Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

16 grudzień od 1600
Adwentowe Spotkanie Świata Akademickiego

19 grudzień od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

23 styczeń od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: konsultacje w listopadzie i grudniu: cały czas kontakt mailowy

E. Szwarczyńska: Z dn. 19.12. przeniesione na 14.12.(godz. 12.30-14.00)

A. Maliszewska: odwołane (L4)

M. Kozubek: odwołane do 20 grudnia

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. W. Kania: odwołane do poniedziałku 18.12. L4

M. Gwóźdź: zajęcia z 7.11 przeniesione na 19.12 (od godz. 14.30); zajęcia z cywilnego prawa małżeńskiego (III rok NOR, stacjon.) z 16.11 oraz z 23.11 przeniesione na 11.01 oraz 18.01

A. Maliszewska: L4, zajęcia odbędą się wg planu - zastępstwo

Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

Pracownicy Katedry


 1. Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 3. Ks. dr Grzegorz Ciuła      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Studiów Stacjonarnych

 5. Ks. dr Wojciech Surmiak      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 5.10.2009)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału; pełnomocnik Dziekana ds.. Jakości kształcenia; przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds.. Jakości Kształcenia; sekretarz ankietyzacji; zastępca redaktora naczelnego Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: przedstawiciel pozostałych nauczycieli WTL do SENATU UŚ; członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 7. mgr lic. kan. Ewa Szwarczyńska      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (asystentka doktorantka, na WTL UŚ od 1.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

 9. Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. organizacji i rozwoju - przewodniczący;;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Komisja ds. organizacji i rozwojuStudenci studiów III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym, prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry


 1. mgr lic. kan. Michał Jeżewski      ⇒ kompletny profil
 2. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 3. mgr lic. kan. Sylwia Kempys      ⇒ kompletny profil
 4. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 5. mgr Przemysław Paszek      ⇒ kompletny profil
 6. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 7. mgr Tomasz Piec      ⇒ kompletny profil
 8. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia

 9. mgr Katarzyna Stołpiec      ⇒ kompletny profil
 10. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 11. mgr Marcelina Szymczyk      ⇒ kompletny profil
 12. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia

 13. Ks. mgr lic. kan. Łukasz Walaszek      ⇒ kompletny profil
 14. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 15. mgr Victoria Ziewiec      ⇒ kompletny profil
 16. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia
Materiały dodatkowe
Doktoranci Katedry


mgr lic. kan. Michał Jeżewski

brak opisu

mgr lic. kan. Sylwia Kempys

Temat: Wartość ludzkiego życia w świetle twórczości Wandy Półtawskiej

Wiele współczesnych problemów i nadużyć moralnych wypływa z braku szacunku wobec wartości życia i kwestionowania godności osoby. Obrończynią tychże wartości jest w ostatnich latach Wanda Półtawska – doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii i członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. W swojej wieloletniej pracy medycznej, duszpasterskiej i naukowej starała się podkreślać wartość i świętość ludzkiego życia i ciała. Planowane badania naukowe będą miały na celu analizę i syntezę twórczości Wandy Półtawskiej pod kątem tych fundamentalnych prawd dotyczących wartości życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zostanie również podjęta próba skonfrontowania tych treści, z postawami i aktami zwracającymi się przeciwko ludzkiemu życiu.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚ


mgr Przemysław Paszek

brak opisu

mgr Tomasz Piec

brak opisu

mgr lic. kan. Anna Rzędkowska

Temat: Naprotechnologia w ujęciu teologicznomoralnym

Od niedawna w Polsce słyszy się o naprotechnologii (Natural Procreative Technology), jako nowej nauce w zakresie prokreacji. Nauka ta jest skoncentrowana na wysoko specjalistycznej diagnostyce oraz na skuteczności leczenia. Przedmiotem badań w rozprawie będzie naprotechnologia w kontekście jej porównania z procedurami in vitro. Rozważania w rozprawie będą prowadzone na czterech płaszczyznach: medycznej, psychologicznej, społecznej i teologicznomoralnej, ponieważ trzeba uwzględnić specyfikę danego problemu. Celem niniejszej rozprawy będzie odpowiedź na pytanie: jaka jest ocena moralna naprotechnologii?

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż


mgr Katarzyna Stołpiec

brak opisu

mgr lic. kan. Ewa Szwarczyńska

Temat: Genderyzm jako wyzwanie moralne wobec rodziny w świetle personalizmu chrześcijańskiego

Celem rozprawy doktorskiej będzie ukazanie wyzwań moralnych jakie stawia przed rodziną genderyzm oraz próba odpowiedzi na te wyzwania w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Genderowa perspektywa postrzegania rodziny jest typowa dla ponowoczesnej wizji rzeczywistości, dlatego zostanie ona zanalizowana w tymże kontekście. W planowanej rozprawie zamierza się przeprowadzić konstruktywną krytykę założeń antropologicznych ideologii gender. Ukazane zostaną faktyczne problemy, które stanowiły punkt wyjścia dla genderyzmu, jak i działania oraz założenia niosące negatywne konsekwencje dla współczesnej rodziny, a więc dla całego społeczeństwa. W pracy doktorskiej zamierza się odpowiedzieć na rzeczywiste problemy rodziny, które są dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu (takie jak kwestia wychodzenia kobiet na rynek pracy i wynikające z tego trudności w pełnieniu ról rodzinnych i zawodowych). Próbą rozwiązania – wynikających z przemian rzeczywistości społecznej – problemów życia rodzinnego może być koncepcja partnerskich relacji członków rodziny. Dlatego w celu odpowiedzi na niektóre problemy dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu, autorka zamierza poddać analizie także kwestię partnerstwa w życiu małżeńsko-rodzinnym z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego i odpowiedzieć, czy wpisuje się ono w chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚ


mgr Marcelina Szymczyk

brak opisu

ks. mgr lic. kan. Łukasz Walaszek

brak opisu

mgr Victoria Ziewiec

brak opisu