Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. I. Celary: 18.11 (zamiast 20.11)

ks. A. Uciecha: odwołane 21.11. (czw.) i 22.11. (pt) w godz. 13.00-13.45 (udział w konferencji)

B. Urbanek: piątek 22.11 w godz. 13:00-13:30 zamiast wtorku 19.11

M. Gwóźdź: odwołane do 22.11. (L4)

M. Kozubek: 14.12., godz. 15:30-17:00 (zamiast 10.12.)

ks. D. Bednarski: piątek 22.11 w godz. 12:15-13:45 zamiast wtorku 19.11

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

B. Urbanek: 19.11 wykład z NT rok IV w terminie uzgodnionym ze studentami

M. Gwóźdź: odwołane do 22.11. (L4)

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ9 (2013)


  SPIS TREŚCI
(table of contents)


summaria

  edytorial

  13-32
  33-48
  49-61
  62-74

  recenzje
  sprawozdania

artykułów / items: 20

Bańka, A.R

Wiara w porządku ratio

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 13–32
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

FAITH IN THE ORDER OF RATIO
Summary
When in 1977, in a book entitled At the root of modern atheism, French philosopher Marcel Neusch formulated the thesis about the coming of postatheistc age, he probably did not think, that at the beginning of the twenty-first century, atheistic thought reborn in the form of a so-called „new atheism”. Its main representatives: Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel C. Dennett and Sam Harris, taking the position of scientific scientism, attack with a renewed vigor not only all forms of religion, but also skepticism, relativism and epistemological agnosticism. Their main efforts focus on trying to argue that all faith is an act completely irrational, and the non-existence of God can be confirmed by scientific methods. This article is a polemic with the main theses of the new atheists. It shows the actual place of faith in the order of ratio and discusses the problem of possibility of proving the existence or the non-existence of God.
Keywords: faith, God, new atheism, religion, science, scientism


(pokaż artykuł / display full-text)

Biela, B.

Skuteczna ewangelizacja na przykładzie życia i działalności św. Eugeniusza de Mazenoda (1782–1861)

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 137–161
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

EFFECTIVE EVANGELISATION EXEMPLIFIED IN LIFE AND ACTIVITY OF SAINT EUGENE DE MAZENOD (1782–1861)
Summary
In the post-synodal apostolic exhortation on the formation of priests in the circumstances of the present day Pastores dabo vobis, John Paul II described the new evangelisation as the most important and urgent task of the Church at the end of the second millennium. Therefore it calls for a new zeal, new methods of preaching and giving testimony to the Gospel”, and most of all a new involvement of priests. A priest who combined all these factors was Eugene de Mazenod, the founder of the Missionary Oblates of Mary Immaculate. The testimony of his life and activity, in spite of the time that had passed, may be very inspiring even today. First of all it is because the 19th century France is not that different from the contemporary Western civilisation, especially when we realise, that the ideology of the French Revolution is the source of many contemporary cultural trends. Second of all, it is because in his activity one can find all the conditions of the effective evangelisation: a personal experience of salvation, ability to assess reality from the Gospel point of view, an apostolic zeal as the manifestation and testimony to love and propagating the spirituality of communion. John Paul II himself was convinced about exceptional values of this saint and found in him the example and the advocate of evangelisation of our times.
Keywords: apostolic zeal, effective evangelisation, Eugene de Mazenod, experience of salvation, signs of the times, testimony of love, the sense of community


(pokaż artykuł / display full-text)

Biela, B.

August Hlond – prekursor nowej ewangelizacji w Polsce

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 278–289
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

AUGUST HLOND – THE PRECURSOR OF THE NEW EVANGELIZATION IN POLAND


(pokaż artykuł / display full-text)

Broński, W.

Nowa ewangelizacja w służbie przekazu prawd wiary chrześcijańskiej

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 127–136
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

THE NEW EVANGELIZATION IN THE SERVICE OF THE CHRISTIAN FAITH
Summary
The new evangelization is dialogical and mystagogical. It is a fundamental task of every ecclesial community. In our time it is done in a pluralistic society primarily through the preaching of the word of God from person to person and the witness of a Christian life. Its objectives are faith, conversion of every man, bringing man to salvation. Bearing in mind the situation of the Christian faith in the modern world, one ought to seek new forms of preaching the word of God, especially using the electronic media.
Keywords: Christian witness, new evangelization, pluralistic society


(pokaż artykuł / display full-text)

Buchta, R.

Przygotowanie do życia sakramentami we wspólnocie parafialnej w Roku Wiary

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 217–229
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

PREPARATION TO LIVING IN ACCORDANCE WITH SACRAMENTS IN A PARISH COMMUNITY IN THE YEAR OF FAITH


(pokaż artykuł / display full-text)

Ceglarek, R.

Il compito dei genitori nell’annuncio della parola di Dio secondo l’esortazione apostolica Verbum Domini di Benedetto XVI

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 271–277
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

PARENTS DUTIES CONNECTED WITH PREACHING GOD`S WORD IN THEIR FAMILY ON THE BASIS OF BENEDICT XVI`S APOSTOLIC EXHORTATION VERBUM DOMINI


(pokaż artykuł / display full-text)

Cyrek, O.

Praca fizyczna we wczesnośredniowiecznych wspólnotach monastycznych na podstawie reguł Augustyna z Hippony, Benedykta z Nursji, Cezarego z Arles, Kolumbana Młodszego i Izydora z Sewilli

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 290–305
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

PHYSICAL WORK IN THE EARLY MEDIEVAL MONASTIC COMMUNITIES ON THE BASIS OF THE RULES OF AUGUSTINE OF HIPPONA, BENEDICT OF NORCIA, CAESAR OF ARLES, COLUMBANUS THE YOUNG AND ISIDORE OF SEVILLA


(pokaż artykuł / display full-text)

Galek, Cz.

Rola cierpienia w życiu człowieka w świetle listów Zygmunta Krasińskiego

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 202–215
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

THE ROLE OF SUFFERING IN MAN’S LIFE IN LIGHT OF ZYGMUNT KRASIŃSKI’S LETTERS
Summary
Zygmunt Krasiński (1812–1859) was one of the greatest Polish Romantic poets. The objective of this article is to present his views on suffering in light of his letters written to various addressees. The article describes the problems of the causes and effects of suffering and the sense of suffering, as well as the causes and effects of man’s happiness. Krasiński saw the ultimate cause of suffering in the original sin, which had introduced disintegration in the whole created world, also in man. He viewed suffering in light of the mystery of the passion, death and resurrection of Jesus Christ, seeing it as a means of man’s spiritual development and his eternal salvation. Even though man cannot become fully happy on earth, he should aim at making others happy. The fullness of happiness can only be reached in life after death, when man will become united with God.
Keywords: polish letters in the 19th century, polish Romanticism, suffering, Zygmunt Krasiński


(pokaż artykuł / display full-text)

Goliszek, P.T.

Communicating faith through catechesis

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 62–74
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Przekaz wiary w katechezie
Streszczenie
Każde pokolenie potrzebuje wychowania w wierze, ale w obecnej epoce wymaga tego wychowania jakby od nowa. Wiara rozwija się dynamicznie i systematycznie wówczas, kiedy jest przekazywana jako doświadczenie. W wychowaniu wiary, winno być więc dowartościowane doświadczenie jako stałe zaangażowanie egzystencjalne, całoosobowe przyjęcie prawdy, skierowanie woli ku poznanym wartościom, jakie wynikają z zażyłości człowieka i Boga w Chrystusie. Dlatego katecheza przekazując prawdy wiary, uwzględniając wszystkie czynniki ludzkie oraz dynamizm rozwoju i dojrzewania wiary łączy doświadczenie ludzkie z orędziem zbawczym.COMMUNICATING FAITH THROUGH CATECHESIS
Summary
Whereas each generation certainly needs an education in faith, the present moment in history is particular in this respect, since the education in question must be in a way provided anew. When faith is communicated as an experience, it grows rapidly and systematically. Thus, it is essential that education in faith should stress the dimension of experience conceived of as continuous existential involvement, as the acceptance of truth by an entire person, and as volitional adherence to values one has recognized as a result of the intimacy with God in Christ. Therefore, while passing on truths of faith, catechists needs to consider all human factors, as well as the process of growth and maturation of faith, in order to combine the experience of human life with the salvific message.
Keywords: catechesis, communicating, experience, faith, person


(pokaż artykuł / display full-text)

Kluz, M.

Postawa Kościoła wobec przejawów cywilizacji śmierci u początków ludzkiego życia

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 162–177
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

THE CHURCH’S RESPONSE TO THE SIGNS OF THE CIVILIZATION OF DEATH IN THE BEGINNINGS OF THE HUMAN LIFE
Summary
Church – faithful to the mission commissioned by Christ – take successively the topics that appear throughout the history of mankind, which are the result of scientific development and progress of civilization, and increasing the possibility of interfering with the processes of life – from procreation, and the dying ending. Undoubtedly, the field of interference in human procreation is the one that because of the tremendous progres achieved and the personal good, especially endangered in its activities – requires special vigilance of the Church.
Therefore, in this publication is presented clear moral teaching of the Church concerning the abuses in the field of procreation. For the fundamental fraud, which became the subject of moral reflection should include: contraception, morning after pill, sterilization and abortion, in vitro fertilization and cloning.
It should be noted that all these issues related to human reproduction right contradict the Christian tradition for centuries, and above all the Church’s thought for contemporary view of marriage, family, sexuality and fertility. Break for inner unity, mutuality and the need for relationships between spouses, but also the relationships between parents and offspring. For this reason, must be evaluated negatively. These phenomena are in fact the opposite nature – sexuality without procreation on the one and procreation without sexuality on the other.
Keywords: abortion, church, cloning, contraception, in vitro fertilization, morning after pill, procreation, sterilization.


(pokaż artykuł / display full-text)

Kurosz, J.

Przekaz prawd wiary młodemu pokoleniu w II Rzeczypospolitej – „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1918–1939

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 75–100
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

TRANSMISSION OF FAITH TO THE YOUNG GENERATION IN THE PERIOD OF IIND REPUBLIC OF POLAND – „CATECHETICAL AND EDUCATIONAL MONTHLY MAGAZINE” 1918–1939
Summary
The articles published in the Catechetical and Educational Monthly Magazine present the pastoral activity in Polish schools in the interwar period of the 20th century. Proclaiming of faith to students took place during religious education classes within school pastoral care, in parishes and in church organizations. In the twenties, differences in the way of teaching as well as in its level were clear what resulted from historical conditions. Discussions on the curricula of religious education placed in the magazine prove priests’ commitment to the pastoral care of youth. The insight on the Bible was one of the elements, but it is the Catechism that formed the basis of faith contents passed. During religious education classes, the attention was paid not only to religious knowledge, but also to the formation of faith attitudes among children and young people.
Keywords: catechism, children, Church, faith, Miesięcznik Katechetyczy i Wychowawczy (Catechetical and Educational Monthly Magazine), pastoral, teaching program, youth


(pokaż artykuł / display full-text)

Nowicki, A.S.

Synkretyzm mistyczny jako zagrożenie wiary

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 191–201
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

MYSTICAL SYNCRETISM AS A THREAT TO FAITH
Summary
Mystical syncretism is a form of religious syncretism. The criticism of Christian mysticism from the dominance of liberal Protestantism, and the thesis of the identity of any mystical experiences substantially contributed to the formation of mystical syncretism. The dynamic development of the phenomenon seen in many countries of Western Europe, raises a reasonable dispute with the idea of a mystical syncretism on the part of Catholic theology. The main areas of controversy center on threats such as: the loss of their own religious identity, the danger of creating fertile ground for the spread of so-called new religion” and the threat of further development of interreligious dialogue.
Keywords: dialogue, faith, mysticism, religion, syncretism, theology


(pokaż artykuł / display full-text)

Ochwat, M.

Paradoksy wiary w poezji księdza Jana Twardowskiego

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 257–270
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

THE PARADOXES OF FAITH IN THE POETRY OF PRIEST JAN TWARDOWSKI


(pokaż artykuł / display full-text)

Osewska, E.

Znaczenie szkół katolickich dla formacji katolików w Anglii i Walii

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 119–126
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

THE MEANING OF CATHOLIC SCHOOLS IN THE FORMATION OF CATHOLICS IN ENGLAND AND WALES
Summary
In order to present the meaning of Catholic schools in the formation of Catholics in England and Wales, the author explores the social, religious and educational context of the past decades in England and Wales. Due to a high level of migration to the UK, with many ethnic groups coming from Asia, Africa and Latin America, the British society has been affected and transformed profoundly by the variety of cultures, religions, traditions and habits, proper to the migrating communities. This historical migration started a complex process of a global transformation of the society, which made it impossible for institutional religions to maintain their position and role as in the past. The Catholic population in England and Wales nowadays is composed of people of ethnic English descent, people of Irish origins, converts or the descendants of converts from Anglicanism or other Protestant denominations, and lately, Catholics from Catholic countries – mainly Poland. The present composition of the Catholic Church is thus highly diversified, and culturally heterogeneous. Nevertheless, Catholic schools in England and Wales have played an important role in searching for an interpretation of the emerging authentic forms of Christian faith and forming Catholics who are ready to see God’s presence within their experience and continually renew their daily lives in the light of the Gospel.
Keywords: Catholic school, Christian formation, religious and cultural plurality


(pokaż artykuł / display full-text)

Sakowicz, E.

Kościół katolicki wobec niewierzących

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 246–256
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

THE CATHOLIC CHURCH TOWARDS NON-BELIEVERS


(pokaż artykuł / display full-text)

Skreczko, A.

Znaczenie świadectwa wiary rodziców w wychowaniu religijnym ich dzieci

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 33–48
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

THE IMPORTANCE OF THE FAITH OF PARENTS IN RELIGIOUS EDUCATION OF CHILDREN
Summary
The faith of parents is an important factor to be taken into account while weighing the problem of educating children. The parent’s part in religious upbringing of their children is constant meeting the challenges which are the consequence of the sacrament of baptism and the tasks it imposes. The problem is vital, because in the process of religious upbringing the parents should be witnesses, not only instructors. The child’s faith is built on the faith of his parents, who, in their lives, should be authentic witnesses of their faith. They should create appropriate situations that may stimulate their children’s willingness to meet God. Simultaneously, they should observe their children’s spiritual development, without using any forms of pressure. The parent’s faith is an example for a young growing person how to get to know God. Christian parents should not only talk about Christ, but also let their children know Him through their own testimony of life and love.
Keywords: children, faith, parents, religious upbringing, witnesses of faith


(pokaż artykuł / display full-text)

Szewczyk, L.

Przekaz treści biblijnych i katechizmowych w kaznodziejstwie. Postulaty na Rok Wiary

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 230–245
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

TRANSMISSION OF BIBLICAL AND CATECHISMAL CONTENT IN PREACHING. POSTULATES FOR THE YEAR OF FAITH


(pokaż artykuł / display full-text)

Wierzbicki, M.S.

Zadania edukacyjno-pastoralne we współczesnych szkołach katolickich na przykładzie szkolnictwa salezjańskiego

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 101–118
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

PASTORAL-EDUCATION TASK IN CONTEMPORARY CATHOLIC SCHOOL ON THE MODEL OF SALESIAN SCHOOL
Summary
This article talks about an educational and pastoral tasks in Catholic schools on the example of the Salesian education. These tasks are assigned to specific individuals who run schools and form their Catholic character. The school is in fact for all – teachers and students – a community of generations, a great educational family in which every young person meets with respect, regardless of their ability and intellectual capacity. Therefore we analyze the current social situation of young people and education, in order to show that the tasks arising from the ministerial, Church documents and the needs of the environment require continuous evaluation and adaptation to current conditions of national, youth, family and school development.
Keywords: catholic school, religious pedagogy, salesian pedagogy, school


(pokaż artykuł / display full-text)

Wiszowaty, E.

Przepowiadanie w ponowoczesności

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 178–190
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

PREACHING IN THE POSTMODERNITY
Summary
Postmodernity, also known as postmodern or late modern of clarity, it seems the key word in the description of modern culture and civilization. Stricter characterized for the consumer aspiration, the pursuit of materialistic values, hedonism, questioning the truth and the consequent relativism mean that preaching has it become an extremely difficult and demanding. The submitted paper the author raises the question whether this unfavorable context, the voice from the pulpit of the church has any chance of reaching the listener. Returns the first attention to the need for greater inclusion in the preaching of the situation in which the modern student living word of God, then outlines the genesis, the main assumptions of postmodernism and their consequences for the life of faith. In summary, attempts to formulate certain indications-tion concerning both the content and style of preaching in the simplifica-changed context.
Keywords: consumer culture, homiletics, postmodernity, preaching, relativism


(pokaż artykuł / display full-text)

Zellma, A.

Przekaz treści wiary jako obszar pracy nauczyciela religii w środowisku szkolnym

Studia Pastoralne 9 (2013) s. 49–61
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

THE TRANSMISSION OF THE ESSENCE OF FAITH AS AN AREA OF RELIGION TEACHER’S WORK IN SCHOOL ENVIRONMENT
Summary
The transmission of the essence of faith takes an important place in teaching religion. It is directly connected with the task of developing the knowledge of faith on every level of children’s and teenagers’ education. People involved in teaching and catechetical education, also religion teachers, are responsible for accomplishing this task. Today, after twenty two years of teaching religion at school, the transmission of the essence of faith is being critically discussed in school environment. The objections concern difficulties and limitations relating to the transmission of the essence of faith in school environment. Catechists and religion teachers unanimously claim that the transmission of the essence of faith is not possible without the grace of God in sacraments. They seldom pay attention to the teacher’s role in the process of transmitting the essence of faith.
The author of this article makes an attempt to show the tasks that a religion teacher should fulfill as far as transmitting the essence of faith in school environment is concerned. Not only strategies of development and experiencing faith but also limitations and difficulties relating to it were mentioned. At first, the term „transmission of faith” was explained. Next, a short characterization of teaching religion at school was made. The basic tasks of religion teachers in transmitting the essence of faith were depicted in this context. Apart from catechetical activities directed at pupils, the attention was also paid to teaching staff, school staff and parents. This is because a religion teacher is qualified to have influence on all members of catechetical interaction in school environment. Finally, the most important, crucial to religion teaching and parish catechesis, open issues were described. They require further theoretical research and empirical verification. Searching the new model of catechetical priesthood is also essential.
Keywords: faith, religion teacher’s, school environment, the transmission of the essence


(pokaż artykuł / display full-text)
© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice