Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE

w najnowszym zeszycie [51,2 (2018)]:


Marzęda, W.

Obrona Kartezjusza. O toposie dualizmu w badaniach nad umysłem

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 251-262

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Artykuł opisuje topos kartezjańskiego dualizmu charakterystyczny dla różnych nurtów filozofii umysłu. Topos bazuje na dobrze znanym argumencie przeciwko istnieniu duszy: zakłada on, że jeśli mamy do czynienia z duszą i ciałem, to muszą zachodzić również relacje przyczynowe między nimi. A przecież to wydaje się niemożliwe, ponieważ o przyczynach możemy myśleć tylko w kategoriach fizycznych. Zatem tylko cielesne relacje są zrozumiałe i ciało nie może być przyczyną niczego, co niecielesne i vice versa.
Autor wskazuje, że, po pierwsze, prosty dualizm nie należy do filozofii Kartezjusza, a po drugie, argumentacja upada, ponieważ istnieje wiele relacji niefizycznych (np. społeczne czy logiczne). Dochodzi więc do wniosku, że kartezjański topos w filozofii umysłu oparty jest na tzw. błędzie słomianej kukły.Apology of Descartes. About a Certain Topos in the Philosophy of Mind
The article describes the topos of the Cartesian dualism, characteristic for different trends in philosophy of mind. The topos is based on the well-known argument against soul existence: it assumes that if soul and body exist, there must be also causal relations between them. But it seems impossible, because we can think about causes only in a physical sense. So only bodily relations are comprehensible and body cannot cause something that is non-corporeal and vice versa.
Author of the article points that on the one hand, this strict dualism does not belong to Cartesian philosophy, and on the other hand, this argumentation fails because there is a wide range of relations (for example logical or social) that are not physical. So he reaches conclusion that the Cartesian topos in the philosophy of mind is based on the so-called straw man fallacy.Słomka, J.

Teologia a myślenie kartezjańskie

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 263-275

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Kartezjusz wprowadził nową metodę myślenia, która stała się obowiązującym paradygmatem nowożytnej nauki. Metoda ta zastąpiła fizykę Arystotelesa i w praktyce unieważniła jego metafizykę. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że myślenie kartezjańskie nie jest w stanie „zobaczyć” człowieka w jego człowieczeństwie. Postrzega ono człowieka jako skomplikowany mechanizm – maszynę. Dlatego teologia nie może przyjmować założeń i metody myślenia kartezjańskiego jako fundamentów swojej refleksji. Musi wyjść poza ten paradygmat i znaleźć inne racjonalne fundamenty i sposoby myślenia.
Na pewno nie jest dobrą drogą dla teologii powrót do scholastyki ani jakiekolwiek próby unieważnienia czy pominięcia rewolucji kartezjańskiej. Pomocą w tym poszukiwaniu jest filozofia europejska XX wieku, która też usiłuje wyrwać się z paradygmatu kartezjańskiego. W artykule wskazano w tym kontekście dwudziestowieczną refleksję filozoficzną nad językiem: semiotykę i hermeneutykę oraz refleksję E. Levinasa jako szczególnie przydatne w tych teologicznych poszukiwaniach. Prowadzenie refleksji teologicznej i duchowej poza paradygmatem kartezjańskim jest coraz ważniejsze ze względu na gwałtowny rozwój technologii, a zwłaszcza tzw. sztucznej inteligencji.Theology and Cartesian Thought
Descartes introduced a new method of thinking, which became a binding paradigm of modern science. This method replaced Aristotle’s physics and in practice invalidated his metaphysics. The main thesis of the article is a statement that the Cartesian way of thinking is unable to “see” human beings in their humanity. It perceives a human being as a complicated mechanism – a machine. Therefore, theology cannot accept Cartesian assumptions as the basis of its reflection. It has to find other rational foundations and ways of thinking. Certainly, it is not a right way for theology to attempt to revoke or disregard the Cartesian revolution and return to scholasticism. Theology receives assistance in this quest from the European philosophy of the twentieth century, which also tries to break free from the Cartesian paradigm. In this context, the article indicates the twentieth century philosophical reflection on the language: semiotics and hermeneutics, and the reflection of E. Levinas, as especially useful in these theological quests. Offering theological and spiritual reflection beyond the Cartesian paradigm is increasingly important, due to the rapid development of technology, especially the so-called “artificial intelligence”.Machura, P.

Maszyny, cnoty i „dżihad butleriański”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 276-290

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Przedmiotem artykułu jest rozważenie znaczenia zmian, jakie dla form działania podmiotowego (duchowości) mają zmiany technologicznie. Przyjmując, że pewne punkty zaczepienia takiej refleksji dostępne są w popkulturowych formach oswajania postępu, jako osiowe wybieram pojęcie „dżihadu buteriańskiego” z powieści Diuna Franka Herberta, scalające kilka istotnych aspektów tak rozwoju technicznego, jak i refleksji nad nim. W części pierwszej, koncentrując się na drugim składniku tego wyrażenia, omawiam pogląd Samuela Butlera oraz wskazuję na znaczenie wystąpienie luddystów w początkach XIX w. W części drugiej rozwijam ten wątek, omawiając krytykę społeczeństwa technologicznego formułowaną przez współczesnych anarchoprymitywistów. W części trzeciej zwracam uwagę na pierwszy element wyrażenia Herberta, by wskazać na podmiotowe aspekty zmian technologicznych. W konsekwencji wskazuję kierunki analizy, dzięki którym etyka cnót może wypracować adekwatną odpowiedź na zagrożenia płynące ze strony technologii przy akceptacji korzyści z niej płynących.Machines, Virtues and the „Butlerian Jihad”
The paper discusses the consequences of technological change for agent’s spiritual development, defined here as a form of experiencing one’s life, its meaning and relation with the key aspects of reality. The analysis revolves around the concept of the “Butlerian Jihad” adapted from Frank Herbert’s Dune. I start with brief discussion of Samuel Butler’s claim against the machines to pinpoint his and early XIX-century luddites’s insights into the consequences of technological development. This is followed by addressing anarcho-primitivist critique of industrial society by Theodore Kaczynski and John Zerzan. Part three deals with the notion of “jihad” which offers useful insights into both the religious presuppositions underlying some of the innovations, as well as enables rising some important questions concerning agent-related consequences of the wide spread use of technology. This, I argue, might be best dealt with within the virtue ethics framework.Wojewoda, M.

Duchowość i podmiotowość w cyberprzestrzeni

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 291-303

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Autor artykułu analizuje problem duchowości i podmiotowości w kontekście zagadnienia komunikacji międzyludzkiej w cyberprzestrzeni. Duchowość w istotny sposób wiąże się z pojęciem duszy i ducha i zazwyczaj kojarzona jest z religijnym obrazem świata, ale można problematykę duchowości ujmować w szerokim kontekście antropologiczno- kulturowym. W nowożytnej koncepcji człowieka zazwyczaj rezygnuje się z używania terminu „dusza”, ale poważnie traktuje się problemy, które dotyczą człowieka duchowego, takie jak świadomość i aktywność podmiotu, tożsamość jednostkowa. Autor artykułu postuluje powrót do zainteresowania problematyką duchowości w kontekście rozsądnego używania narzędzi technologicznych oraz obrony własnej autentyczności doświadczeń i sprawczości w odniesieniu do współczesnych aktywności w cyberświecie.Spirituality and Subjectivity in the Cyberspace
The author of the article analyses the problem of spirituality and subjectivity in the context of the issue of interpersonal communication in the cyberspace. Spirituality is deeply connected with the concept of soul and spirit, and it is usually associated with the religious image of the world, but it is possible to express the problem of spirituality in a broad anthropological and cultural context. In the modern concept of a human being, one usually resigns from using the term “soul”, but treats seriously problems that concern a spiritual man, such as the consciousness and activity of the subject, and individual identity. The author of the article postulates a return to the interest in the issues of spirituality in the context of a reasonable use of technological tools, and to the defence of one’s own authenticity of experiences and agency in relation to the contemporary activities in the cyber world.Popczyk, M.

Duchowość sztuki po Kandinskim

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 304-314

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Wassily Kandinsky zdefiniował charakter duchowości sztuki nowoczesnej. Samo pojęcie duchowości sztuki, będąc znaczącą cechą dzieła sztuki, staje się przedmiotem interpretacji historyków sztuki, teologów i estetyków, koresponduje z ideą sztuki epifanicznej Charlesa Taylora. Pojęcie duchowości sztuki odsyła do dzieła sztuki jako takiego, do procesu twórczego lub jest pojmowane w perspektywie teologicznej. W artykule zestawiam ze sobą odmienne odczytania pojęcia „duchowość sztuki” w odniesieniu do realizacji artystycznych odwołujących się do dzieł i myśli Kandinskiego.The Spirituality of art After Kandinsky
Wassily Kandinsky defined the character of the spirituality of modern art and outlined its territory. The notion of the spirituality of art has proved to be an important characteristic feature of works of art, and is interpreted by the art historians, theologians and aestheticians. It seems to correspond to Charles Taylor’s conception of epiphanic art. Nevertheless, the very notion of the spirituality of art is far from being clearly defined: it can refer to the spiritual nature of an artwork itself or to the creative process, or the spirituality of a work of art can be determined by its theological context. In this paper, I have compared several distinct readings of the notion of the spirituality of art, with Kandinsky’s thought constituting the frame of reference for the interpretations of the works of Rothko and Viola.Orzechowski, W.

Obrona Edyty Stein koncepcji filozofii wobec krytyki Josefa Stallmacha i Karla-Heinza Lembecka

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 315-328

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Edyta Stein zaproponowała koncepcję filozofii, która znacząco różni się od innych. Wysunęła postulat, że filozofia powinna zaadaptować niektóre twierdzenia teologii, aby móc dokonać właściwego wyjaśnienia rzeczywistości, które sięgałoby do ostatecznych przyczyn. W tych badaniach przedstawiliśmy i przeanalizowaliśmy obecną w polskiej literaturze filozoficznej krytykę, jaką Josef Stallmach oraz Karl-Heinz Lembeck sformułowali wobec Edyty Stein koncepcji filozofii. Podjęliśmy się też obrony tej koncepcji i wskazania nowych sposobów rozumienia relacji pomiędzy filozofią i teologią oraz nowego spojrzenia na doświadczenie mistyczne i żywą wiarę jako źródła wiedzy.Apology of Edith Stein’s Idea of Philosophy against Objections of Joseph Stallmach and Karl-Heinz Lembeck
Edith Stein proposed the conception of philosophy that is strictly different than any other. She postulated that philosophy should adapt some theses of theology to be able to explain correctly and ultimately the whole reality. I presented and analyzed the critiques made by Joseph Stallmach and Karl-Heinz Lembeck that were published on Edith stein’s conception of philosophy. I also made an apology of this conception and marked new patches of understanding the relation between philosophy and theology and of considering a mystical experience and alive faith as sources of knowledge.Mareček, P.

Stephen and Saul of Tarsus in Acts 7:54–8:3

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 329-344

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Szczepan i Szaweł z Tarsu w Dziejach Apostolskich 7,54–8,3
Artykuł Szczepan i Szaweł z Tarsu w Dziejach Apostolskich 7,54-8,3 wskazuje z jednej strony na doniosłość spotkania Szczepana i Szawła z Tarsu we fragmencie Dziejów Apostolskich, a z drugiej strony na rolę tych dwóch postaci w całości biblijnej księgi. Artykuł został podzielony na 4 części. Pierwsza z nich wyznacza granice tekstualne fragmentu Dz 7,54-8,3. Druga ukazuje zagadnienie tradycji tekstowych i krytycznej redakcji omawianego tekstu. Trzecia część ukazuje Szczepana jako ważny model sposobu bycia uczniem, którego relacja z Jezusem jako Mistrzem jest opisywana nie tyle w terminach naśladowania, co kontynuacji misji. Czwarta część ukazuje Szczepana jako prekursora Szawła/Pawła, który z kolei może być widziany jako jego (Szczepana) kontynuator i następca.The paper “Stephen and Saul of Tarsus in Acts 7:54–8:3” which points out on the one hand the importance of the encounter between Stephen and Saul in Acts 7:54–8:3 and on the other hand the role these two characters in the context of the Acts of the Apostles, is divided into four parts. The first part shortly discusses the delimitation of the textual unit Acts 7:54–8:3 and its position in the Acts of the Apostles. The second part examines the question of the tradition and redaction criticism of Acts 7:54–8:3. The third shows Stephen as an important model of discipleship whose correspondence with Jesus, his Master, is not so much in terms of imitation but in terms of continuation. The fourth demonstrates that Stephen might be seen as the precursor of Saul/Paul who can be regarded as his continuator and successor.Uciecha, A.

Afrahat, Mowa XV – O pokarmach czystych i nieczystych (Demonstratio XV: De distinctione ciborum, PSyr 1, 728-757)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 345-360

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Redakcja tekstu piętnastej w kolejności Demonstratio O pokarmach czystych i nieczystych przypada na lata 343–344. Afrahat ponawia antyjudaistyczne argumenty, za pomocą których podważył wartość rytualizmu praktykowanego przez Naród Wybrany i dowodzi błędnej lektury Starego Testamentu. Źródłem dowodzenia w tej mowie jest autorytet samego Chrystusa, nazwanego tutaj „Święte Usta”. Chrystologicznie sformatowany paradygmat skutecznie neguje sens żydowskiego rytualizmu i możliwość porozumienia z nauczaniem Nowego Przymierza. W wykładzie Afrahata dzielenie pokarmów na czyste i nieczyste stało się bezwartościowe, a motywacja tego nakazu uderza w fundamentalną prawdę o Bogu, Stwórcy wszystkiego. Krytyka Demonstrationes koncentruje się na polemice z judaizmem jako wrogiem zewnętrznym, jednak główną osią dowodzenia Persa jest obrona przed wrogiem wewnętrznym. Autor świadomie ujawnia słabość Kościoła konfrontowanego z babilońskim rabinizmem. Obrzezanie, szabat i reżim żywieniowy wydają się być szczególnie niebezpieczne w oddziaływaniu na tych spośród chrześcijan, którzy dosadnie porównani zostali do ludzi nieświadomych, niedoświadczonych i zdziecinniałych.Aphrahat, On the Avoidance of Foods (Demonstratio XV: De distinction ciborum, Patrologia Syriaca I, 728-757)
Aphrahat composed his 15th Demonstration On various foods (or On clean and unclean foods) in the years 343-344. As usual, also in this work, he repeats anti-Judaistic argumentation to undermine the value of the Jewish rituals and to prove the false interpretation of the Old Testament by the Jews. The ultimate source of his arguments is Christ himself whom he calls «the Holy Mouth». Christological focus effectively denies the Jewish ritualism and any possibility of concordance between the Jewish customs and the New Covenant. According to Aphrahat, the division between clean and unclean foods becomes worthless and the very idea of such a differentiation denies the fundamental truth about God, the Creator of all. Demonstrations criticize Judaism as an external opponent, but the main axis of Aphrahat’s polemics concerns an internal enemy. The author deliberately reveals a weakness of the Church confronted with the Rabbinic Judaism in Babilonia. A circumcision, a Shabbat observance and the food customs seem to be especially dangerous for those among Christians who have been compared with the unconscious, inexperienced, and childish men.Piwowarczyk, P.

Greckie i koptyjskie Męczeństwo św. Menasa. Wstęp i przekład z komentarzem

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 361-375

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W okresie późnego antyku kult św. Menasa był szeroko rozpowszechniony w całym świecie rzymskim, a jego sanktuarium w Abu Mena przyciągało licznych pielgrzymów. Wokół postaci świętego narosło obszerne dossier hagiograficzne. Prezentujemy tutaj dwa podstawowe teksty, jakimi są pasje męczeńskie. Tekst grecki, powstały być może w V w., zawiera najszerzej rozpowszechnioną w greckim i w łacińskim świecie wersję męczeństwa świętego, tekst koptyjski natomiast, choć zachowany we fragmentach, pokazuje, w jaki sposób lokalny egipski koloryt oraz tradycja samego sanktuarium w Abu Mena wpływały na wzbogacanie legendy świętego.Greek and Coptic Martyrdom of Saint Menas. An Introduction and Translation with Commentary
In the late antiquity, a cult of St. Menas was widespread over the whole Roman world, and his sanctuary in Abu Mena was a centre of a bustling pilgrimage movement. In the course of time, a significant hagiographic dossier has been created around the figure of the Saint. The paper presents two basic texts which are martyr passions. The Greek text originated plausibly in the 5th century. It contains the version of the Menas’ martyrdom that was the most prominent in the Greek and Latin world. The Coptic text, although preserved only fragmentarily, shows how the vernacular Egyptian flavour and the tradition of the Abu Mena contributed to the Saint Menas’ legend.Kapłańska, J.

Miłość nadająca życiu sens – zestawienie myśli Ericha Fromma i Hansa Ursa von Balthasara

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 376-387

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Wśród myślicieli zajmujących się tematyką miłości na szczególną uwagę zasługują Erich Fromm i H ans Urs von Balthasar. Obaj, czyniąc miłość jednym z ważniejszych zagadnień swych naukowych rozważań, traktują ją jako rozwiązanie ludzkich trudności i coś, co nadaje życiu sens. Dokonują wnikliwej analizy społeczeństwa, człowieka i czasów, w jakich przyszło im żyć i w ramach tej refleksji prezentują wielopłaszczyznowe podejście do zagadnienia miłości. Ich spojrzenie, a w szczególności różnice w ich postrzeganiu miłości, są ciekawe także ze względu na ich zbliżony kontekst historyczny (podobne lata życia) i kulturowy. Artykuł, mając na uwadze odmienność stosowanej przez autorów metodologii i inną perspektywę (psychologiczną, filozoficzną czy teologiczną), ukazuje podobieństwa i różnice w ich myśli, a także pokazuje, że Hans Urs von Balthasar idzie o krok dalej niż Erich Fromm, analizując miłość w nieznanych temu drugiemu przestrzeniach.Love that Gives Life Meaning – a Juxtaposition of the Thoughts of Erich Fromm and Hans Urs von Balthasar
Among thinkers dealing with the subject of love, Erich Fromm and Hans Urs von Balthasar deserve special attention. Both, making love one of the most important issues in their scientific considerations, treat it as a solution to human difficulties and something that gives meaning to life. They make an in-depth analysis of society, people and the times in which they live and, as part of this reflection, present a multi-faceted approach to the issue of love. Their views, and in particular the differences in their perception of love, are also interesting due to their similar cultural and historical context (similar life years). The article, having regard to the different methodology used by the authors and a different perspective (psychological, philosophical or theological), shows the similarities and differences in their thoughts, and also shows that Hans Urs von Balthasar goes a step further than Erich Fromm, moving and analysing love on spaces unknown to the latter.Sawa, P.

Kontrowersje wokół teorii i praktyk we wspólnotach charyzmatycznych. Próba oceny z perspektywy katolickiej i ewangelikalnej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 388-407

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W rzeczywistości wspólnot charyzmatycznych pojawiają się nieraz kwestie budzące kontrowersje i domagające się właściwej oceny. Jej podstawowym kryterium jest Słowo Boże oraz teologiczne analizy. Wśród poglądów budzących szereg pytań znajduje się przeakcentowanie kwestii uzdrowienia, oddziaływania demonicznego, jak również tzw. grzech międzypokoleniowy i charyzmatomania. Oprócz tego niektóre zjawiska występujące podczas modlitw we wspólnotach charyzmatycznych budzą wątpliwości doktrynalno-duszpasterskie, np. tzw. spoczynek w Duchu, mówienie językami, płacz i śmiech, praktyki związane z modlitwą o uwolnienie. Konieczna staje się więc właściwa biblijna i teologiczna formacja wspólnot, by przyjmować przejawy Bożego działania, ale nie koncentrować się na nich.Controversy over the Theories and Practices in the Charismatic Communities. An attempt of Evaluation from the Catholic and Evangelical Perspective
In the reality of charismatic communities there are some controversial matters that need to be evaluated. The main criterion of the evaluation is the Word of God and theological analysis. Among many opinions that evoke doubts are overemphasis of healing, demonic influence, so called intergenerational sin and charismania. Apart from that, there are some phenomena during prayers in charismatic communities that are questionable on the pastoral grounds, e.g. so called resting in the Spirit, speaking in tongues, crying and laughter, some practices connected with the prayer of liberation. What is necessary is the proper biblical and theological formation of the congregation so that it is able to accept God’s signs, but not to be focused on them.Ciuła, G. , Brudek, P.

Wspólnota przymierza rodzin „Mamre” kuźnią mądrości? Badania porównawcze trzech grup osób wyróżnionych ze względu na poziom religijności

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 408-425

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Cel badań. Artykuł prezentuje wyniki badań, którymi objęto 179 osób, należących do trzech grup, wyróżnionych ze względu na poziom religijności. Głównym celem badań była identyfikacja różnic pomiędzy tymi grupami w zakresie zarówno poszczególnych wymiarów mądrości, jak i jej ogólnego wskaźnika. Pierwszą grupę stanowili członkowie Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” (n=55). Druga grupa składała się z osób nienależących do żadnego ruchu religijnego, ale odznaczających się wysoką religijnością (n=60). Trzecią grupę tworzyli respondenci, którzy nie należą do żadnego ruchu religijnego i jednocześnie charakteryzują się niską religijnością. Metody. W omawianym projekcie badawczym zastosowano: (1) Trzywymiarową Skalę Mądrości (3D-WS) autorstwa M. Ardelt w polskiej adaptacji S. Steuden, P. Brudka oraz P. Izdebskiego; (2) Skalę Religijnego Systemu Znaczeń (SRSZ) D. Kroka; Arkusz osobowy. Wyniki. Analizowane grupy różniły się między sobą w zakresie wszystkich trzech wymiarów mądrości oraz jej wskaźnika globalnego. Istotne statystycznie różnice odnotowano między członkami wspólnoty „Mamre” i osobami religijnymi niezwiązanymi z żadnym ruchem religijnym a osobami o niskim poziomie religijności i niezwiązanymi z jakąkolwiek wspólnotą religijną. Wnioski. Otrzymane wyniki mogą stanowić wartościową pomoc dla duszpasterzy i liderów Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w zakresie określenia charakteru i kierunków oddziaływań formacyjnych względem osób deklarujących chęć wstąpienia do wspólnoty.Is the Families Covenant Community „Mamre” a Forge of Wisdom? A Comparative Study of Three Groups of People Distinguished on the Grounds of the Religiousness Level
The objective of the research. The article presents the results of studies that comprised 179 people belonging to three groups, distinguished on the grounds of the religiousness level. The main objective of the research was an identification of the differences between these groups, in terms of both particular dimensions of wisdom and its general indicator. The first group was created from the members of the Families Covenant Community “Mamre” (n=55). The second group consisted of people not belonging to any religious movement, but characterized by high religiosity (n=60). The third group was formed from the respondents who do not belong to any religious movement and are characterized by their low religiosity level. The methods. In this research project, the following methods were applied: (1) Three – dimensional Wisdom Scale (3D-WS) by M. Ardelt in the Polish adaptation by S. Steuden, P. Brudek and P. Izdebski; (2) Scale of Religious System of Meanings (SRSZ ) by D. Krok; Personal Data Sheet. The results. The analysed groups differed between themselves in terms of all three dimensions of wisdom and its global indicator. Crucial statistical differences were noted between the members of The “Mamre” Community and religious people not connected with any religious movement, and people of low level of religiosity and not bound up with any religious community. The conclusions. The received results may be a valuable help for priests and leaders of The Families Covenant Community “Mamre” in terms of specifying the characteristics and directions of formative influences towards people declaring the will of joining the Community.Podzielny, J.

Christliche Gestalt des Patriotismus aus der Sicht der Polnischen Bischofskonferenz

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 426-434

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Chrześcijański kształt patriotyzmu z punktu widzenia Konferencji Episkopatu Polski
Patriotyzm jest fenomenem, który przeżywa w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat swoisty renesans. Ten „znak czasów” został zauważony przez polskich biskupów katolickich, którzy w 2017 r. opublikowali dokument pt. Chrześcijański kształt patriotyzmu. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych myśli płynących z tego dokumentu, w którym podkreśla się przede wszystkim istotną różnicę pomiędzy godnym propagowania patriotyzmem a stanowiącym formę egoizmu nacjonalizmem. Wydaje się, iż te refleksje społeczne Konferencji Episkopatu Polski powinny dotrzeć do szerszego grona odbiorców (także niemieckojęzycznych), czemu ma służyć ten artykuł.The Christian Shape of Patriotism According to the Polish Bishops’ Conference
Patriotism is a phenomenon that has experienced a renaissance in Poland over the last few years. This “sign of the times” was noticed by Polish Catholic bishops who, in 2017, have published the document entitled “The Christian Shape of Patriotism”. The aim of this paper is to present the most important thoughts arising from this document, which emphasizes, first of all, the significant difference between noble patriotism and egoistic nationalism. It seems that these social reflections of the Polish Bishops’ Conference should reach a wider audience (also German-speaking readers) and this is the purpose of this article.Kurpiers, D.

Legitymizacja dzieci nieślubnych. Praktyki z parafii Groszowice na Górnym Śląsku, obejmującej tereny wyznaniowo mieszane (1819–1870). Mikroanaliza

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 435-463

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Brak oficjalnych statystyk nie oznacza, że niemożliwe jest ustalenie danych na temat legitymizacji nieślubnych dzieci dla XIX-wiecznego Śląska. Uznanie dziecka zapisywane bowiem było w kościelnych księgach metrykalnych. Na studium przypadku została wybrana jedna z katolickich parafii archiprezbiteriatu opolskiego parafia w Groszowicach. Należały doń Grotowice – wieś założona w tzw. okresie kolonizacji fryderycjańskiej, a większość jej mieszkańców stanowili protestanci (członkowie parafii ewangelickiej w Opolu).
Niniejszy tekst koncentruje się przede wszystkim na problemie ustanowieniu stosunku prawnego między dzieckiem nieślubnym a jego biologicznym ojcem. Jako ramy czasowe wybrano lata 1819–1870. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano Phytona (metoda agregacyjna, elementy rekonstrukcji rodziny). Z wyjątkiem Grotowic suma nieślubnych narodzin odpowiadała procentowemu rozkładowi liczby mieszkańców poszczególnych wsi w całej populacji parafii. Z 221 tylko 30 zostało zalegalizowanych albo przez legitymizację lub adopcję. Wszystkie adoptowane dzieci urodziły się w protestanckich Grotowicach. Udało się także ustalić rodziny złożone wyłącznie z samotnych rodzin matek, gdzie model samotnego rodzicielstwa był obecny przez co najmniej trzy pokolenia. Zaskakująco nisko wypadła liczba prawnie zmienionego statusu dziecka.Legitimization of Illegitimate Children. Practices from the Parish of Groszowice in Upper Silesia, Including Mixed Denominational Areas (1819–1870). Microanalysis
The deficiencies in the official statistics do not mean that it is impossible to determine data on the legitimization of illegitimate children in the19th century Silesia. The recognition of a child was recorded in the church records. As a case study the parish of Groszowice was selected. It was one of the parishes of the archpresbyterate of Opole. The Catholic parish of Groszowice included Grotowice – a village founded in the so-called period of the Frederician colonization, and the majority of its inhabitants were Protestants (members of the Evangelical parish in Opole).
This text focuses primarily on the problem of establishment of a legal relationship between an illegitimate child and his/her biological father. The years 1819-1870 were chosen as a time-frame. Phyton was used for carrying out the analysis (aggregative method, elements of family reconstruction). With the exception of Grotowice, the total of the illegitimate births corresponded to the percentage distribution of the number of inhabitants of particular villages in the total population of the parish. Out of 221 illegitimate children only 30 were legalized or adopt. All adopted children were born in the Protestant Grotowice. It has been possible to establish some single mother families, where this model was present through a few generations. The number of cases when the status of a child was legally altered, was surprisingly low.Kopiec, J.

„Jest wolą tego, który mnie posłał, abym niczego nie stracił” (J 6,39). Homilia na pogrzebie Ks. prof. dr. hab. Józefa Krętosza (Katowice, 3 sierpnia 2018 r.)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) s. 464-466


 


półrocznik naukowy 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
ukazuje się od 1968 roku (wydawca: Księgarnia św. Jacka).

 

Rada Naukowa
o. prof. dr Edmund Kowalski (Accademia Alfonsiana, Rzym), ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn), ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (Universität Innsbruck), ks. prof. zw. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW, Warszawa), prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ, Katowice)


Komitet Redakcyjny
Redaktor naczelny:
ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ, Katowice)
Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ, Katowice)
Sekretarz Redakcji: ks. dr Damian Bednarski (UŚ, Katowice)
Bazy danych: dr Monika Czarnuch (UŚ, Katowice), mgr Anna Wieluniecka (UŚ, Katowice)
Redaktor językowy (j. polski): mgr Mariusz Solecki
Redaktor językowy (j. angielski): mgr M. Chiara Anna Burzyńska SSND (UŚ, Katowice)
 

 

Profil

Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przy tym przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do historii Śląska (nie tylko Kościoła na Śląsku) i losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska.
Obszar teologii ujmowany jest tu szeroko. Obejmuje on zarówno zwykły kanon dziedzin teologicznych, jak i wszelkie zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, także naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.

 

Z historii czasopisma

Pierwszy numer Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych ukazał się w 1968 roku jako rocznik katowickiego środowiska teologicznego. W 1998 r. czasopismo stało się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a po utworzeniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim – organem naukowym tegoż Wydziału. W 2002 roku rocznik został przekształcony w półrocznik.

Redaktorami naczelnymi byli: ks. Remigiusz Sobański (1968–1975), ks. Romuald Rak (1976–1980), ks. Wincenty Myszor (1981–1995), ks. Stefan Cichy (1996–1999), ks. Jerzy Myszor (2000–2010).

Wydawcą ŚSHT jest nieprzerwanie Księgarnia Świętego Jacka (www.ksj.pl).KODEKS POSTĘPOWANIA

Niniejszy Kodeks opracowany został na podstawie wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE) zawartych w Code of Conduct for Journal Editors. COPE oczekuje od wszystkich swoich członków postępowania zgodnego z zasadami Code of Conduct for Journal Editors i wyraża dezaprobatę wobec tych, którzy ich nie przestrzegają (zob. https://publicationethics.org/).

1. Ogólne obowiązki i odpowiedzialność Redakcji Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

1.1. Redakcja przyjmuje na siebie odpowiedzialność za teksty publikowane na łamach czasopisma. Oznacza to, że Redakcja:

1.1.1. dąży do spotkania oczekiwań czytelników i autorów;

1.1.2. dąży do stałego doskonalenia czasopisma;

1.1.3. ma wdrożone procedury zapewniające jakość materiału przeznaczonego do publikacji;

1.1.4. szanuje wolność wyrażania myśli;

1.1.5. zapewnia integralność zapisu akademickiego;

1.1.6. wyklucza pójście na kompromis wobec potrzeb biznesowych kosztem odejścia od standardów intelektualnych i etycznych;

1.1.7. ma wolę – kiedy to konieczne – publikowania poprawek, wyjaśnień, wycofywania się z poglądów, czy przeprosin.

2. Relacja redakcji z czytelnikami

2.1. Redakcja dba o to, aby czytelnicy byli informowani o tym, kto finansował badania lub pracę naukową autorów tekstów (między innymi podając ich afiliację instytucjonalną) oraz czy fundatorzy badań mieli jakąkolwiek rolę w ich przeprowadzeniu i późniejszej publikacji ich wyników.

3. Relacja z autorami

3.1. Decyzje redakcji odnośnie do przyjęcia lub odrzucenia tekstów opierają się na merytorycznej ważności publikacji, ich oryginalności i metodologicznej klarowności i poprawności oraz ich zgodności z profilem czasopisma i znaczeniem dla rozwoju reprezentowanych w czasopiśmie dyscyplin naukowych.

3.2. Redakcja nie podejmuje decyzji o odrzuceniu nadesłanego tekstu aż do momentu stwierdzenia istotnych problemów z nim związanych.

3.3. Nowy zespół redakcyjny nie zmienia decyzji o dopuszczeniu do publikacji tekstu, który został zaaprobowany przez poprzedni zespół, chyba że zostały stwierdzone nowe istotne problemy.

3.4. Opis procedury recenzyjnej jest opublikowany na stronie internetowej czasopisma. Redakcja może odstąpić od przyjętych reguł jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3.5. Redakcja dopuszcza możliwość odwoływania się autorów tekstów od ich decyzji.

3.6. Redakcja ma opracowane szczegółowe wskazówki dla autorów, którzy chcą publikować na łamach ich czasopisma. Wskazówki te są regularnie aktualizowane i są zgodne z niniejszym kodeksem.

3.7. Redakcja ma opracowane wskazówki dotyczące kryteriów współautorstwa tekstów i tego, kto powinien być wymieniony jako osoba wnosząca znaczący wkład w powstanie tekstu i przeprowadzenie badań.

4. Relacje z recenzentami

4.1. Redakcja ma opracowane szczegółowe wskazówki dla recenzentów dotyczące oczekiwań kierowanych w stosunku do ich zadań, zachowując przy tym zasadę poufności dotyczącą dostarczanych im materiałów. Wskazówki te są regularnie aktualizowane i są zgodne z niniejszym kodeksem.

4.2. Redakcja - przed przekazaniem materiałów do recenzji – bada, czy ze strony potencjalnych recenzentów nie pojawiają się jakiekolwiek subiektywne czy obiektywne interesy współzawodnictwa, co do prowadzonych badań.

4.3. Redakcja stosuje zasadę ochrony danych recenzentów.

5. Relacje z nowymi członkami redakcji

5.1. Redakcja zapewnia nowym członkom redakcji wskazówki dotyczące ich zadań szczegółowych oraz zachowuje otwartość całego zespołu na propozycję nowej strategię i rozwoju czasopisma.

6. Relacja z właścicielami i wydawcami czasopisma

6.1. Relacja redakcji z podmiotem nadrzędnym (właścicielem) czasopisma i jego wydawcą opiera się na regule niezależności redakcji.

6.2. Redakcja podejmuje decyzje dotyczące publikacji tekstów, opierając się na ocenie ich jakości naukowej i adekwatności z profilem czasopisma, bez jakiegokolwiek wpływu na tę decyzję ze strony podmiotu nadrzędnego czy wydawcy.

7. Redakcja a proces recenzyjny

7.1. Redakcja dba o to, aby proces recenzyjny czasopisma był sprawiedliwy, pozbawiony stronniczości i z zachowaniem terminowości pracy.

7.2. Redakcja ma opracowany system zapewniający poufność nadsyłanych do nich recenzji.

8. Zapewnianie jakości

8.1. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia najwyższej jakości publikowanych na łamach czasopisma materiałów, uznając przy tym, że działy wewnętrzne czasopisma (artykuły, materiały, recenzje, omówienia, sprawozdania) mogą mieć różne cele i standardy naukowe.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Redakcja zachowuje prawo ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzega także poufności (tajemnicy zawodowej) co do informacji zdobytych w trakcie prowadzenia badań naukowych lub relacji profesjonalnych (np. pomiędzy lekarzem a pacjentem, osobą a kierownikiem duchowym).

9.2. Redakcja wymaga pisemnej zgody na publikację materiałów przez osoby, które mogłyby zostać rozpoznane w wynikach publikowanych badań lub mogłyby zostać zidentyfikowane w publikowanych materiałach (np. w przypadku publikacji fotografii).

9.3. Jest możliwe opublikowanie indywidualnych informacji bez uprzedniej zgody, jeśli istnieją poważne racje interesu publicznego, które przeważają nad racjami indywidualnymi.

10. Propagowanie etyczności badań (np. badań z udziałem ludzi lub zwierząt)

10.1. Redakcja dba o to, aby przed opublikowaniem materiałów upewnić się, czy przedstawiane w publikacjach wyniki badań były prowadzone z zachowaniem znaczących międzynarodowych przepisów związanych z etycznością badań (np. Deklaracja Helsińska – w przypadku badań klinicznych lub wskazania AERA i BERA dla badań edukacyjnych).

10.2. Redakcja wymaga zapewnienia, że wszystkie badania przedstawione w publikacji zostały zaaprobowane przez właściwy organ (np. komitet etyczny, czy zespół recenzyjny). Redakcja uznaje jednak jako zasadę, że taka instytucjonalna akceptacja nie gwarantuje jeszcze etyczności badań.

11. Postępowanie wobec niewłaściwych praktyk

11.1. Redakcja podejmuje obowiązek podjęcia stosownych działań w przypadku zauważania niewłaściwych zachowań lub jeśli zostanie o takich zachowaniach powiadomiona. Ten obowiązek dotyczy zarówno już opublikowanych tekstów, jak i tych, które są dopiero złożone do publikacji.

11.2. Redakcja nie tylko wstrzymuje publikację materiałów, co do których istnieją podejrzenia niewłaściwego postępowania, ale także podejmuje stosowne działania wyjaśniające.

11.3. Redakcja w pierwszej kolejności prosi podejrzanego o niewłaściwe zachowanie o stosowne wyjaśnienie. Jeśli jednak otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, redakcja zwraca się z prośbą do instytucji zatrudniającej autora tekstu z prośbą o przeprowadzenie stosownego dochodzenia.

11.4. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe działania w celu upewnienia się, czy właściwe dochodzenie zostało podjęte i czy jest kontynuowane. Jeżeli tak się nie dzieje, redakcja podejmuje uciążliwy, ale konieczny obowiązek w celu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji.

11.5. Redakcja postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w COPE flowcharts.

12. Zapewnianie integralności badań naukowych

12.1. Redakcja dba o to, aby zauważone błędy, czy też nieadekwatne lub niewłaściwe stwierdzenia, zostały we właściwy i adekwatny sposób skorygowane.

12.2. Co do możliwości wycofywania się ze swoich poglądów redakcja postępuje zgodnie ze wskazówkami COPE.

13. Własność intelektualna

13.1. Redakcja przestrzega prawa odnoszącego się w swym przedmiocie do własności intelektualnej i wspólnie z wydawcą przestrzega praw i umów, które wykluczają wszelkie możliwe sposoby niewłaściwego zagarnięcia własności intelektualnej.

14. Zachęta do podejmowania debaty naukowej

14.1. Redakcja zachęca do podejmowania krytycznego spojrzenia wobec materiałów publikowanych na łamach ich czasopisma.

14.2. Redakcja udziela autorom materiałów, które zostały poddane krytyce, prawa do obrony swoich poglądów i/lub odpowiedzi na stawiane zarzuty.

14.3. Redakcja nie uchyla się od publikacji materiałów omawiających negatywne rezultaty badań.

15. Zażalenia

15.1. W myśl zasady, że zwlekanie z odpowiedzią na zażalenia, jedynie te zażalenia potęguje, redakcja stara się niezwłocznie odpowiadać na kierowane pod jej adresem uwagi krytyczne.

15.2. Redakcja postępuje tutaj zgodnie z COPE flowchart on complaints.

16. Wskazówki komercyjne

16.1. Czasopismo w swojej strategii stosuje system zabezpieczający przed czysto komercyjnymi naciskami co do decyzji wydawniczych (np. dział reklamy powinien działać niezależnie od działu wydawniczego).

16.2. Redakcja deklaruje politykę reklamową i politykę dodatkowych materiałów sponsorowanych (tzw. insertów) zgodną z profilem czasopisma.

16.3. Redakcja, podejmując decyzję o reprincie, zobowiązuje się także do wprowadzenia zauważonych usterek czy błędów.

17. Konflikt interesów

17.1. Redakcja stosuje swój własny system zarządzania w przypadku konfliktu interesów, który dotyczy samego kolegium redakcyjnego, współpracy z wydawcą, autorami tekstów, recenzentami, czy edytorami.

17.2. Redakcja deklaruje brak stronniczości co do przebiegu procesu recenzyjnego.

18. Dodatek

18.1. Redakcja nie podejmuje decyzji wydawniczych w oparciu o źródło pochodzenia tekstu, tzn. nie mają na tę decyzję wpływu takie czynniki jak: narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasa czy wyznawana przez autora religia. Decyzje, co do edycji i publikacji nadsyłanych tekstów, nie są zdeterminowane przez politykę rządu czy też innych podmiotów, ale są tylko i wyłącznie decyzją własną redakcji.Informacje dla Autorów

 

1. Treść artykułu powinna odpowiadać profilowi pisma.


2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków (ze spacjami).


3. Artykuł w języku obcym powinien być zaopatrzony w oświadczenie podpisane przez rodzimego użytkownika języka o weryfikacji filologicznej tekstu.


4. Prosimy o stosowanie się do zasad redakcji tekstu  przyjętych dla publikacji WTL UŚ.


5. Na początku tekstu powinien znaleźć się zapis zawierający imię i nazwisko autora, afiliację autora/tekstu do jednostki naukowej (jeśli jest możliwa i pożądana) oraz tytuł artykułu.


6. Do artykułu należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz jego odpowiednik w języku angielskim. (po uzgodnieniu z Redakcją wersja angielskojęzyczna abstraktu może być przygotowana przez redakcję). Abstrakt winien krótko wyjaśniać problem badawczy przedstawiany w artykule i ewentualnie wskazywać na rezultaty badań. Objętość: ok. 500 – 1000 znaków ze spacjami.


7. Należy również podać słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz tytuł artykułu w języku angielskim.


8. Wszystkie materiały składane do druku powinny być złożone w Redakcji w postaci elektronicznej.

- przygotowany w formacie RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT,
- nie powinien zawierać automatycznego podziału słów ani żadnego dodatkowego formatowania (style, nagłówki, rozstrzelenia tekstu),
- dopuszczalne są kursywa i pogrubienie, dostępne w edytorze tekstu (kursywą zaznaczamy tytuły prac w przypisach) oraz „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

Plik z tekstem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Redakcji (ssht@us.edu.pl) albo dostarczyć na standardowym nośniku danych (pen-drive, CD).


9. W przypadku tekstów zawierających czcionki inne niż łacińskie lub specjalne formatowanie należy przedłożyć również podpisaną wersję drukowaną. Innym równoważnym rozwiązaniem – po akceptacji przez Redakcję – może się okazać dostarczenie przez autora pliku pdf, z zaimplementowanymi wszystkimi pożądanymi elementami.
Tekst w formie maszynopisu powinien być wydrukowany jednostronnie (czcionką Times New Roman, 12 pkt), bez podkreśleń i innych wyróżnień graficznych (np. tytułów wzmiankowanych prac i nazwisk autorów), z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami.


10. Autor po raz pierwszy publikujący na łamach SSHT przesyła notę biograficzną zawierającą: datę i miejsce urodzenia, ukończone studia i uzyskane stopnie naukowe, pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska, wykaz ważniejszych publikacji, a także swój aktualny adres pocztowy i elektroniczny. Należy też zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.


11. Korekta autorska:

a. Etap recenzji:
Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej i zewnętrznej. Szczegóły procedury recenzowania przedstawione są w odrębnej zakładce. W przypadku pozytywnych recenzji, sugerujących jednak korekty, teksty odsyłane są do autorów z prośbą o odpowiednie poprawki.

b. Etap redakcji:
Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy.
Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty.


12. Zapora „ghostwriting”. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony publikacji naukowych przed nadużyciami określanymi jako „ghostwriting” i „guest autorship” (definicje MNiSW brzmią odpowiednio: „Z »ghostwriting« mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z »guest authorship« [»honorary authorship«] mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.”) Redakcja SSHT podejmuje następujące kroki:

a) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania wkładu innych osób w powstanie publikacji, przez podanie danych dotyczących „ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji” (informacja MNiSW);
b) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania źródeł finansowania badań, które pozostają w związku ze zgłaszaną publikacją;
c) oświadcza, że informacje o wykrytych przypadkach nazwanych tu nierzetelnych działań będą przekazywane do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych.


13. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych.


PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW


Do pobrania: formularz recenzji

1. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez jego autora zgody na poddanie go opisanej poniżej procedurze.
2. Redaktor naczelny po konsultacji z redaktorami tematycznymi kwalifikuje do recenzji artykuł zgodny z profilem czasopisma, zaś decyzję o jego publikacji podejmuje na podstawie pisemnych opinii recenzentów.
3. Redaktor naczelny wybiera odpowiednich recenzentów. Przy ich wyborze może korzystać zarówno z pomocy redaktorów tematycznych czasopisma, jak i z pośrednictwa kierowników jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
4. Każdy artykuł recenzuje dwóch ekspertów w zakresie jego problematyki, niezatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim i nieznajdujących się w relacji służbowej bądź osobistej z autorem ocenianego tekstu. Recenzenci – analogicznie niezależni od siebie – są wybierani spośród specjalistów posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego albo równoważne kwalifikacje w przypadku ich zatrudnienia w instytucjach zagranicznych. Dla sporządzenia recenzji artykułu wymagającego u oceniającego szczególnie wąskiej specjalizacji może być wybrany ekspert ze stopniem naukowym doktora.
5. Recenzje sporządzane są nieodpłatnie (na podstawie warunków określonych w odrębnych umowach między Dziekanem Wydziału Teologicznego a kierownikami jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem) lub odpłatnie (na podstawie umowy o dzieło).
6. W procedurze jest zachowana zasady poufności i obustronnej anonimowości zgodnie z wymaganiami tzw. podwójnie ślepej recenzji. Redaktor naczelny udostępnia autorom wyłącznie treść recenzji w części uzasadniającej jego decyzję o publikacji, natomiast całość związanych z procedurą materiałów z danymi personalnymi jest przechowywana w Redakcji czasopisma. Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest raz w roku w wydrukowanym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej.
7. Również niewymienione w powyższych punktach elementy procedury recenzowania są zgodne z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.


- tomów 50/1 i 50/2 (2017)

ks. dr hab. Andrzej Anderwald (UO), ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK), ks. dr Andrzej Demitrów (UO), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. prof. UO dr hab. Konrad Głombik (UO), ks. dr Piotr Górecki (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. prof. dr hab. Jan Kochel (UO), ks. dr hab. Wiesław Kraiński (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. prof. UO Marek Lis (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK), ks. prof. UO dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr Brunon Zgraja (UO)

- tomów 49/1 i 49/2 (2016)

ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK), ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (UO), ks. dr Janusz Chyła (UMK), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. prof. UO dr hab. Konrad Głombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński OFM (UO), ks. prof. UO dr hab. Jerzy Kostorz (UO), ks. prof. UO dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz (UO), ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski (UMK), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. UO dr hab. Piotr Paweł Maniurka (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Wojciech Pikor (UMK), dr Krzysztof Pilarz (UMK), ks. prof. UO dr hab. Rajmund Porada, ks. prof. UO dr hab. Grzegorz Poźniak (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK)

- tomów 48/1 i 48/2 (2015)

ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. prof. UO Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. prof. UO Jan Kochel (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski (UMK), ks. dr hab. prof. UO Marek Lis (UO), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Mróz (UMK), o. dr hab. prof. UMK Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. prof. UO Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. prof. UO Grzegorz Poźniak (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK)

- tomów 47/1 i 47/2 (2014)

dr Magdalena Bieniak-Nowak (UW), dr hab. Beata Bilicka (UMK), ks. dr Wacław Borek (UO), prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap (KUL), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), ks. dr hab. Dariusz Iwański (UMK), ks. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki (PWTW), dr Marcin Kuczok (UŚ), ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak (PWT), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), dr Magdalena Płotka (UKSW), ks. dr Marek Porwolik (UKSW), o. dr Mateusz Przanowski (UKSW), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła (UKSW), ks. dr Roman Tomanek (UKSW), ks. prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (UO), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), dr Urszula Wieczorek (UŚ), ks. prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), dr Michał Wyrostkiewicz (KUL), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK), ks. dr Brunon Zgraja (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

- tomów 46/1 i 46/2 (2013)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Anderwald (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL), ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. dr Piotr Górecki (UO), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJPII), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik (PWT Wrocław), ks. dr Mariusz Szmajdziński (WSD Łowicz), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 45/1 i 45/2 (2012)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Aderwald (UO), ks. dr Jan Cichoń (UO), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr Wiesław Kraiński (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Zygfryd B. Smolka OFM (UO), prof. dr hab. Marian Szarmach (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK),

 

- tomów 44/1 i 44/2 (2011)

ks. dr Wacław Borek (UO), ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL JPII), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr Albert Glaeser (UO), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL JPII), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr hab. Jerzy Kostorz (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr Hubert Łysy (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. UO dr hab. Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Bonawentura Smolka (UO), ks. prof. zw. dr hab. Helmut Sobeczko (UO), ks. dr hab. Marek Uglorz (ChAT), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 43/1 i 43/2 (2010)

ks. dr hab. Andrzej Anderwald (UO), ks. dr Wacław Borek (UO), ks. dr hab. Józef Budniak (prof. UŚ), ks. dr Jan Cichoń (UO), o. dr hab. Andrzej Derdziuk (prof. KUL), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Antoni Kaltbach (UO), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ), ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ), ks. prof. UO dr hab. Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO).
Adres Redakcji:

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: ssht@us.edu.plwyszukaj:


Licencja Creative Commons
Utwory zamieszczone w niniejszej bazie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.


Najnowsze numery w wersji drukowanej można zakupić w sklepie internetowym Księgarni Świętego Jacka.


Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne numery lub korzystając z wyszukiwarki (docelowo opracowane zostaną także opisy za pomocą słów kluczowych i odpowiedni indeks rzeczowy). Dostępny jest także indeks autorów. Uwaga: baza danych nie obejmuje recenzji, sprawozdań etc., a jedynie artykuły. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

 


Czasopismo jest indeksowane w bazach elektronicznych:
CEEOL – baza pełnotekstowa
BazHUM – baza bibliograficzna (bazhum.pl) oraz baza pełnotekstowa (bazhum.muzhp.pl)
PBN – baza bibliograficznaLista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 20340):   Myszor, W., Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 44,1 (2011), s. 207-220.
2   (odsłon: 11588):   Myszor, W., Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, P. 70,13-84,14). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 31 (1998), s. 315-329.
3   (odsłon: 9464):   Szwajcok, A., Aksjologiczne aspekty wychowania ==>> 35,2 (2002), s. 343-348.
4   (odsłon: 8241):   Heszen-Niejodek, I., Jakość życia w badaniach psychologicznych ==>> 29 (1996), s. 251-255.
5   (odsłon: 7341):   Pindel, R., Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego ==>> 36,2 (2003), s. 414-436.
6   (odsłon: 6244):   Panek, M., Koncepcja człowieka w teologii Gabriela Marcela ==>> 33 (2000), s. 191-199.
7   (odsłon: 5829):   Kania, W., Principia Ethica de G. E. Moore y los comienzos de la ética analítica ==>> 39,2 (2006), s. 347-359.
8   (odsłon: 5682):   Maroń, F., Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV w. ==>> 2 (1969), s. 101-167.
9   (odsłon: 5314):   Janczewski, Z., Dyscyplina postna w Kościele od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku ==>> 32 (1999), s. 171-182.
10   (odsłon: 5080):   Bombik, M., Filozoficzne pojęcia śmierci ==>> 40,2 (2007), s. 441-449.
11   (odsłon: 4977):   Myszor, W., Apokryf Jana (Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1) ==>> 35,1 (2002), s. 73-89.
12   (odsłon: 4869):   Myszor, J., Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL. Suplement ==>> 41,1 (2008), s. 137-176.
13   (odsłon: 4724):   Kiedzik, M., Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginalnych - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy ==>> 41,1 (2008), s. 188-196.
14   (odsłon: 4628):   Krętosz, J., Józefiński proces budowy Kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780-1790) ==>> 29 (1996), s. 40-67.
15   (odsłon: 4514):   Kania, W., El significado de lo correcto según W. D. Ross ==>> 38,S (2005), s. 143-156.
16   (odsłon: 4429):   Bartoszek, A., Moralne aspekty "jakości życia" w opiece paliatywnej ==>> 35,2 (2002), s. 309-330.
17   (odsłon: 4395):   Woleński, J., Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność ==>> 29 (1996), s. 176-179.
18   (odsłon: 4290):   Wójcik, Z.K., Udział księży diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w działalności podziemia antykomunistycznego w latach 1944-1956. Przyczyny - fakty - represje ==>> 36,1 (2003), s. 217-234.
19   (odsłon: 4066):   Herman, Z., Jakość życia z punktu widzenia medycznego ==>> 29 (1996), s. 227-230.
20   (odsłon: 3998):   Myszor, W., Pierwsza i druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi ==>> 33 (2000), s. 57-76.
21   (odsłon: 3953):   Przygoda, W., Teologia cierpienia i choroby ==>> 33 (2000), s. 257-266.
22   (odsłon: 3948):   Drożdż, A., Powinność moralna ==>> 43,2 (2010), s. 302-316.
23   (odsłon: 3848):   Sobański, R., Prawo i moralność ==>> 32 (1999), s. 159-170.
24   (odsłon: 3782):   Tyszkiewicz, L., Ochrona życia ludzkiego w prawie karnym i naukach penalnych ==>> 29 (1996), s. 240-245.
25   (odsłon: 3759):   Reginek, A., Pasja chorałowa w odnowionej liturgii ==>> 14 (1981), s. 261-298.
26   (odsłon: 3458):   Krętosz, J., Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r. ==>> 37,2 (2004), s. 200-216.
27   (odsłon: 3193):   Bartoszek, A., "Spór o człowieka" a praktyka transplantacji. Na marginesie książki Marii Nowackiej Etyka a transplantacje ==>> 37,1 (2004), s. 116-127.
28   (odsłon: 3171):   Ślebarska, K., Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia ==>> 38,2 (2005), s. 439-448.
29   (odsłon: 3118):   Ślebarska, K., Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec) ==>> 40,1 (2007), s. 131-140.
30   (odsłon: 3046):   Janczewski, Z., Prace i uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego ==>> 34 (2001), s. 249-258.
31   (odsłon: 3034):   Uglorz, M., Alberta Schweitzera etyka czci dla życia ==>> 29 (1996), s. 246-250.
32   (odsłon: 3030):   Szymonik, M., Ideał nauczyciela w traktacie De magistro św. Tomasza z Akwinu ==>> 38,1 (2005), s. 152-162.
33   (odsłon: 3023):   Ignatowski, G., Katechizm rzymski Soboru Trydenckiego a współczesne dokumenty Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu ==>> 38,1 (2005), s. 81-89.
34   (odsłon: 2971):   Małachowska, E., Sekty i związki wyznaniowe działające na terenie katowickiej części Województwa Śląsko-Dąbrowskiego w latach 1945-1950 ==>> 41,1 (2008), s. 96-118.
35   (odsłon: 2952):   Nowak, A.J., Człowiek - istota religijna. Aspekt psychologiczny ==>> 18 (1985), s. 203-208.
36   (odsłon: 2952):   Myszor, W., Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu (Adversus haereses V,30,4-36,3) ==>> 33 (2000), s. 5-24.
37   (odsłon: 2882):   Swoboda, A., Aspekty teologiczne małżeństwa i dziewictwa w pismach św. Augustyna ==>> 37,2 (2004), s. 139-157.
38   (odsłon: 2871):   Palimąka, A., Zmiany w sytuacji prawnej Żydów na ziemiach zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku (do 1862 r.) ==>> 42,1 (2009), s. 120-136.
39   (odsłon: 2852):   Nakonieczny, R., Chrystologiczny tytuł ΣοφίΑ Θεου w "Komentarzu do Ewangelii św. Jana" Orygenesa ==>> 30 (1997), s. 232-240.
40   (odsłon: 2824):   Hudek, W., Z dziejów procesji dnia zadusznego w Polsce ==>> 36,1 (2003), s. 137-156.
41   (odsłon: 2770):   Jezierska, E., Cechy polskiego stylu biblijnego (i język inkluzywny) ==>> 41,1 (2008), s. 214-219.
42   (odsłon: 2684):   Szymczyk, L., Poradnictwo rodzinne jako forma wsparcia małżeństwa i rodziny ==>> 49,1 (2016), s. 183-197.
43   (odsłon: 2644):   Konieczny, J., Pochodzenie oraz dzieciństwo sługi bożego kard. Augusta Hlonda ==>> 33 (2000), s. 356-365.
44   (odsłon: 2597):   Szewczyk, L., Perswazja językowa w wybranych homiliach kapłanów archidiecezji katowickiej ==>> 35,2 (2002), s. 359-376.
45   (odsłon: 2588):   Małecki, Z., The Prophet Jeremiah and the Reforms of King Josiah ==>> 39,1 (2006), s. 25-33.
46   (odsłon: 2552):   Gwóźdź, H., Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921) ==>> 15 (1982), s. 171-230.
47   (odsłon: 2536):   Kania, J., Binacja i trynacja w prawie (Archi) Diecezji Katowickiej ==>> 42,2 (2009), s. 195-210.
48   (odsłon: 2510):   Dadaczyński, J., Pojęcie nieskończoności w matematyce ==>> 35,2 (2002), s. 265-270.
49   (odsłon: 2496):   Surmiak, W., Łamanie chleba w Nowym Testamencie (Łk 24,35 i Dz 2,42) ==>> 36,2 (2003), s. 404-413.
50   (odsłon: 2398):   Nocoń, A., Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski ==>> 40,1 (2007), s. 97-113.
51   (odsłon: 2390):   Mycek, S., Podstawowe zasady chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI ==>> 42,2 (2009), s. 113-128.
52   (odsłon: 2359):   Myszor, J., Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 r. - z perspektywy czasu ==>> 39,1 (2006), s. 172-177.
53   (odsłon: 2352):   Ślebarska, K., Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej ==>> 42,1 (2009), s. 147-156.
54   (odsłon: 2309):   Szczotok, E., Kościół a kwestia robotnicza w XIX wieku ==>> 14 (1981), s. 175-196.
55   (odsłon: 2225):   Kozyra, J., Jezus Chrystus kamieniem węgielnym albo głowicą węgła oraz głową w Nowym Testamencie ==>> 33 (2000), s. 77-103.
56   (odsłon: 2220):   Małecki, Z., Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Egzegeza w Qumran ==>> 36,2 (2003), s. 360-366.
57   (odsłon: 2209):   Piwowarczyk, P., Mistycyzm żydowski a gnostycyzm w późnej starożytności ==>> 39,2 (2006), s. 282-303.
58   (odsłon: 2207):   Krzysteczko, H., Koncepcja kontaktu pomocnego według C. Rogersa i możliwość jej zastosowania w duszpasterstwie ==>> 12 (1979), s. 167-196.
59   (odsłon: 2198):   Leszczyński, G., Pojęcie "bonum coniugum" w prawie małżeńskim Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 101-115.
60   (odsłon: 2191):   Lemański, J., Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań ==>> 38,1 (2005), s. 15-28.
61   (odsłon: 2185):   Korzan, K., Nadużycie prawa jako środek obrony i źródło kreowania akcji zaczepnych ==>> 34 (2001), s. 97-108.
62   (odsłon: 2182):   Krętosz, J., Księgozbiory kościelne na terenie lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego na przełomie XVIII/XIX w. ==>> 40,2 (2007), s. 405-421.
63   (odsłon: 2173):   Rak, R., Chrześcijańska postawa wobec cierpienia ==>> 33 (2000), s. 267-272.
64   (odsłon: 2148):   Worach, W., Etyka na śladach innego. Transcendencja Boga w filozofii Emmanuela Lévinasa ==>> 38,2 (2005), s. 380-396.
65   (odsłon: 2145):   Wójciak, T., Jan Paweł II - nauczyciel i pedagog ==>> 32 (1999), s. 293-303.
66   (odsłon: 2121):   Kiedos, J., Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992 ==>> 29 (1996), s. 303-316.
67   (odsłon: 2108):   Czaplicki, B., Jezuici w Rosji na początku XX w. ==>> 39,1 (2006), s. 136-164.
68   (odsłon: 2102):   Krzysteczko, H., Duszpasterstwo chorych psychicznie ==>> 33 (2000), s. 286-297.
69   (odsłon: 2097):   Tronina, A., Stulecie Papieskiej Komisji Biblijnej ==>> 36,2 (2003), s. 317-328.
70   (odsłon: 2077):   Kumor, B., Prymas Kościoła katolickiego w Polsce. Znaczenie i rola w dziejach Polski ==>> 16 (1983), s. 157-169.
71   (odsłon: 2058):   Kloskowski, K., Zagadnienie ewolucji człowieka. Współczesne koncepcje antropogenezy ==>> 29 (1996), s. 235-239.
72   (odsłon: 2036):   Suchoń, A., Cierpliwa wytrwałość jako dar bezinteresownej miłości świadczonej nieuleczalnie chorym ==>> 33 (2000), s. 323-334.
73   (odsłon: 2027):   Trzcielińska-Polus, A., Polska Misja Katolicka w Niemczech - jej rola w integracji środowiska polskiego ==>> 37,1 (2004), s. 22-30.
74   (odsłon: 2005):   Kaszowski, M., Tytuł "Matka sprawiedliwości i miłości społecznej" w Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny ==>> 16 (1983), s. 15-21.
75   (odsłon: 2003):   Neumann, J., Człowiek i jego godność w encyklikach społecznych Jana Pawła II ==>> 36,1 (2003), s. 34-44.
76   (odsłon: 1991):   Kozyra, J., Najnowszy przekład Listu św. Jakuba w Biblii paulistów w świetle innych tłumaczeń biblijnych ==>> 41,1 (2008), s. 197-213.
77   (odsłon: 1967):   Szewczyk, L., Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwanie wzajemnych relacji ==>> 36,1 (2003), s. 127-136.
78   (odsłon: 1940):   Maroń, F., Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku ==>> 12 (1979), s. 209-263.
79   (odsłon: 1935):   Wilk, J., „Przeprowadzanie przez ogień” - ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu ==>> 44,1 (2011), s. 5-15.
80   (odsłon: 1904):   Grzesica, J., Moralne zło antykoncepcji w świetle nauki Kościoła ==>> 32 (1999), s. 305-313.
81   (odsłon: 1891):   Olszar, H., Proboszczowie parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich. Przyczynek do dziejów Kościoła katowickiego ==>> 43,2 (2010), s. 408-445.
82   (odsłon: 1878):   Strzelczyk, G., Tomasza Węcławskiego "Uniwersum wczesnych chrześcijan". Uwagi krytyczne ==>> 42,1 (2009), s. 171-180.
83   (odsłon: 1855):   Piwowarski, W., Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym ==>> 13 (1980), s. 25-42.
84   (odsłon: 1852):   Ślipko, T., Kara śmierci w encyklice "Evangelium vitae" i w etyce filozoficznej ==>> 29 (1996), s. 271-278.
85   (odsłon: 1852):   Kempa, J., Konsequenzen der Unterscheidung zwischen der Christologie "von oben" und der Christologie "von unten" in der Soteriologie ==>> 35,1 (2002), s. 26-42.
86   (odsłon: 1840):   Pikor, W., Ćwiczenia z Pisma Świętego: od teorii do praktyki ==>> 42,1 (2009), s. 39-64.
87   (odsłon: 1822):   Fojcik, A., Wpływ rodziny na przekonania moralne młodzieży ==>> 33 (2000), s. 335-346.
88   (odsłon: 1749):   Bartnicki, R., Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym ==>> 13 (1980), s. 203-231.
89   (odsłon: 1745):   Mrukwa, J., Wkład Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej połowie XVIII w. ==>> 13 (1980), s. 329-339.
90   (odsłon: 1726):   Olszar, H., Udział duchowieństwa śląskiego w życiu narodowym i politycznym II Rzeczypospolitej ==>> 32 (1999), s. 105-135.
91   (odsłon: 1712):   Słomka, J., Teologiczne podstawy egzegezy Orygenesa i jej aktualność ==>> 36,2 (2003), s. 477-489.
92   (odsłon: 1706):   Kozyra, J., Nowe Przymierze - kaine diatheke ==>> 29 (1996), s. 17-39.
93   (odsłon: 1695):   Kempa, J., Die Satisfaktionstheorie Anselms von Canterbury in der nachkonziliaren polnischen theologischen Literatur ==>> 38,S (2005), s. 94-107.
94   (odsłon: 1682):   Cichy, S., Bibliografia profesorów i wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach do końca 1995 roku ==>> 29 (1996), s. 354-422.
95   (odsłon: 1675):   Lipiński, H., Zasadnicze idee duchowości św. Franciszka i aktualność franciszkańskiej drogi ==>> 10 (1977), s. 169-175.
96   (odsłon: 1673):   Jasiewicz, A., Św. Jan Klimak O wyrzeczeniu się świata (Scala paradisi. Gradus Primus. De abdicatione ritae saecularis. Patrologia graeca 88, 632-644) ==>> 44,1 (2011), s. 198-206.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice