Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

20 listopad od 1400
Rada Wydziału

30 listopad od 0900
Konferencja Międzynarodowa „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii”

19 grudzień od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: najbliższe konsultacje w listopadzie: 23.11 (piątek) od 12.30 do 14.00

ks. W. Kamczyk: zamiast 6. i 13.12 konsultacje odbędą się odpowiednio: 3. i 10.12 w godz. 11.30-13.00 w Bibliotece Teologicznej (pracownia patrystyczna).

ks. P. Sawa: zmiany w najbliższych terminach: 9.11, godz. 14:30-16:00; 21.11, godz. 13:00-14:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE

w najnowszym zeszycie [50,2 (2017)]:


Bednarski, D.

Geneza i historia czasopisma „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 229-249

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Artykuł ma na celu przypomnienie okoliczności utworzenia czasopisma naukowego „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, które jest periodykiem prezentującym dorobek katolickich naukowców z Górnego Śląska. Pierwszy numer pisma ukazał się w 1968 roku. Jego początki należy wiązać z uaktywnieniem się lokalnego środowiska teologów i historyków po Soborze Watykańskim II oraz w kontekście powstającego w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego. Artykuł ukazuje także rolę pisma w scalaniu środowiska katowickich teologów i w zarysie przedstawia historię pisma na przestrzeni pięćdziesięciu lat jego istnienia.The Origins and History of the Journal “Silesian Historical and Theological Studies”
The aim of the article is to remind the circumstances of the foundation of an academic journal “Silesian Historical and Theological Studies”, which is a periodical presenting the achievements of the Catholic academics from the Upper Silesia. The first issue of the journal was published in 1968. Its beginnings are associated with the activation of the local milieu of theologians and historians after the Second Vatican Council and with the context of the Silesian University established in Katowice. The article presents also the uniting role of the journal in the milieu of the theologians from Katowice and the outline of the history of the journal over fifty-year period of its publication.Pabjan, T.

Teoria ewolucji a teodycea

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 250-265

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Charakter teologicznych interpretacji teorii ewolucji ma istotne znaczenie dla głównego problemu teodycei, która poszukuje argumentów mających obronić Boga przed zarzutem zła obecnego w świecie przyrody. Interpretacje, w których zakłada się, że Bóg bezpośrednio projektuje każdy żywy organizm, prowadzą do wniosku, iż wszystkie przejawy zła, wynikające z procesów ewolucyjnych, również są bezpośrednio zaplanowane przez Boga. Dla teodycei bardziej korzystna jest interpretacja, zgodnie z którą Bóg nie projektuje organizmów, ale działa za pośrednictwem praw przyrody, powodujących ewolucję opisywaną i wyjaśnianą przez teorię Darwina. Kluczowym mechanizmem tej teorii jest dobór naturalny, który odpowiada za wiele przejawów zła fizycznego obecnego w przyrodzie. W artykule przedyskutowano argumenty przemawiające za tym, że teoria ewolucji biologicznej, odwołująca się do tego mechanizmu, pozwala w zupełnie nowym świetle zobaczyć stary problem teodycei.The Theory of Evolution and the Theodicy
The character of theological interpretations of the theory of evolution is very important for the main problem of theodicy which looks for some arguments to defend God against accusations of evil present in a world of nature. If one assumes that God directly designs every living organism, one has to admit that all forms of evil which result from evolutionary processes are directly designed by God too. For theodicy much more beneficial is an interpretation in which it is assumed that God does not design organisms, but works through the laws of nature that cause the evolution described and explained by the theory of Darwin. The key mechanism of this theory is a natural selection, which is responsible for many forms of evil present in nature. In the paper some arguments were discussed which claim that the theory of biological evolution based on natural selection throws a new light on the old problem of theodicy.Wilk, R.K.

Zagadnienie duszy ludzkiej w filozofii księdza Konstantego Michalskiego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 266-279

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentów za konstytuowaniem człowieka przez duchową duszę według myśli polskiego filozofa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, więźnia obozu koncentracyjnego w S achsenhausen – ks. Konstantego Michalskiego. Autor, odwołując się do zasady agere sequitur esse, wykazuje istnienie pierwiastka duchowego w ontologicznej strukturze człowieka. Tym, co przemawia za jej istnieniem, jest świat kultury, obcy dla świata zwierząt, konieczny dla życia człowieka. Niematerialne dzieła człowieka domagają się właściwej dla siebie przyczyny, a jest nią duchowa dusza ludzka. Przypominanie i rozwijanie tej myśli w naszych czasach jest dla antropologii, zarówno filozoficznej, jak i teologicznej, zadaniem fundamentalnym, gdyż istnieją mocne ośrodki usiłujące nieprawdziwie sprowadzić byt ludzki jedynie do elementu materialnego.The Issue of the Human Soul in the Philosophy of Fr. Konstanty Michalski
The aim of this article is to present the arguments for the constitution of a man by the spiritual soul. To complete this task one scrutinized the academic works of Konstanty Michalski (1879 – 1947), a Polish priest, philosopher, professor at the Jagiellonian University in Krakow and a prisoner of the concentration camp in Sachsenhausen. The author referring to the principle agere sequitur esse proves the existence of an immaterial, spiritual reality in the ontological structure of a man. The argument for its existence is the world of culture; the world which is completely foreign to the world of animals and necessary for human life. The immaterial deeds of a man demand the most appropriate cause, that is a spiritual human soul. Remembering and developing this thought, in our time, is an essential duty for anthropology, both: philosophical and theological. It is a fundamental task, because there are strong forces that falsely attempt to grasp and explain the human being as only a material entity.Podzielny, J.

Przysięga małżeńska w Kościołach ewangelickich. Aspekty teologiczno-etyczne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 280-289

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki ewangelickiego (luterańskiego) spojrzenia na przysięgę małżeńską (ślubowanie). Tekst ten składa się z trzech zasadniczych części. Wpierw omówiono znaczenie samej przysięgi w teologii ewangelickiej. Dalej skupiono się na treści ślubowania małżeńskiego podczas ewangelickiej liturgii zaślubin. W końcu zaś próbowano odpowiedzieć na pytanie o teologiczne i etyczne implikacje tego przyrzeczenia (ślubowania) w życiu małżeńskim i rodzinnym ewangelików. Należy stwierdzić, iż ewangelickie przyrzeczenie małżeńskie podkreśla ważne przymioty tej wspólnoty, czyli jedność i nierozerwalność (trwałość). Ich zachowaniu mają służyć ślubowane przez nowożeńców wzajemna miłość, szacunek i wierność. Niestety, praktyka Kościołów ewangelickich nie jest do końca spójna z treścią małżeńskiego ślubowania. Albowiem dopuszcza się tu rozwody i powtórne związki, motywując to grzesznością i słabością człowieka.Marriage Vows in the Evangelical Churches. Theological and ethical Aspects
The purpose of this study is to present the evangelical specificity of the marriage vows. The paper consists of three essential parts. In the first one the meaning of the vows themselves in the evangelical theology is discussed. In the second the author focuses on the text of the marriage vows during the evangelical liturgical wedding service. In the last part an attempt is made to answer a question about the theological and ethical implications of the vows in the family life of the evangelical faithful. It should be stated that the evangelical marital vows underline the important qualities of the community, i.e. the unity and the indissolubility (stability). Mutual love, respect and fidelity have to help the newly-weds to observe those qualities. Unfortunately, the practice of the evangelical Churches is not fully coherent with the content of the marriage vows. Divorces and remarriages are allowed because of human weakness and sinfulness.Czech, A.

Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 290-300

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach formalnie założone zostało 3 grudnia 1936 roku, a inauguracja nauczania miała miejsce 11 stycznia 1937 roku. Studium było prywatną wyższą szkołą zawodową, ale we wspieranie jego działalności zaangażowane były znaczące osobistości ówczesnego województwa śląskiego. Jedna z nich to bp katowicki Stanisław Adamski, w latach 1937–1939 bardzo zainteresowany rozwojem uczelni. To dzięki niemu doprowadzono do nauczania etyki w programie studiów Wydziału Organizacji Przemysłowej. O tym, jak do tego doszło, informuje niniejszy przyczynek włącznie z przybliżeniem osoby doc. dr. Mariana Heitzmana – pierwszego wykładowcy etyki w katowickiej uczelni.The Merits of Bishop Stanisław Adamski for the Higher School of Social and Economic Sciences (Currently University of Economics) in Katowice
The Higher College of Social and Economic Sciences (the present University of Economics) in Katowice was formally founded on the 3rd of December 1936. The inauguration of studies took place on the 11th of January 1937. Though the College was a private-owned higher school of vocational education, its activities were supported by eminent persons of the then Silesian voivodship. One of them was Stanisław Adamski, the bishop of Katowice who was deeply interested in development of the College in the years 1937-1939. It was thanks to him that ethics was taught as a part of curriculum at the Faculty of Industrial Organisation. Detailed information on how this had become true can be found in this study which is also devoted to the associated professor Marian Heitzman, Ph.D. who was the first to teach ethics at the College.Gębołyś, Z.

Biblioteka Śląska (Górnośląska) Katowice–Bytom podczas II wojny światowej. Rozeznanie wstępne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 301-314

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Głównym tematem tekstu jest Biblioteka Śląska/ Górnośląska w Katowicach-Bytomiu w latach 1939–1945. We wstępie do losów biblioteki krótko została opisana jej geneza, znaczenie i ogólna charakterystyka. W krótkiej charakterystyce została przedstawiona również Biblioteka Górnośląska w Beuthen w latach przedwojennych, która została połączona w 1939 r. z Biblioteką Śląską. Na podstawie odnalezionej literatury przedmiotu i źródeł zostały także omówione dzieje Biblioteki Górnośląskiej podczas II wojny światowej. Zwrócono przy tym uwagę na wytyczne niemieckiej polityki kulturalnej (polityka biblioteczna) na terenie Górnego Śląska w odniesieniu do stanu i znaczenia bibliotek na Górnym Śląsku. Ważne jest, aby w przyszłości odnaleźć dalsze dokumenty źródłowe, w szczególności dotyczące Viktora Kaudera, dyrektora Biblioteki Górnośląskiej. Ponadto konieczne jest rozszerzenie poszukiwań źródłowych o niemieckie archiwa.The Silesian (Upper-Silesian) Library during the Second World War. Initial Overview
The subject of the text is the Silesian Library in Katowice in the years 1939-1945. The author briefly describes its genesis, meaning and general characteristics. The Upper Silesian Library in Beuthen in the pre-war years is also shortly described. Based on the literature on this subject and sources, the history of the Library is discussed during the Second World War. An attention is also drawn to the guidelines of German cultural policy in the province of Upper Silesia with reference to the libraries. It is important in the future to find the other documents about the Upper Silesian Library. In addition, it is necessary to expand the sources on German archives.Misztal, M.

„Spełniłem swój święty obowiązek”. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata ks. Wincenty Mieczysław Zawadzki (1894–1975)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 315-333

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Wśród osób odznaczonych przez Instytut Yad Vashem Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata najliczniejszą grupę stanowią Polacy. Jednym z nich był ks. Mieczysław Zawadzki, wieloletni proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Trójcy w Będzinie. Już w pierwszych dniach września 1939 r. ocalił życie wielu Żydom i pomagał im w kolejnych latach. Kilkanaście lat po wojnie uratowani nawiązali z księdzem kontakt i regularnie z nim korespondowali aż do jego śmierci w 1975 r. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały okoliczności, które sprawiły, że ks. Mieczysław Zawadzki zaangażował się w niesienie pomocy będzińskim Żydom, za co został uznany za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Ponadto w tekście pokrótce opisana została działalność duszpasterska i społeczna księdza w obliczu antykościelnej polityki władz PRL .“I have fulfilled my holy duty”. Righteous Among the Nations Rev. Wincenty Mieczysław Zawadzki (1894–1975)
Among people honoured by the Yad Vashem Institute with the Righteous Among the Nations medal, the largest group consists of the Poles. One of them was rev. Mieczysław Zawadzki, for many years the parish priest of the Holy Trinity Parish in Będzin. As early as in the first days of September 1939, he saved the lives of many Jews and continued to help them in the subsequent years. Several years after the war, the saved ones contacted the priest and corresponded with him on a regular basis until his death in 1975. This article presents the circumstances that led to rev. Mieczysław Zawadzki’s involvement in helping the Jews of Będzin, placing him among the Righteous Among Nations. Moreover, the text briefly describes his pastoral and social work in the light of the anti – church policy of the Polish People’s Republic authorities.Bednarski, D.

Zagadnienia dotyczące historii Kościoła na Śląsku na łamach „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” (1968–2016)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 334-347


Wójtowicz, M.

Problematyka filozoficzna w 50-letniej historii „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 348-357


Czarnuch, M. , Rączka, I.

Biblistyka w „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 358-373


Kamczyk, W.

Patrystyka w „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych” (1968–2016)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 374-383


Giglok, M.

Teologia systematyczna w „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych” (1968–2017)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 384-384


Bartoszek, A.

Zagadnienia teologicznomoralne w „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 388-408


Gwóźdź, M.

Prawo kanoniczne w „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 409-417


Surmiak, W.

Co czytają autorzy „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”? O recenzjach opublikowanych na łamach czasopisma

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 418-448


Surmiak, W.

Gdzie jeżdżą „po naukę” autorzy „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”? O sprawozdaniach publikowanych na łamach czasopisma

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 449-461


Kempa, J.

„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” dzisiaj

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) s. 462-465


 


półrocznik naukowy 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
ukazuje się od 1968 roku (wydawca: Księgarnia św. Jacka).

 

Rada Naukowa
o. prof. dr Edmund Kowalski (Accademia Alfonsiana, Rzym), ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn), ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (Universität Innsbruck), ks. prof. zw. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW, Warszawa), prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ, Katowice)


Komitet Redakcyjny
Redaktor naczelny:
ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ, Katowice)
Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ, Katowice)
Sekretarz Redakcji: ks. dr Damian Bednarski (UŚ, Katowice)
Bazy danych: dr Monika Czarnuch (UŚ, Katowice), mgr Anna Wieluniecka (UŚ, Katowice)
Redaktor językowy (j. polski): mgr Mariusz Solecki
Redaktor językowy (j. angielski): mgr M. Chiara Anna Burzyńska SSND (UŚ, Katowice)
 

 

Profil

Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przy tym przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do historii Śląska (nie tylko Kościoła na Śląsku) i losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska.
Obszar teologii ujmowany jest tu szeroko. Obejmuje on zarówno zwykły kanon dziedzin teologicznych, jak i wszelkie zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, także naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.

 

Z historii czasopisma

Pierwszy numer Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych ukazał się w 1968 roku jako rocznik katowickiego środowiska teologicznego. W 1998 r. czasopismo stało się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a po utworzeniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim – organem naukowym tegoż Wydziału. W 2002 roku rocznik został przekształcony w półrocznik.

Redaktorami naczelnymi byli: ks. Remigiusz Sobański (1968–1975), ks. Romuald Rak (1976–1980), ks. Wincenty Myszor (1981–1995), ks. Stefan Cichy (1996–1999), ks. Jerzy Myszor (2000–2010).

Wydawcą ŚSHT jest nieprzerwanie Księgarnia Świętego Jacka (www.ksj.pl).KODEKS POSTĘPOWANIA

Niniejszy Kodeks opracowany został na podstawie wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE) zawartych w Code of Conduct for Journal Editors. COPE oczekuje od wszystkich swoich członków postępowania zgodnego z zasadami Code of Conduct for Journal Editors i wyraża dezaprobatę wobec tych, którzy ich nie przestrzegają (zob. https://publicationethics.org/).

1. Ogólne obowiązki i odpowiedzialność Redakcji Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

1.1. Redakcja przyjmuje na siebie odpowiedzialność za teksty publikowane na łamach czasopisma. Oznacza to, że Redakcja:

1.1.1. dąży do spotkania oczekiwań czytelników i autorów;

1.1.2. dąży do stałego doskonalenia czasopisma;

1.1.3. ma wdrożone procedury zapewniające jakość materiału przeznaczonego do publikacji;

1.1.4. szanuje wolność wyrażania myśli;

1.1.5. zapewnia integralność zapisu akademickiego;

1.1.6. wyklucza pójście na kompromis wobec potrzeb biznesowych kosztem odejścia od standardów intelektualnych i etycznych;

1.1.7. ma wolę – kiedy to konieczne – publikowania poprawek, wyjaśnień, wycofywania się z poglądów, czy przeprosin.

2. Relacja redakcji z czytelnikami

2.1. Redakcja dba o to, aby czytelnicy byli informowani o tym, kto finansował badania lub pracę naukową autorów tekstów (między innymi podając ich afiliację instytucjonalną) oraz czy fundatorzy badań mieli jakąkolwiek rolę w ich przeprowadzeniu i późniejszej publikacji ich wyników.

3. Relacja z autorami

3.1. Decyzje redakcji odnośnie do przyjęcia lub odrzucenia tekstów opierają się na merytorycznej ważności publikacji, ich oryginalności i metodologicznej klarowności i poprawności oraz ich zgodności z profilem czasopisma i znaczeniem dla rozwoju reprezentowanych w czasopiśmie dyscyplin naukowych.

3.2. Redakcja nie podejmuje decyzji o odrzuceniu nadesłanego tekstu aż do momentu stwierdzenia istotnych problemów z nim związanych.

3.3. Nowy zespół redakcyjny nie zmienia decyzji o dopuszczeniu do publikacji tekstu, który został zaaprobowany przez poprzedni zespół, chyba że zostały stwierdzone nowe istotne problemy.

3.4. Opis procedury recenzyjnej jest opublikowany na stronie internetowej czasopisma. Redakcja może odstąpić od przyjętych reguł jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3.5. Redakcja dopuszcza możliwość odwoływania się autorów tekstów od ich decyzji.

3.6. Redakcja ma opracowane szczegółowe wskazówki dla autorów, którzy chcą publikować na łamach ich czasopisma. Wskazówki te są regularnie aktualizowane i są zgodne z niniejszym kodeksem.

3.7. Redakcja ma opracowane wskazówki dotyczące kryteriów współautorstwa tekstów i tego, kto powinien być wymieniony jako osoba wnosząca znaczący wkład w powstanie tekstu i przeprowadzenie badań.

4. Relacje z recenzentami

4.1. Redakcja ma opracowane szczegółowe wskazówki dla recenzentów dotyczące oczekiwań kierowanych w stosunku do ich zadań, zachowując przy tym zasadę poufności dotyczącą dostarczanych im materiałów. Wskazówki te są regularnie aktualizowane i są zgodne z niniejszym kodeksem.

4.2. Redakcja - przed przekazaniem materiałów do recenzji – bada, czy ze strony potencjalnych recenzentów nie pojawiają się jakiekolwiek subiektywne czy obiektywne interesy współzawodnictwa, co do prowadzonych badań.

4.3. Redakcja stosuje zasadę ochrony danych recenzentów.

5. Relacje z nowymi członkami redakcji

5.1. Redakcja zapewnia nowym członkom redakcji wskazówki dotyczące ich zadań szczegółowych oraz zachowuje otwartość całego zespołu na propozycję nowej strategię i rozwoju czasopisma.

6. Relacja z właścicielami i wydawcami czasopisma

6.1. Relacja redakcji z podmiotem nadrzędnym (właścicielem) czasopisma i jego wydawcą opiera się na regule niezależności redakcji.

6.2. Redakcja podejmuje decyzje dotyczące publikacji tekstów, opierając się na ocenie ich jakości naukowej i adekwatności z profilem czasopisma, bez jakiegokolwiek wpływu na tę decyzję ze strony podmiotu nadrzędnego czy wydawcy.

7. Redakcja a proces recenzyjny

7.1. Redakcja dba o to, aby proces recenzyjny czasopisma był sprawiedliwy, pozbawiony stronniczości i z zachowaniem terminowości pracy.

7.2. Redakcja ma opracowany system zapewniający poufność nadsyłanych do nich recenzji.

8. Zapewnianie jakości

8.1. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia najwyższej jakości publikowanych na łamach czasopisma materiałów, uznając przy tym, że działy wewnętrzne czasopisma (artykuły, materiały, recenzje, omówienia, sprawozdania) mogą mieć różne cele i standardy naukowe.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Redakcja zachowuje prawo ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzega także poufności (tajemnicy zawodowej) co do informacji zdobytych w trakcie prowadzenia badań naukowych lub relacji profesjonalnych (np. pomiędzy lekarzem a pacjentem, osobą a kierownikiem duchowym).

9.2. Redakcja wymaga pisemnej zgody na publikację materiałów przez osoby, które mogłyby zostać rozpoznane w wynikach publikowanych badań lub mogłyby zostać zidentyfikowane w publikowanych materiałach (np. w przypadku publikacji fotografii).

9.3. Jest możliwe opublikowanie indywidualnych informacji bez uprzedniej zgody, jeśli istnieją poważne racje interesu publicznego, które przeważają nad racjami indywidualnymi.

10. Propagowanie etyczności badań (np. badań z udziałem ludzi lub zwierząt)

10.1. Redakcja dba o to, aby przed opublikowaniem materiałów upewnić się, czy przedstawiane w publikacjach wyniki badań były prowadzone z zachowaniem znaczących międzynarodowych przepisów związanych z etycznością badań (np. Deklaracja Helsińska – w przypadku badań klinicznych lub wskazania AERA i BERA dla badań edukacyjnych).

10.2. Redakcja wymaga zapewnienia, że wszystkie badania przedstawione w publikacji zostały zaaprobowane przez właściwy organ (np. komitet etyczny, czy zespół recenzyjny). Redakcja uznaje jednak jako zasadę, że taka instytucjonalna akceptacja nie gwarantuje jeszcze etyczności badań.

11. Postępowanie wobec niewłaściwych praktyk

11.1. Redakcja podejmuje obowiązek podjęcia stosownych działań w przypadku zauważania niewłaściwych zachowań lub jeśli zostanie o takich zachowaniach powiadomiona. Ten obowiązek dotyczy zarówno już opublikowanych tekstów, jak i tych, które są dopiero złożone do publikacji.

11.2. Redakcja nie tylko wstrzymuje publikację materiałów, co do których istnieją podejrzenia niewłaściwego postępowania, ale także podejmuje stosowne działania wyjaśniające.

11.3. Redakcja w pierwszej kolejności prosi podejrzanego o niewłaściwe zachowanie o stosowne wyjaśnienie. Jeśli jednak otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, redakcja zwraca się z prośbą do instytucji zatrudniającej autora tekstu z prośbą o przeprowadzenie stosownego dochodzenia.

11.4. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe działania w celu upewnienia się, czy właściwe dochodzenie zostało podjęte i czy jest kontynuowane. Jeżeli tak się nie dzieje, redakcja podejmuje uciążliwy, ale konieczny obowiązek w celu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji.

11.5. Redakcja postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w COPE flowcharts.

12. Zapewnianie integralności badań naukowych

12.1. Redakcja dba o to, aby zauważone błędy, czy też nieadekwatne lub niewłaściwe stwierdzenia, zostały we właściwy i adekwatny sposób skorygowane.

12.2. Co do możliwości wycofywania się ze swoich poglądów redakcja postępuje zgodnie ze wskazówkami COPE.

13. Własność intelektualna

13.1. Redakcja przestrzega prawa odnoszącego się w swym przedmiocie do własności intelektualnej i wspólnie z wydawcą przestrzega praw i umów, które wykluczają wszelkie możliwe sposoby niewłaściwego zagarnięcia własności intelektualnej.

14. Zachęta do podejmowania debaty naukowej

14.1. Redakcja zachęca do podejmowania krytycznego spojrzenia wobec materiałów publikowanych na łamach ich czasopisma.

14.2. Redakcja udziela autorom materiałów, które zostały poddane krytyce, prawa do obrony swoich poglądów i/lub odpowiedzi na stawiane zarzuty.

14.3. Redakcja nie uchyla się od publikacji materiałów omawiających negatywne rezultaty badań.

15. Zażalenia

15.1. W myśl zasady, że zwlekanie z odpowiedzią na zażalenia, jedynie te zażalenia potęguje, redakcja stara się niezwłocznie odpowiadać na kierowane pod jej adresem uwagi krytyczne.

15.2. Redakcja postępuje tutaj zgodnie z COPE flowchart on complaints.

16. Wskazówki komercyjne

16.1. Czasopismo w swojej strategii stosuje system zabezpieczający przed czysto komercyjnymi naciskami co do decyzji wydawniczych (np. dział reklamy powinien działać niezależnie od działu wydawniczego).

16.2. Redakcja deklaruje politykę reklamową i politykę dodatkowych materiałów sponsorowanych (tzw. insertów) zgodną z profilem czasopisma.

16.3. Redakcja, podejmując decyzję o reprincie, zobowiązuje się także do wprowadzenia zauważonych usterek czy błędów.

17. Konflikt interesów

17.1. Redakcja stosuje swój własny system zarządzania w przypadku konfliktu interesów, który dotyczy samego kolegium redakcyjnego, współpracy z wydawcą, autorami tekstów, recenzentami, czy edytorami.

17.2. Redakcja deklaruje brak stronniczości co do przebiegu procesu recenzyjnego.

18. Dodatek

18.1. Redakcja nie podejmuje decyzji wydawniczych w oparciu o źródło pochodzenia tekstu, tzn. nie mają na tę decyzję wpływu takie czynniki jak: narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasa czy wyznawana przez autora religia. Decyzje, co do edycji i publikacji nadsyłanych tekstów, nie są zdeterminowane przez politykę rządu czy też innych podmiotów, ale są tylko i wyłącznie decyzją własną redakcji.Informacje dla Autorów

 

1. Treść artykułu powinna odpowiadać profilowi pisma.


2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków (ze spacjami).


3. Artykuł w języku obcym powinien być zaopatrzony w oświadczenie podpisane przez rodzimego użytkownika języka o weryfikacji filologicznej tekstu.


4. Prosimy o stosowanie się do zasad redakcji tekstu  przyjętych dla publikacji WTL UŚ.


5. Na początku tekstu powinien znaleźć się zapis zawierający imię i nazwisko autora, afiliację autora/tekstu do jednostki naukowej (jeśli jest możliwa i pożądana) oraz tytuł artykułu.


6. Do artykułu należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz jego odpowiednik w języku angielskim. (po uzgodnieniu z Redakcją wersja angielskojęzyczna abstraktu może być przygotowana przez redakcję). Abstrakt winien krótko wyjaśniać problem badawczy przedstawiany w artykule i ewentualnie wskazywać na rezultaty badań. Objętość: ok. 500 – 1000 znaków ze spacjami.


7. Należy również podać słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz tytuł artykułu w języku angielskim.


8. Wszystkie materiały składane do druku powinny być złożone w Redakcji w postaci elektronicznej.

- przygotowany w formacie RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT,
- nie powinien zawierać automatycznego podziału słów ani żadnego dodatkowego formatowania (style, nagłówki, rozstrzelenia tekstu),
- dopuszczalne są kursywa i pogrubienie, dostępne w edytorze tekstu (kursywą zaznaczamy tytuły prac w przypisach) oraz „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

Plik z tekstem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Redakcji (ssht@us.edu.pl) albo dostarczyć na standardowym nośniku danych (pen-drive, CD).


9. W przypadku tekstów zawierających czcionki inne niż łacińskie lub specjalne formatowanie należy przedłożyć również podpisaną wersję drukowaną. Innym równoważnym rozwiązaniem – po akceptacji przez Redakcję – może się okazać dostarczenie przez autora pliku pdf, z zaimplementowanymi wszystkimi pożądanymi elementami.
Tekst w formie maszynopisu powinien być wydrukowany jednostronnie (czcionką Times New Roman, 12 pkt), bez podkreśleń i innych wyróżnień graficznych (np. tytułów wzmiankowanych prac i nazwisk autorów), z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami.


10. Autor po raz pierwszy publikujący na łamach SSHT przesyła notę biograficzną zawierającą: datę i miejsce urodzenia, ukończone studia i uzyskane stopnie naukowe, pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska, wykaz ważniejszych publikacji, a także swój aktualny adres pocztowy i elektroniczny. Należy też zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.


11. Korekta autorska:

a. Etap recenzji:
Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej i zewnętrznej. Szczegóły procedury recenzowania przedstawione są w odrębnej zakładce. W przypadku pozytywnych recenzji, sugerujących jednak korekty, teksty odsyłane są do autorów z prośbą o odpowiednie poprawki.

b. Etap redakcji:
Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy.
Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty.


12. Zapora „ghostwriting”. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony publikacji naukowych przed nadużyciami określanymi jako „ghostwriting” i „guest autorship” (definicje MNiSW brzmią odpowiednio: „Z »ghostwriting« mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z »guest authorship« [»honorary authorship«] mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.”) Redakcja SSHT podejmuje następujące kroki:

a) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania wkładu innych osób w powstanie publikacji, przez podanie danych dotyczących „ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji” (informacja MNiSW);
b) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania źródeł finansowania badań, które pozostają w związku ze zgłaszaną publikacją;
c) oświadcza, że informacje o wykrytych przypadkach nazwanych tu nierzetelnych działań będą przekazywane do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych.


13. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych.


PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW


Do pobrania: formularz recenzji

1. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez jego autora zgody na poddanie go opisanej poniżej procedurze.
2. Redaktor naczelny po konsultacji z redaktorami tematycznymi kwalifikuje do recenzji artykuł zgodny z profilem czasopisma, zaś decyzję o jego publikacji podejmuje na podstawie pisemnych opinii recenzentów.
3. Redaktor naczelny wybiera odpowiednich recenzentów. Przy ich wyborze może korzystać zarówno z pomocy redaktorów tematycznych czasopisma, jak i z pośrednictwa kierowników jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
4. Każdy artykuł recenzuje dwóch ekspertów w zakresie jego problematyki, niezatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim i nieznajdujących się w relacji służbowej bądź osobistej z autorem ocenianego tekstu. Recenzenci – analogicznie niezależni od siebie – są wybierani spośród specjalistów posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego albo równoważne kwalifikacje w przypadku ich zatrudnienia w instytucjach zagranicznych. Dla sporządzenia recenzji artykułu wymagającego u oceniającego szczególnie wąskiej specjalizacji może być wybrany ekspert ze stopniem naukowym doktora.
5. Recenzje sporządzane są nieodpłatnie (na podstawie warunków określonych w odrębnych umowach między Dziekanem Wydziału Teologicznego a kierownikami jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem) lub odpłatnie (na podstawie umowy o dzieło).
6. W procedurze jest zachowana zasady poufności i obustronnej anonimowości zgodnie z wymaganiami tzw. podwójnie ślepej recenzji. Redaktor naczelny udostępnia autorom wyłącznie treść recenzji w części uzasadniającej jego decyzję o publikacji, natomiast całość związanych z procedurą materiałów z danymi personalnymi jest przechowywana w Redakcji czasopisma. Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest raz w roku w wydrukowanym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej.
7. Również niewymienione w powyższych punktach elementy procedury recenzowania są zgodne z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.


- tomów 50/1 i 50/2 (2017)

ks. dr hab. Andrzej Anderwald (UO), ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK), ks. dr Andrzej Demitrów (UO), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. prof. UO dr hab. Konrad Głombik (UO), ks. dr Piotr Górecki (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. prof. dr hab. Jan Kochel (UO), ks. dr hab. Wiesław Kraiński (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. prof. UO Marek Lis (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK), ks. prof. UO dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr Brunon Zgraja (UO)

- tomów 49/1 i 49/2 (2016)

ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK), ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (UO), ks. dr Janusz Chyła (UMK), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. prof. UO dr hab. Konrad Głombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński OFM (UO), ks. prof. UO dr hab. Jerzy Kostorz (UO), ks. prof. UO dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz (UO), ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski (UMK), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. UO dr hab. Piotr Paweł Maniurka (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Wojciech Pikor (UMK), dr Krzysztof Pilarz (UMK), ks. prof. UO dr hab. Rajmund Porada, ks. prof. UO dr hab. Grzegorz Poźniak (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK)

- tomów 48/1 i 48/2 (2015)

ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. prof. UO Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. prof. UO Jan Kochel (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski (UMK), ks. dr hab. prof. UO Marek Lis (UO), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Mróz (UMK), o. dr hab. prof. UMK Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. prof. UO Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. prof. UO Grzegorz Poźniak (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK)

- tomów 47/1 i 47/2 (2014)

dr Magdalena Bieniak-Nowak (UW), dr hab. Beata Bilicka (UMK), ks. dr Wacław Borek (UO), prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap (KUL), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), ks. dr hab. Dariusz Iwański (UMK), ks. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki (PWTW), dr Marcin Kuczok (UŚ), ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak (PWT), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), dr Magdalena Płotka (UKSW), ks. dr Marek Porwolik (UKSW), o. dr Mateusz Przanowski (UKSW), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła (UKSW), ks. dr Roman Tomanek (UKSW), ks. prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (UO), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), dr Urszula Wieczorek (UŚ), ks. prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), dr Michał Wyrostkiewicz (KUL), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK), ks. dr Brunon Zgraja (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

- tomów 46/1 i 46/2 (2013)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Anderwald (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL), ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. dr Piotr Górecki (UO), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJPII), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik (PWT Wrocław), ks. dr Mariusz Szmajdziński (WSD Łowicz), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 45/1 i 45/2 (2012)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Aderwald (UO), ks. dr Jan Cichoń (UO), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr Wiesław Kraiński (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Zygfryd B. Smolka OFM (UO), prof. dr hab. Marian Szarmach (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK),

 

- tomów 44/1 i 44/2 (2011)

ks. dr Wacław Borek (UO), ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL JPII), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr Albert Glaeser (UO), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL JPII), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr hab. Jerzy Kostorz (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr Hubert Łysy (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. UO dr hab. Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Bonawentura Smolka (UO), ks. prof. zw. dr hab. Helmut Sobeczko (UO), ks. dr hab. Marek Uglorz (ChAT), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 43/1 i 43/2 (2010)

ks. dr hab. Andrzej Anderwald (UO), ks. dr Wacław Borek (UO), ks. dr hab. Józef Budniak (prof. UŚ), ks. dr Jan Cichoń (UO), o. dr hab. Andrzej Derdziuk (prof. KUL), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Antoni Kaltbach (UO), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ), ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ), ks. prof. UO dr hab. Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO).
Adres Redakcji:

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: ssht@us.edu.plwyszukaj:


Licencja Creative Commons
Utwory zamieszczone w niniejszej bazie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.


Najnowsze numery w wersji drukowanej można zakupić w sklepie internetowym Księgarni Świętego Jacka.


Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne numery lub korzystając z wyszukiwarki (docelowo opracowane zostaną także opisy za pomocą słów kluczowych i odpowiedni indeks rzeczowy). Dostępny jest także indeks autorów. Uwaga: baza danych nie obejmuje recenzji, sprawozdań etc., a jedynie artykuły. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

 


Czasopismo jest indeksowane w bazach elektronicznych:
CEEOL – baza pełnotekstowa
BazHUM – baza bibliograficzna (bazhum.pl) oraz baza pełnotekstowa (bazhum.muzhp.pl)
PBN – baza bibliograficznaLista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 12168):   Myszor, W., Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 44,1 (2011), s. 207-220.
2   (odsłon: 8186):   Szwajcok, A., Aksjologiczne aspekty wychowania ==>> 35,2 (2002), s. 343-348.
3   (odsłon: 7284):   Myszor, W., Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, P. 70,13-84,14). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 31 (1998), s. 315-329.
4   (odsłon: 6568):   Heszen-Niejodek, I., Jakość życia w badaniach psychologicznych ==>> 29 (1996), s. 251-255.
5   (odsłon: 5161):   Panek, M., Koncepcja człowieka w teologii Gabriela Marcela ==>> 33 (2000), s. 191-199.
6   (odsłon: 4985):   Pindel, R., Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego ==>> 36,2 (2003), s. 414-436.
7   (odsłon: 4680):   Kania, W., Principia Ethica de G. E. Moore y los comienzos de la ética analítica ==>> 39,2 (2006), s. 347-359.
8   (odsłon: 3907):   Maroń, F., Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV w. ==>> 2 (1969), s. 101-167.
9   (odsłon: 3806):   Myszor, W., Apokryf Jana (Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1) ==>> 35,1 (2002), s. 73-89.
10   (odsłon: 3761):   Bombik, M., Filozoficzne pojęcia śmierci ==>> 40,2 (2007), s. 441-449.
11   (odsłon: 3741):   Myszor, J., Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL. Suplement ==>> 41,1 (2008), s. 137-176.
12   (odsłon: 3611):   Janczewski, Z., Dyscyplina postna w Kościele od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku ==>> 32 (1999), s. 171-182.
13   (odsłon: 3460):   Bartoszek, A., Moralne aspekty "jakości życia" w opiece paliatywnej ==>> 35,2 (2002), s. 309-330.
14   (odsłon: 3351):   Kania, W., El significado de lo correcto según W. D. Ross ==>> 38,S (2005), s. 143-156.
15   (odsłon: 3316):   Krętosz, J., Józefiński proces budowy Kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780-1790) ==>> 29 (1996), s. 40-67.
16   (odsłon: 3312):   Tyszkiewicz, L., Ochrona życia ludzkiego w prawie karnym i naukach penalnych ==>> 29 (1996), s. 240-245.
17   (odsłon: 3168):   Kiedzik, M., Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginalnych - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy ==>> 41,1 (2008), s. 188-196.
18   (odsłon: 3132):   Wójcik, Z.K., Udział księży diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w działalności podziemia antykomunistycznego w latach 1944-1956. Przyczyny - fakty - represje ==>> 36,1 (2003), s. 217-234.
19   (odsłon: 3101):   Myszor, W., Pierwsza i druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi ==>> 33 (2000), s. 57-76.
20   (odsłon: 3003):   Herman, Z., Jakość życia z punktu widzenia medycznego ==>> 29 (1996), s. 227-230.
21   (odsłon: 2942):   Woleński, J., Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność ==>> 29 (1996), s. 176-179.
22   (odsłon: 2941):   Reginek, A., Pasja chorałowa w odnowionej liturgii ==>> 14 (1981), s. 261-298.
23   (odsłon: 2909):   Sobański, R., Prawo i moralność ==>> 32 (1999), s. 159-170.
24   (odsłon: 2867):   Bartoszek, A., "Spór o człowieka" a praktyka transplantacji. Na marginesie książki Marii Nowackiej Etyka a transplantacje ==>> 37,1 (2004), s. 116-127.
25   (odsłon: 2779):   Ślebarska, K., Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia ==>> 38,2 (2005), s. 439-448.
26   (odsłon: 2768):   Krętosz, J., Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r. ==>> 37,2 (2004), s. 200-216.
27   (odsłon: 2461):   Janczewski, Z., Prace i uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego ==>> 34 (2001), s. 249-258.
28   (odsłon: 2294):   Małachowska, E., Sekty i związki wyznaniowe działające na terenie katowickiej części Województwa Śląsko-Dąbrowskiego w latach 1945-1950 ==>> 41,1 (2008), s. 96-118.
29   (odsłon: 2261):   Nowak, A.J., Człowiek - istota religijna. Aspekt psychologiczny ==>> 18 (1985), s. 203-208.
30   (odsłon: 2187):   Szewczyk, L., Perswazja językowa w wybranych homiliach kapłanów archidiecezji katowickiej ==>> 35,2 (2002), s. 359-376.
31   (odsłon: 2182):   Nakonieczny, R., Chrystologiczny tytuł ΣοφίΑ Θεου w "Komentarzu do Ewangelii św. Jana" Orygenesa ==>> 30 (1997), s. 232-240.
32   (odsłon: 2160):   Uglorz, M., Alberta Schweitzera etyka czci dla życia ==>> 29 (1996), s. 246-250.
33   (odsłon: 2139):   Swoboda, A., Aspekty teologiczne małżeństwa i dziewictwa w pismach św. Augustyna ==>> 37,2 (2004), s. 139-157.
34   (odsłon: 2109):   Hudek, W., Z dziejów procesji dnia zadusznego w Polsce ==>> 36,1 (2003), s. 137-156.
35   (odsłon: 2017):   Myszor, W., Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu (Adversus haereses V,30,4-36,3) ==>> 33 (2000), s. 5-24.
36   (odsłon: 2011):   Ignatowski, G., Katechizm rzymski Soboru Trydenckiego a współczesne dokumenty Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu ==>> 38,1 (2005), s. 81-89.
37   (odsłon: 1974):   Palimąka, A., Zmiany w sytuacji prawnej Żydów na ziemiach zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku (do 1862 r.) ==>> 42,1 (2009), s. 120-136.
38   (odsłon: 1972):   Przygoda, W., Teologia cierpienia i choroby ==>> 33 (2000), s. 257-266.
39   (odsłon: 1944):   Ślebarska, K., Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec) ==>> 40,1 (2007), s. 131-140.
40   (odsłon: 1909):   Konieczny, J., Pochodzenie oraz dzieciństwo sługi bożego kard. Augusta Hlonda ==>> 33 (2000), s. 356-365.
41   (odsłon: 1890):   Drożdż, A., Powinność moralna ==>> 43,2 (2010), s. 302-316.
42   (odsłon: 1880):   Ślebarska, K., Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej ==>> 42,1 (2009), s. 147-156.
43   (odsłon: 1845):   Myszor, J., Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 r. - z perspektywy czasu ==>> 39,1 (2006), s. 172-177.
44   (odsłon: 1832):   Jezierska, E., Cechy polskiego stylu biblijnego (i język inkluzywny) ==>> 41,1 (2008), s. 214-219.
45   (odsłon: 1737):   Szymonik, M., Ideał nauczyciela w traktacie De magistro św. Tomasza z Akwinu ==>> 38,1 (2005), s. 152-162.
46   (odsłon: 1730):   Worach, W., Etyka na śladach innego. Transcendencja Boga w filozofii Emmanuela Lévinasa ==>> 38,2 (2005), s. 380-396.
47   (odsłon: 1727):   Małecki, Z., The Prophet Jeremiah and the Reforms of King Josiah ==>> 39,1 (2006), s. 25-33.
48   (odsłon: 1718):   Kumor, B., Prymas Kościoła katolickiego w Polsce. Znaczenie i rola w dziejach Polski ==>> 16 (1983), s. 157-169.
49   (odsłon: 1714):   Dadaczyński, J., Pojęcie nieskończoności w matematyce ==>> 35,2 (2002), s. 265-270.
50   (odsłon: 1695):   Korzan, K., Nadużycie prawa jako środek obrony i źródło kreowania akcji zaczepnych ==>> 34 (2001), s. 97-108.
51   (odsłon: 1687):   Krętosz, J., Księgozbiory kościelne na terenie lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego na przełomie XVIII/XIX w. ==>> 40,2 (2007), s. 405-421.
52   (odsłon: 1680):   Gwóźdź, H., Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921) ==>> 15 (1982), s. 171-230.
53   (odsłon: 1678):   Mycek, S., Podstawowe zasady chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI ==>> 42,2 (2009), s. 113-128.
54   (odsłon: 1657):   Małecki, Z., Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Egzegeza w Qumran ==>> 36,2 (2003), s. 360-366.
55   (odsłon: 1632):   Kozyra, J., Najnowszy przekład Listu św. Jakuba w Biblii paulistów w świetle innych tłumaczeń biblijnych ==>> 41,1 (2008), s. 197-213.
56   (odsłon: 1631):   Kiedos, J., Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992 ==>> 29 (1996), s. 303-316.
57   (odsłon: 1625):   Krzysteczko, H., Duszpasterstwo chorych psychicznie ==>> 33 (2000), s. 286-297.
58   (odsłon: 1611):   Neumann, J., Człowiek i jego godność w encyklikach społecznych Jana Pawła II ==>> 36,1 (2003), s. 34-44.
59   (odsłon: 1603):   Trzcielińska-Polus, A., Polska Misja Katolicka w Niemczech - jej rola w integracji środowiska polskiego ==>> 37,1 (2004), s. 22-30.
60   (odsłon: 1550):   Leszczyński, G., Pojęcie "bonum coniugum" w prawie małżeńskim Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 101-115.
61   (odsłon: 1539):   Maroń, F., Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku ==>> 12 (1979), s. 209-263.
62   (odsłon: 1525):   Piwowarczyk, P., Mistycyzm żydowski a gnostycyzm w późnej starożytności ==>> 39,2 (2006), s. 282-303.
63   (odsłon: 1521):   Suchoń, A., Cierpliwa wytrwałość jako dar bezinteresownej miłości świadczonej nieuleczalnie chorym ==>> 33 (2000), s. 323-334.
64   (odsłon: 1520):   Szczotok, E., Kościół a kwestia robotnicza w XIX wieku ==>> 14 (1981), s. 175-196.
65   (odsłon: 1516):   Rak, R., Chrześcijańska postawa wobec cierpienia ==>> 33 (2000), s. 267-272.
66   (odsłon: 1476):   Wójciak, T., Jan Paweł II - nauczyciel i pedagog ==>> 32 (1999), s. 293-303.
67   (odsłon: 1475):   Kozyra, J., Jezus Chrystus kamieniem węgielnym albo głowicą węgła oraz głową w Nowym Testamencie ==>> 33 (2000), s. 77-103.
68   (odsłon: 1465):   Nocoń, A., Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski ==>> 40,1 (2007), s. 97-113.
69   (odsłon: 1447):   Szewczyk, L., Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwanie wzajemnych relacji ==>> 36,1 (2003), s. 127-136.
70   (odsłon: 1429):   Strzelczyk, G., Tomasza Węcławskiego "Uniwersum wczesnych chrześcijan". Uwagi krytyczne ==>> 42,1 (2009), s. 171-180.
71   (odsłon: 1428):   Grzesica, J., Moralne zło antykoncepcji w świetle nauki Kościoła ==>> 32 (1999), s. 305-313.
72   (odsłon: 1413):   Kloskowski, K., Zagadnienie ewolucji człowieka. Współczesne koncepcje antropogenezy ==>> 29 (1996), s. 235-239.
73   (odsłon: 1400):   Fojcik, A., Wpływ rodziny na przekonania moralne młodzieży ==>> 33 (2000), s. 335-346.
74   (odsłon: 1398):   Kempa, J., Konsequenzen der Unterscheidung zwischen der Christologie "von oben" und der Christologie "von unten" in der Soteriologie ==>> 35,1 (2002), s. 26-42.
75   (odsłon: 1371):   Wilk, J., „Przeprowadzanie przez ogień” - ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu ==>> 44,1 (2011), s. 5-15.
76   (odsłon: 1369):   Kempa, J., Die Satisfaktionstheorie Anselms von Canterbury in der nachkonziliaren polnischen theologischen Literatur ==>> 38,S (2005), s. 94-107.
77   (odsłon: 1364):   Tronina, A., Stulecie Papieskiej Komisji Biblijnej ==>> 36,2 (2003), s. 317-328.
78   (odsłon: 1354):   Jasiewicz, A., Św. Jan Klimak O wyrzeczeniu się świata (Scala paradisi. Gradus Primus. De abdicatione ritae saecularis. Patrologia graeca 88, 632-644) ==>> 44,1 (2011), s. 198-206.
79   (odsłon: 1340):   Czaplicki, B., Jezuici w Rosji na początku XX w. ==>> 39,1 (2006), s. 136-164.
80   (odsłon: 1333):   Lemański, J., Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań ==>> 38,1 (2005), s. 15-28.
81   (odsłon: 1331):   Krzysteczko, H., Koncepcja kontaktu pomocnego według C. Rogersa i możliwość jej zastosowania w duszpasterstwie ==>> 12 (1979), s. 167-196.
82   (odsłon: 1317):   Olszar, H., Udział duchowieństwa śląskiego w życiu narodowym i politycznym II Rzeczypospolitej ==>> 32 (1999), s. 105-135.
83   (odsłon: 1316):   Bartnicki, R., Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym ==>> 13 (1980), s. 203-231.
84   (odsłon: 1315):   Ślipko, T., Kara śmierci w encyklice "Evangelium vitae" i w etyce filozoficznej ==>> 29 (1996), s. 271-278.
85   (odsłon: 1313):   Mrukwa, J., Wkład Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej połowie XVIII w. ==>> 13 (1980), s. 329-339.
86   (odsłon: 1304):   Myszor, W., Chrześcijanie wobec świata. Problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie ==>> 16 (1983), s. 249-258.
87   (odsłon: 1296):   Myszor, J., Okoliczności "wyboru" ks. Filipa Bednorza na wikariusza kapitulnego w diecezji katowickiej w listopadzie 1952 roku. Edycja źródeł ==>> 42,1 (2009), s. 209-226.
88   (odsłon: 1292):   Reginek, A., Recepcja religijnych pieśni Franciszka Karpińskiego w wybranych zbiorach ewangelickich ==>> 35,2 (2002), s. 417-425.
89   (odsłon: 1290):   Cichy, S., Bibliografia profesorów i wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach do końca 1995 roku ==>> 29 (1996), s. 354-422.
90   (odsłon: 1274):   Piwowarski, W., Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym ==>> 13 (1980), s. 25-42.
91   (odsłon: 1266):   Kupny, J., Zasady ładu społecznego i gospodarczego w świetle nauczania Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 45-55.
92   (odsłon: 1250):   Pastwa, A., Personalistyczna struktura małżeństwa kanonicznego w nauczaniu papieża Jana Pawła II ==>> 34 (2001), s. 184-193.
93   (odsłon: 1243):   Resiak, S., „Miasto bez Boga”. Lokalizacja kościołów w nowych miastach i osiedlach na terenie diecezji katowickiej w latach 1945–1989 ==>> 48,1 (2015), s. 39-60.
94   (odsłon: 1232):   Sieg, J., Problemy cywilizacji wolnego czasu ==>> 3 (1970), s. 93-104.
95   (odsłon: 1227):   Kukołowicz, T., Chory w domu i opieka nad nim ==>> 12 (1979), s. 57-60.
96   (odsłon: 1223):   Krzysteczko, H., Znaczenie psychologii dla teologii pastoralnej ==>> 32 (1999), s. 315-327.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice