Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

E. Szwarczyńska: Z dn. 29.05. przeniesione na 30.05.(godz. 8.15-9.45)

ks. P. Sawa: środa, 31.05, godz. 12:15-13:00, czwartek, 13.06, godz. 9:45-11:15 (zamiast 1.06)

L. Szymczyk: konsultacje odwołane (L-4)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

L. Szymczyk: seminarium odwołane (L-4)

Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości

Pracownicy Katedry


 1. Ks. prof. dr hab. Jan Słomka      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej

 3. Ks. dr hab. Jacek Kempa      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Prodziekan ds. nauki, redaktor naczelny Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Wydawniczych, członek Komisji ds. Studiów doktoranckich;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Senackiej Komisji ds. Badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką; członek Rady Bibliotecznej; członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa UŚ

 5. dr Anna Maliszewska      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 26.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 7. Ks. dr Przemysław Sawa      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 8.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2014), kierownik Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości (2014-nadal)

 9. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 11. Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik      ⇒ kompletny profil
 12. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (profesor zwyczajny)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości KształceniaStudenci studiów III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym, prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry


 1. mgr Krzysztof Abucewicz      ⇒ kompletny profil
 2. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ prowadzone zajęcia

 3. mgr lic. kan. Joanna Adamkiewicz      ⇒ kompletny profil
 4. doktorant Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 5. mgr lic. kan. Karolina Dobies      ⇒ kompletny profil
 6. doktorantka Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 7. mgr lic. kan. Krzysztof Furmanek      ⇒ kompletny profil
 8. doktorant Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 9. mgr Justyna Góra      ⇒ kompletny profil
 10. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ prowadzone zajęcia

 11. mgr lic. kan. Paulina Hornik      ⇒ kompletny profil
 12. doktorantka Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia| ⇒ USOSweb

 13. mgr lic. kan. Magdalena Jóźwik      ⇒ kompletny profil
 14. doktorantka Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 15. mgr Bogdan Koperski      ⇒ kompletny profil
 16. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ prowadzone zajęcia

 17. mgr Andrzej Lwowski      ⇒ kompletny profil
 18. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ prowadzone zajęcia

 19. mgr Aleksander Rudziarczyk      ⇒ kompletny profil
 20. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ prowadzone zajęcia

 21. mgr Karol Wielgosz      ⇒ kompletny profil
 22. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ prowadzone zajęcia

 23. mgr Anna Wieluniecka      ⇒ kompletny profil
 24. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail
Materiały dodatkowe
Doktoranci Katedry


mgr Krzysztof Abucewicz

brak opisu

mgr lic. kan. Joanna Adamkiewicz

Temat: J. Ratzingera/Benedykta XVI teologia piękna. Założenia, treści, perspektywy

Projekt ma na celu wykazanie związku, jaki istnieje pomiędzy rozumem (Bogiem) i pięknem we wnętrzu teologii, w epistemologii teologicznej, a także w fenomenie chrześcijańskiego myślenia i poznania. Dla uzasadnienia tej tezy punkt odniesienia będą stanowić teksty J. Ratzingera/Benedykta XVI. W dzisiejszym świecie zagadnienia dotyczące relacji piękna, rozumu i wiary, inaczej mówiąc odniesienia estetyczno-teologiczne, budzą nieustannie wiele emocji. Emocje te dotyczą metodologii teologii, a w szczególności silnie uwidaczniają się „w kręgach obrońców wąsko rozumianej naukowości scientiae fidei” (zob. ks. Jerzy Szymik, Theologia Benedicta s. 96). Wiadomo, że teologia jest dyscypliną na wskroś racjonalną, i dlatego też możliwe jest jej uprawianie na uniwersytecie. Pytania takie jak: Czy teologii potrzebne jest piękno? Czy nie szkodzi ono „czystości” tejże? Pojawiają się nieustannie. Jednak jak czytamy w Raporcie o stanie wiary Vittorio Messoriego „[…] teolog nie kochający sztuki, poezji, muzyki, natury, może być niebezpieczny. Tu bowiem ślepota i głuchota na piękno nie jest sprawą drugorzędną, lecz może wycisnąć piętno także na jego teologii” (zob. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, rozm. V. Messori s. 111-112). Zatem gruntowne studia tekstów źródłowych oraz ich opracowań zarówno polsko- jak i obcojęzycznych miałyby za zadanie ukazanie relacji jakie łączą teologię i estetykę, a także próbę wykazania konieczności tejże (relacji). Wstępne hipotezy planowanej dysertacji brzmiałyby następująco: 1) estetyka jest dyscypliną pomocniczą wobec teologii i wchodzi z nią w relację interdyscyplinarną, 2) piękno jest tym wymiarem rzeczywistości, który ułatwia/umożliwia teologii wyrażanie Tajemnicy.

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik


mgr lic. kan. Karolina Dobies

Temat: Idee personalistyczne i egzystencjalistyczne w refleksji Thomasa Mertona o człowieku

Celem niniejszej rozprawy będzie wykrycie obecności idei personalistycznych i egzystencjalistycznych w refleksji Thomasa Mertona o człowieku. Uzasadnieniem dla podjęcia powyższego tematu jest to, że antropologia stanowi niezwykle interesujący i ważny temat w pismach Mnicha. Jednocześnie ze względu na duże zainteresowanie T. Mertona filozofią personalistyczną i egzystencjalistyczną można doszukać się licznych jej wpływów na jego refleksję o człowieku. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe stanie się zatem wydobycie tego, co stanowi oryginalne elementy antropologii T. Mertona oraz tego, co zostało przyswojone ze wskazanych nurtów filozoficznych. Problem wpływu idei personalistycznych i egzystencjalistycznych na refleksję T. Mertona o człowieku nie doczekał się jeszcze systematycznego opracowania. Planowana rozprawa będzie składała się z dwóch podstawowych części. Pierwsza (źródłowo analityczna) będzie koncentrowała się na obecności, w wybranych pismach Mnicha, odniesień i bezpośrednich nawiązań do personalistów i egzystencjalistów, ich dzieł oraz myśli. Pozwoli to stwierdzić jak duże było zainteresowanie T. Mertona poszczególnymi filozofami i ich twórczością. Będzie to podstawą i punktem wyjścia dla drugiej (merytorycznej) część niniejszej rozprawy. Będzie ona dotyczyła obecności poszczególnych idei personalistycznych i egzystencjalistycznych w refleksji T. Mertona o człowieku. Wybrane tematy, obecne w pismach Mnicha, zostaną zbadane pod kątem recepcji wzmiankowanych idei.

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Słomka


mgr lic. kan. Krzysztof Furmanek

Temat: Wpływ kultury na obraz Maryi w objawieniach Bł. Anny Katarzyny Emmerich

Objawienia niemieckiej mistyczki bł. Anny Katarzyny Emmerich zostaną przebadane pod kątem naleciałości kulturowych, jakie można u niej znaleźć. Obraz Maryi, jaki znajdujemy w wizjach Emmerich, zostanie zestawiony z fragmentami apokryfów, średniowiecznych hagiografii, oraz orzeczeń dogmatycznych związanych z Maryją. Szczególny nacisk zostanie położony na teksty opisujące Maryję, które powstały na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy żyła Emmerich.

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Słomka


mgr Justyna Góra

brak opisu

mgr lic. kan. Paulina Hornik

Temat: Prymat Boga jako prymat miłości w ujęciu hiszpańskich Doktorów Karmelu (św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża).

Rozprawa ma na celu wykazanie związku, jaki istnieje między prymatem Boga a prymatem miłości w ludzkim życiu i sercu. Dla uzasadnienia tej tezy punkt odniesienia będą stanowić pisma św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Na podstawie tych fragmentów ich pism, w których spotyka się kwestia Boga z problematyką miłości, praca będzie starała się wykazać: 1) iż jest to Bóg, który panuje w sercu człowieka nie inaczej jak poprzez miłość (innymi słowy - miłość jest konsekwencją królowania Boga), 2) że wybór miłości implikuje wybór Boga - gdzie zwycięża miłość, tam zwycięża także Bóg.

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik


mgr lic. kan. Magdalena Jóźwik

Temat: Problematyka/problem obecności idei/kategorii de universali vocatione ad sancti totem in Ecclesiae („powszechnego powołania do świętości w Kościele”) w polskiej dogmatyce (eklezjologii, teologii) ostatniego półwiecza (1965-2015)

Planowana rozprawa doktorska będzie dotyczyła kwestii powszechnego powołania do świętości na podstawie IV rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. W pracy planowane jest przedstawienie głównych obszarów problemowych, z którymi spotyka się to zagadnienie w polskiej teologii ostatniego półwiecza. A także zaprezentowanie recepcji idei o powszechnym powołaniu do świętości przez teologów polskich oraz postawienie dalszych pytań.

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik


mgr Bogdan Koperski

brak opisu

mgr Andrzej Lwowski

Temat: W przygotowaniu

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik


ks. mgr lic. kan. Ryszard Piętka

Temat: Pierwszy grzech ludzi i dziedziczenie grzeszności w pismach Orygenesa

Nauka o grzechu pierworodnym została w głównej mierze sformułowana przez św. Augustyna na początku V wieku, w wyniku polemiki z Pelagiuszem. Rodzi to bardzo poważne pytanie, czy i jak była ta nauka podejmowana wcześniej? W mojej pracy zamierzam podjąć pytanie, na ile nauka ta była obecna w pismach wcześniejszego o dwa wieki Orygenesa. Część z jego ogromnej spuścizny, która zachowała się do naszych czasów wskazuje na znaczące podobieństwa do nauki Augustyna (która później została podjęta jako obowiązująca w Kościele), ale też na ciekawe różnice. Za cel mojej pracy stawiam sobie prezentację nauki Orygenesa w tym zakresie z uwzględnieniem jej relacji do nauki Kościoła.

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Słomka


mgr Aleksander Rudziarczyk

brak opisu

mgr Karol Wielgosz

brak opisu

mgr Anna Wieluniecka

Temat: Teologia „rzeczywistości egzystencjalnej” według Romano Guardiniego

Pierwszym celem projektu badawczego jest prezentacja specyfiki teologicznego myślenia Guardiniego na temat „rzeczywistości egzystencjalnej” i wyłonienie kryteriów, którymi posługiwał się w ujmowaniu teologiczności egzystencji. Możliwy dalszy ciąg badań mieści się w pytaniu, w jaki sposób to specyficzne ujęcie egzystencji stanowi podstawę dla właściwego poznania rzeczywistości.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Jacek Kempa