Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 29.09. (pt) 15.00-16.30

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

M. Kozubek: 25.09 godz. 11:00-12:30

L. Szymczyk: 29.IX (piątek), godz. 9.00-10.30

A. Kłos-Skrzypczak: 25.09. (poniedziałek) 10:00-11:30; 26.09. (wtorek) 15:00-17:00

ks. B. Kuźnik: 29.09 godz. 13.00-13.45

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE

w najnowszym zeszycie [49,2 (2016)]:


Myszor, W.

Leon Wielki wobec manicheizmu [Leon Wielki, Epistulae: 7, 8 i 15 CPL 1656; Turribius Asturicensis, Epistula ad Idacium CPL 564]

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 283-301

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Artykuł składa się z wprowadzenia do polskiego tłumaczenia 7, 8 i 15 listu Leona Wielkiego (papieża w latach 440-461) oraz z uzupełnienia polskiego tłumaczenia listu Turybiusza z Astorgi do biskupów Galacji w sprawie manicheizmu i pryscylianizmu. Pierwsze polskie tłumaczenie tych źródeł ujawnia nową jak na V wiek taktykę walki Kościoła katolickiego z manicheizmem, nie tylko na argumenty teologiczne, ale odwołanie się do pomocy państwa (List 8 jest w całości kopią odpowiedniego reskryptu cesarzy Teodozjusza i Walentyniana w sprawie manicheizmu). Listy Leona Wielkiego i Turybiusza ujawniają także braki w teologicznej orientacji biskupów łacińskich, którzy prawdopodobnie nie zauważyli niebezpieczeństwa fałszywej duchowości i życia religijnego, jakie niósł ze sobą „ascetyzm” manicheizmu.Leo the Great with Regard to Manichaeism [Leo the Great, Epistulae: 7, 8 i 15 CPL 1656; Turribius]
The article includes an introduction to the Polish translation of Letter 7,8 and 15 of Leo the Great (pope from 440 to 461) and a supplement to the Polish translation of Turibius of Astorga’s letter to the bishops of Galatia concerning Manichaeism and Priscillianism. The first Polish translation of these sources reveals new, for the 5th century, tactics of the Catholic Church fight against Manichaeism, with not only theological arguments, but also with an appeal to the help of the state (the whole Letter 8 is a copy of a proper rescript of the emperor Theodosius and Valentinian on Manichaeism). Letters of Leo the Great and Turibius of Astorga reveal also some gaps in theological knowledge of the Latin bishops, who probably did not notice the danger of false spirituality and religious life spread by “asceticism” of Manichaeism.Uciecha, A.

Adam i Ewa we wschodnio-syryjskiej egzegezie Iszodada z Merw (Rdz 2,21-24). Stan badań, komentarz i przekład

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 302-310

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W swoim komentarzu do Rdz Iszodad z Merw, zgodnie z praktyką powszechnie stosowaną w VIII i IX wieku, adaptuje i kompiluje różne teksty egzegetyczne. Dzieło tego biskupa i teologa, uznawane wśród nestorian za jedno z wybitniejszych, zawiera fragmenty z opracowań wcześniejszych egzegetów syryjskich i greckich, zwłaszcza Teodora z Mopsuestii, Efrema Syryjczyka, Henany z Adiabene (+610), Dadiszo Qatraya (VII w.) oraz Bazylego z Cezarei i Jana Chryzostoma. Iszodad wykorzystuje także ówczesną egzegezę żydowską. Pozytywna ocena antropologiczno-społecznej pozycji kobiety jest względna: Ewa nie jest niewolnikiem Adama, ale też nie posiada takiego autorytetu jak on. Jest ona i pozostaje jedynie połową mężczyzny. Oboje tworzą całość, i aby stanowić taką całość, jedno potrzebuje drugiego.Adam and Eve in the East-Syriac Exegetical Tradition of Ishodad of Merv (Gen 2,21-24). Studies, Commentary and Translation
In his commentary on Genesis, Ishodad of Merv, while following the practice commonly used in the 8th and 9th century, adapts and compiles various exegetical texts. The work of this bishop and theologian, regarded by Nestorians as one of the most prominent, includes the fragments of the earlier studies of Syrian and Greek exegetes, especially those of Theodore of Mopsuestia, Ephrem the Syrian, Henana of Adiabene (+610), Dadisho Qatraya (7th century), Basil of Caesarea and John Chrysostom. Ishodad also uses Jewish exegesis of the time. His positive view of anthropological and social position of a woman is relative: Eve is no longer Adam’s slave, yet she does not have such authority as he does. She is and will remain only half of a man. They both constitute a whole, and to create such a whole, one needs the other.Kamczyk, W.

Kult świętego Szczepana w duszpasterstwie biskupa Augustyna z Hippony

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 311-331

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Wśród wielu męczenników starożytności chrześcijańskiej szczególną czcią cieszył się diakon Szczepan, pierwszy męczennik za wiarę. Jego kult rozszerzył się zwłaszcza dzięki odnalezieniu jego ciała. Część jego relikwii dotarła także do afrykańskiej Hippony w czasie, gdy duszpasterzował tam święty Augustyn. Biskup, ostrożny wobec pojawiających się nowinek, polecił jednak zbudować męczennikowi kaplicę, pozwalając na kult jego relikwii oraz badając przypadki pojawiających się cudów przypisywanych męczennikowi. W swoim nauczaniu starał się jednak wskazywać na istotę kultu, koncentrować uwagę wiernych na Chrystusie działającym za wstawiennictwem Szczepana. Postać świętego diakona ukazywał jako naśladowcę Zbawiciela. Jego postawa służyła za przykład dla wiernych. Kult relikwii i zachwyt nad dokonującymi się cudami odnosił do działania samego Boga objawiającego swą moc wobec wiernego ludu.The Cult of St. Stephen in the Ministry of Bishop Augustine of Hippo
Among many ancient Christian martyrs, deacon Stephen, the first martyr for the faith, was held in special reverence. His cult spread, in particular, due to the fact that his body was found. Some of his relics were also brought to Hippo in Africa, at the time when St. Augustine was a bishop there. The bishop was cautious about emerging news. Nevertheless, he ordered to build a chapel dedicated to the Martyr and allowed to venerate Stephen’s relics. In the same time, he was studying the emerging cases of miracles that were attributed to the Martyr. St. Augustine in his teaching, however, tried to emphasize the essence of worship and to direct the attention of the faithful to Christ, who was acting through the intercession of Stephen. The figure of the holy Deacon was featured as a follower of the Savior. The attitude of St. Stephen served as an example for the faithful. The cult of the relics and delight in miracles that were performed referred to the actions of God itself who manifests divine might towards the faithful.Abucewicz, K.

Problem początków chrześcijańskiej mistyki w świetle współczesnych badań

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 332-355

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Pomimo iż chrześcijańska mistyka doczekała się na przestrzeni minionego stulecia obfitej literatury, trudno jest znaleźć dzieło podejmujące tę problematykę w sposób całościowy, próbujące ująć ten fenomen w całej jego rozciągłości. Szczególny niedostatek pozostaje w stosunku do początków mistyki chrześcijańskiej. Przetłumaczone w ostatnich dekadach na język polski cztery dzieła, podejmujące tematykę związaną z mistyką wczesnochrześcijańską, dokonują znacznych pominięć i zawężeń w tym obszarze, umieszczając początki mistyki chrześcijańskiej około Orygenesa i łącząc je intelektualnie i duchowo z wpływem greckim. Opatrzone nazwiskami skądinąd znanymi w dziedzinie patrystyki na arenie międzynarodowej, prace te są powszechnie studiowane, a zyskawszy znaczną popularność i znaczenie szczególnie w zakresie wykładu na wielu polskich uczelniach, narzuciły do pewnego stopnia swoją perspektywę we współczesnych badaniach, w studium i w dydaktyce.Problem of the Origins of Christian Mysticism in the Light of Modern Research
Although the Christian mysticism went over the past century throughout abundant literature, it is difficult to find a work that is taking up this issue in a holistic manner and trying to capture the phenomenon in its entirety. A particular scarcity remains with regard to the origins of Christian mysticism. Four works, translated in recent decades into Polish, while undertaking the issues related to the early Christian mysticism, make significant omissions and narrowings in this area. They place the origins of Christian mysticism around Origen and combine them intellectually and spiritually with Greek influence. These works, marked with otherwise known names in the field of patristics in the international arena, are widely studied, and having gained considerable popularity and importance especially in the lecture at many Polish universities they imposed to some extent their perspective in contemporary research, as well as in the study and teaching.Nocoń, A.

Piacenza (Włochy) – największy cykl malarski o św. Jacku

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 356-370

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Pierwsze wizerunki św. Jacka Odrowąża pojawiły się na długo przed jego kanonizacją (1594). Jednak dopiero kanonizacja przyniosła mu tak wielką popularność, że trudno dzisiaj przedstawić kompletny wykaz wszystkich dzieł jemu poświęconych. Czasem były to nie tylko pojedyncze obrazy, ale całe cykle malarskie. Największy z nich, liczący trzynaście obrazów i jeden fresk, powstał we włoskiej Piacenzy na przełomie XVI i XVII wieku, i aż do lat 40. XX wieku znajdował się w kaplicy św. Jacka w kościele San Giovanni in Canale. Przechowywany obecnie w tamtejszym archiwum parafialnym, jest zasadniczo niedostępny dla publiczności. Autorami cyklu są malarze reprezentujący środowisko kremońskie, weneckie i lombardzkie, na czele których stał wybitny twórca Giovanni Battista Trotti (Il Malosso). Pod względem artystycznym obrazy w Piacenzy, reprezentując końcowy, wyrafinowany owoc padańskiego manieryzmu, są jednym z ważniejszych cykli malarskich przełomu XVI i XVII wieku.Piacenza (Italy) – The Greatest Pictorial Cycle Dedicated to Saint Hyacinth
The first images of Saint Hyacinth Odrowąż appeared long before his canonisation (1594). However, it was this very event which generated such a great increase in his popularity. It is difficult today to present a complete catalogue of all the works dedicated to him. Sometimes they were not just single paintings but whole pictorial cycles. The greatest of these, which is comprised of thirteen paintings (on canvas) and one fresco, is found in Piacenza, Italy and was completed between the 16th and 17th centuries. Until the 1940s the cycle was found in the Chapel of Saint Hyacinth in the Church of San Giovanni in Canale. Today it is kept in the parochial archive and is inaccessible to the public. The creators of the cycle are a group of painters who represent the artistic milieu of Cremona, Veneto and Lombardy. At the head of this group was a great artist Giovanni Battista Trotti (Il Malosso). From an artistic point of view the paintings in Piacenza representing the last and most refined fruit of late mannerism in the Po Valley are among the most important pictorial cycles completed in the 16th and 17th centuries.Bednarski, D.

Watykan i Paweł VI wobec Milenium Chrztu Polski (w relacji ambasadora Kazimierza Papée)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 371-389

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w roku 1966 objęły nie tylko Kościół w Polsce, ale włączyły się w nie Polonia oraz Stolica Apostolska.
Tekst przywołuje kilka wydarzeń wskazujących na duchową i fizyczną łączność papieża z Polakami w tym czasie. Opisuje starania dotyczące realizacji planowanej pielgrzymki Pawła VI na Jasną Górę, udział papieża w inauguracji rzymskich obchodów Milenium, sprawowaną przez niego mszę św. w Grotach Watykańskich, przyjęcie polskich pielgrzymów i wygłoszenie do nich homilii, jak również zaakcentowanie roli Polski w chrześcijańskiej Europie podczas przemówień skierowanych do kardynałów w czerwcu i grudniu 1966 roku.
Autor w głównej mierze oparł się na mało znanych i rzadko przywoływanych dokumentach przechowywanych w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie. Należą do nich: notatki, raporty i korespondencja ambasadora Kazimierza Papée. Dokumenty te zostały skonfrontowane z zapiskami kard. Stefana Wyszyńskiego sporządzanymi w roku milenijnym.Vatican and Paul VI on the Millennium of Poland’s Baptism (according to the Ambassador Kazimierz Papée’s Account)
The celebrations of the Millennium of Poland’s Baptism in 1966 spread not only across the Church in Poland, but it was also the Polish community abroad as well as Pope Paul VI who joined them.
The text refers to a few events proving the pope’s spiritual and physical connection with the Poles at that time. Thus it describes the efforts concerning the realization of the planned (but never happened) pilgrimage of Paul VI to Jasna Góra, the pope’s participation in the inauguration of the Roman celebrations of the Millennium (13 January 1966), his welcome of the Polish pilgrims and deliverance of a homily to them on 15 May 1966, as well as emphasis placed by the pope on the role of Poland in the Christian Europe during his speeches directed to the cardinals in June and December 1966.
The author based his analysis mainly on the little known and rarely cited documents, stored in the Pontifical Polish Institute in Rome. They include notes, reports and letters of the the ambassador Kazimierz Papée. These documents were confronted with the notes of Cardinal Stefan Wyszyński, written in the millennial year.Schmerbauch, M.

Deutsche, polnische und tschechische Katholiken: Kardinal Bertram, Bischof Adamski und ihr Kampf um das Olsaland

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 390-407

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Katolicy niemieccy, polscy i czescy - kardynał Bertram, biskup Adamski oraz ich walka o Zaolzie
Pełna dynamicznych przemian historia Kościoła na terenie Zaolzia w latach 1938-1945 miała szczególny przebieg z powodu etnicznej różnorodności tego regionu, którą stanowili Polacy, Niemcy i Czesi. Od 1918 Zaolzie znajdowało się pod czeską władzą, a zostało włączone do Polski jesienią 1938 roku w wyniku decyzji podjętej na konferencji w Monachium. Jeśli chodzi o organizację kościelną, stanowiło część dużej niemieckiej diecezji wrocławskiej, znajdującej się pod jurysdykcją kard. Adolfa Bertrama. Zaolzie po włączeniu do Polski znalazło się pod zarządem biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego. Istniejące od 1918 roku napięcia w sferze politycznej, wzrosły po roku 1938. Również w katolickich parafiach zdarzały się konflikty, szczególnie podczas niemieckich i czeskich nabożeństw. Po niemieckim ataku na Polskę w 1939 roku Trzecia Rzesza przejęła administrację Zaolzia, wprowadzając ograniczenia dla Polaków i Czechów. W 1940 Zaolzie wróciło do diecezji wrocławskiej. W artykule zostały omówione najważniejsze kierunki przemian.German, Polish and Czech Catholics – Cardinal Bertram, Bishop Adamski and their Fight for Olsaland
The changing church history of the Olsaland from 1938 to 1945 was characterized by a special development due to the ethnic composition of the Poles, Germans and Czechs. Since 1918 under Czech rule, it fell to Poland in the autumn of 1938 through the Munich Conference. Ecclesiastically, it belonged to the great German diocese of Breslau jurisdictioned by Adolf Cardinal Bertram. With the change to the Polish state area, the jurisdiction fell under Stanislaus Adamski, bishop of Katowice. Politically, since 1918 enormous tensions among all three groups of the population have been intensified since 1938. Also in the parishes of the Catholic Church there were disputes, especially in the German and Czech worship services. With the German attack on Poland in 1939, the Third Reich took over the administration of Olsaland with all restrictions against the Polish and Czech population. In 1940, church membership also changed from Katowice to Breslau. The paper examines the most important development lines.Baran, G.M.

Karanie narodu żydowskiego przez Boga jako wymiar Bożej παιδεία według Drugiej Księgi Machabejskiej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 408-429

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W kontekście historycznej narracji 2 Mch można dostrzec wiele wątków teologicznych, które zostały podjęte przez autora tejże księgi. Jednym z nich jest kwestia kary Bożej, jaka spotkała naród żydowski za niewierność wobec Prawa, która polegała na praktykowaniu zwyczajów hellenistycznych naruszających zasady Tory. Mimo że tej niewierności dopuściła się tylko część narodu żydowskiego, kara dotknęła zasadniczo całą społeczność żydowską Judei. Autor 2 Mch, snując refleksję na ten temat stara się wyjaśnić istotę i rolę karania, jakie Bóg zastosował wobec całej społeczności żydowskiej. Podkreślił więc mocno, że kara, która natychmiast spotkała Żydów, miała charakter wychowawczy (pedagogiczny), aby naród żydowski się nawrócił: Bóg, który jest wierny swemu przymierzu, nigdy bowiem nie opuścił swego ludu wybranego; chociaż karcił, zawsze miał na uwadze dobro Izraela jako swego pierworodnego syna.Punishing of the Jewish People by God as an Expression of Divine Paideia according to the Second Book of Maccabees
When studying the historical narrative context of the Second Book of the Maccabees, one can notice many theological topics that were taken upon by the author of this book. One of them is the issue of divine punishment that was imposed on the Jewish people for their infidelity towards the Law, which consisted in practicing Hellenistic customs violating rules of the Torah. Although the infidelity was committed only by a group of the Jewish people, the punishment affected virtually the entire Jewish community in Judea. Therefore, the author of 2 Maccabees tries to explain the nature and the role of the punishment that God has inflicted upon the entire Jewish community. He strongly emphasized that the punishment which was received by the Jews immediately was educational (pedagogic) in nature (divine paideia), so that the Jewish people would return to God: God, who is faithful to His covenant and has never left His chosen people; even when chastising, He always had in mind the best interests of Israel as His firstborn.Ciuła, G. , Brudek, P.

Struktura osobowości osób należących i nienależących do Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Analiza badań własnych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 430-444

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Cel badań. W artykule zaprezentowano wyniki zrealizowanych przez autorów badań, którymi objęto 122 osoby. Ich nadrzędnym celem była identyfikacja różnic pomiędzy osobami należącymi do Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” (n=55) oraz osobami nienależącymi do żadnego ruchu religijnego (n=67) w zakresie cech osobowości.
Metody. W omawianym projekcie badawczym zastosowano: (1) Inwentarz Osobowości NEO-FFI autorstwa P. Costy i R. McCrae'a w polskiej adaptacji B. Zawadzkiego, J. Strelaua, P. Szczepaniaka oraz M. Śliwińskiej; (2) Arkusz Osobowy.
Wyniki. Respondenci należący do wspólnoty „Mamre” oraz niezwiązani z nią różnili się między sobą w zakresie Neurotyczności i Sumienności. Nie stwierdzono natomiast statystycznie istotnych różnic w obrębie Ekstrawersji, Otwartości i Ugodowości. Jednostki związane ze wspólnotą odznaczały się wyższym poziomem Neurotyczności oraz mniejszym nasileniem Sumienności aniżeli osoby niezgłaszające przynależności do żadnego ruchu religijnego.
Wnioski. Otrzymane wyniki mogą stanowić wartościową pomoc dla duszpasterzy i liderów Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w zakresie określenia charakteru i kierunków oddziaływań formacyjnych względem osób deklarujących chęć wstąpienia do wspólnoty.Personality Structure of Members and Non-Members of the Families Covenant Community “Mamre”. Analysis of Own Research
Purpose of research. The article presents results of the research done by the Authors. The study involved 122 people. The main purpose of this research was to identify the differences between members of the Families Covenant Community “Mamre” (n=55) and people, who aren’t members of any religious movement (n=67) in the field of personality traits.
Methods. In the scientific work presented above, the Authors used: (1) NEO Five-Factor-Inventory by P. Costa and R. McCrae in polish adaptation of B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak and M. Śliwińska; (2) Personal Form.
Results. Respondents who are members of the Families Covenant Community “Mamre” and those, who aren’t members of any religious movement differ in the Neuroticism and the Conscientiousness, whereas no statistically substantial difference was found within the Extraversion, the Openess and the Agreeableness. The individuals related with the Community are characterized by higher level of the Neuroticism and lower intensity of the Conscientiousness than non-members of any religious movement.
Conclusions. Received results can provide valuable support for chaplains and leaders of the Families Covenant Community “Mamre” in determining the nature and directions of the formation acts in relation to people declaring will to join the CommunityRudziarczyk, A.

Teologia śmierci w pismach Janusza Stanisława Pasierba

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 445-461

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Twórczość Janusza S. Pasierba została opracowana przez literaturoznawców, jednak wciąż nie doczekała się pełnej analizy i interpretacji teologicznej. W artykule zostanie podjęta próba odczytania teologii śmierci, która wyłania się z jego tekstów. Jej poszczególne elementy tworzą pewną całość, która może być aktualną propozycją dla człowieka poszukującego ocalenia. Możliwość odkrycia tych intuicji teologicznych w pismach J.S. Pasierba jest związana z zastosowaniem narzędzi, które funkcjonują w ramach paradygmatu teologii „literackiej”, opracowanej przez Jerzego Szymika.
Rzeczywistość śmierci może być zrozumiana dopiero w perspektywie teologicznej. Nieustanne „oswajanie ze śmiercią”, które można odnaleźć w tekstach pelplińskiego Profesora, uczy i przekonuje, że właśnie gotowość na śmierć jawi się jako najwyższy akt heroizmu człowieka. Twórczy wysiłek, przez który człowiek może ocalić swoje życie, jest jednak uwarunkowany podjęciem osobistego trudu przyjęcia objawionego daru chrystologicznej tożsamości.The Theology of Death in Janusz Stanisław Pasierb’s Writings
The work of prof. Janusz St. Pasierb was considered by literary scholars, but it still has not been fully analysed and theologically interpreted. In this article, some of the elements of the death theology, which can be extracted from the texts of the Professor, will be discussed. Its particular elements fit together into a whole which can be a relevant proposal for a human being searching for salvation. An opportunity to discover the theological intuition of his writings (poems, essays) is associated with the use of the tools that operate within the paradigm of the “literary” theology developed by prof. Jerzy Szymik.
Within this theological model, I want to show the reality of death from the theological perspective. The perpetual “death taming”, which can be found in the Pelplin professor’s texts teaches and argues that readiness for death appears as supreme acts of human heroism. Creative effort, through which people can save their life, is conditioned by making a personal effort of accepting the gift of Christological identity.Laddach, A.

Rozumienie ciała według ks. prof. Janusza S. Pasierba

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) s. 462-469

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Celem artykułu jest przedstawienie myśli wybitnego polskiego humanisty, ks. prof. dr. hab. Janusza S. Pasierba, w kontekście rozumienia przez niego pojęcia ciała oraz wniosków stąd płynących dla człowieka XXI wieku. Źródła badań stanowią wybrane zbiory esejów, kazania i artykuły. Autorka omówiła rozumienie ciała jako soma, tj. fizyczność, cielesność każdego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem Jezusa Chrystusa, następnie przedstawiła treści dotyczące doświadczenia ciała w liturgii, kolejno ukazała przedstawienie Kościoła pojmowanego jako Mistyczne Ciało Chrystusa. W zakończeniu autorka ukazała aktualność przedstawionych treści dla człowieka XXI wieku.The Understanding of a Body by Prof. Janusz Stanisław Pasierb
The purpose of the article is to present the thought of a great Polish humanist, prof. Janusz Stanisław Pasierb about his understanding of the body and the conclusions drawn from it for a man living in the twenty-first century. Sources of the article are collections of essays, sermons and articles. The author of the text showed understanding of the body as soma i.e. corporeal nature of every human being, with particular emphasis on Jesus Christ. Then the author presented the content of the experience of the body in the liturgy. The Church has been also described as Mystici Corporis Christi. In conclusion, the content is summarized and its relevance for a twenty-first century man is shown. 


półrocznik naukowy 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
ukazuje się od 1968 roku (wydawca: Księgarnia św. Jacka).

 

Rada Naukowa
o. prof. dr Edmund Kowalski (Accademia Alfonsiana, Rzym), ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn), ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (Universität Innsbruck), ks. prof. zw. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW, Warszawa), prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ, Katowice)


Komitet Redakcyjny
Redaktor naczelny:
ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ, Katowice)
Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ, Katowice)
Sekretarz Redakcji: ks. dr Damian Bednarski (UŚ, Katowice)
Redaktor statystyczny: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar (UE, Katowice)
Redaktorzy tematyczni: ks. dr Maciej Basiuk (UŚ, Katowice), ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ, Katowice)
Redaktor językowy (j. polski): mgr Izabela Skrobak (UŚ, Katowice)
Redaktor językowy (j. angielski): mgr M. Chiara Anna Burzyńska SSND (UŚ, Katowice)
 

 

Profil

Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przy tym przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do historii Śląska (nie tylko Kościoła na Śląsku) i losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska.
Obszar teologii ujmowany jest tu szeroko. Obejmuje on zarówno zwykły kanon dziedzin teologicznych, jak i wszelkie zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, także naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.

 

Z historii czasopisma

Pierwszy numer Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych ukazał się w 1968 roku jako rocznik katowickiego środowiska teologicznego. W 1998 r. czasopismo stało się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a po utworzeniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim – organem naukowym tegoż Wydziału. W 2002 roku rocznik został przekształcony w półrocznik.

Redaktorami naczelnymi byli: ks. Remigiusz Sobański (1968–1975), ks. Romuald Rak (1976–1980), ks. Wincenty Myszor (1981–1995), ks. Stefan Cichy (1996–1999), ks. Jerzy Myszor (2000–2010).

Wydawcą ŚSHT jest nieprzerwanie Księgarnia Świętego Jacka (www.ksj.pl).Informacje dla Autorów

 

1. Treść artykułu powinna odpowiadać profilowi pisma.


2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków (ze spacjami).


3. Artykuł w języku obcym powinien być zaopatrzony w oświadczenie podpisane przez rodzimego użytkownika języka o weryfikacji filologicznej tekstu.


4. Prosimy o stosowanie się do zasad redakcji tekstu  przyjętych dla publikacji WTL UŚ.


5. Na początku tekstu powinien znaleźć się zapis zawierający imię i nazwisko autora, afiliację autora/tekstu do jednostki naukowej (jeśli jest możliwa i pożądana) oraz tytuł artykułu.


6. Do artykułu należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz jego odpowiednik w języku angielskim. (po uzgodnieniu z Redakcją wersja angielskojęzyczna abstraktu może być przygotowana przez redakcję). Abstrakt winien krótko wyjaśniać problem badawczy przedstawiany w artykule i ewentualnie wskazywać na rezultaty badań. Objętość: ok. 500 – 1000 znaków ze spacjami.


7. Należy również podać słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz tytuł artykułu w języku angielskim.


8. Wszystkie materiały składane do druku powinny być złożone w Redakcji w postaci elektronicznej.

- przygotowany w formacie RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT,
- nie powinien zawierać automatycznego podziału słów ani żadnego dodatkowego formatowania (style, nagłówki, rozstrzelenia tekstu),
- dopuszczalne są kursywa i pogrubienie, dostępne w edytorze tekstu (kursywą zaznaczamy tytuły prac w przypisach) oraz „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

Plik z tekstem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Redakcji (ssht@us.edu.pl) albo dostarczyć na standardowym nośniku danych (pen-drive, CD).


9. W przypadku tekstów zawierających czcionki inne niż łacińskie lub specjalne formatowanie należy przedłożyć również podpisaną wersję drukowaną. Innym równoważnym rozwiązaniem – po akceptacji przez Redakcję – może się okazać dostarczenie przez autora pliku pdf, z zaimplementowanymi wszystkimi pożądanymi elementami.
Tekst w formie maszynopisu powinien być wydrukowany jednostronnie (czcionką Times New Roman, 12 pkt), bez podkreśleń i innych wyróżnień graficznych (np. tytułów wzmiankowanych prac i nazwisk autorów), z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami.


10. Autor po raz pierwszy publikujący na łamach SSHT przesyła notę biograficzną zawierającą: datę i miejsce urodzenia, ukończone studia i uzyskane stopnie naukowe, pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska, wykaz ważniejszych publikacji, a także swój aktualny adres pocztowy i elektroniczny. Należy też zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.


11. Korekta autorska:

a. Etap recenzji:
Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej i zewnętrznej. Szczegóły procedury recenzowania przedstawione są w odrębnej zakładce. W przypadku pozytywnych recenzji, sugerujących jednak korekty, teksty odsyłane są do autorów z prośbą o odpowiednie poprawki.

b. Etap redakcji:
Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy.
Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty.


12. Zapora „ghostwriting”. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony publikacji naukowych przed nadużyciami określanymi jako „ghostwriting” i „guest autorship” (definicje MNiSW brzmią odpowiednio: „Z »ghostwriting« mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z »guest authorship« [»honorary authorship«] mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.”) Redakcja SSHT podejmuje następujące kroki:

a) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania wkładu innych osób w powstanie publikacji, przez podanie danych dotyczących „ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji” (informacja MNiSW);
b) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania źródeł finansowania badań, które pozostają w związku ze zgłaszaną publikacją;
c) oświadcza, że informacje o wykrytych przypadkach nazwanych tu nierzetelnych działań będą przekazywane do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych.


13. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.


PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW


Do pobrania: formularz recenzji

1. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez jego autora zgody na poddanie go opisanej poniżej procedurze.
2. Redaktor naczelny po konsultacji z redaktorami tematycznymi kwalifikuje do recenzji artykuł zgodny z profilem czasopisma, zaś decyzję o jego publikacji podejmuje na podstawie pisemnych opinii recenzentów.
3. Redaktor naczelny wybiera odpowiednich recenzentów. Przy ich wyborze może korzystać zarówno z pomocy redaktorów tematycznych czasopisma, jak i z pośrednictwa kierowników jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Artykuły zawierające wyniki badań empirycznych przedstawia do oceny także redaktorowi statystycznemu.
4. Każdy artykuł recenzuje dwóch ekspertów w zakresie jego problematyki, niezatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim i nieznajdujących się w relacji służbowej bądź osobistej z autorem ocenianego tekstu. Recenzenci – analogicznie niezależni od siebie – są wybierani spośród specjalistów posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego albo równoważne kwalifikacje w przypadku ich zatrudnienia w instytucjach zagranicznych. Dla sporządzenia recenzji artykułu wymagającego u oceniającego szczególnie wąskiej specjalizacji może być wybrany ekspert ze stopniem naukowym doktora.
5. Recenzje sporządzane są nieodpłatnie (na podstawie warunków określonych w odrębnych umowach między Dziekanem Wydziału Teologicznego a kierownikami jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem) lub odpłatnie (na podstawie umowy o dzieło).
6. W procedurze jest zachowana zasady poufności i obustronnej anonimowości zgodnie z wymaganiami tzw. podwójnie ślepej recenzji. Redaktor naczelny udostępnia autorom wyłącznie treść recenzji w części uzasadniającej jego decyzję o publikacji, natomiast całość związanych z procedurą materiałów z danymi personalnymi jest przechowywana w Redakcji czasopisma. Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest raz w roku w wydrukowanym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej.
7. Również niewymienione w powyższych punktach elementy procedury recenzowania są zgodne z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.


- tomów 48/1 i 48/2 (2015)

ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. prof. UO Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. prof. UO Jan Kochel (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski (UMK), ks. dr hab. prof. UO Marek Lis (UO), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Mróz (UMK), o. dr hab. prof. UMK Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. prof. UO Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. prof. UO Grzegorz Poźniak (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK)

- tomów 47/1 i 47/2 (2014)

dr Magdalena Bieniak-Nowak (UW), dr hab. Beata Bilicka (UMK), ks. dr Wacław Borek (UO), prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap (KUL), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), ks. dr hab. Dariusz Iwański (UMK), ks. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki (PWTW), dr Marcin Kuczok (UŚ), ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak (PWT), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), dr Magdalena Płotka (UKSW), ks. dr Marek Porwolik (UKSW), o. dr Mateusz Przanowski (UKSW), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła (UKSW), ks. dr Roman Tomanek (UKSW), ks. prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (UO), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), dr Urszula Wieczorek (UŚ), ks. prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), dr Michał Wyrostkiewicz (KUL), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK), ks. dr Brunon Zgraja (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

- tomów 46/1 i 46/2 (2013)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Anderwald (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL), ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. dr Piotr Górecki (UO), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJPII), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik (PWT Wrocław), ks. dr Mariusz Szmajdziński (WSD Łowicz), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 45/1 i 45/2 (2012)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Aderwald (UO), ks. dr Jan Cichoń (UO), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr Wiesław Kraiński (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Zygfryd B. Smolka OFM (UO), prof. dr hab. Marian Szarmach (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK),

 

- tomów 44/1 i 44/2 (2011)

ks. dr Wacław Borek (UO), ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL JPII), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr Albert Glaeser (UO), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL JPII), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr hab. Jerzy Kostorz (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr Hubert Łysy (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. UO dr hab. Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Bonawentura Smolka (UO), ks. prof. zw. dr hab. Helmut Sobeczko (UO), ks. dr hab. Marek Uglorz (ChAT), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 43/1 i 43/2 (2010)

ks. dr hab. Andrzej Anderwald (UO), ks. dr Wacław Borek (UO), ks. dr hab. Józef Budniak (prof. UŚ), ks. dr Jan Cichoń (UO), o. dr hab. Andrzej Derdziuk (prof. KUL), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Antoni Kaltbach (UO), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ), ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ), ks. prof. UO dr hab. Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO).
Adres Redakcji:

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: ssht@us.edu.plwyszukaj:


Licencja Creative Commons
Utwory zamieszczone w niniejszej bazie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.


Najnowsze numery w wersji drukowanej można zakupić w sklepie internetowym Księgarni Świętego Jacka.


Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne numery lub korzystając z wyszukiwarki (docelowo opracowane zostaną także opisy za pomocą słów kluczowych i odpowiedni indeks rzeczowy). Dostępny jest także indeks autorów. Uwaga: baza danych nie obejmuje recenzji, sprawozdań etc., a jedynie artykuły. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

 


Czasopismo jest indeksowane w bazach elektronicznych:
CEEOL – baza pełnotekstowa
BazHUM – baza bibliograficzna (bazhum.pl) oraz baza pełnotekstowa (bazhum.muzhp.pl)
PBN – baza bibliograficznaLista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 8589):   Myszor, W., Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 44,1 (2011), s. 207-220.
2   (odsłon: 7486):   Szwajcok, A., Aksjologiczne aspekty wychowania ==>> 35,2 (2002), s. 343-348.
3   (odsłon: 5684):   Heszen-Niejodek, I., Jakość życia w badaniach psychologicznych ==>> 29 (1996), s. 251-255.
4   (odsłon: 5607):   Myszor, W., Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, P. 70,13-84,14). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 31 (1998), s. 315-329.
5   (odsłon: 4689):   Panek, M., Koncepcja człowieka w teologii Gabriela Marcela ==>> 33 (2000), s. 191-199.
6   (odsłon: 3784):   Kania, W., Principia Ethica de G. E. Moore y los comienzos de la ética analítica ==>> 39,2 (2006), s. 347-359.
7   (odsłon: 3756):   Pindel, R., Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego ==>> 36,2 (2003), s. 414-436.
8   (odsłon: 3342):   Myszor, W., Apokryf Jana (Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1) ==>> 35,1 (2002), s. 73-89.
9   (odsłon: 3287):   Bombik, M., Filozoficzne pojęcia śmierci ==>> 40,2 (2007), s. 441-449.
10   (odsłon: 3253):   Myszor, J., Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL. Suplement ==>> 41,1 (2008), s. 137-176.
11   (odsłon: 3195):   Maroń, F., Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV w. ==>> 2 (1969), s. 101-167.
12   (odsłon: 3192):   Janczewski, Z., Dyscyplina postna w Kościele od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku ==>> 32 (1999), s. 171-182.
13   (odsłon: 3050):   Tyszkiewicz, L., Ochrona życia ludzkiego w prawie karnym i naukach penalnych ==>> 29 (1996), s. 240-245.
14   (odsłon: 3025):   Bartoszek, A., Moralne aspekty jakości życia w opiece paliatywnej ==>> 35,2 (2002), s. 309-330.
15   (odsłon: 2867):   Krętosz, J., Józefiński proces budowy Kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780-1790) ==>> 29 (1996), s. 40-67.
16   (odsłon: 2786):   Kania, W., El significado de lo correcto según W. D. Ross ==>> 38,S (2005), s. 143-156.
17   (odsłon: 2694):   Wójcik, Z.K., Udział księży diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w działalności podziemia antykomunistycznego w latach 1944-1956. Przyczyny - fakty - represje ==>> 36,1 (2003), s. 217-234.
18   (odsłon: 2669):   Bartoszek, A., Spór o człowieka a praktyka transplantacji. Na marginesie książki Marii Nowackiej Etyka a transplantacje ==>> 37,1 (2004), s. 116-127.
19   (odsłon: 2569):   Ślebarska, K., Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia ==>> 38,2 (2005), s. 439-448.
20   (odsłon: 2559):   Woleński, J., Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność ==>> 29 (1996), s. 176-179.
21   (odsłon: 2545):   Herman, Z., Jakość życia z punktu widzenia medycznego ==>> 29 (1996), s. 227-230.
22   (odsłon: 2534):   Krętosz, J., Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r. ==>> 37,2 (2004), s. 200-216.
23   (odsłon: 2526):   Reginek, A., Pasja chorałowa w odnowionej liturgii ==>> 14 (1981), s. 261-298.
24   (odsłon: 2498):   Sobański, R., Prawo i moralność ==>> 32 (1999), s. 159-170.
25   (odsłon: 2252):   Janczewski, Z., Prace i uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego ==>> 34 (2001), s. 249-258.
26   (odsłon: 2201):   Kiedzik, M., Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginalnych - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy ==>> 41,1 (2008), s. 188-196.
27   (odsłon: 2080):   Myszor, W., Pierwsza i druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi ==>> 33 (2000), s. 57-76.
28   (odsłon: 2063):   Szewczyk, L., Perswazja językowa w wybranych homiliach kapłanów archidiecezji katowickiej ==>> 35,2 (2002), s. 359-376.
29   (odsłon: 2044):   Małachowska, E., Sekty i związki wyznaniowe działające na terenie katowickiej części Województwa Śląsko-Dąbrowskiego w latach 1945-1950 ==>> 41,1 (2008), s. 96-118.
30   (odsłon: 2033):   Nowak, A.J., Człowiek - istota religijna. Aspekt psychologiczny ==>> 18 (1985), s. 203-208.
31   (odsłon: 1950):   Uglorz, M., Alberta Schweitzera etyka czci dla życia ==>> 29 (1996), s. 246-250.
32   (odsłon: 1902):   Swoboda, A., Aspekty teologiczne małżeństwa i dziewictwa w pismach św. Augustyna ==>> 37,2 (2004), s. 139-157.
33   (odsłon: 1845):   Nakonieczny, R., Chrystologiczny tytuł ΣοφίΑ Θεου w Komentarzu do Ewangelii św. Jana Orygenesa ==>> 30 (1997), s. 232-240.
34   (odsłon: 1797):   Hudek, W., Z dziejów procesji dnia zadusznego w Polsce ==>> 36,1 (2003), s. 137-156.
35   (odsłon: 1739):   Myszor, W., Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu (Adversus haereses V,30,4-36,3) ==>> 33 (2000), s. 5-24.
36   (odsłon: 1727):   Palimąka, A., Zmiany w sytuacji prawnej Żydów na ziemiach zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku (do 1862 r.) ==>> 42,1 (2009), s. 120-136.
37   (odsłon: 1681):   Ślebarska, K., Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec) ==>> 40,1 (2007), s. 131-140.
38   (odsłon: 1667):   Ignatowski, G., Katechizm rzymski Soboru Trydenckiego a współczesne dokumenty Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu ==>> 38,1 (2005), s. 81-89.
39   (odsłon: 1652):   Przygoda, W., Teologia cierpienia i choroby ==>> 33 (2000), s. 257-266.
40   (odsłon: 1625):   Myszor, J., Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 r. - z perspektywy czasu ==>> 39,1 (2006), s. 172-177.
41   (odsłon: 1614):   Ślebarska, K., Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej ==>> 42,1 (2009), s. 147-156.
42   (odsłon: 1610):   Jezierska, E., Cechy polskiego stylu biblijnego (i język inkluzywny) ==>> 41,1 (2008), s. 214-219.
43   (odsłon: 1582):   Kumor, B., Prymas Kościoła katolickiego w Polsce. Znaczenie i rola w dziejach Polski ==>> 16 (1983), s. 157-169.
44   (odsłon: 1551):   Konieczny, J., Pochodzenie oraz dzieciństwo sługi bożego kard. Augusta Hlonda ==>> 33 (2000), s. 356-365.
45   (odsłon: 1549):   Korzan, K., Nadużycie prawa jako środek obrony i źródło kreowania akcji zaczepnych ==>> 34 (2001), s. 97-108.
46   (odsłon: 1537):   Dadaczyński, J., Pojęcie nieskończoności w matematyce ==>> 35,2 (2002), s. 265-270.
47   (odsłon: 1526):   Drożdż, A., Powinność moralna ==>> 43,2 (2010), s. 302-316.
48   (odsłon: 1505):   Trzcielińska-Polus, A., Polska Misja Katolicka w Niemczech - jej rola w integracji środowiska polskiego ==>> 37,1 (2004), s. 22-30.
49   (odsłon: 1496):   Worach, W., Etyka na śladach innego. Transcendencja Boga w filozofii Emmanuela Lévinasa ==>> 38,2 (2005), s. 380-396.
50   (odsłon: 1494):   Szymonik, M., Ideał nauczyciela w traktacie De magistro św. Tomasza z Akwinu ==>> 38,1 (2005), s. 152-162.
51   (odsłon: 1478):   Kiedos, J., Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992 ==>> 29 (1996), s. 303-316.
52   (odsłon: 1462):   Kozyra, J., Najnowszy przekład Listu św. Jakuba w Biblii paulistów w świetle innych tłumaczeń biblijnych ==>> 41,1 (2008), s. 197-213.
53   (odsłon: 1440):   Krzysteczko, H., Duszpasterstwo chorych psychicznie ==>> 33 (2000), s. 286-297.
54   (odsłon: 1432):   Mycek, S., Podstawowe zasady chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI ==>> 42,2 (2009), s. 113-128.
55   (odsłon: 1425):   Krętosz, J., Księgozbiory kościelne na terenie lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego na przełomie XVIII/XIX w. ==>> 40,2 (2007), s. 405-421.
56   (odsłon: 1423):   Suchoń, A., Cierpliwa wytrwałość jako dar bezinteresownej miłości świadczonej nieuleczalnie chorym ==>> 33 (2000), s. 323-334.
57   (odsłon: 1392):   Gwóźdź, H., Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921) ==>> 15 (1982), s. 171-230.
58   (odsłon: 1382):   Małecki, Z., Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Egzegeza w Qumran ==>> 36,2 (2003), s. 360-366.
59   (odsłon: 1368):   Piwowarczyk, P., Mistycyzm żydowski a gnostycyzm w późnej starożytności ==>> 39,2 (2006), s. 282-303.
60   (odsłon: 1367):   Leszczyński, G., Pojęcie bonum coniugum w prawie małżeńskim Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 101-115.
61   (odsłon: 1363):   Maroń, F., Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku ==>> 12 (1979), s. 209-263.
62   (odsłon: 1345):   Neumann, J., Człowiek i jego godność w encyklikach społecznych Jana Pawła II ==>> 36,1 (2003), s. 34-44.
63   (odsłon: 1341):   Strzelczyk, G., Tomasza Węcławskiego Uniwersum wczesnych chrześcijan. Uwagi krytyczne ==>> 42,1 (2009), s. 171-180.
64   (odsłon: 1324):   Rak, R., Chrześcijańska postawa wobec cierpienia ==>> 33 (2000), s. 267-272.
65   (odsłon: 1301):   Kozyra, J., Jezus Chrystus kamieniem węgielnym albo głowicą węgła oraz głową w Nowym Testamencie ==>> 33 (2000), s. 77-103.
66   (odsłon: 1296):   Fojcik, A., Wpływ rodziny na przekonania moralne młodzieży ==>> 33 (2000), s. 335-346.
67   (odsłon: 1288):   Grzesica, J., Moralne zło antykoncepcji w świetle nauki Kościoła ==>> 32 (1999), s. 305-313.
68   (odsłon: 1271):   Jasiewicz, A., Św. Jan Klimak O wyrzeczeniu się świata (Scala paradisi. Gradus Primus. De abdicatione ritae saecularis. Patrologia graeca 88, 632-644) ==>> 44,1 (2011), s. 198-206.
69   (odsłon: 1266):   Kempa, J., Die Satisfaktionstheorie Anselms von Canterbury in der nachkonziliaren polnischen theologischen Literatur ==>> 38,S (2005), s. 94-107.
70   (odsłon: 1262):   Wójciak, T., Jan Paweł II - nauczyciel i pedagog ==>> 32 (1999), s. 293-303.
71   (odsłon: 1242):   Kloskowski, K., Zagadnienie ewolucji człowieka. Współczesne koncepcje antropogenezy ==>> 29 (1996), s. 235-239.
72   (odsłon: 1240):   Wilk, J., „Przeprowadzanie przez ogień” - ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu ==>> 44,1 (2011), s. 5-15.
73   (odsłon: 1213):   Szewczyk, L., Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwanie wzajemnych relacji ==>> 36,1 (2003), s. 127-136.
74   (odsłon: 1198):   Szczotok, E., Kościół a kwestia robotnicza w XIX wieku ==>> 14 (1981), s. 175-196.
75   (odsłon: 1184):   Cichy, S., Bibliografia profesorów i wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach do końca 1995 roku ==>> 29 (1996), s. 354-422.
76   (odsłon: 1172):   Tronina, A., Stulecie Papieskiej Komisji Biblijnej ==>> 36,2 (2003), s. 317-328.
77   (odsłon: 1163):   Kempa, J., Konsequenzen der Unterscheidung zwischen der Christologie von oben und der Christologie von unten in der Soteriologie ==>> 35,1 (2002), s. 26-42.
78   (odsłon: 1158):   Nocoń, A., Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski ==>> 40,1 (2007), s. 97-113.
79   (odsłon: 1154):   Ślipko, T., Kara śmierci w encyklice Evangelium vitae i w etyce filozoficznej ==>> 29 (1996), s. 271-278.
80   (odsłon: 1153):   Reginek, A., Recepcja religijnych pieśni Franciszka Karpińskiego w wybranych zbiorach ewangelickich ==>> 35,2 (2002), s. 417-425.
81   (odsłon: 1151):   Bartnicki, R., Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym ==>> 13 (1980), s. 203-231.
82   (odsłon: 1150):   Czaplicki, B., Jezuici w Rosji na początku XX w. ==>> 39,1 (2006), s. 136-164.
83   (odsłon: 1149):   Myszor, J., Okoliczności wyboru ks. Filipa Bednorza na wikariusza kapitulnego w diecezji katowickiej w listopadzie 1952 roku. Edycja źródeł ==>> 42,1 (2009), s. 209-226.
84   (odsłon: 1148):   Lemański, J., Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań ==>> 38,1 (2005), s. 15-28.
85   (odsłon: 1147):   Olszar, H., Udział duchowieństwa śląskiego w życiu narodowym i politycznym II Rzeczypospolitej ==>> 32 (1999), s. 105-135.
86   (odsłon: 1142):   Sieg, J., Problemy cywilizacji wolnego czasu ==>> 3 (1970), s. 93-104.
87   (odsłon: 1135):   Kupny, J., Zasady ładu społecznego i gospodarczego w świetle nauczania Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 45-55.
88   (odsłon: 1133):   Pastwa, A., Personalistyczna struktura małżeństwa kanonicznego w nauczaniu papieża Jana Pawła II ==>> 34 (2001), s. 184-193.
89   (odsłon: 1132):   Myszor, W., Chrześcijanie wobec świata. Problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie ==>> 16 (1983), s. 249-258.
90   (odsłon: 1129):   Krzysteczko, H., Koncepcja kontaktu pomocnego według C. Rogersa i możliwość jej zastosowania w duszpasterstwie ==>> 12 (1979), s. 167-196.
91   (odsłon: 1128):   Mrukwa, J., Wkład Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej połowie XVIII w. ==>> 13 (1980), s. 329-339.
92   (odsłon: 1124):   Maroń, F., Proces kształtowania się wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli De salute animarum#$ ==>> 4 (1971), s. 187-248.
93   (odsłon: 1123):   Piwowarski, W., Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym ==>> 13 (1980), s. 25-42.
94   (odsłon: 1122):   Kukołowicz, T., Chory w domu i opieka nad nim ==>> 12 (1979), s. 57-60.
95   (odsłon: 1121):   Krzysteczko, H., Znaczenie psychologii dla teologii pastoralnej ==>> 32 (1999), s. 315-327.
96   (odsłon: 1106):   Resiak, S., „Miasto bez Boga”. Lokalizacja kościołów w nowych miastach i osiedlach na terenie diecezji katowickiej w latach 1945–1989 ==>> 48,1 (2015), s. 39-60.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice