Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

E. Szwarczyńska: Z dn. 29.03. przeniesione na 25.03.(godz. 10.00-11.30)

ks. W. Kamczyk: 25.03. - odwołane

A. Maliszewska: z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 11.04 (NoR; II/I) odbędą się 23.05

A. Maliszewska: Ćwiczenia z modułu „Kościół Chrystusowy” (rok IV) z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

M. Czarnuch-Sodzawiczny: od 21.02 do odwołania - zajęcia odbywają się według harmonogramu, prowadzone przez ks. prof. A. Malinę

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE

w najnowszym zeszycie [51,1 (2018)]:


Baran, G.M.

Współuczestnictwo świątyni jerozolimskiej w skutkach gniewu Bożego wobec Izraela (2 Mch 5,17-20) w świetle deuteronomistycznego kerygmatu

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 5-26

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W nakreślonej historii losów świątyni jerozolimskiej w czasach machabejskich wyraźnie można dostrzec rys kerygmatu deuteronomistycznego. Z wybraństwem narodu izraelskiego bardzo mocno splatało się wybraństwo świątyni. Jej los zależał wprost od losu narodu wybranego. Istotą pomyślności zarówno Izraela, jak i świątyni była wierność Prawu narodu wybranego. Odstępstwo od Prawa wywoływało gniew Boga, który w konsekwencji zsyłał karę na swój lud. W tej karze bezpośrednio uczestniczyła świątynia. Nawrócenie narodu wybranego stawało się natomiast podstawą okazywania mu miłosierdzia przez Boga (przemiana gniewu Bożego w miłosierdzie) i cieszenia się błogosławieństwem Bożym jako owocem wierności Prawu. Wyrazem miłosierdzia Boga była także możliwość odbudowania czy też oczyszczenia świątyni, aby w niej Bóg mógł zamieszkiwać pośród swego narodu i aby w tym wybranym miejscu na powrót Izrael mógł się modlić i sprawować prawowity kult w celu otrzymywania Bożego błogosławieństwa i zmiłowania.Participation of the Jerusalem Temple in the Effects of Godʼs Anger towards Israel (2 Macc. 5:17-20) in the Light of the Deuteronomistic Kerygma
When analysing the history of the Jerusalem Temple during the Maccabean period, as presented in the Second Book of Maccabees, one can clearly see features of the deuteronomistic kerygma. The chosenness of the nation of Israel was closely linked with the choseness of the temple. Its prosperity depended directly on the prosperity of the chosen people. Both Israel’s and the temple’s well-being were essentially based upon fidelity of the chosen people to the Law. Deviation from the Law evoked the anger of God who consequently sent punishment to his people. The temple was directly involved in this punishment. However, the conversion of the chosen people became the basis for God’s mercy (transforming God’s anger into divine mercy) and the blessing of God as the fruit of fidelity to the Law. Another expression of God’s mercy constituted the possibility of rebuilding or purifying the temple so that God would be able to dwell in the midst of his people, and that in this chosen place Israel could pray and exercise the righteous worship in order to receive God’s blessing and mercy.Jędrzejczak, A.

Chrystologiczny charakter summarium z Ewangelii Markowej (1,32-34)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 27-41

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W prezentowanym artykule nakreślam linię chrystologiczną Ewangelii wg św. Marka, jaką ewangelista zawarł w krótkim summarium z pobytu Jezusa w Kafarnaum. Bogactwo motywów, jakie napotyka czytelnik już w pierwszym rozdziale dzieła Markowego, kieruje uwagę na wersety 32-34, będące niejako streszczającym opisem pobytu Jezusa w Kafarnaum, a zarazem mogą posłużyć jako wstęp i podsumowanie do całej Ewangelii wg św. Marka. Streszczenie to wypada uznać za istotne, a skłaniają ku temu dwie przesłanki: teologiczna wizja Jezusa jako lekarza oraz jako Syna Bożego. Idea samouniżenia się Boga widoczna jest w działaniach podejmowanych przez Chrystusa na rzecz człowieka.Christological Character of the Summary from the Gospel of Mark (1,32-34)
In the presented article I attempt to draw the Christological line of the Gospel of Mark, which the Evangelist included in the short summary of Jesus’ visit in Capernaum. The richness of the themes, which the reader can find in the first chapter of the Gospel of Mark, directs the attention on verses 32-34, which may be called a summary of the visit of Jesus in Capernaum, and at the same time they may serve as an introduction and conclusion of the whole Gospel of Mark. This summary should be regarded as meaningful for two reasons: the theological vision of Jesus as a physician and as the Son of God. The idea of God’s self-humbling is evident in the actions taken by Christ for human being.Kamczyk, W.

Juda i Tamar (Rdz 38,6-26) w alegorycznej egzegezie św. Zenona z Werony

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 42-63

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W swojej kaznodziejskiej działalności św. Zenon z Werony, jak wielu współczesnych mu duszpasterzy, wielokrotnie wykorzystywał fragmenty biblijne w celu pouczenia wiernych i przekazania najistotniejszych prawd wiary. W kontekst przygotowań katechumenów do chrztu wpisał także starotestamentalną historię o Judzie i Tamar. Artykuł stanowi próbę analizy egzegezy biblijnego fragmentu, dokonanej na użytek duszpasterski przez biskupa Werony. Wskazuje, w jaki sposób alegoryczne odczytanie tekstu pomogło kaznodziei zaprezentować najważniejsze zagrożenia religijności katechumenów oraz konieczność nawrócenia i przyjęcia sakramentów wiary. Prezentuje wreszcie wizję Kościoła – nowego ludu Bożego, który duszpasterz odkrył w biblijnej postaci Tamar.Judah and Tamar (Gen. 38, 6-26) in the Allegorical Exegesis of Saint Zeno of Verona
In the preaching activity, Saint Zeno of Verona, like many pastors of his time, repeatedly used biblical passages in order to instruct the faithful and to convey the most essential truths of the faith. In the context of catechumens’ preparation for baptism he also included the Old Testament story about Judah and Tamar. The article is an attempt to analyse the exegesis of the biblical passage made for a pastoral usage by the Bishop of Verona. He indicates how the allegorical reading of the text helped the preacher to present the most important threats to the religiousness of the catechumens and the need to convert and to receive the sacraments of faith. Finally, Saint Zeno presents the vision of the Church – the new People of God, that he discovered in the biblical character of Tamar.Uciecha, A.

Kult relikwii św. Szczepana i nawracanie Żydów na podstawie Epistula Severi

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 64-75

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Przedmiotem opracowania jest Epistula Severi. Dokument ten zawiera relację z wydarzeń, jakie miały miejsce na jednej z wysp balearskich na przełomie 417 i 418 roku. Biskup Minorki Severus opisał okoliczności sytuacji, która rozegrała się w mieście Magonia (Mahon) w związku ze sprowadzeniem relikwii świętego Szczepana. Raport incydentów jest bardzo szczegółowy chronograficznie i topograficznie. Konflikt zakończył się spaleniem synagogi i nawróceniem 540 Żydów. Celem artykułu jest próba charakterystyki narracji zawartej w liście Severusa i zbadanie ewentualnych zależności między propagowaniem kultu męczennika a wydarzeniami, które miały miejsce na Balearach na początku V wieku. W 415 roku cudownie odnalezione relikwie pierwszego męczennika zostały przeniesione do jerozolimskiej katedry Świętego Syjonu i rozpoczęły swoje pielgrzymowanie w Kościele Afryki Północnej i całym Imperium Romanum. W relacji Sewera dominuje apologetyka antyjudaistyczna. Autor zna rozpowszechnianą w chrześcijaństwie IV i V wieku hagiograficzną narrację świętych męczenników machabejskich, ale jej obecność jest śladowa. W konstrukcji narracji Epistula Severi widoczny jest wyraźny wpływ metod stosowanych w księgach biblijnych. Użycie literackich figur polaryzacji i paralelizmów przeciwstawnych pozwala łatwiej dotrzeć do odbiorcy i skuteczniej wpłynąć na jego decyzje.The Cult of the Relics of Saint Stephen and Conversion of the Jews on the basis of Epistula Severi
The article deals with the This document is a relation about events that took place on the Balearic Islands at the turn of the years 417 and 418 AD . Severus, the bishop of Menorca, described the conflict around the arrival of the relics of the St. Stephan into the town of Magonia (Mahon). The relics of the first martyr were found in a miraculous way in 415 AD , moved to the Church of the Holy Sion in Jerusalem, and then started their way through the churches of the North Africa and the whole Empire, with Magonia among others – where in the result of the riots, the Jewish synagogue was burnt down, and 540 Jews were converted. The report is replete with chronological and topographical details. The aim of the article is to analyse the principles of the theological mechanisms behind the relation between Judaism and Christianity at the beginning of the 5th century AD . In the argumentation of Severus, anti-Jewish rhetoric is predominant. The author is aware of the widespread hagiographic tradition of the Maccabean Martyrs, but his use of it is very limited. In the narration the influence of the sapiential books is evident. The rhetorical figures of polarisation and antagonistic parallelisms help to catch the audience and effectively influence its choices.Słomka, J.

Metafora w teologii. Kilka uwag na marginesie traktatu J. Derridy Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 76-88

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Derrida w swoim eseju udowadnia, że filozofia, choć dąży do uściślenia myśli i jej usystematyzowania, a więc w tekstach filozoficznych preferowane są możliwie precyzyjne pojęcia abstrakcyjne, nie jest w stanie, i to z powodów zasadniczych, całkiem uciec od metafory. Prowadząc swój dowód, Derrida analizuje Arystotelesową definicję metafory oraz wynikające z niej konsekwencje językowe i intelektualne. Pokazuje, że nie można traktować metafory jako wtórnej wobec pojęcia. Te rozważania mogą być przydatne dla teologa. Próby usystematyzowania metafor są pomocne w lepszym rozumieniu metafor biblijnych oraz w staranniejszym dobieraniu metafor w trakcie pisania tekstów teologicznych. Szczególnie interesujące są krytyczne uwagi o pojęciach matematycznych i dziełach techniki jako punkcie wyjścia do tworzenia metafor. Analizy Derridy pokazujące metaforę jako „samo wyłonienie się języka” są istotną inspiracją do namysłu nad wzajemną relacją pojęć abstrakcyjnych i metafor w tekście teologicznym.Metaphor in Theology. Some Remarks on the Margin of the Treatise of J. Derrida White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy
Derrida, in his essay, proves that philosophy, although it seeks to clarify and systematize thought, and so in philosophical texts the most precise abstract concepts are preferred, is not able, because of fundamental reasons, to escape completely from a metaphor. In his proof, Derrida analyses Aristotle's definition of metaphor and the resulting linguistic and intellectual consequences. He shows that metaphor cannot be treated as secondary to the concept. These considerations may be useful to a theologian. The attempts to systematize metaphors are useful for better understanding of the biblical metaphors and more careful selection of metaphors in the course of writing theological texts. Particularly interesting are the critical remarks about the mathematical concepts and technical works as a starting point for creating metaphors. Derrida's analysis showing a metaphor as "the mere emergence of language" is an important inspiration for reflection on the mutual relationship of an abstract concepts and metaphors in the theological text.Domeradzki, M.

Założenia teologii dialogu Michaela Barnesa SJ

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 89-99

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Michael Barnes jest brytyjskim jezuitą, należącym do grona teologów zajmujących się współczesną teologią religii. Jego teologia dialogu stanowi próbę refleksji nad chrześcijańskim rozumieniem powszechnie doświadczanego dziś pluralizmu religijnego. Sytuując się w nurcie inkluzywistycznym, odcina się on od poglądów Johna Hicka i innych teologów opcji pluralistycznej. Barnes przejmuje od Karla Rahnera koncepcję „anonimowych chrześcijan” i rozwija ją przy pomocy filozofii dialogu Emmanuela Levinasa. Jej założenia służą jezuicie do interpretowania dokumentów Soboru Watykańskiego II , a także wskazują na etyczny wymiar dialogu międzyreligijnego. Dla Michaela Barnesa dialog z wyznawcami innych religii jest warunkiem odkrywania własnej tożsamości i rozpoznawania Bożego działania w świecie.The Assumptions of Michael Barnes’ Theology of Dialogue
Michael Barnes is a British Jesuit and one of the theologians focused on the contemporary theology of religion. His theology of dialogue is an attempt to reflect upon a Christian understanding of the religious pluralism commonly experienced today. As an inclusivist, he distances himself from the views of John Hick and other pluralist theologians. Drawing upon Karl Rahner’s concept of “anonymous Christians”, Barnes develops it further using Emmanuel Levinas’ philosophy of dialogue. The Jesuit uses its assumptions in order to interpret the documents of the Second Vatican Council and to point out the ethical aspect of interreligious dialogue. For Michael Barnes, a dialogue with the representatives of other religions is a condition for discovering one’s own identity and for recognizing divine activity in the world.Sawa, P.

Spór o pentekostalizację Kościoła

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 100-119

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Coraz częściej mówi się o pentekostalizacji chrześcijaństwa. Wyraża się ona w rozwoju zborów i Kościołów neopentekostalnych jak i w oddziaływaniu tych wspólnot na tradycyjne Kościoły, także katolicki. Na temat wartości tego zjawiska trwa dyskusja. Zwolennicy zarzutu o pentekostalizację widzą w niej źródło zgubnych dla Kościoła tendencji oraz drogę do zacierania różnic pomiędzy denominacjami. Przeciwnicy, nie negując gdzieniegdzie zaistniałych nadużyć, widzą wymianę duchowych darów. Niniejszy artykuł włącza się w powyższą dyskusję, szczególnie akcentując głos polskich teologów. Autor wyraża przekonanie, że otwartość na nowe wymiary duchowości i pobożności, jak również formy istnienia czy organizacji Kościoła nie oznacza sprzeciwu wobec Tradycji. Idea ciągłości tożsamości katolickiej zawiera bowiem zachowanie całego dziedzictwa wiary, przy jednoczesnym odważnym odnajdywaniu się w tym, co nowe, bardziej odpowiednie dla współczesnego człowieka. Taka nowość wpisuje się w samo jądro Ewangelii, a dla samego Kościoła stanowi możliwość rozwoju. Potrzebny jest tylko solidny fundament doktrynalny, troska o świętość oraz zdrowy rozsądek.The Dispute about the Pentecostalisation of the Church
Nowadays, more and more is said about so called pentecostalisation of Christianity. It may be observed in the development of neopentecostal congregations and Churches and also in the influence of those communities on traditional Churches, including the Catholic Church. The value of this phenomenon is still discussed. Supporters of the accusation of pentecostalisation see it as a root of destructive tendencies for the Church and a way of blurring the differences between denominations. Opponents of the accusation see the pentecostalisation as an exchange of the spiritual gifts, although they do not negate the mistakes made in some communities. The article joins in this discussion, focusing especially on the opinions of Polish theologians. The author is convinced that openness to new aspects of spirituality and religiousness, as well as forms of existence or organization of the Church does not stand in the opposition to the Tradition. Since the idea of continuity of the Catholic identity includes preservation of the whole heritage of faith parallel to courageous finding oneself in what is new and more suitable for the contemporary people. This novelty is the crux of the Gospel and a chance for development of the Church. What we need is only a proper doctrinal foundation, the concern for holiness and the common sense.Bachanek, G.

Znaczenie prawa naturalnego we współczesnym świecie według J. Ratzingera/Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 120-130

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

J. Ratzinger/Benedykt XVI wskazuje na znaczenie prawa naturalnego jako podstawy polityki troszczącej się o sprawiedliwość. Prawo to chroni przed samowolą władzy, niesprawiedliwością większości, totalitaryzmem państwa. Poszanowanie prawa naturalnego stanowi konieczny warunek pokoju. Przekonanie o istnieniu prawa, które może być poznane przez wszystkich ludzi, umożliwia autentyczny dialog osób różnych kultur i religii. W obliczu współczesnej globalizacji i ruchów migracyjnych dialog ten nabiera szczególnego znaczenia.
Prawo naturalne umożliwia rozpoznanie i obronę praw człowieka oraz uznanie godności ludzkiej osoby. Staje się ono szczególnie istotne dzisiaj, w obliczu tzw. dyktatury relatywizmu. Odzyskanie świadomości moralnego charakteru bytu ma istotne znaczenie dla przetrwania ludzkości. Koncepcja prawa naturalnego to jedno z największych osiągnięć europejskiej kultury i stanowi o jej wielkości.The Meaning of the Natural Law in the Contemporary World According to J. Ratzinger/Benedict XVI
J. Ratzinger/Benedict XVI indicates the meaning of the natural law as the basis of justice-sensitive politics. That law protects us against the lawlessness of the rulers, the injustice of the majority, the totalitarianism of the state. The respect for the natural law is a necessary condition of peace. The conviction about the existence of the law which could be recognized by all the people enables authentic dialogue of persons from various cultures and religions. In the face of contemporary globalization and migration movements, that dialogue becomes particularly important.
The natural law makes it possible to recognize and to defend human rights and to acknowledge human dignity. It is particularly important today, in view of the so-called dictatorship of relativism. Regaining the awareness of the moral nature of existence is vitally important for the survival of the humanity. The concept of the natural law constitutes one of the greatest achievements of the European culture and determines its greatness.Kluz, M.

Jezus ucieleśnieniem miłości doskonałej w świetle Deus caritas est Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 131-145

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Temat miłości chrześcijańskiej, z racji swojego fundamentalnego znaczenia, od wieków był obecny w refleksji teologicznej Kościoła katolickiego. Nie oznacza to jednak, że w dzisiejszych czasach temat ten w jakikolwiek sposób się zdezaktualizował. Wręcz przeciwnie, orędzie o Bogu, który jest Miłością, oraz o odpowiedzi człowieka na Bożą miłość, musi być przekazywane ludziom także dzisiaj. Centrum Bożego planu miłości stanowi Osoba Chrystusa: w Nim miłość stała się widzialna i namacalna. Jest to perspektywa, w której usytuowana jest encyklika Benedykta XVI Deus caritas est. Dlatego idąc śladami tej encykliki, poświęconej tematowi miłości, za punkt wyjścia należy przyjąć pierwsze źródło miłości, którym jest Jezus Chrystus. On – jako ucieleśnienie miłości doskonałej – stanowi kryterium, według którego może być rozpoznawana prawdziwa miłość chrześcijańska.Jesus as Perfect Love Incarnate in the Light of Deus Caritas Est of Benedict XVI
The topic of Christian love with its fundamental meaning has been present in theological reflection of the Catholic Church for ages. It does not mean that this topic has been outdated. Quite the opposite, the message about God who is Love and the human answer to the love of God, still should be conveyed to people. The centre of God’s plan of love is in Christ. Love has been visible and tangible in Him. In this perspective the encyclical of Benedict XVI Deus Caritas Est is situated. Following this encyclical on the topic of love, as a starting point, we should accept the first source of love which is Jesus Christ. He, as an embodiment of perfect love, constitutes the criterion for recognizing the true Christian love.Paszek, P.

Ezoteryczna moralność a etyka katolicka

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 146-156

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Teoria ezoterycznej moralności, powstała na gruncie etyki utylitarystycznej, stanowi próbę realizacji postulatu głoszącego, że etyka powinna mieć przede wszystkim zastosowanie praktyczne. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy teoria ta może stać się wspólnym stanowiskiem etycznym dwóch odległych od siebie spojrzeń na moralność – utylitarystycznego i personalistycznego, a także czy właściwe są próby uzasadnienia ezoterycznej moralności argumentami, które bliższe są etyce katolickiej. W artykule podjęto polemikę z przykładami takiego pozornego konsensusu, a także wskazano, jakie jest stanowisko etyki katolickiej wobec ezoterycznej moralności.Esoteric Morality versus Catholic Ethics
The theory of esoteric morality developed on the basis of utilitarian ethics tries to realize a postulate that ethics should have, above all, practical application. The aim of the article is an attempt to answer the question whether this theory may become a common ethical position of two distant views on morality - utilitarianism and personalism, and whether the attempts to justify esoteric morality with arguments that are closer to the Catholic ethics are correct. The article engages in a polemic with examples of such apparent consensus, and also indicates the position of the Catholic ethics towards the esoteric morality.Derdziuk, A.

Droga zawierzenia Jacka Krawczyka (1966–1991)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 157-170

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Jacek Krawczyk (1966–1991), studiujący teologię dla świeckich na KUL , osiągnął doskonałość w życiu wiarą, nadzieją i miłością, całym sercem angażując się w służę Bogu i człowiekowi. Otrzymał staranne wychowanie religijne w domu rodzinnym i przez pogłębione życie modlitwy odnalazł drogę swojego świeckiego powołania do świętości, które zostało potwierdzone przez jego heroiczną miłość w służbie chorym i ubogim. Dojrzałość wiary i głębia zaufania wobec Boga wyraziła się przez mężne znoszenie śmiertelnej choroby, w której karmiony sakramentami Kościoła, do końca okazał wierność Chrystusowi. Jacek jest wzorem młodego, nowoczesnego człowieka, który zachowując wrażliwość na piękno i dobro oraz krótko ciesząc się życiem w małżeństwie, konsekwentnie dojrzewał do wieczności.The Way of Entrusting of Jacek Krawczyk (1966–1991)
Jacek Krawczyk (1966-1991), studying theology for the laity at the Catholic University of Lublin, achieved perfection in his life of faith, hope and love, with all his heart being engaged in service to God and human being. He received careful religious education in his family home and through his deepened life of prayer, he found the way of his lay call to holiness, which was confirmed by his heroic love in the service of the sick and the poor. His maturity of faith and depth of trust in God have been expressed throughout the valiant endurance of a fatal illness during which, nourished by the sacraments of the Church, he remained faithful to Christ. Jacek is a model of a young, modern man who, while being sensitive to beauty and good, and having enjoyed a short life in a marriage, has consistently grown in maturity to eternity.Glugla, P.

Biogramy misjonarzy Ślązaków, pracujących w Tarnowie w latach 1904–1989

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 171-191


Wuwer, A.

Dorobek Piekarskich Sympozjów Naukowych w monografiach konferencyjnych (1992–2016)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) s. 192-209


 


półrocznik naukowy 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
ukazuje się od 1968 roku (wydawca: Księgarnia św. Jacka).

 

Rada Naukowa
o. prof. dr Edmund Kowalski (Accademia Alfonsiana, Rzym), ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn), ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (Universität Innsbruck), ks. prof. zw. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW, Warszawa), prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ, Katowice)


Komitet Redakcyjny
Redaktor naczelny:
ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ, Katowice)
Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ, Katowice)
Sekretarz Redakcji: ks. dr Damian Bednarski (UŚ, Katowice)
Bazy danych: dr Monika Czarnuch (UŚ, Katowice), mgr Anna Wieluniecka (UŚ, Katowice)
Redaktor językowy (j. polski): mgr Mariusz Solecki
Redaktor językowy (j. angielski): mgr M. Chiara Anna Burzyńska SSND (UŚ, Katowice)
 

 

Profil

Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przy tym przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do historii Śląska (nie tylko Kościoła na Śląsku) i losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska.
Obszar teologii ujmowany jest tu szeroko. Obejmuje on zarówno zwykły kanon dziedzin teologicznych, jak i wszelkie zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, także naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.

 

Z historii czasopisma

Pierwszy numer Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych ukazał się w 1968 roku jako rocznik katowickiego środowiska teologicznego. W 1998 r. czasopismo stało się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a po utworzeniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim – organem naukowym tegoż Wydziału. W 2002 roku rocznik został przekształcony w półrocznik.

Redaktorami naczelnymi byli: ks. Remigiusz Sobański (1968–1975), ks. Romuald Rak (1976–1980), ks. Wincenty Myszor (1981–1995), ks. Stefan Cichy (1996–1999), ks. Jerzy Myszor (2000–2010).

Wydawcą ŚSHT jest nieprzerwanie Księgarnia Świętego Jacka (www.ksj.pl).KODEKS POSTĘPOWANIA

Niniejszy Kodeks opracowany został na podstawie wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE) zawartych w Code of Conduct for Journal Editors. COPE oczekuje od wszystkich swoich członków postępowania zgodnego z zasadami Code of Conduct for Journal Editors i wyraża dezaprobatę wobec tych, którzy ich nie przestrzegają (zob. https://publicationethics.org/).

1. Ogólne obowiązki i odpowiedzialność Redakcji Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

1.1. Redakcja przyjmuje na siebie odpowiedzialność za teksty publikowane na łamach czasopisma. Oznacza to, że Redakcja:

1.1.1. dąży do spotkania oczekiwań czytelników i autorów;

1.1.2. dąży do stałego doskonalenia czasopisma;

1.1.3. ma wdrożone procedury zapewniające jakość materiału przeznaczonego do publikacji;

1.1.4. szanuje wolność wyrażania myśli;

1.1.5. zapewnia integralność zapisu akademickiego;

1.1.6. wyklucza pójście na kompromis wobec potrzeb biznesowych kosztem odejścia od standardów intelektualnych i etycznych;

1.1.7. ma wolę – kiedy to konieczne – publikowania poprawek, wyjaśnień, wycofywania się z poglądów, czy przeprosin.

2. Relacja redakcji z czytelnikami

2.1. Redakcja dba o to, aby czytelnicy byli informowani o tym, kto finansował badania lub pracę naukową autorów tekstów (między innymi podając ich afiliację instytucjonalną) oraz czy fundatorzy badań mieli jakąkolwiek rolę w ich przeprowadzeniu i późniejszej publikacji ich wyników.

3. Relacja z autorami

3.1. Decyzje redakcji odnośnie do przyjęcia lub odrzucenia tekstów opierają się na merytorycznej ważności publikacji, ich oryginalności i metodologicznej klarowności i poprawności oraz ich zgodności z profilem czasopisma i znaczeniem dla rozwoju reprezentowanych w czasopiśmie dyscyplin naukowych.

3.2. Redakcja nie podejmuje decyzji o odrzuceniu nadesłanego tekstu aż do momentu stwierdzenia istotnych problemów z nim związanych.

3.3. Nowy zespół redakcyjny nie zmienia decyzji o dopuszczeniu do publikacji tekstu, który został zaaprobowany przez poprzedni zespół, chyba że zostały stwierdzone nowe istotne problemy.

3.4. Opis procedury recenzyjnej jest opublikowany na stronie internetowej czasopisma. Redakcja może odstąpić od przyjętych reguł jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3.5. Redakcja dopuszcza możliwość odwoływania się autorów tekstów od ich decyzji.

3.6. Redakcja ma opracowane szczegółowe wskazówki dla autorów, którzy chcą publikować na łamach ich czasopisma. Wskazówki te są regularnie aktualizowane i są zgodne z niniejszym kodeksem.

3.7. Redakcja ma opracowane wskazówki dotyczące kryteriów współautorstwa tekstów i tego, kto powinien być wymieniony jako osoba wnosząca znaczący wkład w powstanie tekstu i przeprowadzenie badań.

4. Relacje z recenzentami

4.1. Redakcja ma opracowane szczegółowe wskazówki dla recenzentów dotyczące oczekiwań kierowanych w stosunku do ich zadań, zachowując przy tym zasadę poufności dotyczącą dostarczanych im materiałów. Wskazówki te są regularnie aktualizowane i są zgodne z niniejszym kodeksem.

4.2. Redakcja - przed przekazaniem materiałów do recenzji – bada, czy ze strony potencjalnych recenzentów nie pojawiają się jakiekolwiek subiektywne czy obiektywne interesy współzawodnictwa, co do prowadzonych badań.

4.3. Redakcja stosuje zasadę ochrony danych recenzentów.

5. Relacje z nowymi członkami redakcji

5.1. Redakcja zapewnia nowym członkom redakcji wskazówki dotyczące ich zadań szczegółowych oraz zachowuje otwartość całego zespołu na propozycję nowej strategię i rozwoju czasopisma.

6. Relacja z właścicielami i wydawcami czasopisma

6.1. Relacja redakcji z podmiotem nadrzędnym (właścicielem) czasopisma i jego wydawcą opiera się na regule niezależności redakcji.

6.2. Redakcja podejmuje decyzje dotyczące publikacji tekstów, opierając się na ocenie ich jakości naukowej i adekwatności z profilem czasopisma, bez jakiegokolwiek wpływu na tę decyzję ze strony podmiotu nadrzędnego czy wydawcy.

7. Redakcja a proces recenzyjny

7.1. Redakcja dba o to, aby proces recenzyjny czasopisma był sprawiedliwy, pozbawiony stronniczości i z zachowaniem terminowości pracy.

7.2. Redakcja ma opracowany system zapewniający poufność nadsyłanych do nich recenzji.

8. Zapewnianie jakości

8.1. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia najwyższej jakości publikowanych na łamach czasopisma materiałów, uznając przy tym, że działy wewnętrzne czasopisma (artykuły, materiały, recenzje, omówienia, sprawozdania) mogą mieć różne cele i standardy naukowe.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Redakcja zachowuje prawo ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzega także poufności (tajemnicy zawodowej) co do informacji zdobytych w trakcie prowadzenia badań naukowych lub relacji profesjonalnych (np. pomiędzy lekarzem a pacjentem, osobą a kierownikiem duchowym).

9.2. Redakcja wymaga pisemnej zgody na publikację materiałów przez osoby, które mogłyby zostać rozpoznane w wynikach publikowanych badań lub mogłyby zostać zidentyfikowane w publikowanych materiałach (np. w przypadku publikacji fotografii).

9.3. Jest możliwe opublikowanie indywidualnych informacji bez uprzedniej zgody, jeśli istnieją poważne racje interesu publicznego, które przeważają nad racjami indywidualnymi.

10. Propagowanie etyczności badań (np. badań z udziałem ludzi lub zwierząt)

10.1. Redakcja dba o to, aby przed opublikowaniem materiałów upewnić się, czy przedstawiane w publikacjach wyniki badań były prowadzone z zachowaniem znaczących międzynarodowych przepisów związanych z etycznością badań (np. Deklaracja Helsińska – w przypadku badań klinicznych lub wskazania AERA i BERA dla badań edukacyjnych).

10.2. Redakcja wymaga zapewnienia, że wszystkie badania przedstawione w publikacji zostały zaaprobowane przez właściwy organ (np. komitet etyczny, czy zespół recenzyjny). Redakcja uznaje jednak jako zasadę, że taka instytucjonalna akceptacja nie gwarantuje jeszcze etyczności badań.

11. Postępowanie wobec niewłaściwych praktyk

11.1. Redakcja podejmuje obowiązek podjęcia stosownych działań w przypadku zauważania niewłaściwych zachowań lub jeśli zostanie o takich zachowaniach powiadomiona. Ten obowiązek dotyczy zarówno już opublikowanych tekstów, jak i tych, które są dopiero złożone do publikacji.

11.2. Redakcja nie tylko wstrzymuje publikację materiałów, co do których istnieją podejrzenia niewłaściwego postępowania, ale także podejmuje stosowne działania wyjaśniające.

11.3. Redakcja w pierwszej kolejności prosi podejrzanego o niewłaściwe zachowanie o stosowne wyjaśnienie. Jeśli jednak otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, redakcja zwraca się z prośbą do instytucji zatrudniającej autora tekstu z prośbą o przeprowadzenie stosownego dochodzenia.

11.4. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe działania w celu upewnienia się, czy właściwe dochodzenie zostało podjęte i czy jest kontynuowane. Jeżeli tak się nie dzieje, redakcja podejmuje uciążliwy, ale konieczny obowiązek w celu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji.

11.5. Redakcja postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w COPE flowcharts.

12. Zapewnianie integralności badań naukowych

12.1. Redakcja dba o to, aby zauważone błędy, czy też nieadekwatne lub niewłaściwe stwierdzenia, zostały we właściwy i adekwatny sposób skorygowane.

12.2. Co do możliwości wycofywania się ze swoich poglądów redakcja postępuje zgodnie ze wskazówkami COPE.

13. Własność intelektualna

13.1. Redakcja przestrzega prawa odnoszącego się w swym przedmiocie do własności intelektualnej i wspólnie z wydawcą przestrzega praw i umów, które wykluczają wszelkie możliwe sposoby niewłaściwego zagarnięcia własności intelektualnej.

14. Zachęta do podejmowania debaty naukowej

14.1. Redakcja zachęca do podejmowania krytycznego spojrzenia wobec materiałów publikowanych na łamach ich czasopisma.

14.2. Redakcja udziela autorom materiałów, które zostały poddane krytyce, prawa do obrony swoich poglądów i/lub odpowiedzi na stawiane zarzuty.

14.3. Redakcja nie uchyla się od publikacji materiałów omawiających negatywne rezultaty badań.

15. Zażalenia

15.1. W myśl zasady, że zwlekanie z odpowiedzią na zażalenia, jedynie te zażalenia potęguje, redakcja stara się niezwłocznie odpowiadać na kierowane pod jej adresem uwagi krytyczne.

15.2. Redakcja postępuje tutaj zgodnie z COPE flowchart on complaints.

16. Wskazówki komercyjne

16.1. Czasopismo w swojej strategii stosuje system zabezpieczający przed czysto komercyjnymi naciskami co do decyzji wydawniczych (np. dział reklamy powinien działać niezależnie od działu wydawniczego).

16.2. Redakcja deklaruje politykę reklamową i politykę dodatkowych materiałów sponsorowanych (tzw. insertów) zgodną z profilem czasopisma.

16.3. Redakcja, podejmując decyzję o reprincie, zobowiązuje się także do wprowadzenia zauważonych usterek czy błędów.

17. Konflikt interesów

17.1. Redakcja stosuje swój własny system zarządzania w przypadku konfliktu interesów, który dotyczy samego kolegium redakcyjnego, współpracy z wydawcą, autorami tekstów, recenzentami, czy edytorami.

17.2. Redakcja deklaruje brak stronniczości co do przebiegu procesu recenzyjnego.

18. Dodatek

18.1. Redakcja nie podejmuje decyzji wydawniczych w oparciu o źródło pochodzenia tekstu, tzn. nie mają na tę decyzję wpływu takie czynniki jak: narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasa czy wyznawana przez autora religia. Decyzje, co do edycji i publikacji nadsyłanych tekstów, nie są zdeterminowane przez politykę rządu czy też innych podmiotów, ale są tylko i wyłącznie decyzją własną redakcji.Informacje dla Autorów

 

1. Treść artykułu powinna odpowiadać profilowi pisma.


2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków (ze spacjami).


3. Artykuł w języku obcym powinien być zaopatrzony w oświadczenie podpisane przez rodzimego użytkownika języka o weryfikacji filologicznej tekstu.


4. Prosimy o stosowanie się do zasad redakcji tekstu  przyjętych dla publikacji WTL UŚ.


5. Na początku tekstu powinien znaleźć się zapis zawierający imię i nazwisko autora, afiliację autora/tekstu do jednostki naukowej (jeśli jest możliwa i pożądana) oraz tytuł artykułu.


6. Do artykułu należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz jego odpowiednik w języku angielskim. (po uzgodnieniu z Redakcją wersja angielskojęzyczna abstraktu może być przygotowana przez redakcję). Abstrakt winien krótko wyjaśniać problem badawczy przedstawiany w artykule i ewentualnie wskazywać na rezultaty badań. Objętość: ok. 500 – 1000 znaków ze spacjami.


7. Należy również podać słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz tytuł artykułu w języku angielskim.


8. Wszystkie materiały składane do druku powinny być złożone w Redakcji w postaci elektronicznej.

- przygotowany w formacie RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT,
- nie powinien zawierać automatycznego podziału słów ani żadnego dodatkowego formatowania (style, nagłówki, rozstrzelenia tekstu),
- dopuszczalne są kursywa i pogrubienie, dostępne w edytorze tekstu (kursywą zaznaczamy tytuły prac w przypisach) oraz „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

Plik z tekstem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Redakcji (ssht@us.edu.pl) albo dostarczyć na standardowym nośniku danych (pen-drive, CD).


9. W przypadku tekstów zawierających czcionki inne niż łacińskie lub specjalne formatowanie należy przedłożyć również podpisaną wersję drukowaną. Innym równoważnym rozwiązaniem – po akceptacji przez Redakcję – może się okazać dostarczenie przez autora pliku pdf, z zaimplementowanymi wszystkimi pożądanymi elementami.
Tekst w formie maszynopisu powinien być wydrukowany jednostronnie (czcionką Times New Roman, 12 pkt), bez podkreśleń i innych wyróżnień graficznych (np. tytułów wzmiankowanych prac i nazwisk autorów), z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami.


10. Autor po raz pierwszy publikujący na łamach SSHT przesyła notę biograficzną zawierającą: datę i miejsce urodzenia, ukończone studia i uzyskane stopnie naukowe, pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska, wykaz ważniejszych publikacji, a także swój aktualny adres pocztowy i elektroniczny. Należy też zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.


11. Korekta autorska:

a. Etap recenzji:
Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej i zewnętrznej. Szczegóły procedury recenzowania przedstawione są w odrębnej zakładce. W przypadku pozytywnych recenzji, sugerujących jednak korekty, teksty odsyłane są do autorów z prośbą o odpowiednie poprawki.

b. Etap redakcji:
Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy.
Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty.


12. Zapora „ghostwriting”. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony publikacji naukowych przed nadużyciami określanymi jako „ghostwriting” i „guest autorship” (definicje MNiSW brzmią odpowiednio: „Z »ghostwriting« mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z »guest authorship« [»honorary authorship«] mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.”) Redakcja SSHT podejmuje następujące kroki:

a) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania wkładu innych osób w powstanie publikacji, przez podanie danych dotyczących „ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji” (informacja MNiSW);
b) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania źródeł finansowania badań, które pozostają w związku ze zgłaszaną publikacją;
c) oświadcza, że informacje o wykrytych przypadkach nazwanych tu nierzetelnych działań będą przekazywane do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych.


13. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych.


PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW


Do pobrania: formularz recenzji

1. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez jego autora zgody na poddanie go opisanej poniżej procedurze.
2. Redaktor naczelny po konsultacji z redaktorami tematycznymi kwalifikuje do recenzji artykuł zgodny z profilem czasopisma, zaś decyzję o jego publikacji podejmuje na podstawie pisemnych opinii recenzentów.
3. Redaktor naczelny wybiera odpowiednich recenzentów. Przy ich wyborze może korzystać zarówno z pomocy redaktorów tematycznych czasopisma, jak i z pośrednictwa kierowników jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
4. Każdy artykuł recenzuje dwóch ekspertów w zakresie jego problematyki, niezatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim i nieznajdujących się w relacji służbowej bądź osobistej z autorem ocenianego tekstu. Recenzenci – analogicznie niezależni od siebie – są wybierani spośród specjalistów posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego albo równoważne kwalifikacje w przypadku ich zatrudnienia w instytucjach zagranicznych. Dla sporządzenia recenzji artykułu wymagającego u oceniającego szczególnie wąskiej specjalizacji może być wybrany ekspert ze stopniem naukowym doktora.
5. Recenzje sporządzane są nieodpłatnie (na podstawie warunków określonych w odrębnych umowach między Dziekanem Wydziału Teologicznego a kierownikami jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem) lub odpłatnie (na podstawie umowy o dzieło).
6. W procedurze jest zachowana zasady poufności i obustronnej anonimowości zgodnie z wymaganiami tzw. podwójnie ślepej recenzji. Redaktor naczelny udostępnia autorom wyłącznie treść recenzji w części uzasadniającej jego decyzję o publikacji, natomiast całość związanych z procedurą materiałów z danymi personalnymi jest przechowywana w Redakcji czasopisma. Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest raz w roku w wydrukowanym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej.
7. Również niewymienione w powyższych punktach elementy procedury recenzowania są zgodne z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.


- tomów 50/1 i 50/2 (2017)

ks. dr hab. Andrzej Anderwald (UO), ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK), ks. dr Andrzej Demitrów (UO), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. prof. UO dr hab. Konrad Głombik (UO), ks. dr Piotr Górecki (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. prof. dr hab. Jan Kochel (UO), ks. dr hab. Wiesław Kraiński (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. prof. UO Marek Lis (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK), ks. prof. UO dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr Brunon Zgraja (UO)

- tomów 49/1 i 49/2 (2016)

ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK), ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (UO), ks. dr Janusz Chyła (UMK), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. prof. UO dr hab. Konrad Głombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński OFM (UO), ks. prof. UO dr hab. Jerzy Kostorz (UO), ks. prof. UO dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz (UO), ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski (UMK), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. UO dr hab. Piotr Paweł Maniurka (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Wojciech Pikor (UMK), dr Krzysztof Pilarz (UMK), ks. prof. UO dr hab. Rajmund Porada, ks. prof. UO dr hab. Grzegorz Poźniak (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK)

- tomów 48/1 i 48/2 (2015)

ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. prof. UO Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. prof. UO Jan Kochel (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski (UMK), ks. dr hab. prof. UO Marek Lis (UO), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Mróz (UMK), o. dr hab. prof. UMK Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. prof. UO Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. prof. UO Grzegorz Poźniak (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK)

- tomów 47/1 i 47/2 (2014)

dr Magdalena Bieniak-Nowak (UW), dr hab. Beata Bilicka (UMK), ks. dr Wacław Borek (UO), prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap (KUL), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), ks. dr hab. Dariusz Iwański (UMK), ks. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki (PWTW), dr Marcin Kuczok (UŚ), ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak (PWT), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), dr Magdalena Płotka (UKSW), ks. dr Marek Porwolik (UKSW), o. dr Mateusz Przanowski (UKSW), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła (UKSW), ks. dr Roman Tomanek (UKSW), ks. prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (UO), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), dr Urszula Wieczorek (UŚ), ks. prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), dr Michał Wyrostkiewicz (KUL), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK), ks. dr Brunon Zgraja (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

- tomów 46/1 i 46/2 (2013)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Anderwald (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL), ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. dr Piotr Górecki (UO), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJPII), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik (PWT Wrocław), ks. dr Mariusz Szmajdziński (WSD Łowicz), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 45/1 i 45/2 (2012)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Aderwald (UO), ks. dr Jan Cichoń (UO), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr Wiesław Kraiński (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Zygfryd B. Smolka OFM (UO), prof. dr hab. Marian Szarmach (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK),

 

- tomów 44/1 i 44/2 (2011)

ks. dr Wacław Borek (UO), ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL JPII), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr Albert Glaeser (UO), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL JPII), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr hab. Jerzy Kostorz (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr Hubert Łysy (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. UO dr hab. Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Bonawentura Smolka (UO), ks. prof. zw. dr hab. Helmut Sobeczko (UO), ks. dr hab. Marek Uglorz (ChAT), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 43/1 i 43/2 (2010)

ks. dr hab. Andrzej Anderwald (UO), ks. dr Wacław Borek (UO), ks. dr hab. Józef Budniak (prof. UŚ), ks. dr Jan Cichoń (UO), o. dr hab. Andrzej Derdziuk (prof. KUL), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Antoni Kaltbach (UO), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ), ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ), ks. prof. UO dr hab. Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO).
Adres Redakcji:

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: ssht@us.edu.plwyszukaj:


Licencja Creative Commons
Utwory zamieszczone w niniejszej bazie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.


Najnowsze numery w wersji drukowanej można zakupić w sklepie internetowym Księgarni Świętego Jacka.


Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne numery lub korzystając z wyszukiwarki (docelowo opracowane zostaną także opisy za pomocą słów kluczowych i odpowiedni indeks rzeczowy). Dostępny jest także indeks autorów. Uwaga: baza danych nie obejmuje recenzji, sprawozdań etc., a jedynie artykuły. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

 


Czasopismo jest indeksowane w bazach elektronicznych:
CEEOL – baza pełnotekstowa
BazHUM – baza bibliograficzna (bazhum.pl) oraz baza pełnotekstowa (bazhum.muzhp.pl)
PBN – baza bibliograficznaLista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 13798):   Myszor, W., Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 44,1 (2011), s. 207-220.
2   (odsłon: 8372):   Szwajcok, A., Aksjologiczne aspekty wychowania ==>> 35,2 (2002), s. 343-348.
3   (odsłon: 7735):   Myszor, W., Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, P. 70,13-84,14). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 31 (1998), s. 315-329.
4   (odsłon: 6853):   Heszen-Niejodek, I., Jakość życia w badaniach psychologicznych ==>> 29 (1996), s. 251-255.
5   (odsłon: 5456):   Pindel, R., Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego ==>> 36,2 (2003), s. 414-436.
6   (odsłon: 5271):   Panek, M., Koncepcja człowieka w teologii Gabriela Marcela ==>> 33 (2000), s. 191-199.
7   (odsłon: 4905):   Kania, W., Principia Ethica de G. E. Moore y los comienzos de la ética analítica ==>> 39,2 (2006), s. 347-359.
8   (odsłon: 4087):   Maroń, F., Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV w. ==>> 2 (1969), s. 101-167.
9   (odsłon: 3944):   Bombik, M., Filozoficzne pojęcia śmierci ==>> 40,2 (2007), s. 441-449.
10   (odsłon: 3914):   Myszor, W., Apokryf Jana (Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1) ==>> 35,1 (2002), s. 73-89.
11   (odsłon: 3880):   Myszor, J., Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL. Suplement ==>> 41,1 (2008), s. 137-176.
12   (odsłon: 3845):   Janczewski, Z., Dyscyplina postna w Kościele od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku ==>> 32 (1999), s. 171-182.
13   (odsłon: 3617):   Bartoszek, A., Moralne aspekty "jakości życia" w opiece paliatywnej ==>> 35,2 (2002), s. 309-330.
14   (odsłon: 3533):   Kania, W., El significado de lo correcto según W. D. Ross ==>> 38,S (2005), s. 143-156.
15   (odsłon: 3526):   Kiedzik, M., Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginalnych - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy ==>> 41,1 (2008), s. 188-196.
16   (odsłon: 3431):   Krętosz, J., Józefiński proces budowy Kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780-1790) ==>> 29 (1996), s. 40-67.
17   (odsłon: 3365):   Tyszkiewicz, L., Ochrona życia ludzkiego w prawie karnym i naukach penalnych ==>> 29 (1996), s. 240-245.
18   (odsłon: 3302):   Herman, Z., Jakość życia z punktu widzenia medycznego ==>> 29 (1996), s. 227-230.
19   (odsłon: 3271):   Myszor, W., Pierwsza i druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi ==>> 33 (2000), s. 57-76.
20   (odsłon: 3218):   Wójcik, Z.K., Udział księży diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w działalności podziemia antykomunistycznego w latach 1944-1956. Przyczyny - fakty - represje ==>> 36,1 (2003), s. 217-234.
21   (odsłon: 3101):   Reginek, A., Pasja chorałowa w odnowionej liturgii ==>> 14 (1981), s. 261-298.
22   (odsłon: 3052):   Woleński, J., Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność ==>> 29 (1996), s. 176-179.
23   (odsłon: 3001):   Sobański, R., Prawo i moralność ==>> 32 (1999), s. 159-170.
24   (odsłon: 2903):   Bartoszek, A., "Spór o człowieka" a praktyka transplantacji. Na marginesie książki Marii Nowackiej Etyka a transplantacje ==>> 37,1 (2004), s. 116-127.
25   (odsłon: 2860):   Krętosz, J., Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r. ==>> 37,2 (2004), s. 200-216.
26   (odsłon: 2843):   Ślebarska, K., Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia ==>> 38,2 (2005), s. 439-448.
27   (odsłon: 2516):   Janczewski, Z., Prace i uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego ==>> 34 (2001), s. 249-258.
28   (odsłon: 2383):   Małachowska, E., Sekty i związki wyznaniowe działające na terenie katowickiej części Województwa Śląsko-Dąbrowskiego w latach 1945-1950 ==>> 41,1 (2008), s. 96-118.
29   (odsłon: 2331):   Nowak, A.J., Człowiek - istota religijna. Aspekt psychologiczny ==>> 18 (1985), s. 203-208.
30   (odsłon: 2268):   Swoboda, A., Aspekty teologiczne małżeństwa i dziewictwa w pismach św. Augustyna ==>> 37,2 (2004), s. 139-157.
31   (odsłon: 2232):   Nakonieczny, R., Chrystologiczny tytuł ΣοφίΑ Θεου w "Komentarzu do Ewangelii św. Jana" Orygenesa ==>> 30 (1997), s. 232-240.
32   (odsłon: 2210):   Szewczyk, L., Perswazja językowa w wybranych homiliach kapłanów archidiecezji katowickiej ==>> 35,2 (2002), s. 359-376.
33   (odsłon: 2183):   Ignatowski, G., Katechizm rzymski Soboru Trydenckiego a współczesne dokumenty Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu ==>> 38,1 (2005), s. 81-89.
34   (odsłon: 2169):   Uglorz, M., Alberta Schweitzera etyka czci dla życia ==>> 29 (1996), s. 246-250.
35   (odsłon: 2136):   Hudek, W., Z dziejów procesji dnia zadusznego w Polsce ==>> 36,1 (2003), s. 137-156.
36   (odsłon: 2094):   Myszor, W., Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu (Adversus haereses V,30,4-36,3) ==>> 33 (2000), s. 5-24.
37   (odsłon: 2094):   Ślebarska, K., Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec) ==>> 40,1 (2007), s. 131-140.
38   (odsłon: 2092):   Przygoda, W., Teologia cierpienia i choroby ==>> 33 (2000), s. 257-266.
39   (odsłon: 2073):   Drożdż, A., Powinność moralna ==>> 43,2 (2010), s. 302-316.
40   (odsłon: 2056):   Palimąka, A., Zmiany w sytuacji prawnej Żydów na ziemiach zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku (do 1862 r.) ==>> 42,1 (2009), s. 120-136.
41   (odsłon: 1975):   Konieczny, J., Pochodzenie oraz dzieciństwo sługi bożego kard. Augusta Hlonda ==>> 33 (2000), s. 356-365.
42   (odsłon: 1972):   Małecki, Z., The Prophet Jeremiah and the Reforms of King Josiah ==>> 39,1 (2006), s. 25-33.
43   (odsłon: 1945):   Ślebarska, K., Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej ==>> 42,1 (2009), s. 147-156.
44   (odsłon: 1923):   Myszor, J., Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 r. - z perspektywy czasu ==>> 39,1 (2006), s. 172-177.
45   (odsłon: 1895):   Jezierska, E., Cechy polskiego stylu biblijnego (i język inkluzywny) ==>> 41,1 (2008), s. 214-219.
46   (odsłon: 1826):   Szymonik, M., Ideał nauczyciela w traktacie De magistro św. Tomasza z Akwinu ==>> 38,1 (2005), s. 152-162.
47   (odsłon: 1789):   Mycek, S., Podstawowe zasady chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI ==>> 42,2 (2009), s. 113-128.
48   (odsłon: 1770):   Worach, W., Etyka na śladach innego. Transcendencja Boga w filozofii Emmanuela Lévinasa ==>> 38,2 (2005), s. 380-396.
49   (odsłon: 1767):   Dadaczyński, J., Pojęcie nieskończoności w matematyce ==>> 35,2 (2002), s. 265-270.
50   (odsłon: 1747):   Krętosz, J., Księgozbiory kościelne na terenie lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego na przełomie XVIII/XIX w. ==>> 40,2 (2007), s. 405-421.
51   (odsłon: 1741):   Kumor, B., Prymas Kościoła katolickiego w Polsce. Znaczenie i rola w dziejach Polski ==>> 16 (1983), s. 157-169.
52   (odsłon: 1738):   Gwóźdź, H., Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921) ==>> 15 (1982), s. 171-230.
53   (odsłon: 1736):   Małecki, Z., Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Egzegeza w Qumran ==>> 36,2 (2003), s. 360-366.
54   (odsłon: 1715):   Korzan, K., Nadużycie prawa jako środek obrony i źródło kreowania akcji zaczepnych ==>> 34 (2001), s. 97-108.
55   (odsłon: 1678):   Kozyra, J., Najnowszy przekład Listu św. Jakuba w Biblii paulistów w świetle innych tłumaczeń biblijnych ==>> 41,1 (2008), s. 197-213.
56   (odsłon: 1658):   Krzysteczko, H., Duszpasterstwo chorych psychicznie ==>> 33 (2000), s. 286-297.
57   (odsłon: 1657):   Kiedos, J., Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992 ==>> 29 (1996), s. 303-316.
58   (odsłon: 1656):   Szczotok, E., Kościół a kwestia robotnicza w XIX wieku ==>> 14 (1981), s. 175-196.
59   (odsłon: 1636):   Neumann, J., Człowiek i jego godność w encyklikach społecznych Jana Pawła II ==>> 36,1 (2003), s. 34-44.
60   (odsłon: 1628):   Trzcielińska-Polus, A., Polska Misja Katolicka w Niemczech - jej rola w integracji środowiska polskiego ==>> 37,1 (2004), s. 22-30.
61   (odsłon: 1612):   Leszczyński, G., Pojęcie "bonum coniugum" w prawie małżeńskim Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 101-115.
62   (odsłon: 1572):   Piwowarczyk, P., Mistycyzm żydowski a gnostycyzm w późnej starożytności ==>> 39,2 (2006), s. 282-303.
63   (odsłon: 1568):   Rak, R., Chrześcijańska postawa wobec cierpienia ==>> 33 (2000), s. 267-272.
64   (odsłon: 1564):   Suchoń, A., Cierpliwa wytrwałość jako dar bezinteresownej miłości świadczonej nieuleczalnie chorym ==>> 33 (2000), s. 323-334.
65   (odsłon: 1561):   Maroń, F., Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku ==>> 12 (1979), s. 209-263.
66   (odsłon: 1560):   Nocoń, A., Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski ==>> 40,1 (2007), s. 97-113.
67   (odsłon: 1517):   Szewczyk, L., Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwanie wzajemnych relacji ==>> 36,1 (2003), s. 127-136.
68   (odsłon: 1517):   Kozyra, J., Jezus Chrystus kamieniem węgielnym albo głowicą węgła oraz głową w Nowym Testamencie ==>> 33 (2000), s. 77-103.
69   (odsłon: 1499):   Kempa, J., Konsequenzen der Unterscheidung zwischen der Christologie "von oben" und der Christologie "von unten" in der Soteriologie ==>> 35,1 (2002), s. 26-42.
70   (odsłon: 1496):   Wójciak, T., Jan Paweł II - nauczyciel i pedagog ==>> 32 (1999), s. 293-303.
71   (odsłon: 1482):   Grzesica, J., Moralne zło antykoncepcji w świetle nauki Kościoła ==>> 32 (1999), s. 305-313.
72   (odsłon: 1462):   Strzelczyk, G., Tomasza Węcławskiego "Uniwersum wczesnych chrześcijan". Uwagi krytyczne ==>> 42,1 (2009), s. 171-180.
73   (odsłon: 1460):   Kloskowski, K., Zagadnienie ewolucji człowieka. Współczesne koncepcje antropogenezy ==>> 29 (1996), s. 235-239.
74   (odsłon: 1443):   Wilk, J., „Przeprowadzanie przez ogień” - ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu ==>> 44,1 (2011), s. 5-15.
75   (odsłon: 1432):   Fojcik, A., Wpływ rodziny na przekonania moralne młodzieży ==>> 33 (2000), s. 335-346.
76   (odsłon: 1430):   Krzysteczko, H., Koncepcja kontaktu pomocnego według C. Rogersa i możliwość jej zastosowania w duszpasterstwie ==>> 12 (1979), s. 167-196.
77   (odsłon: 1417):   Tronina, A., Stulecie Papieskiej Komisji Biblijnej ==>> 36,2 (2003), s. 317-328.
78   (odsłon: 1398):   Czaplicki, B., Jezuici w Rosji na początku XX w. ==>> 39,1 (2006), s. 136-164.
79   (odsłon: 1388):   Kempa, J., Die Satisfaktionstheorie Anselms von Canterbury in der nachkonziliaren polnischen theologischen Literatur ==>> 38,S (2005), s. 94-107.
80   (odsłon: 1375):   Lemański, J., Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań ==>> 38,1 (2005), s. 15-28.
81   (odsłon: 1369):   Jasiewicz, A., Św. Jan Klimak O wyrzeczeniu się świata (Scala paradisi. Gradus Primus. De abdicatione ritae saecularis. Patrologia graeca 88, 632-644) ==>> 44,1 (2011), s. 198-206.
82   (odsłon: 1355):   Olszar, H., Udział duchowieństwa śląskiego w życiu narodowym i politycznym II Rzeczypospolitej ==>> 32 (1999), s. 105-135.
83   (odsłon: 1345):   Bartnicki, R., Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym ==>> 13 (1980), s. 203-231.
84   (odsłon: 1344):   Ślipko, T., Kara śmierci w encyklice "Evangelium vitae" i w etyce filozoficznej ==>> 29 (1996), s. 271-278.
85   (odsłon: 1339):   Mrukwa, J., Wkład Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej połowie XVIII w. ==>> 13 (1980), s. 329-339.
86   (odsłon: 1323):   Piwowarski, W., Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym ==>> 13 (1980), s. 25-42.
87   (odsłon: 1321):   Myszor, J., Okoliczności "wyboru" ks. Filipa Bednorza na wikariusza kapitulnego w diecezji katowickiej w listopadzie 1952 roku. Edycja źródeł ==>> 42,1 (2009), s. 209-226.
88   (odsłon: 1313):   Reginek, A., Recepcja religijnych pieśni Franciszka Karpińskiego w wybranych zbiorach ewangelickich ==>> 35,2 (2002), s. 417-425.
89   (odsłon: 1313):   Cichy, S., Bibliografia profesorów i wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach do końca 1995 roku ==>> 29 (1996), s. 354-422.
90   (odsłon: 1312):   Myszor, W., Chrześcijanie wobec świata. Problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie ==>> 16 (1983), s. 249-258.
91   (odsłon: 1301):   Olszar, H., Proboszczowie parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich. Przyczynek do dziejów Kościoła katowickiego ==>> 43,2 (2010), s. 408-445.
92   (odsłon: 1285):   Kupny, J., Zasady ładu społecznego i gospodarczego w świetle nauczania Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 45-55.
93   (odsłon: 1282):   Surmiak, W., Łamanie chleba w Nowym Testamencie (Łk 24,35 i Dz 2,42) ==>> 36,2 (2003), s. 404-413.
94   (odsłon: 1273):   Pastwa, A., Personalistyczna struktura małżeństwa kanonicznego w nauczaniu papieża Jana Pawła II ==>> 34 (2001), s. 184-193.
95   (odsłon: 1260):   Resiak, S., „Miasto bez Boga”. Lokalizacja kościołów w nowych miastach i osiedlach na terenie diecezji katowickiej w latach 1945–1989 ==>> 48,1 (2015), s. 39-60.
96   (odsłon: 1256):   Kukołowicz, T., Chory w domu i opieka nad nim ==>> 12 (1979), s. 57-60.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice