Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 22.09 godz. 10.00-11.30; 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 21.09; 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. W. Surmiak: 19 września, 8.00-9.30

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 22.09. (pt) 15.00-16.30; 29.09. (pt) 15.00-16.30

B. Urbanek: 22.09 pt 11:00-12:30

ks. A. Żądło: piątek 22.IX godz. 11.00-13.00

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

ks. M. Moj: Egzamin poprawkowy z Pisma Janowych - teologia zaoczna rok III - sobota, 23.09.2017 r. w sali 205/3 o godz. 9:00

ks. P. Sawa: piątek, 22.09, godz. 11.00-12.30

M. Kozubek: 19.09 godz. 11:00-14:00 i 25.09 godz. 11:00-12:30

ks. D. Bednarski: 19 września, 14.00-15.30

ks. B. Kuźnik: 21.09; 29.09 godz. 13.00 - 13.45

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdżkierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2004)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 11.15-12.45, sala: 203/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Alojzy

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, ur. 15.03.1950 roku w Nowym Sączu, ukończone I Liceum Nowym Sączu w 1968 roku. Studia teologiczne w Instytucie Teologicznym i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w katach 1968-1974. Święcenia kapłańskie w 1974 roku.

Praca katechetyczna w szkołach średnich w Sędziszowie Małopolskim w latach 1974 -1977. Specjalistyczne studia doktoranckie w KUL w latach 1977-1982 zwieńczone doktoratem. Drugie studia doktoranckie w Accademia Afonsiana – Uniwersytet Laterański w Rzymie i uzyskany drugi doktorat z teologii moralnej i etyki.

W latach 1985 - 2008 – wykładowca teologii moralnej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (w tym samym czasie wykłady zlecone we Lwowie i w Tuchowie).

Habilitacja na podstawie rozprawy pt. „Moralna ocena konsumizmu”, Biblos, Tarnów 1997 – PAT w Krakowie.

Od roku 1996 głównym miejscem pracy jest Instytut Nauk o Rodzinie KUL (współtwórca tego Instytutu).

Od jesieni 2004 roku przeniesiony do pracy stałej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Tutaj też pełni funkcję kierownika Zakładu Teologii Moralnej i Duchowości.

Tytuł profesorski nadany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w październiku 2008 roku.

Autor kilkunastu monografii z zakresu teologii moralnej i etyki w języku polskim i włoskim. W ostatnim dziesięcioleciu – autor ponad dwustu specjalistycznych artykułów w kraju i za granicą.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli AkademickichUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Odpowiedzialność moralna za błędy ludzkie w katastrofach górniczych


PSP: 1S-1110-003-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Na gruncie teoretycznym – po spustoszeniach gospodarki komunistycznej – istnieje „luka” związana z odpowiedzialnością moralną za błędy ludzkie, których skutkiem są katastrofy górnicze. Jednym z głównych założeń badawczych jest wyodrębnienie – z „mętnie” dziś przedstawianej medialnie odpowiedzialności „czysto prawnej” – bardziej podstawowej odpowiedzialności moralnej. Założenia badawcze są wyznaczone naturą etyki zawodowej. Praca w górnictwie skupia w sobie kilka rodzajów etyk zawodowych – wyznaczanych także „kodeksami etyk” zawodowych. W szczególności chodzi o etyki zawodowe pracowników „bezpieczeństwa pracy”, o etykę zawodową techników i inżynierów z ich własnymi kodeksami etycznymi, o etykę służb ratowniczych oraz o ethos kierownictwa zakładów.
W założeniu badawczym jest szczegółowa analiza danych służb ratunkowych o katastrofach w górnictwie w latach 2000 – 2010. Wstępne badania ukazują w tym względzie spore zaniedbania ludzkie. To one stają się „źródłem” i „tłem” do podjęcia zagadnienia odpowiedzialności moralnej za spowodowanie wypadków i katastrof.
2. Cele badawcze:
W przewidywanym projekcie postawione są dwa główne cele badawcze. Pierwszy – związany jest z precyzyjniejszym wyartykułowaniem „mętnie” dzisiaj przedstawianych kwestii etyki zawodów związanych z górnictwem. Ostatnie – dobre i mocne zagadnienia tego rodzaju były opracowanie poważnie w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Drugi cel wiąże się z weryfikacją możliwych manipulacji pracy górniczej i wyzysku pracy przez „dyrekcje” i „właścicieli” kopalń (na podstawie analizy sprawozdań służb ratunkowych na Śląsku).
3. Opis metody:
W projekcie przewidywana jest analiza dokumentacji z trzech katastrof górniczych i na Śląsku (Hala MTK, Kopalnia Halemba, Kopalnia Ziemowit). Ważnym etapem jest weryfikacja zapisów „Kodeksu etyki inżynierów i techników” oraz zbiory przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy (nie tylko w górnictwie). Trzecim etapem jest synteza etyczna o odpowiedzialności za życie pracowników i ich rodzin. Przewidywane jest tutaj wykorzystanie Sollicitudo rei socialis oraz Centesimus annus Jana Pawła II.
4. Spodziewane wyniki:
Praca ma ukazać „jawne” i „ukryte” motywacje działań we współczesnym górnictwie. Okazjonalnie – zebrana dokumentacja ujawnia wiele nieprawidłowości strukturalno-prawnych. To one obrazują rzeczywisty stan zagrożeń życia i mienia. Na gruncie teoretycznym zostać powinno sprawdzone założenie, że odpowiedzialność moralna wyprzedza i warunkuje każdy inny rodzaj odpowiedzialności (prawnej, organizacyjnej, społecznej itp.).temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Czy społeczeństwa pluralistyczne są społeczeństwami konwertytów?


PSP: BS-11-5500-001-09

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Anna Grychtoł

Temat: Etyczny wymiar rynku farmaceutycznego w Polsce

Rynek farmaceutyczny w obecnym stanie może stać się miejscem licznych konfliktów moralnych. Zasadne zatem staje się pytanie o etyczną ocenę rynku leków. Konieczne wydaje się zbadanie czy wszyscy uczestnicy tego rynku właściwie rozumieją swoje zadania i wynikające z tego konsekwencje dla ludzkiego życia i zdrowia. Zasadniczym celem pracy będzie etyczna ocena rynku farmaceutycznego w Polsce w oparciu o etykę personalistą. Ocena etyczna obejmie wszystkich uczestników rynku farmaceutycznego, a więc pracowników firm farmaceutycznych, badaczy prowadzących badania kliniczne, urzędników państwowych pracujących przy rejestracji leków lub tworzeniu wykazu leków refundowanych, właścicieli i pracowników hurtowni farmaceutycznych i aptek. Pod uwagę zostaną wzięte te działania producentów leków, które bezpośrednio wiążą się z promocją i sprzedażą leków do hurtowni farmaceutycznych i aptek oraz te skierowane do lekarzy w kontekście ich wpływu na bezpośrednią sprzedaż leków, sprzedawanych wyłącznie z przepisu lekarza (tzw. leki Rx).


mgr lic. kan. Anna Rzędkowska

Temat: Naprotechnologia w ujęciu teologicznomoralnym

Od niedawna w Polsce słyszy się o naprotechnologii (Natural Procreative Technology), jako nowej nauce w zakresie prokreacji. Nauka ta jest skoncentrowana na wysoko specjalistycznej diagnostyce oraz na skuteczności leczenia. Przedmiotem badań w rozprawie będzie naprotechnologia w kontekście jej porównania z procedurami in vitro. Rozważania w rozprawie będą prowadzone na czterech płaszczyznach: medycznej, psychologicznej, społecznej i teologicznomoralnej, ponieważ trzeba uwzględnić specyfikę danego problemu. Celem niniejszej rozprawy będzie odpowiedź na pytanie: jaka jest ocena moralna naprotechnologii?