Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

14 wrzesień od 0900
Poszerzona Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. B. Biela: piątek 14.09. od 11.30 do 13.00

ks. A. Malina: 13.09 (czwartek), godz. 11.00, sala 302: termin wrześniowy egzaminu z NT (stacjonarne); 13.09 (czwartek), godz. 13.00-14.30: konsultacje; 15.09 (sobota), godz. 11.00, sala 302: termin wrześniowy egzaminu z NT (niestacjonarne); 21.09 (piątek), godz. 13.00-14.30: konsultacje

ks. L. Szewczyk: 17.09. (poniedziałek), 14.00-15.30

ks. J. Szymik: 14.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00

ks. S. Zieliński: w sesji letniej: 13.09. – godz. 13.00-14.30

A. Maliszewska: 14.09, po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00-11.30 (egzamin z modułu "Kościół Chrystusowy")

ks. P. Sawa: środa, 5.09, godz. 12:30-14:00 i środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

ks. D. Ledwoń: 21.09. godz. 15:00, sala 301: pisemne egzaminy poprawkowe z Pism Janowych i Archeologii biblijnej; 25.09. godz. 14:00 - 15:30: dyżur z możliwością uzyskania wpisu ocen do indeksu.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Katedra Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

Pracownicy Katedry


 1. Ks. prof. dr hab. Jan Górski      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

 3. Ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (starszy wykładowca, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 5. Ks. dr Witold Kania      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (adiunkt)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: urlop naukowy: 18.02.2013-18.08.2013)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 7. mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (asystent, na WTL UŚ od 1.02.2015)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor czasopisma doktorantów „Teologia Młodych”

 9. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Podyplomowych Studiów Wprowadzenie w Teologię; członek Wydziałowego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, członek Komisji ds. studiów doktoranckich Od 1.10.2009 do 30.09.2010 - kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej. Od 1.10.2010 do 30.09.2014 - kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej. Od 1.10.2014 r. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii ChrześcijańskiejStudenci studiów III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym, prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry


 1. mgr lic. kan. Bartosz Bialik      ⇒ kompletny profil
 2. doktorant Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  ⇒ prowadzone zajęcia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 3. mgr Daniel Gruszka      ⇒ kompletny profil
 4. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  ⇒ prowadzone zajęcia

 5. mgr lic. kan. Marcin Imach      ⇒ kompletny profil
 6. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 7. Ks. mgr lic. kan. Błażej Małolepszy      ⇒ kompletny profil
 8. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 9. mgr Adrian Myśliński      ⇒ kompletny profil
 10. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  ⇒ prowadzone zajęcia

 11. mgr lic. kan. Maria Sikora      ⇒ kompletny profil
 12. doktorantka Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
Materiały dodatkowe
Doktoranci Katedry


mgr lic. kan. Bartosz Bialik

Temat: Górny Śląsk jako locus theologicus? Teologiczna interpretacja tetralogii gliwickiej Horsta Bienka

Zgodnie ze współczesną topiką teologiczną historyczno-kulturowy fenomen jakim jest Śląsk może generować badawcze obszary dla teologii: region i jego historia („część” „całości”: świata i historii), jako scena ludzkiego doświadczenia (będącego punktem wyjścia refleksji teologiczno-fundamentalnej), którego swoistym „świadectwem” jest literatura piękna (sama w sobie stanowiąca locus theologicus). Projektowana rozprawa stawia sobie za cel: 1. wyodrębnienie w tetralogii gliwickiej H. Bienka, sztandarowym dziele śląskiej literatury pięknej, treści sygnalizujących obecność pewnych specyficznych problemów, które mogą zostać poddane teologicznej interpretacji (np. pogranicze – spotkanie, utrata, tożsamość, relacja człowiek – przyroda); 2. zbadanie czy teologia może wyciągnąć wartościowe dla swojego poznania i argumentacji wnioski z interpretacji wyodrębnionych z ww. narracji problemów; 3. na tej podstawie odpowiedź na zawarte w tytule pytanie o Śląsk jako locus theologicus, ale i próba stworzenia pewnego przyczynku do „teologii Śląska”. Argumenty za podjęciem takiej problematyki na gruncie teologicznym (przy jednoczesnym założeniu konieczności interdyscyplinarnego dialogu) upatrywane są w fakcie istnienia zjawiska „teologii dopełniaczowych”, a przede wszystkim w poszerzaniu klasycznych klasyfikacji miejsc teologicznych.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Sławomir Zieliński


mgr Daniel Gruszka

brak opisu

mgr lic. kan. Marcin Imach

Temat: Kościoły na terenie Bliskiego Wschodu

Projekt obejmuje prace nad ekumenizmem oraz misjologią dotyczącą Kościołów katolickich wschodnich a szczególnie Koptami, Nestorianami oraz Kościołami prawosławnymi. Badanie współżycia Kościołów znajdujących się na terenie Libanu, jako miejsca stanowiącego skumulowanie reprezentacji większości Kościołów Wschodnich. Badania nad Ekumenicznym Patriarchatem Konstantynopola oraz Patriarchatem Jerozolimy jako miejscem możliwości ekumenicznych i misjologicznych.

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Górski


ks. mgr lic. kan. Błażej Małolepszy

brak opisu

mgr Adrian Myśliński

brak opisu

mgr lic. kan. Maria Sikora

Temat: Odkrywanie i realizacja tożsamości człowieka w nauczaniu Jana Pawła II i refleksji filozoficznej Leszka Kołakowskiego

Głównym celem pracy będzie ukazanie, jak według Jan Pawła II i Leszka Kołakowskiego człowiek może interpretować siebie, zwłaszcza swój sens i cel bytu. Zostaną rozpatrzone czynniki wpływające na świadomość bytu, szczególnie: rozumienie ograniczoności istnienia, przyjęcie określonej postawy życiowej lub poszukiwanie paradygmatu. Rozprawa również zanalizuje rolę prawdy dla człowieka. W zależności od jej pojmowania wygląda proces samorealizacji. Innym istotnym dla tematu zagadnieniem będzie koncepcja człowieka prezentowana przez komunizm, ponieważ system pojmował osobę ludzką przede wszystkim w kategoriach ekonomicznych i domagał się od wszystkich przyjęcia jego poglądu. Ponadto zostanie podjęta próba przedstawienia myśli postmodernistycznej, gdyż ma ona wpływ na współczesną kulturę.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Sławomir Zieliński


mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Temat: Hermeneutyczność i interpretacja tekstu mistycznego w kontekście doświadczenia wiary. Studium teologiczne w perspektywie literaturoznawczo-filozoficznej na wybranych przykładach chrześcijańskiej literatury mistycznej.

Projekt ma na celu dokonanie praktyki interpretacyjnej na tekście mistycznym (Jan od Krzyża, Teresa od Jezusa) w kontekście hermeneutycznym, który manifestuje się w trzech wymiarach: treści interpretującej tekstu, teorii jego interpretacji i w wyborze (kon)tekstu hermeneutycznego, czyli w narzędziach badawczych. Zadanie to umożliwia prowadzenie badań w powiązaniu z takimi dziedzinami wiedzy jak teolingwistyka, teoria i filozofia literatury przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników badań prowadzonych na styku hermeneutyki, teologii i literatury.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Jacek Kempa