Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. B. Biela: piątek 14.09. od 11.30 do 13.00

ks. L. Szewczyk: W terminie 18.04-31.07. kontakt drogą mailową

ks. J. Szymik: 14.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00

ks. S. Zieliński: w sesji letniej: 13.09. – godz. 13.00-14.30

ks. P. Sawa: środa, 5.09, godz. 12:30-14:00 i środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

Pracownicy Katedry


 1. Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 3. Ks. dr Grzegorz Ciuła      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Studiów Stacjonarnych

 5. Ks. dr Wojciech Surmiak      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 5.10.2009)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału; pełnomocnik Dziekana ds.. Jakości kształcenia; przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds.. Jakości Kształcenia; sekretarz ankietyzacji; zastępca redaktora naczelnego Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: przedstawiciel pozostałych nauczycieli WTL do SENATU UŚ; członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 7. dr Ewa Szwarczyńska      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (asystentka doktorantka, na WTL UŚ od 1.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

 9. Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. organizacji i rozwoju - przewodniczący;;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Komisja ds. organizacji i rozwojuStudenci studiów III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym, prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry


 1. mgr lic. kan. Michał Jeżewski      ⇒ kompletny profil
 2. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 3. mgr lic. kan. Sylwia Kempys      ⇒ kompletny profil
 4. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 5. mgr Przemysław Paszek      ⇒ kompletny profil
 6. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 7. mgr Tomasz Piec      ⇒ kompletny profil
 8. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia

 9. mgr Katarzyna Stołpiec      ⇒ kompletny profil
 10. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 11. mgr Marcelina Szymczyk      ⇒ kompletny profil
 12. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia

 13. Ks. mgr lic. kan. Łukasz Walaszek      ⇒ kompletny profil
 14. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 15. mgr Victoria Ziewiec      ⇒ kompletny profil
 16. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  ⇒ prowadzone zajęcia
Materiały dodatkowe
Doktoranci Katedry


mgr lic. kan. Michał Jeżewski

brak opisu

mgr lic. kan. Sylwia Kempys

Temat: Wartość ludzkiego życia w świetle twórczości Wandy Półtawskiej

Wiele współczesnych problemów i nadużyć moralnych wypływa z braku szacunku wobec wartości życia i kwestionowania godności osoby. Obrończynią tychże wartości jest w ostatnich latach Wanda Półtawska – doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii i członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. W swojej wieloletniej pracy medycznej, duszpasterskiej i naukowej starała się podkreślać wartość i świętość ludzkiego życia i ciała. Planowane badania naukowe będą miały na celu analizę i syntezę twórczości Wandy Półtawskiej pod kątem tych fundamentalnych prawd dotyczących wartości życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zostanie również podjęta próba skonfrontowania tych treści, z postawami i aktami zwracającymi się przeciwko ludzkiemu życiu.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚ


mgr Przemysław Paszek

brak opisu

mgr Tomasz Piec

brak opisu

mgr lic. kan. Anna Rzędkowska

Temat: Naprotechnologia w ujęciu teologicznomoralnym

Od niedawna w Polsce słyszy się o naprotechnologii (Natural Procreative Technology), jako nowej nauce w zakresie prokreacji. Nauka ta jest skoncentrowana na wysoko specjalistycznej diagnostyce oraz na skuteczności leczenia. Przedmiotem badań w rozprawie będzie naprotechnologia w kontekście jej porównania z procedurami in vitro. Rozważania w rozprawie będą prowadzone na czterech płaszczyznach: medycznej, psychologicznej, społecznej i teologicznomoralnej, ponieważ trzeba uwzględnić specyfikę danego problemu. Celem niniejszej rozprawy będzie odpowiedź na pytanie: jaka jest ocena moralna naprotechnologii?

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż


mgr Katarzyna Stołpiec

brak opisu

dr Ewa Szwarczyńska

Temat: Genderyzm jako wyzwanie moralne wobec rodziny w świetle personalizmu chrześcijańskiego

Celem rozprawy doktorskiej będzie ukazanie wyzwań moralnych jakie stawia przed rodziną genderyzm oraz próba odpowiedzi na te wyzwania w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Genderowa perspektywa postrzegania rodziny jest typowa dla ponowoczesnej wizji rzeczywistości, dlatego zostanie ona zanalizowana w tymże kontekście. W planowanej rozprawie zamierza się przeprowadzić konstruktywną krytykę założeń antropologicznych ideologii gender. Ukazane zostaną faktyczne problemy, które stanowiły punkt wyjścia dla genderyzmu, jak i działania oraz założenia niosące negatywne konsekwencje dla współczesnej rodziny, a więc dla całego społeczeństwa. W pracy doktorskiej zamierza się odpowiedzieć na rzeczywiste problemy rodziny, które są dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu (takie jak kwestia wychodzenia kobiet na rynek pracy i wynikające z tego trudności w pełnieniu ról rodzinnych i zawodowych). Próbą rozwiązania – wynikających z przemian rzeczywistości społecznej – problemów życia rodzinnego może być koncepcja partnerskich relacji członków rodziny. Dlatego w celu odpowiedzi na niektóre problemy dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu, autorka zamierza poddać analizie także kwestię partnerstwa w życiu małżeńsko-rodzinnym z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego i odpowiedzieć, czy wpisuje się ono w chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚ


mgr Marcelina Szymczyk

brak opisu

ks. mgr lic. kan. Łukasz Walaszek

brak opisu

mgr Victoria Ziewiec

brak opisu