Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Doktoraty Wydziału Teologicznego UŚ

realizowane w ramach studiów III stopnia (doktoranckich) oraz obronione na WTL
poniższe dane są chronione prawem autorskim
Projekty w trakcie realizacji


mgr lic. kan. Sylwia Kempys

Temat: Wartość ludzkiego życia w świetle twórczości Wandy Półtawskiej

Wiele współczesnych problemów i nadużyć moralnych wypływa z braku szacunku wobec wartości życia i kwestionowania godności osoby. Obrończynią tychże wartości jest w ostatnich latach Wanda Półtawska – doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii i członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. W swojej wieloletniej pracy medycznej, duszpasterskiej i naukowej starała się podkreślać wartość i świętość ludzkiego życia i ciała. Planowane badania naukowe będą miały na celu analizę i syntezę twórczości Wandy Półtawskiej pod kątem tych fundamentalnych prawd dotyczących wartości życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zostanie również podjęta próba skonfrontowania tych treści, z postawami i aktami zwracającymi się przeciwko ludzkiemu życiu.

na studiach od roku 2013

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚmgr lic. kan. Andrzej Lwowski

Temat i opis w trakcie formułowania

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymikdr Joanna Pakuza

Temat: Życie religijne i duszpasterstwo Polaków deportowanych na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1945

Celem rozprawy jest ukazanie przejawów życia religijnego Polaków, którzy m.in. w wyniku deportacji znaleźli się w latach 1939-1945 na terytorium ZSRR. Najistotniejsze jest przyjrzenie się formom prowadzenia życia wiary w wymiarze indywidualnym, ale przede wszystkim konkretnym przejawom duszpasterstwa (m.in.: duszpasterstwo wojskowe, „duszpasterstwo wędrowne”), w sytuacji znalezienia się poza oficjalnymi strukturami kościelnymi, które wówczas w ZSRR praktycznie nie istniały, i w sytuacji prześladowań. Materiał źródłowy stanowią przede wszystkim wspomnienia, listy, pamiętniki, relacje świadków.

na studiach od roku 2012

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszordr Ewa Szwarczyńska

Temat: Genderyzm jako wyzwanie moralne wobec rodziny w świetle personalizmu chrześcijańskiego

Celem rozprawy doktorskiej będzie ukazanie wyzwań moralnych jakie stawia przed rodziną genderyzm oraz próba odpowiedzi na te wyzwania w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Genderowa perspektywa postrzegania rodziny jest typowa dla ponowoczesnej wizji rzeczywistości, dlatego zostanie ona zanalizowana w tymże kontekście. W planowanej rozprawie zamierza się przeprowadzić konstruktywną krytykę założeń antropologicznych ideologii gender. Ukazane zostaną faktyczne problemy, które stanowiły punkt wyjścia dla genderyzmu, jak i działania oraz założenia niosące negatywne konsekwencje dla współczesnej rodziny, a więc dla całego społeczeństwa. W pracy doktorskiej zamierza się odpowiedzieć na rzeczywiste problemy rodziny, które są dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu (takie jak kwestia wychodzenia kobiet na rynek pracy i wynikające z tego trudności w pełnieniu ról rodzinnych i zawodowych). Próbą rozwiązania – wynikających z przemian rzeczywistości społecznej – problemów życia rodzinnego może być koncepcja partnerskich relacji członków rodziny. Dlatego w celu odpowiedzi na niektóre problemy dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu, autorka zamierza poddać analizie także kwestię partnerstwa w życiu małżeńsko-rodzinnym z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego i odpowiedzieć, czy wpisuje się ono w chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny.

na studiach od roku 2012

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚmgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Temat: Hermeneutyczność i interpretacja tekstu mistycznego w kontekście doświadczenia wiary. Studium teologiczne w perspektywie literaturoznawczo-filozoficznej na wybranych przykładach chrześcijańskiej literatury mistycznej.

Projekt ma na celu dokonanie praktyki interpretacyjnej na tekście mistycznym (Jan od Krzyża, Teresa od Jezusa) w kontekście hermeneutycznym, który manifestuje się w trzech wymiarach: treści interpretującej tekstu, teorii jego interpretacji i w wyborze (kon)tekstu hermeneutycznego, czyli w narzędziach badawczych. Zadanie to umożliwia prowadzenie badań w powiązaniu z takimi dziedzinami wiedzy jak teolingwistyka, teoria i filozofia literatury przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników badań prowadzonych na styku hermeneutyki, teologii i literatury.

na studiach od roku 2012

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Jacek Kempa

Otwarte przewody doktorskie


dr Monika Czarnuch-Sodzawiczny

Temat: Tekst i znaczenie Ewangelii Marka w jej pierwszym greckim komentarzu. Studium „Wyjaśnienia do Ewangelii Marka” Teofylakta z Ochrydy

Przez wieki komentujący Pismo Święte odnosili się często do Ewangelii Mateusza, Łukasza i Jana, rzadziej zaś do Marka. Pierwszy komentarz w języku greckim do całej Ewangelii Marka powstał dopiero na przełomie XI i XII wieku. Jego autor, Teofylakt, wykształcony w Konstantynopolu biskup Ochrydy, jest podejrzewany o zależność od ojców Kościoła komentujących Ewangelię Mateusza. Należy zatem odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: Czy Teofylakt wiernie przedstawia tekst Marka? Czy na jego sens nakłada znaczenie tekstu Mateusza i innych Ewangelii? W jakim stopniu i w jaki sposób ułatwia rozumienie tekstu Marka? Jak w interpretacjach poszczególnych perykop zachowuje spójność z komentarzami do innych fragmentów? Odpowiedzi na te pytania pozwolą dostrzec jakość i zakres wkładu Wyjaśnienia do poznania historii oddziaływania Ewangelii Marka w teologii średniowiecza bizantyjskiego.

na studiach od roku 2011

Promotor: ks. prof. dr hab. Artur Malina

Otwarcie przewodu: 29.10.2013 00:00:00ks. mgr lic. kan. Sebastian Kreczmański

Temat: Miłosierdzie Boże w tekstach euchologijnych zbioru liturgicznego z Werony. Studium liturgiczno-teologiczne

Rozprawa będzie polegała na porównaniu teologicznego obrazu miłosierdzia i sprawiedliwości Boga zawartego w najstarszych tekstach liturgicznych, aby wykazać, że zainteresowanie euchologią, jej tłumaczeniem na języki narodowe, jak również analiza bogactwa treści teologicznych, posiada ogromne znaczenie dla Kościoła, który od wieków troszczy się o poprawne rozumienie i interpretowanie tekstów liturgicznych. W rozprawie chcę pokazać aktualność starożytnych tekstów we współczesnym kontekście teologicznym.

na studiach od roku 2010

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło

Otwarcie przewodu: 9.9.2011 00:00:00ks. mgr lic. kan. Marcin Moj

Temat: Kompozycje warstwowe w Ewangelii Marka. Studium egzegetyczno-teologiczne

Szczegółowej analizie poddano teksty Ewangelii Marka, które charakteryzują się budową warstwową według schematu A-B-A’ (ang. intercalation, sandwich technique). Opracowano status quaestionis oraz omówiono kryteria, które umożliwiają precyzyjne wskazanie narracji o takiej kompozycji. Poddano szczegółowej analizie osiem połączonych perykop: – krewni Jezusa i spór o Belzebuba w 3,20-21(22-30)31-35; – Jair i kobieta cierpiąca na krwotok w 5,21-24(25-34)35-43; – misja Dwunastu i śmierć Jana Chrzciciela w 6,7-13(14-29)30-31; – drugie rozmnożenie chleba oraz żądanie nowego znaku w 8,1-9(10-13)14-21; – przeklęcie figowca i wyrzucenie handlujących ze świątyni w 11,12-14(15-19)20-25; – spisek na życie Jezusa i namaszczenie w Betanii w 14,1-2(3-9)10-11; – zaparcie Piotra i proces Jezusa w 14,53(54)55-65(66-72); – obecność kobiet i złożenie Jezusa do grobu w 15,40-41(42-47)16,1-8. Celem studium jest określenie funkcji literackiej oraz znaczenia teologicznego narracji warstwowych. Takie ujęcie tekstów Marka, które ma podstawę w krytyce narracyjnej Nowego Testamentu, jest innowacyjne, szczególnie na gruncie polskiej biblistyki. Na podstawie zakończonych badań prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS1/00960) przygotowywana jest obecnie ostateczna redakcja rozprawy doktorskiej i nanoszone są poprawki zgodnie z uwagami promotora do całości pracy.

na studiach od roku 2009

Promotor: ks. prof. dr hab. Artur Malina

Otwarcie przewodu: 9.9.2011 00:00:00

Doktoraty złożone


dr Joanna Pakuza

Temat: Życie religijne i duszpasterstwo Polaków deportowanych na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1945

Celem rozprawy jest ukazanie przejawów życia religijnego Polaków, którzy m.in. w wyniku deportacji znaleźli się w latach 1939-1945 na terytorium ZSRR. Najistotniejsze jest przyjrzenie się formom prowadzenia życia wiary w wymiarze indywidualnym, ale przede wszystkim konkretnym przejawom duszpasterstwa (m.in.: duszpasterstwo wojskowe, „duszpasterstwo wędrowne”), w sytuacji znalezienia się poza oficjalnymi strukturami kościelnymi, które wówczas w ZSRR praktycznie nie istniały, i w sytuacji prześladowań. Materiał źródłowy stanowią przede wszystkim wspomnienia, listy, pamiętniki, relacje świadków.

na studiach od roku 2012

Promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

Otwarcie przewodu:

Streszczenie rozprawy (.pdf)

Recenzent: s. prof. dr hab. Józef Mikołajec - TEKST RECENZJI

Recenzent: Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz - TEKST RECENZJI

Doktoraty obronione (dokumentacja)


dr Monika Gwóźdź 25.10.2011 00:00:00

Temat: Biblijna idea przymierza w prawodawstwie małżeńskim Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich. Studium porównawcze

W obu doktrynach uznaje się, iż w porządku Stworzenia mężczyzna i kobieta zostali powołani do budowania przymierza małżeńskiego. W ramach opracowania zaproponowanego tematu podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie czy tak, jak wspólne odwoływanie się do ekonomii Stworzenia zbliżyło ich stanowiska w kwestii nierozerwalności małżeństwa, tak „wspólne” odkrycie doniosłości Nowego i Wiecznego Przymierza przyniesie podobny skutek w kwestii jego sakramentalności. Przedmiotem analiz będą m.in. przepisy Kościoła katolickiego dotyczące Matrimonia mixta.

na studiach od roku 2009

Promotor: ks. dr hab. Andrzej Pastwa prof. UŚ

Otwarcie przewodu: 25.10.2011 00:00:00

Tekst rozprawy w wersji elektronicznej (.pdf)


Obrona odbyła się 15.9.2016 00:00:00.
Stopień naukowy doktora został nadany 16.9.2016 00:00:00.
Ocena: .dr Bartłomiej Kuźnik 29.9.2011 00:00:00

Temat: Problematyka dogmatyczno-moralna w kaznodziejstwie księdza dra Stanisława Bisty. Studium homiletyczne

Celem rozprawy jest dokonanie analizy wątków dogmatycznych, pastoralnych i struktury formalnej dorobku kaznodziejskiego S. Bisty. Do tej pory zbiór jego twórczości kaznodziejskiej oraz publikacje nie zostały jeszcze poddane syntetycznemu studium naukowemu. Autor rozprawy zamierza ukazać fundamenty dogmatyczne myśli teologicznej Księdza Bisty, przedstawić sposób przełożenia tych prawd na pole działania pastoralnego, wskazać grupy osób, do których kierowane było przepowiadanie podkreślając dobór zagadnień w zależności od adresata oraz dokonać charakterystyki form, stylu i języka przepowiadania Księdza Bisty.

na studiach od roku 2009

Promotor: ks. dr hab. Leszek Szewczyk prof. UŚ

Otwarcie przewodu: 29.9.2011 00:00:00

Tekst rozprawy w wersji elektronicznej (.pdf)


Obrona odbyła się 14.12.2016 00:00:00.
Stopień naukowy doktora został nadany 17.1.2017 00:00:00.
Ocena: .dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak 12.3.2013 00:00:00

Temat: Obrona wartości rodziny w antropologiczno-moralnej argumentacji czasopisma First Things

Rozprawa doktorska opierać się będzie wyłącznie na amerykańskich wydaniach czasopisma FirstThingsw lata 1990-2012. Praca przedstawiać będzie argumenty antropologiczno-teologiczne oraz społeczne dotyczące świętości życia na podstawie artykułów zawartych w czasopiśmie First Things. Główne tematy dotyczyć będą obrony życia nienarodzonych, postawy pro-life oraz problemu eutanazji i zostaną skonfrontowane z działalnością prezydentów Stanów Zjednoczonych począwszy od Georga H. W. Busha, a na Baracku Obamie kończąc. Rozprawa poruszać będzie również tematykę jedności i świętości sakramentu małżeństwa oraz sprzeciwu wobec związków homoseksualnych w oparciu o zgromadzony w First Things materiał. Część rozprawy zostanie poświęcona tematyce wartości rodziny z perspektywy antropologiczno-teologicznej oraz moralnej. Kluczowe kwestie dotyczyć będą pomocy socjalnej, dostępu do edukacji, równości społecznej, pomocy samotnym matkom oraz służbie zdrowia.

na studiach od roku 2010

Promotor: ks. dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚ

Otwarcie przewodu: 12.3.2013 00:00:00

Tekst rozprawy w wersji elektronicznej (.pdf)


Obrona odbyła się 6.4.2016 00:00:00.
Stopień naukowy doktora został nadany 19.4.2016 00:00:00.
Ocena: .dr Dawid Ledwoń 11.12.2012 00:00:00

Temat: Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne

Zrealizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS1/00985) studium w sposób kompleksowy prezentuje świadectwo Boga Ojca w czwartej Ewangelii i wskazuje na jego – niedostrzeganą dotąd w biblistyce – wiążącą rolę, zarówno w strukturze, jak i teologii tekstu. Wzmiankowane świadectwo nie stanowi bowiem jednego z wielu prezentowanych w Ewangelii Jana wątków, ale jest tematem, który je łączy, porządkuje i odnosi do Boga Ojca jako protagonisty dziejów zbawczych. Poprzedzające cztery rozdziały obszerne wprowadzenie zawiera prezentację stanu badań oraz przyjętą w rozprawie procedurę badawczą, która bazuje na podejściu synchronicznym w analizie tekstu biblijnego. Pierwszy rozdział dysertacji zawiera studium świadectwa Ojca w czwartej Ewangelii na tle Starego Testamentu. Dwa kolejne rozdziały przedstawiają szczegółową analizę perykop 5,31-47 oraz 19,31-37, w których wspomniane świadectwo wprawdzie jest obecne, ale tożsamość świadczącego pozostaje zakryta przed zbiorowym adresatem czwartej Ewangelii. Ostatni, czwarty rozdział rozprawy prezentuje z kolei miejsca występowania świadectwa Ojca w narracjach po zmartwychwstaniu Jezusa. Wydarzenie to stanowi najważniejsze świadectwo Ojca o Synu i kulminację procesu, w którym Bóg poprzez swoją mowę, Pisma oraz dzieła potwierdza wobec ludu tożsamość Chrystusa, objawiając również siebie. W przedstawionym świadectwie Ojca ma również udział umiłowany uczeń Jezusa i autor Ewangelii, którego świadectwo na mocy relacji z Synem, posiada tę samą wiarygodność, przynosząc wierzącym również tę samą duchową korzyść – życie wieczne.

na studiach od roku 2010

Promotor: ks. prof. dr hab. Artur Malina

Otwarcie przewodu: 11.12.2012 00:00:00

Tekst rozprawy w wersji elektronicznej (.pdf)


Obrona odbyła się 12.11.2015 00:00:00.
Stopień naukowy doktora został nadany 21.12.2015 00:00:00.
Ocena: .dr Anna Maliszewska 9.9.2011 00:00:00

Temat: Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson

Celem pracy będzie przedstawienie postaci Maryi w teologii Elizabeth Johnson, amerykańskiej zakonnicy, która uważana jest za jedną z najważniejszych teolożek feministycznych oraz próba oceny tejże mariologii. Maryja w teologii Johnson przedstawiana jest przede wszystkim jako „siostra wszystkich wierzących”, członek wspólnoty Kościoła oraz „siostra wszystkich kobiet”, dzieląca z nimi swój los. Ważnym wątkiem w twórczości amerykańskiej teolożki jest ukazanie, że Maryja przez wieki przyjmowała boską cześć z powodu jednostronnie męskiego obrazu Boga.

na studiach od roku 2009

Promotor: ks. prof. dr hab. Jan Słomka

Otwarcie przewodu: 9.9.2011 00:00:00

Tekst rozprawy w wersji elektronicznej (.pdf)


Obrona odbyła się 29.1.2014 00:00:00.
Stopień naukowy doktora został nadany 29.1.2014 00:00:00.
Ocena: .

Doktoraty obronione poza tokiem studiów doktoranckich na WTL UŚ