Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

22 styczeń od 1315
Zebranie pracowników Instytutu Nauk Teologicznych

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: przeniesione z 21.01. na 13.01., godz. 10.00-12.15 w sali 206

ks. R. Buchta: konsultacje z 15.01 i 22.01 przeniesione na 29.01. godz. 9.30-10.30 oraz 13.30-15.30

ks. I. Celary: 21.01 i 22.01 - godz. 12.30-14.00 oraz 27.01 - godz. 9.30-11.00

ks. W. Surmiak: w sesji: 28.01, 03.02, 10.02 – 8.30-10.00

ks. L. Szewczyk: konsultacje 16.01 i 23.03 – odwołane (delegacja zagraniczna). W czasie sesji: 28.01 (wtorek), godz. 12.00-13.30; 05.02 (środa), godz. 12.00-13.30

B. Urbanek: w sesji we wtorki (28.01; 4.02; 11.02) w godz. 9:30-11:00.

ks. R. Dappa: zamiast 10.01 (piątek) odbędą się 17.01 (piątek) godz. 9.45-10.30

ks. P. Sawa: przeniesione z wtorku, 21.01 na środę, 22.01, godz. 12:00-13:30

M. Kozubek: zamiast 14.01 odbędą się 21.01 od 15.00-16.30

ks. D. Ledwoń: 23 stycznia odwołuje dyżur i będzie do dyspozycji 30 stycznia od 11:30 do 14:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. L. Szewczyk: monograf z 16.01 i 23.01, godz. 11.30-13.00 przeniesiony na 17.12, godz. 11.00-14.00

TEOLOGIA MŁODYCHRocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
  

Otwarcie całego zeszytu

(poszczególne artykuły dostępne w zakładce "Dostęp On-line")

w najnowszym zeszycie [6 (2017)]:


Kołodziejczyk A.

Teologia spotkania jako nowy paradygmat refleksji nad Objawieniem

Teologia Młodych 6 (2017) s. 4-13

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Współczesny świat, podlegający nieustannym przemianom, stawia przed teologią nowe wyzwania. Jednym z nich jest aktualizacja treści Objawienia Bożego, aby stały się one zrozumiałe i lepiej trafiały do konkretnego człowieka. Wiąże się to w istotny sposób z koniecznością zdiagnozowania kondycji człowieka w danym okresie dziejowym. Autor argumentuje, że współcześnie trzeba konfrontować się z kryzysem wydarzenia spotkania i dialogu interpersonalnego. Wskazuje także, że są to jedne z elementarnych czynników Objawienia chrześcijańskiego. Tym samym postuluje, aby we współczesnej teologii posługiwać się paradygmatem spotkaniowym. Teologia spotkania winna analizować doświadczenie religijne człowieka, w którym człowiek uważnie przeżywa manifestujący się Absolut oraz konsekwencje wynikające z tegoż doświadczenia dla osoby ludzkiej. Wskazuje także, iż zagadnienie spotkania jest dla chrześcijaństwa kluczowe, albowiem we wcieleniu doszło do wydarzenia spotkania boskości z człowieczeństwem. W zakończeniu pracy wskazuje na perspektywy badawcze – także z zakresu analiz interdyscyplinarnych – dla teologii spotkania.THEOLOGY OF THE ENCOUNTER AS A NEW WAY OF REFLECTION ON REVELATION
Summary
This paper argues, that currently the most important question for theology is: which theological paradigm should be applied to modern theological considerations? One have to remember that this question is not groundless. According to the International Theological Commission, the sheer fullness and richness of Revelation is too great to be grasped by any one theology. In fact the Revelation gives rise to multiple theologies as it is received in diverse ways by human beings. The author argues that paradigm of encounter should be considered by contemporary theology. Theology of the encounter should examine the religious experience of human being. In this experience the encounter between God and man is happening. God initiates the dialogue.Kwiatkowski D.

Aktualnie obowiązujące sposoby udzielania Komunii Świętej w Polsce w świetle prawodawstwa kościelnego

Teologia Młodych 6 (2017) s. 14-28

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Przepisy prawa odnosząc się do sposobu udzielania Komunii Świętej określają następujące kwestie: komunikowania pod różnymi postaciami; udzielania Komunii Świętej do ust bądź na rękę oraz postawy ciała, jaką wierni powinni przyjmować w czasie Jej przyjmowania. Szafarz Komunii Świętej winien zatem przy spełnianiu swej funkcji brać pod uwagę, czy sposób rozdzielania Eucharystii jest zgodny z obowiązującymi normami dotyczącymi miejsca, w którym tę funkcję realizuje. Podobnie wierni winni stosować się do obowiązujących norm przy Jej przyjmowaniu. W Polsce obowiązują, oprócz norm prawa powszechnego, stosowne normy Konferencji Episkopatu Polski. Obowiązujące w Polsce przepisy precyzyjnie określają, kiedy wolno przyjąć Komunię Świętą inaczej niż pod postacią chleba, czyli pod dwiema postaciami lub samą postacią wina. Jednocześnie wyraźnie wskazują, jakimi można posłużyć się metodami przy udzielaniu tych postaci wiernym do spożycia. Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno w postawie stojącej jak również klęczącej. Zalecane jest procesyjne podchodzenie do Jej przyjęcia, a w przypadku Komunii Świętej pod dwiema postaciami w Polsce obowiązuje postawa stojąca.THE CURRENTLY EFFECTIVE MANNER OF DISTRIBUTING HOLY COMMUNION IN POLAND
Summary
Legal Regulations refer to the manner of distributing Holy Communion when they determine the following issues: communing under both kinds; distributing Holy Communion on the tongue or the hand, and the postures of the body that the faithful are to assume. Therefore, when fulfilling his function, the minister of the Holy Communion should consider whether the manner of distributing Holy Communion is consistent with the prevailing rules at the place where the function is fulfilled. Similarly, the faithful should follow the prevailing rules when receiving Holy Communion. Next to the standards of the ecclesiastical universal law, there are also the standards issued by the Polish Episcopal Conference that are to be respected. The rules that are in force in Poland precisely state when the faithful are allowed to receive Holy Communion under another appearance than under the appearance of bread, i.e. under both kinds or under the appearance of wine alone. These rules also clearly state which methods can be used for distributing the Holy Communion to the faithful. The faithful may receive Holy Communion in standing position, as well as in kneeling position. It is strongly recommended that the faithful approach in a procession to receive the Holy Communion. In Poland the standing position is obligatory when the Holy Communion is received under both kinds.Mielnik D.

Czy Mszał Jana XXIII został kiedykolwiek zakazany?

Teologia Młodych 6 (2017) s. 29-39

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na problem postawiony w tytule niniejszego opracowania. Badania zostały skoncentrowane na okresie bezpośrednio następującym po ogłoszeniu i promulgacji nowego typicznego wydania Mszału Rzymskiego przez Pawła VI. Autor przez analizę wypowiedzi papieskich oraz deklaracje rzymskich Kongregacji w latach 70 XX wieku próbuje ustalić, czy w tym czasie celebrowanie Mszy Świętej według typicznego wydania Mszału Jana XXIII z 1962 roku było prawnie możliwe czy wskutek wprowadzenia nowego ordo missae było przez prawodawców rozumiane jako zakaz korzystania z dotychczasowej księgi liturgicznej. Przeprowadzone analizy wydają się przemawiać za tą drugą ewentualnością, ponieważ zarówno papież jak i przedstawiciele rzymskich kongregacji nie pozwalali na celebrację tradycyjnej Mszy bez specjalnego pozwolenia, które, nawet jeżeli było wydawane, to nie dotyczyło typicznego wydania Mszału Rzymskiego z 1962 roku, ale zreformowanej już Mszy według zmian z 1965 i 1967 roku.HAVE JOHN’S XXIII ROMAN MISSAL BEEN EVER FORBIDDEN?
Summary
The main purpose of this paper is finding the answer to question whether John’s XXIII Roman Missal been ever forbidden. The researches are focused on period before new typical Roman Missal promulgation by Paul VI. The author analyzed papal statements and Congregation of Roman Curia declarations during the Paul VI pontificate so until 1978 to find out whether in this time celebration of the Holy Mass according to Roman Missal typical edition in 1962 was legal or it was forbidden by legislators. On the basis of researches it could be claimed that Tridentine Mass celebration was forbidden because the pope and Roman Curia members did not allow celebrating this kind of liturgy without special permission. Even if the permission was given, the Holy Mass could be celebrated keeping the norm in 1965 and 1967.Migdał M.

Bogowie greccy jako wzorce postaci Maryi w „Centonach Homeryckich”

Teologia Młodych 6 (2017) s. 40-51

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Centony Homeryckie stanowią ciekawy przykład parafrazy biblijnej zapisanej wersetami z eposów Homera. Dzieło to zredagowane w V wieku przez cesarzową Eudoksję ukazuje treści ewangeliczne poprzez zastosowanie techniki literackiego kolażu. Jest to utwór patchworkowy powstały na skutek celowej kompilacji wersetów z Iliady i Odysei. W ten sposób dzieło zachowuje język i formę dzieł homeryckich, ale otrzymuje całkiem nową treść, którą jest chrześcijańskie Objawienie. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie postacie ze świata greckich bóstw posłużyły centoniście do opisu Maryi. Dokonano analizy poszczególnych fragmentów Centonów oraz ich odpowiedników z dzieł Homera, aby następnie porównać konteksty opisywanych scen. Tak podjęta praca wskazała, iż wśród greckich bóstw nie ma jednej postaci modelowej dla Maryi. Autor przedstawił Ją za pomocą kompilacji opisów 7 postaci ze świata boskiego, w tym jednego boga – Zeusa, czterech bogiń: Hery, Ateny, Tetydy i Ejlejtyi oraz jednego mitycznego potwora – cyklopa.GREEK GODS AS MODELS FOR PRESENTATION OF MARY IN “HOMERIC CENTOS”
Summary
The aim of the article was to identify the Greek gods and goddesses in the Homeric poems, who were choosen by author of centos to be presented as the Mother of God. One underlying model for wasn't found, the author of centos combined verses related to many individuals. After analyzing the Homeric centos text we distinguished 7 individuals: 1 god, 4 goddess and 1 monster – Cyclops.Moise B.

Music and Cult in Early Christian Centuries

Teologia Młodych 6 (2017) s. 52-60

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

The research of the first centuries of Christian music encounters difficulties as far as bibliography is concerned. The first difficulty is represented by the periodization of the chant history in the early church. A periodization accepted by most researchers relies on the great stages of church life development: the apostolic age, the persecutions, the ecumenical councils, the iconoclasm, Byzantinism.MUSIQUE ET CULTURE DANS LES PREMIERS CENTRES CHRÉTIENS
Résumé
La recherche des premiers siècles de musique chrétienne rencontre des difficultés en ce qui concerne la bibliographie. La première difficulté concerne la périodisation de l'histoire du chant dans l'église primitive. Une périodisation acceptée par la plupart des chercheurs repose sur les grandes étapes du développement de la vie de l'église: l'âge apostolique, les persécutions, les conseils œcuméniques, l'iconoclasme, le byzantinisme.Sosnowski A.

Josepha Ratzingera nauka o Bogu Ojcu. Próba interpretacji

Teologia Młodych 6 (2017) s. 61-67

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, należy niewątpliwie do największych teologów XX i XXI wieku. Podjęty temat ma za zadanie z jednej strony przybliżyć jego nauczanie, z drugiej zaś, dowartościować teologiczną refleksję na temat pierwszej osoby Trójcy Świętej, czyli Boga Ojca. Ojcostwo Boga ukazane w Starym Testamencie, osiągnęło ostateczną pełnię dzięki objawieniu, jakie dokonało się w Jezusie Chrystusie. Będąc Synem odsłania On nam całą prawdę o Bogu. Bóg nie tylko jest nazywany Ojcem, ale rzeczywiście Nim jest. Już sam tytuł Syn, będący dla J. Ratzingera najistotniejszym tytułem chrystologicznym, jest tytułem relacyjnym i wskazuje na kogoś poza Nim. Ta prawda jest także nieustannie przeżywana w Kościele, a swój najpełniejszy wymiar odnajduje w Eucharystii, jako ofierze składanej Ojcu przez Syna, oraz braterstwie chrześcijan. Podjęcie teologicznej refleksji o Bogu Ojcu, może służyć także dowartościowaniu ludzkiego, ziemskiego ojcostwa.ATTEMPT TO INTERPRET THE DOCTRINE OF GOD FATHER BY JOSEPH RATZINGER
Summary
Joseph Ratzinger, later to become Pope Benedict XVI, is certainly one of the greatest theologians of the 20th and 21st century. The purpose of undertaking this subject is to present his teachings on one the hand, and on the other hand to appreciate the theological reflection regarding the first person of the Trinity – God the Father. Fatherhood of God presented in the Old Testament reached the final plenitude through the revelation made in Jesus Christ. Being the Son, he reveals the entire truth about God. God is not only called “Father”, but He actually is a Father. The Christological title “Son” itself is a relational title and it indicates a being beyond Him. This truth is also constantly experienced by the Church, and its fullest extent is found in the Eucharist as an offering given by the Son to the Father an in the Christian brotherhood. The theological reflection about God the Father can be used to appreciate human earthly fatherhood, as well.Waligóra P.

Formy kontestacji państwa w nauce Świadków Jehowy

Teologia Młodych 6 (2017) s. 68-81

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Świadkowie Jehowy to organizacja podkreślająca swą neutralność w kwestiach zorganizowanych struktur państwowych, symboli narodowych oraz powinności względem ojczyzny. Swoją neutralność deklaruje również wobec organizacji międzynarodowych.
Neutralność wobec zorganizowanych struktur współczesnego państwa często przejawia się w ich kontestacji. Świadkowie Jehowy twierdzą, że wypełniają swoje powinności względem kraju zamieszkania respektując konstytucję, płacąc podatki, ale jednocześnie rezygnują z udziału w wyborach. Deklarują neutralność polityczną, nie angażują się w życie społeczne i polityczne, ale jednocześnie w swojej historii popierali zarówno komunizm i faszyzm, między innymi dlatego, że systemy te krytykowały i zwalczały Kościół.
W swojej krótkiej historii Świadkowie Jehowy mimo deklarowanej neutralności, wielokrotnie zmieniali swoje poglądy również w kwestiach podejścia do zorganizowanych struktur państwowych i organizacji międzynarodowych, a deklarowana neutralność często przeradza się w jawną krytykę.FORMS OF STATE CONTESTATION IN JEHOVAH`S WITNESSES TEACHINGS
Summary
Jehovah's Witnesses is an organization, which in its publications stresses its neutrality in matters of organized State structures, national symbols, and duties with respect to their homeland. They also declare their neutrality to the internal organizations.
Yet neutrality to organized structures of the modern State, often is manifested in their opposition, because they are (according to them) the power of Satan. Living in a particular country, Jehovah's Witnesses claim that they fulfil their obligations in relation to the country of residence by respecting the Constitution and paying taxes, but at the same time they refrain from participation in elections. They declare their political neutrality, they don’t engage in social and political life, but at the same time in their history, they espoused both communism and fascism, therefore, that these systems have criticised and have combated the Church.
In its short history Jehovah's Witnesses, despite the declared neutrality, repeatedly changed their views. Also their approach to organized State structures and international organizations and declared neutrality often turns into an explicit criticisms unless they see in organised structures of the State the posssibility to claim their rights. Jehovah's Witnesses refer to the justice if their rights are violated, they also demand from the authorities exemption from military service.Wiończyk G.

Powiedzieć niemożliwe. Wybrane aspekty prozopopeicznej strategii bycia

Teologia Młodych 6 (2017) s. 82-91

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Prozopopeja jako mówienie cudzym głosem jest nośną kategorią interpretacyjną dla wydarzenia Chrystusa: Wcielenia, nauczania i Paschy. Scena Sądu Ostatecznego i utożsamienie się Jezusa z prześladowanym Kościołem w scenie nawrócenia św. Pawła to przykłady obecności praktyki udzielania głosu w Biblii. Jednak inność stawia opór naszej wewnętrzności (Levinas) i nie może być do nej sprowadzona. Ja mówiący w imieniu Innego pozostanę zawsze sobą, a przez to ciągle każdorazowo ja sam jestem fokalizatorem narracji, w którą wpisuję Innego. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie poprzez zamienność utożsamienia się chrześcijanina z ciepiącym i z niosącym pomoc wskazuje na fakt możliwości rozumienia prozopopei jako udziału w logice Wcielenia i daje teologiczną przesłankę do przyjęcia strategii bycia nakierowanego na wyrażanie niewyrażalnego doświadczenia Innego.SAYING THE IMPOSSIBLE. SELECTED ASPECTS OF PROSOPOPEIC STRATEGY OF BEING
Summary
Prosopopoeia as talking with someone's other voice is a compelling interpretation for Christ appearance: the Incarnation, teaching, and Passover. Judgment Scene and the identification of Jesus with the persecuted Church in the scene of the conversion of St. Paul is an example of the presence of the talking with other's voice in the Bible. However, the otherness is resistant to our inner (Levinas) and can not be reduced. I speak on behalf of the Other will always be myself, and so every time I am myself a focalizor of the narration in which enclose the Other. The parable of the merciful Samaritan through the interchangeability of a Christian with the suffering and with the helper points to the possibility of understanding the Prosopopoeia as a participant in the logic of the Incarnation and gives the theological premise of adopting a strategy of being directed at expressing the inexpressible experience of the Other. 


Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Yearly Scientific Journal of the Theological Faculty at the University of Silesia

Numer ISSN: 2299-9809

 

„Teologia Młodych” to recenzowany rocznik naukowy ukazujący się od 2012 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czasopismo powstało z inicjatywy doktorantów i młodych naukowców, co jest stale widoczne zarówno w składzie Redakcji, jak i w sylwetkach dotychczasowych Autorów. Cecha ta stanowi integralny element profilu czasopisma.
Publikowane w nim teksty tematycznie związane są z zagadnieniami teologicznymi. Jednak „Teologia Młodych” chce podjąć otwarty styl myślenia i działania, który objawia się również w otwartości na zagadnienia posiadające wpływ na kształt i metodologię współczesnej teologii oraz podejmowane przez nią tematy. Chociaż to problematyka teologiczna stanowi podstawowe kryterium zgodności poszczególnych tekstów z profilem czasopisma, Redakcja przyjmuje również artykuły związane z tymi problemami natury filozoficznej, kulturoznawczej i filologicznej, a także przyrodniczej, które pełnią doniosłą rolę dla myślenia teologicznego czy to jako źródło inspiracji, czy też przedmiot badań.
W „Teologii Młodych” publikowane są artykuły, recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych (konferencje, sympozja, kongresy itp.) w języku polskim oraz w językach obcych.

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2015

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD (Słowacja), prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. (Słowacja), ks. dr hab. prof. UP JP II Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), Rev. PhD Prof. Bogdan Moise (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr hab. Mariusz Wojewoda

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, dr Dariusz Bęben, ks. dr hab. prof. UP JP II Roman Bogacz, dr Piotr Bogalecki, ks. dr Michał Borda, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła, paedDr. ThDr. Monika Dvorová PhD (Słowacja), dr Marta Ficoń, o. dr Stanisław Fudala OCD, ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, ks. dr hab. Jacek Kempa, ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Tomasz Kraj, ks. dr hab. prof. UP JP II Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. Janusz Lemański, ks. dr Bartłomiej Matczak, dr Patrycja Matusiak, dr Monika Menke (Republika Czeska), ks. dr Janusz Mieczkowski, prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, dr Marta Ples-Bęben, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. prof. UO Rajmund Porada, ks. dr hab. Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, PhD., ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr Anna Słowikowska, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. dr hab. Maciej Szczepaniak, dr hab. Krzysztof Szymanek, ks. dr hab. prof. Ign. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, ks. dr Damian Wąsek, ks. dr Mikołaj Węgrzyn, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, o. dr hab. Marian Zawada, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2014

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr lic. kan. Marta Giglok, mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. dr hab. Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr hab. Mariusz Wojewoda

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła, paedDr. ThDr. Monika Dvorová PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. UMK Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański, ks. dr Bartłomiej Matczak, ks. dr Janusz Mieczkowski, prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, dr Marta Ples-Bęben, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr hab. Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, PhD., dr Anna Słowikowska, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. prof. Ign. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, Ks. dr Damian Wąsek, ks. dr Mikołaj Węgrzyn, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, o. dr hab. Marian Zawada, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2012-2013

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr Monika Czarnuch, mgr Marta Giglok

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr Paulina Hornik, mgr Magdalena Jóźwik, mgr Kinga Knop, mgr lic. kan. Michał Piętosa, mgr Grzegorz Wiończyk, mgr Joanna Woszek, ing. Lucia Andrejiová (Słowacja)

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr Anna Jaśkowiak

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. dr hab. Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), dr Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. Andrzej Draguła, ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. UMK Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański, ks. dr Janusz Mieczkowski, dr Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, doc. ThDr.PaedDr. Andrej Slodička (Słowacja), PhD., paedDr. ThDr. Monika Slodičková PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, ks. prof. dr hab. Edward Wiązowaty, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, ks. dr hab. prof. UPJPII Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2011-2012

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Anna Maliszewska

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr lic. kan. Karolina Dobies, mgr lic. kan. Anna Domagała, mgr lic. kan. Michał Piętosa, mgr lic. kan. Maria Sikora, mgr lic. kan. Jakub Szwarczyński, mgr Monika Czarnuch, mgr Marta Giglok, ing. Lucia Andrejiová

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr Anna Jaśkowiak, mgr Małgorzata Walkowicz

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD

Recenzenci/Reviewers:

dr Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. Andrzej Draguła, ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, ks. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. prof. dr hab. Jan Kochel, ks. dr hab. Dariusz Kotecki prof. UMK, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. Janusz Lemański prof. US, ks. dr Janusz Mieczkowski, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. Wojciech Pikor, ks. dr Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, Doc. ThDr.PaedDr. Andrej Slodička, PhD., PaedDr. ThDr. Monika Slodičková PhD, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ks. dr Roman Słupek, ks. dr hab. Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. Mirosław Wróbel prof. KUL, ks. dr hab. Wojciech Zyzak prof. UPJPII

 

Zaproszenie Redaktora naczelnego do publikacji w czasopiśmie „Teologia Młodych”:

Editor in Chief Invitation to Publish in the Teologia Młodych Journal:

Szanowni Państwo,

Z wielką radością dzielimy się z Państwem informacją o powołaniu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czasopisma o tytule „Teologia Młodych”. Pragniemy, aby nasz periodyk stał się centrum wymiany myśli szczególnie doktorantów i młodych naukowców z dziedziny, jaką stanowi teologia. Doceniając i wykorzystując powszechność i dostępność osiągnięć techniki postanowiliśmy stworzyć czasopismo internetowe. Wierzymy, że ta forma publikacji, tak bardzo odpowiadająca duchowi naszych czasów, ułatwi Państwu dostęp do kolejnych numerów „Teologii Młodych”, a jednocześnie stanie się zachętą do publikacji we wspominanym periodyku.

W związku z powyższym serdecznie Państwa zapraszamy zarówno do lektury kolejnych numerów czasopisma jak i publikacji w nim swoich naukowych artykułów.

 

Z wyrazami szacunku

mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Dear Sirs and Mesdames,

It is with great pleasure that we announce the creation of a new journal titled “Teologia Młodych” at the Theological Faculty of the University of Silesia in Katowice. We want our periodical to be a forum where sharing thoughts and findings can be done by Doctoral Candidates and Young Scientists in the field of Theology. We decided to create an on-line periodical using the commonality and availability of modern technology. We hope that this form of publication, so in tune with our modern times, will be helpful by allowing you to access subsequent volumes of Teologia Młodych. We encourage you to publish in our journal.

We invite You All not only to read the new volumes of our journal but to publish your manuscripts in it as well.

 

Yours sincerely.

mgr lic. kan. Monika GwóźdźZasady publikacji i kalendarz wydawniczy

Nabór tekstów: stały

 

Informacje dla Autorów publikacji w Teologii Młodych

Submission guidelines for Authors who wish to publish in Teologii Młodych

[Informacje o autorze:] Autor po raz pierwszy publikujący na łamach TM przesyła uzupełniony kwestionariusz (patrz niżej). Materiały bez danych kontaktowych autora (adres, email lub telefon) nie będą przyjmowane do publikacji.

[Wersja elektroniczna:] Plik należy przysłać na adres Redakcji (teologia.mlodych@gmail.com). Powinien spełniać następujące kryteria:
      - format RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT;
      - krój Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, 11 punktów w przypisach, odstęp między liniami 1,5 w całości tekstu. Krótsze fragmenty cytuje się w cudzysłowie, a dłuższe ustępy od nowego akapitu czcionką o rozmiarze 11 pkt. Nie należy stosować wcięcia pierwszego wersu;
      - nie należy przenosić wyrazów jednoliterowych (i, a, o, etc.) do następnego wersu;
      - bez podziału słów i zbędnego formatowania. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki – bez podkreśleń, pogrubień (np. śródtytułów) i innych wyróżnień graficznych, rozstrzelenia tekstu, kapitalików, wersalików, stylów;
      - dopuszczalna jest kursywa dostępna w edytorze tekstu (kursywą wyróżniamy pojedyncze wyrazy lub wyrażenia oraz zaznaczamy tytuły prac w przypisach) a także „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

[Ortografia:] Pisownia powinna być zgodna z normami języka polskiego i „Zasadami pisowni słownictwa religijnego”, zatwierdzonymi przez Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Dla słów zapisywanych w niełacińskich alfabetach można stosować transliterację uznanych wydawnictw, które należy wskazać w przypisie na początku tekstu. Dozwolone jest używanie alfabetów niełacińskich, należy jednak dostarczyć występujące w tekście czcionki różne od Times New Roman. Nie należy zapisywać wyrazów w alfabetach niełacińskich za pomocą opcji „wstaw symbol” dostępnej w edytorach tekstów.

[Opis bibliograficzny:] Jeśli tytuły wydawnictw źródłowych, seryjnych, dzieł Ojców Kościoła, dzieł Tomasza z Akwinu, dokumentów Kościoła (soborów, papieży) czy inne występują po raz pierwszy, to należy zawsze przedstawiać je w formie pełnej. Pełna nazwa serii z numerem pozycji podawana jest na końcu opisu, po numerze strony i w nawiasie ( ), ale umieszczanie jej nie jest konieczne. Przy kolejnych odwołaniach można używać skrótów wprowadzonych w nawiasie kwadratowym przy pierwszym odwołaniu (por. przykładowy opis bibliograficzny poniżej).

Nie należy wprowadzać własnych skrótów dla nazw ksiąg biblijnych, literatury qumrańskiej i nazw zakonów, ale od pierwszego odwołania należy je stosować za Encyklopedia katolicka: Wykaz skrótów Lublin 19932. Przy następnych odwołaniach do tej samej pozycji należy posługiwać się skróconym opisem (według przypisu 6 poniżej, a nie „tamże”, „dz. cyt.”, „op. cit.”).

Opis bibliograficzny powinien odpowiadać podanym niżej przykładom:

1 Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 19883, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.

8 R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG].

9 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, [dalej cyt. Dei Verbum].

10 Dei Verbum, 10.

Na końcu artykułu można podać bibliografię. Pozycje powinny być ułożone alfabetycznie według nazwisk autorów. Inicjał imienia w bibliografii końcowej należy zawsze podawać po nazwisku.

[Informacje o tekście:] Do tekstu należy dołączyć następujące informacje w językach polskim i angielskim:

      - tytuł – napisany z jednoznacznym rozróżnieniem wyrazów pisanych wielką i małą literą (nie należy zapisywać całości majuskułą);
      - streszczenie – objętość ok. 700-1200 znaków;
      - słowa kluczowe – od czterech do ośmiu, przynajmniej jedno powinno określać dział teologii lub dyscyplinę nauk humanistycznych (np. chrystologia, teologia biblijna, ekumenizm, etc.).

 

Korekta autorska:

Etap recenzji: Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej (dokonanej przez członków Redakcji) i zewnętrznej (przez powołanych co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji). Recenzja dokonywana jest na formularzu. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Etap redakcji: Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez Autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy. Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty. Należy zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych oraz odrzucania (ewentualnie – odsyłania do poprawy) tekstów niespełniających wyżej wymienionych norm typograficznych. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

 

Kwestionariusz

Autorów po raz pierwszy publikujących na łamach Teologii Młodych prosimy o uzupełnienie kwestionariusza:
      1. imię
      2. nazwisko
      3. data i miejsce urodzenia
      4. afiliacja [wydział i uniwersytet]
      5. ukończone studia
      6. uzyskane stopnie naukowe
      7. pełnione funkcje, zajmowane stanowiska [doktorant / asystent / pracownik / etc…]
      8. wykaz ważniejszych publikacji
      9. zainteresowania naukowe
      10. aktualny adres pocztowy
      11. aktualny adres mailowy
      12. Czy wyraża Pani / Pan zgodę na umieszczenie adresu mailowego w notce biograficznej w TM?

Prosimy także o aktualizowanie odpowiedzi w przypadku, gdyby nastąpiły zmiany w stosunku do wcześniej nadsyłanego kwestionariusza.

 

Submission guidelines for Authors who wish to publish in Teologii Młodych

[About the Author:] Authors who wish to publish for the first time in this publication should send a filled in questionnaire (available below). Manuscripts that do not contain contact information (address, e-mail or phone number) will not be accepted for publication.

[Electronic File:] The file should be sent to the Editorial Board (teologia.mlodych@gmal.com) and use the following criteria:
      - The file should be saved as RTF (preferred), DOC, DOCX or ODT;
      - Font typeface should be Times New Roman, 12 points in the body of the paper, 11 points in the footnotes. The whole text should be one and a half spaced. Shorter citations should be put in quotation marks while longer ones can be displayed in the main body as a new paragraph. If you do this then use 11 points of the font and do not use indentation;
      - One letter words should not be moved to a new line;
      - Dividing words or any additional formatting is not allowed. Use plain typeface only – Do not use any bolding, underlining (i.e. subheads) or any other form of graphic highlighting, capitalizing and styles;
      - Italics are allowed (for emphasis of certain terms or phrases in the body of the paper and for titles of the works cited in the references). Superscript can be used only when it is needed to notify the number of edition that is being cited.

[Orthography:] Spelling and grammar should be consistent with the rules of Polish language and the rules of religious written language that were approved by The Council for the Polish Language at the Presidium of the Polish Academy of Science (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Non-Latin scripts can be transliterated with reference to accredited publishers which should be noted at the beginning of the paper. Using original scripts is allowed but only while sending the Editorial Board the fonts other than Times New Roman that has been used in the paper. Do not write words using option “paste a symbol” accessible in writing editors.

[References:] All references to the publisher of origins, series, works of the Church Fathers, works of St. Thomas form Aquino, Church printings (Councils’, Popes’) or others must contain full publication details with no abbreviations. If it is provided, the full name of the series and its volume number should be noted at the end of the reference and put in brackets ( ), but it is not required to give one. Subsequent references may contain the abbreviations that were provided in a bracket [ ] at the end of the first reference (according to example references below).

Do not introduce any personally created abbreviations for books of the Bible, Qumran Scrolls and names of the religious orders. The only abbreviations that will be acceptable are those presented in Encyklopedia katolicka: Wykaz skrótów, Lublin 19932. Subsequent references to the same work should be shortened (according to the examples referenced below. Do not use ‘tamże’, ‘ibidem’, ‘dz. cyt.’, ‘op. cit.’).

Footnote references should be done according to the following examples:

1 Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 19883, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.

8 R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG].

9 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, [dalej cyt. Dei Verbum].

10 Dei Verbum, 10.

[Information about the manuscript:] Submissions should include the following information provided in both Polish and in English:

      - title – should have a precise distinction of the words written with capital letters and those that are not (do not use capitalization or majuscule);
      - summary – around 700-1200 characters;
      - keywords – from four to eight, at least one of them should specify either the section of Theology or a discipline of the Humanistic Studies (i.e. Christology, Bible Studies, Ecumenism, etc.).

 

Evaluation process:

Reviewing: All manuscripts submitted for publication will be reviewed by Editorial Board and Peer Reviewers (there are two independent reviewers, who are not personally connected with the author, and the authors and reviewers must not have apparent conflicts of interests. The reviewers work according to a form.

Editorial Board: Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to the Author by email so that person can check carefully for factual and typographic errors. The proofs will then be sent by email or by other means if it is clearly requested by the Author. If correspondence by email is not possible, papers for proof reading will be sent to the correspondence address that was provided by the author. Proofs should be checked and verified within one week. If the Editorial Broad does not receive an answer by that time, it will be assumed that the Author waives their right to add any minor corrections. The Editorial Board should be informed by the Author about any changes to their email address or home address in order to allow us to contact you in case we need further consultation.

 

The Editorial Board reserves the right to make adjustments to or reject (eventually – to return for correction) any papers that do not follow the criteria listed above. The Editorial Board will not return any papers that were not requested.

 

Questionnaire

The Authors who are publishing for the first time in Teologia Młodych, are asked to fill the questionnaire below:
      1. Name
      2. Surname
      3. Date and place of birth
      4. Affiliation (Faculty and the University, College)
      5. Education (finished studies, field concentration)
      6. Degrees
      7. Positions held [doctoral candidate / Teacher Assistant / / etc…]
      8. Bibliography (only the notable publications)
      9. Research interests
      10. Your current home address
      11. Your current email addressy
      12. Do you agree to have your email address published in the About the Author note?

Please send an upgraded version of the Questionnaire if any changes have occurred since sending the previous one.
Adres Redakcji:

 

Teologia Młodych
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: teologia.mlodych@gmail.com

 

wyszukaj:Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne zeszyty lub korzystając z wyszukiwarki. Dostępny jest także indeks autorów i słów kluczowych. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

 Lista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 1851):   Grychtoł A., Eksperymenty z użyciem zwierząt jako problem moralny ==>> 3 (2014), s. 28-36.
2   (odsłon: 1625):   Kwiatkowski D., Aktualnie obowiązujące sposoby udzielania Komunii Świętej w Polsce w świetle prawodawstwa kościelnego ==>> 6 (2017), s. 14-28.
3   (odsłon: 1536):   Andrejiová L., Uspokojovanie duchovných potrieb u klienta v hospicovej starostlivosti z pohľadu sestry ==>> 1 (2012), s. 4-11.
4   (odsłon: 1460):   Dobies K., Poznanie prawdziwego „ja” człowieka w ujęciu Thomasa Mertona ==>> 1 (2012), s. 30-39.
5   (odsłon: 1402):   Kreczmański S., Kolekta w Mszale Rzymskim. Elementy strukturalne oraz jej wypowiadanie ==>> 1 (2012), s. 40-53.
6   (odsłon: 1190):   Maliszewska A., Tajemnica osoby Chrystusa w ujęciu Raniero Cantalamessy ==>> 1 (2012), s. 54-66.
7   (odsłon: 1152):   Bryniarska A., Czy umowa rozdzielności majątkowej małżeńskiej stwarza zagrożenie dla jedności małżeństwa? ==>> 2 (2013), s. 4-13.
8   (odsłon: 983):   Mantykiewicz A., Formacja do posługi lektora w Kościele rzymskokatolickim ==>> 2 (2013), s. 100-110.
9   (odsłon: 942):   Grychtoł A., Służba zdrowia, ochrona zdrowia, rynek usług medycznych – zmiany w nazewnictwie czy zmiany w systemie wartości? ==>> 2 (2013), s. 30-39.
10   (odsłon: 763):   Moj M., Tajemnica dla będących z Nim (Mk 4,1-20) ==>> 2 (2013), s. 54-61.
11   (odsłon: 751):   Giglok M., Miejsce spotkania Boga i człowieka – idea ikony jako sakramentu Bożej obecności w teologii ikony Paula Evdokimova ==>> 2 (2013), s. 21-29.
12   (odsłon: 719):   Oracz A., The Power of God and the "Weak Theology" by J.D. Caputo in the Light of the New Testament Passages ==>> 3 (2014), s. 37-43.
13   (odsłon: 675):   Grychtoł A., Sumienie w ochronie zdrowia ==>> 1 (2012), s. 107-115.
14   (odsłon: 674):   Wilk M., A On szedł z nimi i wyjaśniał im Pisma… Kompozycja, retoryka i teologia Łk 24,13-33 ==>> 1 (2012), s. 12-29.
15   (odsłon: 595):   Czarnuch M., Zbawienie przez zniszczenie? Wokół Mk 8,34-35 ==>> 2 (2013), s. 14-20.
16   (odsłon: 589):   Piętka R., Skutki grzechu Adama w „Homilii Paschalnej” Melitona z Sardes ==>> 1 (2012), s. 67-76.
17   (odsłon: 548):   Ledwoń D., Wychowanie w czwartej Ewangelii ==>> 2 (2013), s. 40-53.
18   (odsłon: 543):   Koterba M., Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa ==>> 4 (2015), s. 93-103.
19   (odsłon: 533):   Czarnuch M., Pytania o Jezusa (Mk 1,27; 4,41). Ich funkcja w narracji i znaczenie dla teologii ==>> 1 (2012), s. 96-106.
20   (odsłon: 520):   Dudkiewicz E., Śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii i wyraz jedności Kościoła ==>> 3 (2014), s. 5-16.
21   (odsłon: 511):   Schlosserová V., Okultizmus postmodernej spoločnosti v kontexte teológie náboženstva ==>> 3 (2014), s. 60-71.
22   (odsłon: 508):   Dúllek B., Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce do końca XIX wieku ==>> 2 (2013), s. 62-68.
23   (odsłon: 501):   Kłocińska A., Okno na transcendencję: o epifanicznym rozumieniu sztuki w świetle dialogiki Martina Bubera ==>> 2 (2013), s. 79-88.
24   (odsłon: 491):   Chyłka B., Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych na tle zasad regulujących stosunki między państwem i Kościołem ==>> 4 (2015), s. 77-92.
25   (odsłon: 466):   Szwarczyński J., Genetyka Richarda Dawkinsa a narodzenie Mesjasza z Dziewicy ==>> 1 (2012), s. 77-84.
26   (odsłon: 453):   Lwowski A., Święty Eugeniusz de Mazenod jako wzór współczesnego ewangelizatora ==>> 2 (2013), s. 89-99.
27   (odsłon: 452):   Imach M., Dialog międzyreligijny na Bliskim Wschodzie ==>> 2 (2013), s. 69-78.
28   (odsłon: 444):   Dúllek B., Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce od XX wieku ==>> 3 (2014), s. 17-27.
29   (odsłon: 443):   Hornik P., Eklezjalny wymiar miłości w pismach mistyczek Kościoła Zachodniego (św. Teresy od Dzieciątka Jezus, bł. Elżbiety od Trójcy Świętej i św. Faustyny) ==>> 1 (2012), s. 116-126.
30   (odsłon: 415):   Bednarczyk M., Antropologiczne ścieżki Seweryna Pollaka ==>> 1 (2012), s. 85-95.
31   (odsłon: 401):   Wieluniecka A., Czy dogmat jest potrzebny? Znaczenie dogmatu według Romano Guardiniego ==>> 2 (2013), s. 111-117.
32   (odsłon: 382):   Król K., Adwokat w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego – studium porównawcze ==>> 4 (2015), s. 104-111.
33   (odsłon: 374):   Wieluniecka A., Czyściec i niebo. Doczesne pytania o pozadoczesną rzeczywistość człowieka w myśli teologicznej Romano Guardiniego ==>> 3 (2014), s. 72-79.
34   (odsłon: 356):   Szwed-Kostecka J., Terminologia inkarnacyjna w Listach św. Ignacego z Antiochii ==>> 3 (2014), s. 89-95.
35   (odsłon: 353):   Rzędkowska A., Aktualność podstaw wychowania moralnego w Gravissimum educationis ==>> 3 (2014), s. 44-59.
36   (odsłon: 323):   Sosnowski A., Josepha Ratzingera nauka o Bogu Ojcu. Próba interpretacji ==>> 6 (2017), s. 61-67.
37   (odsłon: 310):   Król K., Etyka adwokacka w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze ==>> 5 (2016), s. 55-68.
38   (odsłon: 309):   Dappa R., Dowód ze świadka jedynego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ==>> 5 (2016), s. 25-33.
39   (odsłon: 298):   Wach K., Hans Lenk – Interpretacja jako zagrożenie i ratunek ==>> 3 (2014), s. 96-101.
40   (odsłon: 293):   Suszek E., Między reżimem a anarchią. Problem specjalizacji i interdyscyplinarności nauki i nauczania ==>> 3 (2014), s. 80-88.
41   (odsłon: 287):   Małolepszy B., Miejsce i rola „zmysłu wiary” w nieomylności Kościoła w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła” ==>> 4 (2015), s. 60-76.
42   (odsłon: 253):   Mielnik D., Czy Mszał Jana XXIII został kiedykolwiek zakazany? ==>> 6 (2017), s. 29-39.
43   (odsłon: 251):   Dură N.V., „Justitia” and „Aequitas” in the Perception of the Greek Philosophers and of The Roman Jurists ==>> 4 (2015), s. 4-9.
44   (odsłon: 239):   Horký R.S., Skrytá činnost premonstrátů v Brně v 50. letech XX. Století ==>> 4 (2015), s. 27-35.
45   (odsłon: 235):   Stelmach M., Miłość jako troska o zbawienie innych. Świętość Zelii i Ludwika Martin wzorem dla współczesnych rodzin ==>> 4 (2015), s. 137-149.
46   (odsłon: 220):   Urbaniak S., Sakramentalność rzeczywistości. Sakramentologia fundamentalna Karla Rahnera ==>> 5 (2016), s. 84-94.
47   (odsłon: 217):   Mititelu C., The Application of Epitimias in the See of Confession according to the “Canonical Custom” and the “Penitential Canons” ==>> 4 (2015), s. 10-18.
48   (odsłon: 216):   Čandová Z., Rozvod manželstva verzus vyhlásenie manželstva za neplatné ==>> 5 (2016), s. 4-14.
49   (odsłon: 212):   Schlosserová V., Fenomén čarodejníctva a jeho odozva v súčasnej postmodernej spoločnosti ==>> 4 (2015), s. 53-59.
50   (odsłon: 211):   Waligóra P., Formy kontestacji państwa w nauce Świadków Jehowy ==>> 6 (2017), s. 68-81.
51   (odsłon: 199):   Wiończyk G., Mówić cudzym głosem. Humanistyka (teologia) jako prozopopeja ==>> 5 (2016), s. 95-104.
52   (odsłon: 186):   Kubanowski A.T., Tomasza z Akwinu chrystianologia moralna, czyli zapomniane spojrzenie na chrześcijańską moralność ==>> 5 (2016), s. 69-75.
53   (odsłon: 183):   Lwowski A., Początki działalności ewangelizacyjnej świętego Eugeniusza de Mazenoda ==>> 4 (2015), s. 112-124.
54   (odsłon: 182):   Płóciennik M., Fundamenty hermeneutyki przestrzeni społeczno-politycznej w tryptyku encyklik Benedykta XVI ==>> 4 (2015), s. 125-136.
55   (odsłon: 181):   Menke M., Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi ==>> 4 (2015), s. 19-26.
56   (odsłon: 180):   Kostecki S., Biblijne podstawy prymatu Piotrowego według Carla Marii Martiniego ==>> 5 (2016), s. 46-54.
57   (odsłon: 174):   Kołodziejczyk A., Teologia spotkania jako nowy paradygmat refleksji nad Objawieniem ==>> 6 (2017), s. 4-13.
58   (odsłon: 163):   Chyłka B., Theologia ancilla philosophiae? Teologiczne wątki w „A Secular Age” Charlesa Taylora ==>> 5 (2016), s. 15-24.
59   (odsłon: 154):   Zavadilovă E., Profesoři kanonického práva a jeho výuka na Teologickém Učilišti v Českých Budějovicích v letech 1918 1950. Popis situace s příhledem k politickým a místním poměrům ==>> 4 (2015), s. 36-52.
60   (odsłon: 149):   Sedláková J., Porozvodová mediácia, ako alternatíva pre zachovanie optimálnej výchovy detí ==>> 5 (2016), s. 76-83.
61   (odsłon: 140):   Migdał M., Bogowie greccy jako wzorce postaci Maryi w „Centonach Homeryckich” ==>> 6 (2017), s. 40-51.
62   (odsłon: 119):   Wiończyk G., Powiedzieć niemożliwe. Wybrane aspekty prozopopeicznej strategii bycia ==>> 6 (2017), s. 82-91.
63   (odsłon: 118):   Kłos-Skrzypczak A., Argumentacja ojca Richarda J. Neuhausa w kwestii sprzeciwu wobec aborcji ==>> 5 (2016), s. 35-45.
64   (odsłon: 94):   Moise B., Music and Cult in Early Christian Centuries ==>> 6 (2017), s. 52-60.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice