Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: z 2.03. przeniesione na 26.02, godz. 11.00-12.30

ks. W. Kania: w sesji poprawkowej: 24.02. 9.00-10.00, 14.03. 9.15-13.00

ks. A. Malina: najbliższe 1.03.2018 (czwartek), 11.30-13.00; Egzamin poprawkowy ze Wstępu do PŚ: 1.03.2018 r., od 13:15 dla teologii nauczycielskiej/w kulturze, od 14:00 dla teologii pastoralnej.

ks. A. Pastwa: egzamin poprawkowy z prawa 1 III (czwartek) o godz. 13.00 w sali 305/2

W. Juroszek: konsultacje dla osób z zaległościami: 26.02.2018, godz. 11.30-13.00

M. Kozubek: odwołane do 28.02.2018

M. Czarnuch-Sodzawiczny: Egzamin poprawkowy ze Wstępu do PŚ: 1.03.2018 r., od 13:15 dla teologii nauczycielskiej/w kulturze, od 14:00 dla teologii pastoralnej.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. M. Basiuk: seminarium dyplomowe z 2.03. przeniesione na termin ustalony ze studentami; wykład (Pismo Święte o rodzinie) z 2.03. przeniesione na termin ustalony ze studentami

ks. R. Dappa: NoR, wykład z dnia 26.02 przeniesiony na termin ustalony z studentami

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE

w najnowszym zeszycie [50,1 (2017)]:


Uciecha, A.

Afrahat, O święcie Paschy (Demonstratio XII. De paschate. Patrologia Syriaca I,505-540)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 5-18

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Mowa O święcie Paschy zamieszczona została w drugiej części Demonstrationes Afrahata i rozpoczyna się zgodnie z porządkiem akrostychicznym od dwunastej w kolejności alfabetu syryjskiego litery lōmad. Perski Mędrzec konsekwentnie wykorzystuje argumentację biblijną i wyraźnie nawiązuje do swojej poprzedniej mowy (De circumcisione). W wykładzie na temat paschy podstawą Afrahatowej polemiki z nauczaniem żydowskim jest poważny zarzut lekceważenia nakazów prawa i proroków. Naród Wybrany i jego nauczyciele odrzucili Boże polecenie świętowania paschy wyłącznie w Jerozolimie i w ten sposób utracili przywilej wyłącznego wybrania, stając się nieczystymi jak wiele innych narodów pogańskich. Afrahat oskarża Żydów o celowe fałszowanie Bożego prawa. Ekskluzywizm Narodu Wybranego w Starym Przymierzu zostaje zastąpiony uniwersalizmem „Kościoła ludów” w przymierzu Chrystusa. W nauczaniu Mędrca koncepcja szabatu ściśle łączy się z ideą chrześcijańskiej Paschy, która w Mezopotamii nie była obchodzona jako dzień zmartwychwstania Chrystusa, ale jako święto Jego śmierci.Aphrahat, On the Passover (Demonstratio XII. De paschate. Patrologia Syriaca I, 505-540)
The Homily “On the Passover” is included in the second part of Aphrahat’s “Demonstrationes” and it begins with the lōmad, the twelfth letter of the Syriac alphabet. The Persian Sage refers clearly to the preceding homily (De circumcisione) and consistently applies the biblical argumentation. In his discourse on the Passover, Aphrahat opposes the Jews, charging them with disregard for the Law and the prophets.
According to him, the Chosen Nation and its teachers rejected the God’s command to celebrate the Passover in Jerusalem only. In effect, the Jews lost their exclusive choseness and became defiled as the Gentiles. Moreover, Aphrahat accuses the Jews of deliberate forgery of the God’s law. Exclusiveness of the Chosen Nation in the Old Covenant has been replaced by the „universalism of the peoples” in the Covenant of Christ. In the teaching of the Sage the idea of Sabbath is strictly connected with the Christian Passover, which in Mesopotamia was celebrated not as a day of Christ’s resurrection, but as a remembrance of His death.Kurek, J.

Saint Ephrem the Syrian: Sacred Time and Historical Time Seen from a Crossroads of Cultures

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 19-28

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Święty Efrem Syryjczyk: czasy święty I historyczny widziane z perspektywy skrzyżowania kultur
Poniższy artykuł koncentruje się na koncepcji czasu w pismach Efrema Syryjczyka, teologa z I V wieku, uważanego za najbardziej niezwykłego poetę-teologa epoki Ojców Kościoła. Po wprowadzeniu podstawowego rozróżnienia na czas historyczny i czas święty, rozważania skupiają się na analizie przykładów obrazujących, jak Efrem pojmuje czas w kontekście Bożej aktywności wobec człowieka w sytuacji, gdy wydarzenia rozłożone w długim okresie zbiegają się w pojedyncze (wydarzenie). W dalszej części artykułu podejmuje się próbę analizy możliwości wejścia przez człowieka w rzeczywistość czasu świętego. Wedle wizji Efrema taki koncept zakłada stałą synergię pomiędzy Bogiem a człowiekiem, czyli, co za tym idzie, prawdziwe zaangażowanie tego drugiego. W ramach takowej próby rozważa się szczególnie misterium Męki Chrystusa, dzięki której ludzkość może uzyskać dostęp do innego poziomu poznawczego. W dalszych rozważaniach techniczny termin klucz staje się użytecznym narzędziem umożliwiającym spełnienie założonego celu. Konkluzją artykułu jest twierdzenie, że sakramentalne życie Kościoła, zwłaszcza Eucharystia, jest u-obecnieniem tego, co wydarzyło się na Golgocie, stając się tym samym widzialnym elementem czasu świętego, który może być doświadczany w życiu, w ramach czasu historycznego.The paper focuses on the subject of time in the writings of the 4th c entury t heologian Ephrem the Syrian, regarded as the most remarkable poet- theologian of the patristic era. After introducing Ephrem’s basic distinction between historical and sacred time, it examines some examples of the theologian’s understanding time in terms of God’s activity towards humanity, where its different levels apparently located in a long span of time strikingly converge into single unit. In the later part it embarks upon exploration of the possibility of entering into sacred time by any human being. In Ephrem’s conception this presupposes a constant co-operation between God and human being that is a real human engagement. Within the framework of this attempt it specifically takes into consideration the mystery of Christ’s Passion through which humanity can acquire access to a different epistemic level. It argues using a technical term key as a useful device allowing the goal to be attained. As a conclusion it claims the sacramental life of the Church, notably the Eucharist, to be a re-presentation o f w hat h appened h istorically a t Golgotha, thus standing for a visible element of sacred time which may be experienced whilst living within historical time.Wołyniec, W.

Teologia starożytnego Synodu w Sirmium (351r.) – między ortodoksją a herezją

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 29-44

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Treścią artykułu jest teologiczna interpretacja dokumentu starożytnego Synodu w Sirmium (Hrvatska Mitrovica w dzisiejszej Bośni) z roku 351. Ponieważ niektóre wyrażenia synodalne wydają się być kontrowersyjne, autor artykułu poddaje te wypowiedzi teologicznej ocenie pod kątem ortodoksji. Podstawową intencją autora jest jednak reinterpretacja synodalnego dokumentu przy zastosowaniu odpowiedniej metody, zmierzająca do ukazania aktualności starożytnej nauki synodalnej. Współczesna teologia może czerpać inspiracje ze starożytnej nauki Synodu w Sirmium, szczególnie w teologii Wcielenia i w nauce o trynitarnym życiu Boga. Nauka o podporządkowaniu Syna może budzić zastrzeżenia czy nawet ocierać się o herezję, jeśli jednak w synodalnym rozumieniu oznacza li tylko posłuszeństwo i pokorę Syna, to pozwala spojrzeć na misterium Trójjedynego Boga w nowym świetle.The Theology of the Ancient Synod of Sirmium (351 A.D.) – between Orthodoxy and Heresy
The article undertakes theological interpretation of the ancient texts of the Synod at Sirmium (Hrvatska Mitrovica in today’s Bosnia), which took place in 351 A.D. On account of the fact that some of the synodical statements may seem controversial, the author of the article attempts at evaluation of the orthodoxy of those statements, his final intention, though, is theological reinterpretation of the synodical document with a view to presenting its topicality. Contemporary theology may draw new inspirations from the theology of the ancient Synod, first of all in the theology of the Incarnation and in the theology of the Trinity. The inner life of the Triune God presents itself as an orderly hierarchical Communion. The teaching of subordination of the Son may arouse reservations, or even border on heresy, if it is understood in the sense of obedience and humbleness of the Son according to synodical thought, then it allows us to perceive the Mystery of the Triune God in a new light.Turek, W.

Lavacrum aquae in verbo. Liturgia chrzcielna w Hipponie w czasach św. Augustyna (próba rekonstrukcji)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 45-57

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Celem artykułu jest próba opisu liturgii chrzcielnej sprawowanej przez św. Augustyna w jego katedrze w Hipponie. W różnych pismach biskupa, zwłaszcza w Mowach wygłoszonych do kandydatów (catechumeni i competentes) do chrztu świętego, znajdują się pewne teksty pozwalające opisać, przynajmniej w sposób ogólny, poszczególne etapy przygotowania katechumenów do chrztu, jak i sam obrzęd liturgiczny. Analizując sformułowania biskupa, można stwierdzić, że przygotowanie obejmowało głównie katechezy, egzorcyzmy oraz pewien rodzaj egzaminów. W samym rycie chrztu świętego wyróżnia się natomiast: osobiste i indywidualne wyrzeczenie się szatana, wyznanie wiary w poszczególne Osoby Trójcy Przenajświętszej, zanurzenie w wodzie bądź polanie wodą głowy kandydata. Wydaje się, że w dziełach św. Augustyna nie ma dokładnie przedstawionej formuły chrzcielnej. Jest poniekąd rzeczą zaskakującą, że biskup Ippony, który w wielu pismach podejmuje różne tematy związane ze chrztem świętym, nie podaje słów wypowiadanych przez szafarza sakramentu, nawet jeśli mówi o potrzebie wody i słów do tego sakramentu.Lavacrum Aquae in Verbo. The Liturgy of Baptism in Hippo in Saint Augustine’s Time (an Attempt at Reconstruction)
The aim of the article is an attempt to describe the liturgy of baptism celebrated by St. Augustine in his cathedral in Hippo. Various writings of Augustine, especially his Sermons addressed to candidates (catechumeni and competentes) for baptism, contain information enabling us to describe, albeit in a generic way, the particular stages of the preparation of catechumens for baptism and the rite itself. The preparation consisted principally of catecheses, exorcisms and a kind of examination. The rite clearly contained a personal and individual renouncement of Satan, followed by a profession of faith in each of the Persons of the Most Blessed Trinity and either immersion in the pool or the pouring of water on the head of the baptised. It is not possible to state exactly the formula of baptism employed; it is surprising that Augustine, who discusses many themes associated with baptism in various works, does not present the words spoken by the one administering baptism, although he does speak of the necessity of water and the words for the sacrament itself.Strumiłowski, J.P.

Średniowieczna teologia cysterska, czyli theoria w służbie praxis

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 58-69

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Teologia w każdym czasie z jednej strony wyrasta z pewnych uwarunkowań swojej epoki, a z drugiej wywiera wpływ na życie chrześcijan. Teologie poszczególnych epok różnią się między sobą charakterem, który związany jest nie tylko z kontekstem filozoficznym, ale i z egzystencjalnym. Ponadto faktem jest, że w różnych epokach wyrastały różne modele teologiczne. Znamiennym przykładem takiego zjawiska jest współistnienie w średniowieczu równolegle scholastyki i teologii monastycznej.
Bliższe przyjrzenie się teologii monastycznej, która jest mniej znana niż scholastyka, może dostarczyć nam cennych wskazówek na temat samego kształtowania się takiej teologii, która opierałaby się dominacji filozoficznego schematu myślowego, dowartościowywała aspekt doświadczalny, służyła integracji chrześcijańskiej praktyki z treścią wyznawanej wiary. Te aspekty wydają się bowiem z jednej strony charakteryzować średniowieczną teologię cysterską, a z drugiej stanowią swoisty katalog dolegliwości współczesnych sposobów uprawiania teologii.Medieval Cistercian Theology that is Theoria in the Service of Praxis
In every age, theology on one hand grows from certain conditions of the era, but on the other hand it influences the lives of the Christians. Theologies of various periods are different in character, which is connected not only with the philosophical context, but also with the existential one. What is more, various theological models originated in different periods. One of the most prominent examples of this phenomenon is the medieval coexistence of scholasticism and monastic theology.
A closer look at the monastic theology, which is less known than scholasticism, may provide us with some important indications as to the formation of such theology which would resist the domination of philosophical patterns of thought, highlight the experience and foster the integration of Christian practice with the content of professed faith. In fact, these aspects seem to characterize the Cistercian monastic theology, but simultaneously they constitute some kind of catalogue of disorders of contemporary theologies.Werbick, J.

Für uns gestorben? Jesus Christus und die Erlösung

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 70-84

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Umarł za nas? Jezus Chrystus I odkupienie
W centrum wiary chrześcijańskiej znajduje się przekonanie o Krzyżu Chrystusa, pojmowanym jako odkupieńcza rzeczywistość dla wszystkich ludzi. Wydaje się, że centrum to stało się zupełnie niezrozumiałe. W jego świetle chrześcijańska wiara stała się dla wielu niezrozumiała i niewiarygodna. Artykuł szuka podstaw tego niezrozumienia w wewnętrznej niespójności logiki ekwiwalencji, która znajduje się u podstaw pospolitych wyobrażeń o ekspiacyjnej śmierci Jezusa na krzyżu. Proponuje natomiast – przez odwołanie się do danych Nowego Testamentu – koncepcję alternatywną, która próbuje konsekwentnie iść drogą „logiki nadmiaru” (P. Ricoeur).In the centre of the Christian faith there is a conviction about the Cross of Christ understood as a redemptive reality for all people. It seems that this centre has become completely unintelligible. In its light the Christian faith has become for many people unintelligible and not credible. The article seeks reasons for this incomprehension in the inner contradiction of the logical equivalence, which is a basis for common notions of the expiatory death of Jesus on the cross. It proposes instead – through a reference to the New Testament data - an alternative concept, which tries to follow consistently the way of the “logic of excess” (P. Ricoeur).Zatwardnicki, S.

Sensus fidei a analogia fidei w katolickiej egzegezie biblijnej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 85-111

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej Dei Verbum podał wskazówki egzegetyczne, które powinny być stosowane w interpretacji Pisma. Jedną z przywołanych zasad teologicznych jest „analogia wiary”. W praktyce egzegetycznej w zasadzie tej widzi się jedynie kryterium negatywne. Niestety tak pojmowana zasada nie daje się stosować w ramach tzw. hermeneutyki chalcedońskiej. Benedykt XVI postulował współistnienie w całym procesie egzegezy zasad naukowych i teologicznych. W artykule opisano relacje pomiędzy analogią wiary i zmysłem wiary. Właśnie sensus fidei sprawia, że analogia wiary odkrywa swój pozytywny charakter. Wtedy staje się właściwym narzędziem do interpretacji Bosko-ludzkich ksiąg natchnionych.Sensus Fidei versus Analogia Fidei in the Catholic Biblical Exegesis
The Second Vatican Council in the Dogmatic Constitution Dei Verbum provided exegetic guidelines on the interpretation of Scripture. The “analogy of faith” is one of the mentioned above theological principles. Exegetical practice perceives this principle only as a negative criterion. Unfortunately, such an understanding of this principle does not allow to use it in the so called “Chalcedonian hermeneutics”. Benedict XVI postulated the coexistence of scientific and theological principles during the whole exegetical process. The article focuses on the relation between the analogy of faith and the sense of faith. It is sensus fidei that allows the analogy of faith to reveal its positive character. Therefore, it becomes a proper tool used to interpret divine and human inspired books.Królikowski, P.

Od eklezjologii apologetycznej do strukturalnej wiarygodności Kościoła

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 112-128

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Niniejszy artykuł przedstawia trzy fazy ewolucji argumentacji za prawdziwością Kościoła. Pierwszy etap obejmuje dowodzenie eklezjologii apologetycznej, które okazało się jednak metodologicznie niewystarczające i w perspektywie Soboru Watykańskiego II wymagało przebudowy. W następnej fazie dokonała tego eklezjologia fundamentalna, która ponadto sformułowała nowe argumenty metodologicznie zgodne z jej przedmiotem. Trzeci etap jest propozycją autora artykułu. Przedstawia on projekt strukturalnej wiarygodności Kościoła. Jej podstawą jest genetyczny i funkcyjny związek Objawienia i Kościoła, a celem przedstawienie całości argumentacji eklezjologicznej za pomocą wymiarów katolickości Kościoła: wysokości, długości, szerokości i głębokości.From the Apologetic Ecclesiology to the Structural Credibility of the Church
The article presents three phases in evolution of the argumentation for the credibility of the Church. The first stage includes the apologetic ecclesiology’s arguments. However, they were methodologically inadequate and in the Second Vatican Council's perspective they required reconstruction. At the next stage, it was done by fundamental ecclesiology, which also formulated new arguments that are methodologically consistent with its subject. Third stage is a proposition of the author of the article. He presents a project of the structural credibility of the Church. This argumentation is based on genetic and functional relationship between the Church and the Revelation. The author’s purpose is to present fundamental ecclesiology’s arguments as a whole with the help of the dimensions of the Church’s catholicity: height, length, width, depth.Słomka, J.

Metodologia teologii duchowości

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 129-142

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Przedmiotem badań teologii duchowości jest doświadczenie duchowe człowieka. Jako nauka teologiczna wychodzi ona z założenia, że każdy człowiek jest obrazem Boga i wobec tego jego życie posiada wymiar duchowy. Źródłami dla teologii duchowości są wszelkie teksty opisujące życie duchowe, przede wszystkim dzieła wielkich mistrzów, ale także jest nim liturgia Kościoła. Teksty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła są także źródłem, ale w przeciwieństwie do teologii dogmatycznej czy moralnej, nie są najważniejsze. Celem teologii duchowości jest jak najgłębsze zrozumienie wewnętrznej struktury różnych form życia duchowego i pokazanie wzajemnych związków między nimi. Chodzi o takie opisanie życia duchowego, które może pomóc w „rozróżnianiu duchów”, odróżnianiu dobrych i błędnych dróg takiego życia. Ze względu na taki przedmiot badawczy uprzywilejowaną metodą jest metoda fenomenologiczna. Dużą pomoc w lekturze tekstów stanowią różne metody hermeneutyki.
Teologia duchowości jest ściśle powiązana z dogmatyką i teologią moralną, ale natura tych relacji jest skomplikowana. Teologia duchowości powinna zachować dystans wobec nowożytnych nauk o człowieku: nie może pozwolić, aby narzuciły one swoją perspektywę spojrzenia na człowieka.Methodology of Spiritual Theology
Spiritual theology deals with the spiritual experience of individual persons. As a branch of theology, it builds on the assumption that every person is an image of God, and thus every human life contains a spiritual dimension. The sources of spiritual theology include any texts describing spiritual life, especially the works of the great Masters, but also the liturgy of the Church. The texts of the magisterium of the Church are also considered as a source, but, unlike in dogmatic or moral theology, their importance is limited. Spiritual theology aims to profoundly understand the inner structure of spiritual life in its various forms and demonstrate their mutual relations. The ultimate goal is to describe spiritual life in a way that helps to “discern the spirits”, to discriminate between the right and the erroneous paths of such life. The nature of the subject matter suggests that phenomenological method should be given priority in the research. Various methods of hermeneutics can also be helpful in the study of the texts.
Spiritual theology is closely related to dogmatic and moral theology, but the nature of their mutual relationships is complex. Spiritual theology should maintain a distance towards the modern human sciences: it must not assume their perspective of human being.Surmiak, W.

Obrzezanie neonatalne u mężczyzn

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 143-160

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Rodzicom nowo narodzonych chłopców szczególnie lekarze amerykańscy proponują obrzezanie jako zabieg chirurgiczny o charakterze prewencyjnym. Celem zabiegu jest ochrona chłopca przed wystąpieniem w przyszłości infekcji urologicznych i wenerologicznych oraz raka prącia. Rodzice stają przed trudną decyzją, gdyż proponowany dla ich syna zabieg chirurgiczny jest nie tylko obarczony pewnym ryzykiem medycznym, ale – co więcej – brakuje mu jednoznacznych wskazań terapeutycznych. Przesłanki o charakterze predyktywnym obarczone są jednak dylematami natury bioetycznej. W niniejszym artykule przedstawione są kwestie związane z historycznym i współczesnym ukazaniem praktyki obrzezania, motywacje odwoływania się do cyrkumcyzji, jego prewencyjne racje medyczne, jak i możliwe zagrożenia. Ponadto ukazano współczesną amerykańską dyskusję dotyczącą dopuszczalności zabiegu oraz jego ocenę bioetyczną.Male Neonatal Circumcision
Parents of newly born baby boys are advised, especially by American physicians, to have their children circumcised. The procedure is described as a preventive measure. The purpose of the procedure is to protect the boy against potential future urological and venerological infections and penile cancer. Parents face a difficult decision, since the suggested surgery bears a certain medical risk. Moreover, it lacks clear therapeutic indications. Indications of predicative character present dilemmas of the bioethical nature. This paper presents issues related to the historical and contemporary presentation of the practice of circumcision, motivations of referral to circumcision, its preventive medical reasons as well as potential risks. Moreover, the author presents a contemporary American debate concerning the admissibility of the procedure and its bioethical judgement.Wyrostkiewicz, M.

“Wolność internetu” a rozwój integralny osoby ludzkiej – eksploracje infoetyczne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 161-174

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Nierzadko niektórzy internauci domagają się „wolności internetu”, którą rozumieją jako nieograniczony dostęp do sieci i zamieszczanych w niej danych; jako możliwość nieskrępowanego żadnym prawem eksploatowania zasobów internetowych. Oparte na przesłankach antropologicznych analizy infoetyczne jednoznacznie udowadniają, że takie rozumowanie jest niewłaściwe. Przyjęcie go mogłoby się stać przyczyną rozkładu społecznego oraz zaburzeń tożsamości internautów. Oparte zaś na prawdzie słuszne prawo jest narzędziem wprowadzającym ład i postęp społeczny, a także stymulującym rozwój integralny osoby ludzkiej. Nie ma merytorycznie uzasadnionego powodu, aby internet uznać za enklawę absolutnej swobody.„Freedom in the Internet” and the Integral Development of a Human Person – Infoethical Explorations
Often some Internet users are demanding "freedom of the Internet", which is understood as unlimited access to the network and its data; as the right to freely exploit resources on the Internet. Infoethical analyses based on anthropological assumptions prove that such reasoning is incorrect. It can be the cause of degradation of society and identity disorder of Internet users. Whereas the law, which is based on truth, is the right tool to bring the order and progress of society. Such a law also stimulates the integral development of a human person. There is no legitimate reason to treat the Internet as an enclave of absolute freedom.Dùllek, B.A.

Uzyskanie odpustu zupełnego za publiczne odmówienie hymnu Te Deum laudamus w warunkach Górnego Śląska

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) s. 175-182

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Choć w niemal całej Polsce w miejsce hymnu Te Deum laudamus odmawiane jest Ciebie, Boga, wysławiamy, to na Górnym Śląsku w jego miejscu wykonuje się Ciebie, Boże, wielbimy. Celem niniejszej publikacji było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy za publiczne odmówienie Ciebie, Boże, wielbimy można uzyskać odpust zupełny? Materiałem badawczym były przepisy zawarte w dekrecie Enchiridion Indulgentiarum, Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz normy wynikające z prawa zwyczajowego. Metodą zastosowaną podczas badań była przede wszystkim metoda prawna egzegetyczno-dogmatyczna. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że za publiczne odmówienie wspomnianej wersji hymnu na mocy prawa zwyczajowego teoretycznie jest możliwe uzyskanie odpustu zupełnego, choć praktyka ogranicza tę możliwość do odpustu cząstkowego. W perspektywie badawczej znajduje się hymn Veni Creator Spiritus, który na Górnym Śląsku także jest wykonywany w innej wersji niż w pozostałych częściach Polski.Obtaining a Plenary Indulgence for Public Saying the Hymn Te Deum Laudamus in the Circumstances of Upper Silesia
Although almost all over Poland instead of the hymn Te Deum laudamus, Ciebie, Boga wysławiamy is used, in Upper Silesia Ciebie, Boże wielbimy is performed. The aim of this article was to answer the question whether by public saying Ciebie, Boże wielbimy, it is possible to gain plenary indulgence. The research material were regulations from the decree Enchiridion Indulgentiarum, Code of Canon Law from 1983 and common law. The method used in the research was mainly a legal exegetic-dogmatic method. The results showed that for the public saying of the mentioned version of the hymn by virtue of the common law it is theoretically possible to obtain the plenary indulgence, although the practice limits this possibility to partial indulgence. The research perspective is a hymn Veni Creator Spiritus, which in Upper Silesia is also performed in a different version than in the other parts of Poland. 


półrocznik naukowy 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
ukazuje się od 1968 roku (wydawca: Księgarnia św. Jacka).

 

Rada Naukowa
o. prof. dr Edmund Kowalski (Accademia Alfonsiana, Rzym), ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn), ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (Universität Innsbruck), ks. prof. zw. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW, Warszawa), prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ, Katowice)


Komitet Redakcyjny
Redaktor naczelny:
ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ, Katowice)
Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ, Katowice)
Sekretarz Redakcji: ks. dr Damian Bednarski (UŚ, Katowice)
Bazy danych: dr Monika Czarnuch (UŚ, Katowice), mgr Anna Wieluniecka (UŚ, Katowice)
Redaktor językowy (j. polski): mgr Mariusz Solecki
Redaktor językowy (j. angielski): mgr M. Chiara Anna Burzyńska SSND (UŚ, Katowice)
 

 

Profil

Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przy tym przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do historii Śląska (nie tylko Kościoła na Śląsku) i losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska.
Obszar teologii ujmowany jest tu szeroko. Obejmuje on zarówno zwykły kanon dziedzin teologicznych, jak i wszelkie zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, także naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.

 

Z historii czasopisma

Pierwszy numer Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych ukazał się w 1968 roku jako rocznik katowickiego środowiska teologicznego. W 1998 r. czasopismo stało się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a po utworzeniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim – organem naukowym tegoż Wydziału. W 2002 roku rocznik został przekształcony w półrocznik.

Redaktorami naczelnymi byli: ks. Remigiusz Sobański (1968–1975), ks. Romuald Rak (1976–1980), ks. Wincenty Myszor (1981–1995), ks. Stefan Cichy (1996–1999), ks. Jerzy Myszor (2000–2010).

Wydawcą ŚSHT jest nieprzerwanie Księgarnia Świętego Jacka (www.ksj.pl).KODEKS POSTĘPOWANIA

Niniejszy Kodeks opracowany został na podstawie wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE) zawartych w Code of Conduct for Journal Editors. COPE oczekuje od wszystkich swoich członków postępowania zgodnego z zasadami Code of Conduct for Journal Editors i wyraża dezaprobatę wobec tych, którzy ich nie przestrzegają (zob. https://publicationethics.org/).

1. Ogólne obowiązki i odpowiedzialność Redakcji Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

1.1. Redakcja przyjmuje na siebie odpowiedzialność za teksty publikowane na łamach czasopisma. Oznacza to, że Redakcja:

1.1.1. dąży do spotkania oczekiwań czytelników i autorów;

1.1.2. dąży do stałego doskonalenia czasopisma;

1.1.3. ma wdrożone procedury zapewniające jakość materiału przeznaczonego do publikacji;

1.1.4. szanuje wolność wyrażania myśli;

1.1.5. zapewnia integralność zapisu akademickiego;

1.1.6. wyklucza pójście na kompromis wobec potrzeb biznesowych kosztem odejścia od standardów intelektualnych i etycznych;

1.1.7. ma wolę – kiedy to konieczne – publikowania poprawek, wyjaśnień, wycofywania się z poglądów, czy przeprosin.

2. Relacja redakcji z czytelnikami

2.1. Redakcja dba o to, aby czytelnicy byli informowani o tym, kto finansował badania lub pracę naukową autorów tekstów (między innymi podając ich afiliację instytucjonalną) oraz czy fundatorzy badań mieli jakąkolwiek rolę w ich przeprowadzeniu i późniejszej publikacji ich wyników.

3. Relacja z autorami

3.1. Decyzje redakcji odnośnie do przyjęcia lub odrzucenia tekstów opierają się na merytorycznej ważności publikacji, ich oryginalności i metodologicznej klarowności i poprawności oraz ich zgodności z profilem czasopisma i znaczeniem dla rozwoju reprezentowanych w czasopiśmie dyscyplin naukowych.

3.2. Redakcja nie podejmuje decyzji o odrzuceniu nadesłanego tekstu aż do momentu stwierdzenia istotnych problemów z nim związanych.

3.3. Nowy zespół redakcyjny nie zmienia decyzji o dopuszczeniu do publikacji tekstu, który został zaaprobowany przez poprzedni zespół, chyba że zostały stwierdzone nowe istotne problemy.

3.4. Opis procedury recenzyjnej jest opublikowany na stronie internetowej czasopisma. Redakcja może odstąpić od przyjętych reguł jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3.5. Redakcja dopuszcza możliwość odwoływania się autorów tekstów od ich decyzji.

3.6. Redakcja ma opracowane szczegółowe wskazówki dla autorów, którzy chcą publikować na łamach ich czasopisma. Wskazówki te są regularnie aktualizowane i są zgodne z niniejszym kodeksem.

3.7. Redakcja ma opracowane wskazówki dotyczące kryteriów współautorstwa tekstów i tego, kto powinien być wymieniony jako osoba wnosząca znaczący wkład w powstanie tekstu i przeprowadzenie badań.

4. Relacje z recenzentami

4.1. Redakcja ma opracowane szczegółowe wskazówki dla recenzentów dotyczące oczekiwań kierowanych w stosunku do ich zadań, zachowując przy tym zasadę poufności dotyczącą dostarczanych im materiałów. Wskazówki te są regularnie aktualizowane i są zgodne z niniejszym kodeksem.

4.2. Redakcja - przed przekazaniem materiałów do recenzji – bada, czy ze strony potencjalnych recenzentów nie pojawiają się jakiekolwiek subiektywne czy obiektywne interesy współzawodnictwa, co do prowadzonych badań.

4.3. Redakcja stosuje zasadę ochrony danych recenzentów.

5. Relacje z nowymi członkami redakcji

5.1. Redakcja zapewnia nowym członkom redakcji wskazówki dotyczące ich zadań szczegółowych oraz zachowuje otwartość całego zespołu na propozycję nowej strategię i rozwoju czasopisma.

6. Relacja z właścicielami i wydawcami czasopisma

6.1. Relacja redakcji z podmiotem nadrzędnym (właścicielem) czasopisma i jego wydawcą opiera się na regule niezależności redakcji.

6.2. Redakcja podejmuje decyzje dotyczące publikacji tekstów, opierając się na ocenie ich jakości naukowej i adekwatności z profilem czasopisma, bez jakiegokolwiek wpływu na tę decyzję ze strony podmiotu nadrzędnego czy wydawcy.

7. Redakcja a proces recenzyjny

7.1. Redakcja dba o to, aby proces recenzyjny czasopisma był sprawiedliwy, pozbawiony stronniczości i z zachowaniem terminowości pracy.

7.2. Redakcja ma opracowany system zapewniający poufność nadsyłanych do nich recenzji.

8. Zapewnianie jakości

8.1. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia najwyższej jakości publikowanych na łamach czasopisma materiałów, uznając przy tym, że działy wewnętrzne czasopisma (artykuły, materiały, recenzje, omówienia, sprawozdania) mogą mieć różne cele i standardy naukowe.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Redakcja zachowuje prawo ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzega także poufności (tajemnicy zawodowej) co do informacji zdobytych w trakcie prowadzenia badań naukowych lub relacji profesjonalnych (np. pomiędzy lekarzem a pacjentem, osobą a kierownikiem duchowym).

9.2. Redakcja wymaga pisemnej zgody na publikację materiałów przez osoby, które mogłyby zostać rozpoznane w wynikach publikowanych badań lub mogłyby zostać zidentyfikowane w publikowanych materiałach (np. w przypadku publikacji fotografii).

9.3. Jest możliwe opublikowanie indywidualnych informacji bez uprzedniej zgody, jeśli istnieją poważne racje interesu publicznego, które przeważają nad racjami indywidualnymi.

10. Propagowanie etyczności badań (np. badań z udziałem ludzi lub zwierząt)

10.1. Redakcja dba o to, aby przed opublikowaniem materiałów upewnić się, czy przedstawiane w publikacjach wyniki badań były prowadzone z zachowaniem znaczących międzynarodowych przepisów związanych z etycznością badań (np. Deklaracja Helsińska – w przypadku badań klinicznych lub wskazania AERA i BERA dla badań edukacyjnych).

10.2. Redakcja wymaga zapewnienia, że wszystkie badania przedstawione w publikacji zostały zaaprobowane przez właściwy organ (np. komitet etyczny, czy zespół recenzyjny). Redakcja uznaje jednak jako zasadę, że taka instytucjonalna akceptacja nie gwarantuje jeszcze etyczności badań.

11. Postępowanie wobec niewłaściwych praktyk

11.1. Redakcja podejmuje obowiązek podjęcia stosownych działań w przypadku zauważania niewłaściwych zachowań lub jeśli zostanie o takich zachowaniach powiadomiona. Ten obowiązek dotyczy zarówno już opublikowanych tekstów, jak i tych, które są dopiero złożone do publikacji.

11.2. Redakcja nie tylko wstrzymuje publikację materiałów, co do których istnieją podejrzenia niewłaściwego postępowania, ale także podejmuje stosowne działania wyjaśniające.

11.3. Redakcja w pierwszej kolejności prosi podejrzanego o niewłaściwe zachowanie o stosowne wyjaśnienie. Jeśli jednak otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, redakcja zwraca się z prośbą do instytucji zatrudniającej autora tekstu z prośbą o przeprowadzenie stosownego dochodzenia.

11.4. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe działania w celu upewnienia się, czy właściwe dochodzenie zostało podjęte i czy jest kontynuowane. Jeżeli tak się nie dzieje, redakcja podejmuje uciążliwy, ale konieczny obowiązek w celu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji.

11.5. Redakcja postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w COPE flowcharts.

12. Zapewnianie integralności badań naukowych

12.1. Redakcja dba o to, aby zauważone błędy, czy też nieadekwatne lub niewłaściwe stwierdzenia, zostały we właściwy i adekwatny sposób skorygowane.

12.2. Co do możliwości wycofywania się ze swoich poglądów redakcja postępuje zgodnie ze wskazówkami COPE.

13. Własność intelektualna

13.1. Redakcja przestrzega prawa odnoszącego się w swym przedmiocie do własności intelektualnej i wspólnie z wydawcą przestrzega praw i umów, które wykluczają wszelkie możliwe sposoby niewłaściwego zagarnięcia własności intelektualnej.

14. Zachęta do podejmowania debaty naukowej

14.1. Redakcja zachęca do podejmowania krytycznego spojrzenia wobec materiałów publikowanych na łamach ich czasopisma.

14.2. Redakcja udziela autorom materiałów, które zostały poddane krytyce, prawa do obrony swoich poglądów i/lub odpowiedzi na stawiane zarzuty.

14.3. Redakcja nie uchyla się od publikacji materiałów omawiających negatywne rezultaty badań.

15. Zażalenia

15.1. W myśl zasady, że zwlekanie z odpowiedzią na zażalenia, jedynie te zażalenia potęguje, redakcja stara się niezwłocznie odpowiadać na kierowane pod jej adresem uwagi krytyczne.

15.2. Redakcja postępuje tutaj zgodnie z COPE flowchart on complaints.

16. Wskazówki komercyjne

16.1. Czasopismo w swojej strategii stosuje system zabezpieczający przed czysto komercyjnymi naciskami co do decyzji wydawniczych (np. dział reklamy powinien działać niezależnie od działu wydawniczego).

16.2. Redakcja deklaruje politykę reklamową i politykę dodatkowych materiałów sponsorowanych (tzw. insertów) zgodną z profilem czasopisma.

16.3. Redakcja, podejmując decyzję o reprincie, zobowiązuje się także do wprowadzenia zauważonych usterek czy błędów.

17. Konflikt interesów

17.1. Redakcja stosuje swój własny system zarządzania w przypadku konfliktu interesów, który dotyczy samego kolegium redakcyjnego, współpracy z wydawcą, autorami tekstów, recenzentami, czy edytorami.

17.2. Redakcja deklaruje brak stronniczości co do przebiegu procesu recenzyjnego.

18. Dodatek

18.1. Redakcja nie podejmuje decyzji wydawniczych w oparciu o źródło pochodzenia tekstu, tzn. nie mają na tę decyzję wpływu takie czynniki jak: narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasa czy wyznawana przez autora religia. Decyzje, co do edycji i publikacji nadsyłanych tekstów, nie są zdeterminowane przez politykę rządu czy też innych podmiotów, ale są tylko i wyłącznie decyzją własną redakcji.Informacje dla Autorów

 

1. Treść artykułu powinna odpowiadać profilowi pisma.


2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków (ze spacjami).


3. Artykuł w języku obcym powinien być zaopatrzony w oświadczenie podpisane przez rodzimego użytkownika języka o weryfikacji filologicznej tekstu.


4. Prosimy o stosowanie się do zasad redakcji tekstu  przyjętych dla publikacji WTL UŚ.


5. Na początku tekstu powinien znaleźć się zapis zawierający imię i nazwisko autora, afiliację autora/tekstu do jednostki naukowej (jeśli jest możliwa i pożądana) oraz tytuł artykułu.


6. Do artykułu należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz jego odpowiednik w języku angielskim. (po uzgodnieniu z Redakcją wersja angielskojęzyczna abstraktu może być przygotowana przez redakcję). Abstrakt winien krótko wyjaśniać problem badawczy przedstawiany w artykule i ewentualnie wskazywać na rezultaty badań. Objętość: ok. 500 – 1000 znaków ze spacjami.


7. Należy również podać słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz tytuł artykułu w języku angielskim.


8. Wszystkie materiały składane do druku powinny być złożone w Redakcji w postaci elektronicznej.

- przygotowany w formacie RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT,
- nie powinien zawierać automatycznego podziału słów ani żadnego dodatkowego formatowania (style, nagłówki, rozstrzelenia tekstu),
- dopuszczalne są kursywa i pogrubienie, dostępne w edytorze tekstu (kursywą zaznaczamy tytuły prac w przypisach) oraz „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

Plik z tekstem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Redakcji (ssht@us.edu.pl) albo dostarczyć na standardowym nośniku danych (pen-drive, CD).


9. W przypadku tekstów zawierających czcionki inne niż łacińskie lub specjalne formatowanie należy przedłożyć również podpisaną wersję drukowaną. Innym równoważnym rozwiązaniem – po akceptacji przez Redakcję – może się okazać dostarczenie przez autora pliku pdf, z zaimplementowanymi wszystkimi pożądanymi elementami.
Tekst w formie maszynopisu powinien być wydrukowany jednostronnie (czcionką Times New Roman, 12 pkt), bez podkreśleń i innych wyróżnień graficznych (np. tytułów wzmiankowanych prac i nazwisk autorów), z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami.


10. Autor po raz pierwszy publikujący na łamach SSHT przesyła notę biograficzną zawierającą: datę i miejsce urodzenia, ukończone studia i uzyskane stopnie naukowe, pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska, wykaz ważniejszych publikacji, a także swój aktualny adres pocztowy i elektroniczny. Należy też zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.


11. Korekta autorska:

a. Etap recenzji:
Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej i zewnętrznej. Szczegóły procedury recenzowania przedstawione są w odrębnej zakładce. W przypadku pozytywnych recenzji, sugerujących jednak korekty, teksty odsyłane są do autorów z prośbą o odpowiednie poprawki.

b. Etap redakcji:
Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy.
Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty.


12. Zapora „ghostwriting”. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony publikacji naukowych przed nadużyciami określanymi jako „ghostwriting” i „guest autorship” (definicje MNiSW brzmią odpowiednio: „Z »ghostwriting« mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z »guest authorship« [»honorary authorship«] mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.”) Redakcja SSHT podejmuje następujące kroki:

a) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania wkładu innych osób w powstanie publikacji, przez podanie danych dotyczących „ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji” (informacja MNiSW);
b) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania źródeł finansowania badań, które pozostają w związku ze zgłaszaną publikacją;
c) oświadcza, że informacje o wykrytych przypadkach nazwanych tu nierzetelnych działań będą przekazywane do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych.


13. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych.


PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW


Do pobrania: formularz recenzji

1. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez jego autora zgody na poddanie go opisanej poniżej procedurze.
2. Redaktor naczelny po konsultacji z redaktorami tematycznymi kwalifikuje do recenzji artykuł zgodny z profilem czasopisma, zaś decyzję o jego publikacji podejmuje na podstawie pisemnych opinii recenzentów.
3. Redaktor naczelny wybiera odpowiednich recenzentów. Przy ich wyborze może korzystać zarówno z pomocy redaktorów tematycznych czasopisma, jak i z pośrednictwa kierowników jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
4. Każdy artykuł recenzuje dwóch ekspertów w zakresie jego problematyki, niezatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim i nieznajdujących się w relacji służbowej bądź osobistej z autorem ocenianego tekstu. Recenzenci – analogicznie niezależni od siebie – są wybierani spośród specjalistów posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego albo równoważne kwalifikacje w przypadku ich zatrudnienia w instytucjach zagranicznych. Dla sporządzenia recenzji artykułu wymagającego u oceniającego szczególnie wąskiej specjalizacji może być wybrany ekspert ze stopniem naukowym doktora.
5. Recenzje sporządzane są nieodpłatnie (na podstawie warunków określonych w odrębnych umowach między Dziekanem Wydziału Teologicznego a kierownikami jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem) lub odpłatnie (na podstawie umowy o dzieło).
6. W procedurze jest zachowana zasady poufności i obustronnej anonimowości zgodnie z wymaganiami tzw. podwójnie ślepej recenzji. Redaktor naczelny udostępnia autorom wyłącznie treść recenzji w części uzasadniającej jego decyzję o publikacji, natomiast całość związanych z procedurą materiałów z danymi personalnymi jest przechowywana w Redakcji czasopisma. Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest raz w roku w wydrukowanym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej.
7. Również niewymienione w powyższych punktach elementy procedury recenzowania są zgodne z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.


- tomów 50/1 i 50/2 (2017)

ks. dr hab. Andrzej Anderwald (UO), ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK), ks. dr Andrzej Demitrów (UO), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. prof. UO dr hab. Konrad Głombik (UO), ks. dr Piotr Górecki (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. prof. dr hab. Jan Kochel (UO), ks. dr hab. Wiesław Kraiński (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. prof. UO Marek Lis (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK), ks. prof. UO dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr Brunon Zgraja (UO)

- tomów 49/1 i 49/2 (2016)

ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK), ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (UO), ks. dr Janusz Chyła (UMK), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. prof. UO dr hab. Konrad Głombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński OFM (UO), ks. prof. UO dr hab. Jerzy Kostorz (UO), ks. prof. UO dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz (UO), ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski (UMK), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. UO dr hab. Piotr Paweł Maniurka (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Wojciech Pikor (UMK), dr Krzysztof Pilarz (UMK), ks. prof. UO dr hab. Rajmund Porada, ks. prof. UO dr hab. Grzegorz Poźniak (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK)

- tomów 48/1 i 48/2 (2015)

ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. prof. UO Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. prof. UO Jan Kochel (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski (UMK), ks. dr hab. prof. UO Marek Lis (UO), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Mróz (UMK), o. dr hab. prof. UMK Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. prof. UO Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. prof. UO Grzegorz Poźniak (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK)

- tomów 47/1 i 47/2 (2014)

dr Magdalena Bieniak-Nowak (UW), dr hab. Beata Bilicka (UMK), ks. dr Wacław Borek (UO), prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap (KUL), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), ks. dr hab. Dariusz Iwański (UMK), ks. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki (PWTW), dr Marcin Kuczok (UŚ), ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak (PWT), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), dr Magdalena Płotka (UKSW), ks. dr Marek Porwolik (UKSW), o. dr Mateusz Przanowski (UKSW), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła (UKSW), ks. dr Roman Tomanek (UKSW), ks. prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (UO), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), dr Urszula Wieczorek (UŚ), ks. prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), dr Michał Wyrostkiewicz (KUL), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK), ks. dr Brunon Zgraja (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

- tomów 46/1 i 46/2 (2013)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Anderwald (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL), ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. dr Piotr Górecki (UO), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJPII), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik (PWT Wrocław), ks. dr Mariusz Szmajdziński (WSD Łowicz), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 45/1 i 45/2 (2012)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Aderwald (UO), ks. dr Jan Cichoń (UO), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr Wiesław Kraiński (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Zygfryd B. Smolka OFM (UO), prof. dr hab. Marian Szarmach (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK),

 

- tomów 44/1 i 44/2 (2011)

ks. dr Wacław Borek (UO), ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL JPII), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr Albert Glaeser (UO), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL JPII), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr hab. Jerzy Kostorz (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr Hubert Łysy (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. UO dr hab. Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Bonawentura Smolka (UO), ks. prof. zw. dr hab. Helmut Sobeczko (UO), ks. dr hab. Marek Uglorz (ChAT), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 43/1 i 43/2 (2010)

ks. dr hab. Andrzej Anderwald (UO), ks. dr Wacław Borek (UO), ks. dr hab. Józef Budniak (prof. UŚ), ks. dr Jan Cichoń (UO), o. dr hab. Andrzej Derdziuk (prof. KUL), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Antoni Kaltbach (UO), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ), ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ), ks. prof. UO dr hab. Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO).
Adres Redakcji:

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: ssht@us.edu.plwyszukaj:


Licencja Creative Commons
Utwory zamieszczone w niniejszej bazie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.


Najnowsze numery w wersji drukowanej można zakupić w sklepie internetowym Księgarni Świętego Jacka.


Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne numery lub korzystając z wyszukiwarki (docelowo opracowane zostaną także opisy za pomocą słów kluczowych i odpowiedni indeks rzeczowy). Dostępny jest także indeks autorów. Uwaga: baza danych nie obejmuje recenzji, sprawozdań etc., a jedynie artykuły. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

 


Czasopismo jest indeksowane w bazach elektronicznych:
CEEOL – baza pełnotekstowa
BazHUM – baza bibliograficzna (bazhum.pl) oraz baza pełnotekstowa (bazhum.muzhp.pl)
PBN – baza bibliograficznaLista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 9868):   Myszor, W., Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 44,1 (2011), s. 207-220.
2   (odsłon: 7881):   Szwajcok, A., Aksjologiczne aspekty wychowania ==>> 35,2 (2002), s. 343-348.
3   (odsłon: 6228):   Myszor, W., Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, P. 70,13-84,14). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 31 (1998), s. 315-329.
4   (odsłon: 6053):   Heszen-Niejodek, I., Jakość życia w badaniach psychologicznych ==>> 29 (1996), s. 251-255.
5   (odsłon: 4879):   Panek, M., Koncepcja człowieka w teologii Gabriela Marcela ==>> 33 (2000), s. 191-199.
6   (odsłon: 4466):   Pindel, R., Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego ==>> 36,2 (2003), s. 414-436.
7   (odsłon: 4107):   Kania, W., Principia Ethica de G. E. Moore y los comienzos de la ética analítica ==>> 39,2 (2006), s. 347-359.
8   (odsłon: 3532):   Myszor, W., Apokryf Jana (Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1) ==>> 35,1 (2002), s. 73-89.
9   (odsłon: 3460):   Maroń, F., Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV w. ==>> 2 (1969), s. 101-167.
10   (odsłon: 3441):   Myszor, J., Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL. Suplement ==>> 41,1 (2008), s. 137-176.
11   (odsłon: 3427):   Bombik, M., Filozoficzne pojęcia śmierci ==>> 40,2 (2007), s. 441-449.
12   (odsłon: 3363):   Janczewski, Z., Dyscyplina postna w Kościele od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku ==>> 32 (1999), s. 171-182.
13   (odsłon: 3189):   Bartoszek, A., Moralne aspekty "jakości życia" w opiece paliatywnej ==>> 35,2 (2002), s. 309-330.
14   (odsłon: 3170):   Tyszkiewicz, L., Ochrona życia ludzkiego w prawie karnym i naukach penalnych ==>> 29 (1996), s. 240-245.
15   (odsłon: 3043):   Krętosz, J., Józefiński proces budowy Kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780-1790) ==>> 29 (1996), s. 40-67.
16   (odsłon: 2938):   Kania, W., El significado de lo correcto según W. D. Ross ==>> 38,S (2005), s. 143-156.
17   (odsłon: 2884):   Wójcik, Z.K., Udział księży diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w działalności podziemia antykomunistycznego w latach 1944-1956. Przyczyny - fakty - represje ==>> 36,1 (2003), s. 217-234.
18   (odsłon: 2765):   Bartoszek, A., "Spór o człowieka" a praktyka transplantacji. Na marginesie książki Marii Nowackiej Etyka a transplantacje ==>> 37,1 (2004), s. 116-127.
19   (odsłon: 2743):   Sobański, R., Prawo i moralność ==>> 32 (1999), s. 159-170.
20   (odsłon: 2741):   Woleński, J., Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność ==>> 29 (1996), s. 176-179.
21   (odsłon: 2731):   Myszor, W., Pierwsza i druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi ==>> 33 (2000), s. 57-76.
22   (odsłon: 2700):   Herman, Z., Jakość życia z punktu widzenia medycznego ==>> 29 (1996), s. 227-230.
23   (odsłon: 2672):   Ślebarska, K., Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia ==>> 38,2 (2005), s. 439-448.
24   (odsłon: 2630):   Krętosz, J., Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r. ==>> 37,2 (2004), s. 200-216.
25   (odsłon: 2620):   Reginek, A., Pasja chorałowa w odnowionej liturgii ==>> 14 (1981), s. 261-298.
26   (odsłon: 2462):   Kiedzik, M., Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginalnych - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy ==>> 41,1 (2008), s. 188-196.
27   (odsłon: 2350):   Janczewski, Z., Prace i uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego ==>> 34 (2001), s. 249-258.
28   (odsłon: 2150):   Małachowska, E., Sekty i związki wyznaniowe działające na terenie katowickiej części Województwa Śląsko-Dąbrowskiego w latach 1945-1950 ==>> 41,1 (2008), s. 96-118.
29   (odsłon: 2128):   Nowak, A.J., Człowiek - istota religijna. Aspekt psychologiczny ==>> 18 (1985), s. 203-208.
30   (odsłon: 2114):   Szewczyk, L., Perswazja językowa w wybranych homiliach kapłanów archidiecezji katowickiej ==>> 35,2 (2002), s. 359-376.
31   (odsłon: 2045):   Uglorz, M., Alberta Schweitzera etyka czci dla życia ==>> 29 (1996), s. 246-250.
32   (odsłon: 1988):   Swoboda, A., Aspekty teologiczne małżeństwa i dziewictwa w pismach św. Augustyna ==>> 37,2 (2004), s. 139-157.
33   (odsłon: 1976):   Nakonieczny, R., Chrystologiczny tytuł ΣοφίΑ Θεου w "Komentarzu do Ewangelii św. Jana" Orygenesa ==>> 30 (1997), s. 232-240.
34   (odsłon: 1914):   Hudek, W., Z dziejów procesji dnia zadusznego w Polsce ==>> 36,1 (2003), s. 137-156.
35   (odsłon: 1856):   Ignatowski, G., Katechizm rzymski Soboru Trydenckiego a współczesne dokumenty Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu ==>> 38,1 (2005), s. 81-89.
36   (odsłon: 1836):   Myszor, W., Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu (Adversus haereses V,30,4-36,3) ==>> 33 (2000), s. 5-24.
37   (odsłon: 1824):   Palimąka, A., Zmiany w sytuacji prawnej Żydów na ziemiach zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku (do 1862 r.) ==>> 42,1 (2009), s. 120-136.
38   (odsłon: 1809):   Ślebarska, K., Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec) ==>> 40,1 (2007), s. 131-140.
39   (odsłon: 1770):   Przygoda, W., Teologia cierpienia i choroby ==>> 33 (2000), s. 257-266.
40   (odsłon: 1739):   Ślebarska, K., Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej ==>> 42,1 (2009), s. 147-156.
41   (odsłon: 1721):   Myszor, J., Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 r. - z perspektywy czasu ==>> 39,1 (2006), s. 172-177.
42   (odsłon: 1711):   Drożdż, A., Powinność moralna ==>> 43,2 (2010), s. 302-316.
43   (odsłon: 1705):   Jezierska, E., Cechy polskiego stylu biblijnego (i język inkluzywny) ==>> 41,1 (2008), s. 214-219.
44   (odsłon: 1670):   Konieczny, J., Pochodzenie oraz dzieciństwo sługi bożego kard. Augusta Hlonda ==>> 33 (2000), s. 356-365.
45   (odsłon: 1645):   Kumor, B., Prymas Kościoła katolickiego w Polsce. Znaczenie i rola w dziejach Polski ==>> 16 (1983), s. 157-169.
46   (odsłon: 1612):   Korzan, K., Nadużycie prawa jako środek obrony i źródło kreowania akcji zaczepnych ==>> 34 (2001), s. 97-108.
47   (odsłon: 1610):   Dadaczyński, J., Pojęcie nieskończoności w matematyce ==>> 35,2 (2002), s. 265-270.
48   (odsłon: 1593):   Szymonik, M., Ideał nauczyciela w traktacie De magistro św. Tomasza z Akwinu ==>> 38,1 (2005), s. 152-162.
49   (odsłon: 1592):   Worach, W., Etyka na śladach innego. Transcendencja Boga w filozofii Emmanuela Lévinasa ==>> 38,2 (2005), s. 380-396.
50   (odsłon: 1589):   Mycek, S., Podstawowe zasady chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI ==>> 42,2 (2009), s. 113-128.
51   (odsłon: 1553):   Trzcielińska-Polus, A., Polska Misja Katolicka w Niemczech - jej rola w integracji środowiska polskiego ==>> 37,1 (2004), s. 22-30.
52   (odsłon: 1550):   Kozyra, J., Najnowszy przekład Listu św. Jakuba w Biblii paulistów w świetle innych tłumaczeń biblijnych ==>> 41,1 (2008), s. 197-213.
53   (odsłon: 1545):   Kiedos, J., Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992 ==>> 29 (1996), s. 303-316.
54   (odsłon: 1528):   Krętosz, J., Księgozbiory kościelne na terenie lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego na przełomie XVIII/XIX w. ==>> 40,2 (2007), s. 405-421.
55   (odsłon: 1517):   Krzysteczko, H., Duszpasterstwo chorych psychicznie ==>> 33 (2000), s. 286-297.
56   (odsłon: 1509):   Gwóźdź, H., Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921) ==>> 15 (1982), s. 171-230.
57   (odsłon: 1506):   Małecki, Z., Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Egzegeza w Qumran ==>> 36,2 (2003), s. 360-366.
58   (odsłon: 1470):   Suchoń, A., Cierpliwa wytrwałość jako dar bezinteresownej miłości świadczonej nieuleczalnie chorym ==>> 33 (2000), s. 323-334.
59   (odsłon: 1456):   Leszczyński, G., Pojęcie "bonum coniugum" w prawie małżeńskim Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 101-115.
60   (odsłon: 1451):   Piwowarczyk, P., Mistycyzm żydowski a gnostycyzm w późnej starożytności ==>> 39,2 (2006), s. 282-303.
61   (odsłon: 1443):   Maroń, F., Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku ==>> 12 (1979), s. 209-263.
62   (odsłon: 1425):   Neumann, J., Człowiek i jego godność w encyklikach społecznych Jana Pawła II ==>> 36,1 (2003), s. 34-44.
63   (odsłon: 1402):   Rak, R., Chrześcijańska postawa wobec cierpienia ==>> 33 (2000), s. 267-272.
64   (odsłon: 1384):   Kozyra, J., Jezus Chrystus kamieniem węgielnym albo głowicą węgła oraz głową w Nowym Testamencie ==>> 33 (2000), s. 77-103.
65   (odsłon: 1375):   Strzelczyk, G., Tomasza Węcławskiego "Uniwersum wczesnych chrześcijan". Uwagi krytyczne ==>> 42,1 (2009), s. 171-180.
66   (odsłon: 1349):   Szczotok, E., Kościół a kwestia robotnicza w XIX wieku ==>> 14 (1981), s. 175-196.
67   (odsłon: 1342):   Fojcik, A., Wpływ rodziny na przekonania moralne młodzieży ==>> 33 (2000), s. 335-346.
68   (odsłon: 1335):   Grzesica, J., Moralne zło antykoncepcji w świetle nauki Kościoła ==>> 32 (1999), s. 305-313.
69   (odsłon: 1323):   Kloskowski, K., Zagadnienie ewolucji człowieka. Współczesne koncepcje antropogenezy ==>> 29 (1996), s. 235-239.
70   (odsłon: 1321):   Wójciak, T., Jan Paweł II - nauczyciel i pedagog ==>> 32 (1999), s. 293-303.
71   (odsłon: 1320):   Kempa, J., Die Satisfaktionstheorie Anselms von Canterbury in der nachkonziliaren polnischen theologischen Literatur ==>> 38,S (2005), s. 94-107.
72   (odsłon: 1318):   Jasiewicz, A., Św. Jan Klimak O wyrzeczeniu się świata (Scala paradisi. Gradus Primus. De abdicatione ritae saecularis. Patrologia graeca 88, 632-644) ==>> 44,1 (2011), s. 198-206.
73   (odsłon: 1311):   Wilk, J., „Przeprowadzanie przez ogień” - ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu ==>> 44,1 (2011), s. 5-15.
74   (odsłon: 1305):   Szewczyk, L., Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwanie wzajemnych relacji ==>> 36,1 (2003), s. 127-136.
75   (odsłon: 1273):   Nocoń, A., Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski ==>> 40,1 (2007), s. 97-113.
76   (odsłon: 1259):   Tronina, A., Stulecie Papieskiej Komisji Biblijnej ==>> 36,2 (2003), s. 317-328.
77   (odsłon: 1256):   Lemański, J., Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań ==>> 38,1 (2005), s. 15-28.
78   (odsłon: 1246):   Kempa, J., Konsequenzen der Unterscheidung zwischen der Christologie "von oben" und der Christologie "von unten" in der Soteriologie ==>> 35,1 (2002), s. 26-42.
79   (odsłon: 1237):   Bartnicki, R., Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym ==>> 13 (1980), s. 203-231.
80   (odsłon: 1232):   Czaplicki, B., Jezuici w Rosji na początku XX w. ==>> 39,1 (2006), s. 136-164.
81   (odsłon: 1229):   Cichy, S., Bibliografia profesorów i wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach do końca 1995 roku ==>> 29 (1996), s. 354-422.
82   (odsłon: 1229):   Mrukwa, J., Wkład Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej połowie XVIII w. ==>> 13 (1980), s. 329-339.
83   (odsłon: 1211):   Olszar, H., Udział duchowieństwa śląskiego w życiu narodowym i politycznym II Rzeczypospolitej ==>> 32 (1999), s. 105-135.
84   (odsłon: 1209):   Krzysteczko, H., Koncepcja kontaktu pomocnego według C. Rogersa i możliwość jej zastosowania w duszpasterstwie ==>> 12 (1979), s. 167-196.
85   (odsłon: 1207):   Myszor, J., Okoliczności "wyboru" ks. Filipa Bednorza na wikariusza kapitulnego w diecezji katowickiej w listopadzie 1952 roku. Edycja źródeł ==>> 42,1 (2009), s. 209-226.
86   (odsłon: 1206):   Reginek, A., Recepcja religijnych pieśni Franciszka Karpińskiego w wybranych zbiorach ewangelickich ==>> 35,2 (2002), s. 417-425.
87   (odsłon: 1200):   Małecki, Z., The Prophet Jeremiah and the Reforms of King Josiah ==>> 39,1 (2006), s. 25-33.
88   (odsłon: 1200):   Piwowarski, W., Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym ==>> 13 (1980), s. 25-42.
89   (odsłon: 1197):   Kupny, J., Zasady ładu społecznego i gospodarczego w świetle nauczania Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 45-55.
90   (odsłon: 1196):   Ślipko, T., Kara śmierci w encyklice "Evangelium vitae" i w etyce filozoficznej ==>> 29 (1996), s. 271-278.
91   (odsłon: 1183):   Resiak, S., „Miasto bez Boga”. Lokalizacja kościołów w nowych miastach i osiedlach na terenie diecezji katowickiej w latach 1945–1989 ==>> 48,1 (2015), s. 39-60.
92   (odsłon: 1182):   Myszor, W., Chrześcijanie wobec świata. Problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie ==>> 16 (1983), s. 249-258.
93   (odsłon: 1182):   Pastwa, A., Personalistyczna struktura małżeństwa kanonicznego w nauczaniu papieża Jana Pawła II ==>> 34 (2001), s. 184-193.
94   (odsłon: 1179):   Sieg, J., Problemy cywilizacji wolnego czasu ==>> 3 (1970), s. 93-104.
95   (odsłon: 1175):   Kukołowicz, T., Chory w domu i opieka nad nim ==>> 12 (1979), s. 57-60.
96   (odsłon: 1171):   Krzysteczko, H., Znaczenie psychologii dla teologii pastoralnej ==>> 32 (1999), s. 315-327.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice