S-1110-003-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Na gruncie teoretycznym – po spustoszeniach gospodarki komunistycznej – istnieje „luka” związana z odpowiedzialnością moralną za błędy ludzkie, których skutkiem są katastrofy górnicze. Jednym z głównych założeń badawczych jest wyodrębnienie – z „mętnie” dziś przedstawianej medialnie odpowiedzialności „czysto prawnej” – bardziej podstawowej odpowiedzialności moralnej. Założenia badawcze są wyznaczone naturą etyki zawodowej. Praca w górnictwie skupia w sobie kilka rodzajów etyk zawodowych – wyznaczanych także „kodeksami etyk” zawodowych. W szczególności chodzi o etyki zawodowe pracowników „bezpieczeństwa pracy”, o etykę zawodową techników i inżynierów z ich własnymi kodeksami etycznymi, o etykę służb ratowniczych oraz o ethos kierownictwa zakładów.
W założeniu badawczym jest szczegółowa analiza danych służb ratunkowych o katastrofach w górnictwie w latach 2000 – 2010. Wstępne badania ukazują w tym względzie spore zaniedbania ludzkie. To one stają się „źródłem” i „tłem” do podjęcia zagadnienia odpowiedzialności moralnej za spowodowanie wypadków i katastrof.
2. Cele badawcze:
W przewidywanym projekcie postawione są dwa główne cele badawcze. Pierwszy – związany jest z precyzyjniejszym wyartykułowaniem „mętnie” dzisiaj przedstawianych kwestii etyki zawodów związanych z górnictwem. Ostatnie – dobre i mocne zagadnienia tego rodzaju były opracowanie poważnie w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Drugi cel wiąże się z weryfikacją możliwych manipulacji pracy górniczej i wyzysku pracy przez „dyrekcje” i „właścicieli” kopalń (na podstawie analizy sprawozdań służb ratunkowych na Śląsku).
3. Opis metody:
W projekcie przewidywana jest analiza dokumentacji z trzech katastrof górniczych i na Śląsku (Hala MTK, Kopalnia Halemba, Kopalnia Ziemowit). Ważnym etapem jest weryfikacja zapisów „Kodeksu etyki inżynierów i techników” oraz zbiory przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy (nie tylko w górnictwie). Trzecim etapem jest synteza etyczna o odpowiedzialności za życie pracowników i ich rodzin. Przewidywane jest tutaj wykorzystanie Sollicitudo rei socialis oraz Centesimus annus Jana Pawła II.
4. Spodziewane wyniki:
Praca ma ukazać „jawne” i „ukryte” motywacje działań we współczesnym górnictwie. Okazjonalnie – zebrana dokumentacja ujawnia wiele nieprawidłowości strukturalno-prawnych. To one obrazują rzeczywisty stan zagrożeń życia i mienia. Na gruncie teoretycznym zostać powinno sprawdzone założenie, że odpowiedzialność moralna wyprzedza i warunkuje każdy inny rodzaj odpowiedzialności (prawnej, organizacyjnej, społecznej itp.).temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Czy społeczeństwa pluralistyczne są społeczeństwami konwertytów?


PSP: BS-11-5500-001-09

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Anna Grychtoł

Temat: Etyczny wymiar rynku farmaceutycznego w Polsce

Rynek farmaceutyczny w obecnym stanie może stać się miejscem licznych konfliktów moralnych. Zasadne zatem staje się pytanie o etyczną ocenę rynku leków. Konieczne wydaje się zbadanie czy wszyscy uczestnicy tego rynku właściwie rozumieją swoje zadania i wynikające z tego konsekwencje dla ludzkiego życia i zdrowia. Zasadniczym celem pracy będzie etyczna ocena rynku farmaceutycznego w Polsce w oparciu o etykę personalistą. Ocena etyczna obejmie wszystkich uczestników rynku farmaceutycznego, a więc pracowników firm farmaceutycznych, badaczy prowadzących badania kliniczne, urzędników państwowych pracujących przy rejestracji leków lub tworzeniu wykazu leków refundowanych, właścicieli i pracowników hurtowni farmaceutycznych i aptek. Pod uwagę zostaną wzięte te działania producentów leków, które bezpośrednio wiążą się z promocją i sprzedażą leków do hurtowni farmaceutycznych i aptek oraz te skierowane do lekarzy w kontekście ich wpływu na bezpośrednią sprzedaż leków, sprzedawanych wyłącznie z przepisu lekarza (tzw. leki Rx).


mgr lic. kan. Anna Rzędkowska

Temat: Naprotechnologia w ujęciu teologicznomoralnym

Od niedawna w Polsce słyszy się o naprotechnologii (Natural Procreative Technology), jako nowej nauce w zakresie prokreacji. Nauka ta jest skoncentrowana na wysoko specjalistycznej diagnostyce oraz na skuteczności leczenia. Przedmiotem badań w rozprawie będzie naprotechnologia w kontekście jej porównania z procedurami in vitro. Rozważania w rozprawie będą prowadzone na czterech płaszczyznach: medycznej, psychologicznej, społecznej i teologicznomoralnej, ponieważ trzeba uwzględnić specyfikę danego problemu. Celem niniejszej rozprawy będzie odpowiedź na pytanie: jaka jest ocena moralna naprotechnologii?