Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚpodziel się...Więcej WTL na Facebooku

Nadchodzące wydarzenia

15 wrzesień od 0900
Poszerzona Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. J. Kozyra: egzamin poprawkowy (III rok niestacjonarne) - sobota, 9.09. godz. 8.00 (sala 205/5)

ks. A. Malina: Konsultacje i egzaminy we wrześniu (303/2 lub 303/3): 15.09.2017: godz. 8.00-8.45 - konsultacje; 16.09.2017: godz. 16.00 - egzamin z NT (III rok niestacj.); 18.09.2017: godz. 8.00 - egzamin z NT (III rok stacj.); 18.09.2017: godz. 8.30-10.00 - egzamin ze Wstępu do Pisma Świętego; 27.09.2017: godz. 8.00-8.45 - konsultacje.

ks. A. Pastwa: egzamin poprawkowy z prawa 7 IX (czwartek) o godz. 8.30 w sali 305/2

ks. G. Ciuła: 8 września (pt), godz. 9.30-11.00

M. Kozubek: 19.09 godz. 11:00-14:00 i 25.09 godz. 11:00-12:30

ks. D. Ledwoń: 7.09. (czwartek), godz. 8:30-10:00 (sala 303/2 lub 3) - zaliczenia dla NR I Pismo Święte w Rodzinie; 13.09. (środa), godz. 8:30-10:00 (sala 303/2 lub 3) - egzamin poprawkowy z Pism Janowych; 18.09. (poniedziałek), godz. 8:30-10:00 (sala 303/2 lub 3) - egzamin poprawkowy ze Wstępu do Pisma Świętego (cz. I).

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 1.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30; 8.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30; 18.09.2017 (poniedziałek): godz. 9:00-10:30; 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

TEOLOGIA MŁODYCHRocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
  

Otwarcie całego zeszytu

(poszczególne artykuły dostępne w zakładce "Dostęp On-line")

w najnowszym zeszycie [5 (2016)]:


Čandová Z.

Rozvod manželstva verzus vyhlásenie manželstva za neplatné

Teologia Młodych 5 (2016) s. 4-14

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Manželstvo sa odjakživa považovalo za prirodzené spoločenstvo, ktoré vznikalo medzi mužom a ženou a jeho cieľom bolo založenie rodiny. Aj dnes vnímame manželstvo rovnako, pojednáva o tom aj Zákon o rodine. V súčasnom svete sa však stretávame čoraz častejšie aj s možnosťou rozvodu manželstva, čo je v protiklade s tým, že manželstvo je trvalým a celoživotným zväzkom medzi mužom a ženou. Hoci Cirkev nepozná pojem rozvod kánonického manželstva, civilné manželstvo je možné rozviesť. Pohľad Cirkvi na problematiku rozvodu spočíva v tom, že cirkevné manželstvo rozvedené civilne sa bude vždy chápať pred Bohom ako trvajúce. Cirkev považuje za jediný možný spôsob zániku manželstva smrť jedného z manželov a vyhlásenie jedného z manželov za mŕtveho. Cirkev neumožňuje nijakým úkonom rozviezť manželstvo, akceptuje však možnosti, ktorými je možné dosiahnuť, že život mimo manželského zväzku bude v súlade s učením Cirkvi, a to odlúčenie manželov a vyhlásenie neplatnosti manželstva za určitých podmienok.DIVORCE VERSUS NULLITY OF MARRIAGE
Summary
Marriage has always been considered as a natural community that arose between husband and wife, and his goal was to establish a family. Also today we can see marriage as well, it´s proceed with family law. In present, however, we meet more frequently and with the possibility of divorce, which is contrary to the fact that marriage is a permanent and lifetime wedlock between a man and a woman. Although the Church doesn´t know the concept of divorce canonical marriage, civil marriage is possible to divorce. View of the Church on the issue of divorce is consist in that the church marriage which is divorced civil will always be perceived in front of the God as lasting. The Church considers that the only way to let the marriage to ruin is the death of one of a spouse and also if one of spouse, where declared as dead. The Church doesn´t allow in any way to divorce marriage, but accepts the options available to achieve the life out of wedlock will be in accordance with the teachings of the Church, and the separation of spouses and nullity of marriage under certain conditions.Chyłka B.

Theologia ancilla philosophiae? Teologiczne wątki w „A Secular Age” Charlesa Taylora

Teologia Młodych 5 (2016) s. 15-24

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Relacje między wiarą a rozumem to temat niezwykle aktualny, tak dla teologii, jak i dla nauk szczegółowych i filozofii. Najnowsze badania z zakresu wszystkich tych dziedzin przyczyniają się do przełamania wzajemnej nieufności, będącej dziedzictwem XIX-wiecznego pozytywizmu. Nie bez znaczenia dla tego ciągle świeżego procesu pozostaje dający się zauważyć powrót do klasycznie rozumianej filozofii z jej pytaniem o sens i najgłębszy fundament ludzkiego życia. Efekty dialogu pomiędzy wiarą a rozumem widoczne są w rodzącym się programie teologii nauk przyrodniczych. Niemniej również nauki społeczne, a także sama filozofia zdają się coraz częściej sięgać do teologii w poszukiwaniu pełniejszej perspektywy badawczej, umożliwiając integralne spojrzenie na sytuację współczesnego człowieka. Przykładem budowania mostów między teologią a naukami filozoficznymi, socjologicznymi i historycznymi jest dzieło „A Secular Age” autorstwa Charlesa Taylora, laureata prestiżowej nagrody Templetona. Autor wykorzystując wyniki badań antropologii teologicznej dowodzi, iż w dobie sekularyzmu i skrajnego indywidualizmu kluczowym elementem dla zrozumienia aktualnej sytuacji społecznej i kulturowej pozostaje powszechna postawa poszukiwania sensu życia, który najpełniej realizuje się w wierze.THEOLOGIA ANCILLA PHILOSOPHIAE? THEOLOGICAL INSIGHTS IN CHARLES TAYLOR’S “A SECULAR AGE”
Summary
The relationship between reason and faith is a very live issue for theology, philosophy and sciences as well. The latest researches in all of these fields contribute to overcome mutual distrust, which is a legacy of 19th-century positivism. This process is possible thanks to an emerging reopening of philosophy to classical goals such as seeking to ask radical question about the meaning and foundation of human life. The effects of the dialogue are visible in both the natural and social sciences, perspective of which theology can widen in order to perceive contemporary man in his integrity. An eminent example of building bridges between theology and philosophical, sociological and historical sciences is Charles Taylor’s “A Secular Age”. The Canadian Templeton Prize winner uses in his work some results of researches of theological anthropology to prove that in order to understand an actual social and cultural condition of man one has to take into account a natural human inclination for seeking the meaning of life in religious faith.Dappa R.

Dowód ze świadka jedynego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Teologia Młodych 5 (2016) s. 25-33

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Zgodnie z normą znowelizowanego can. 1678, §2 CIC/MIDI w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa «depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant». Oznacza to więc, że w sprawach o nieważność małżeństwa zeznania świadka jedynego mogą stanowić, oczywiście przy braku przeciwwskazań, gdy sugerują to okoliczności rzeczy i osób, dowód pełny. To bez wątpienia nowość wprowadzona przez reformę papieża Franciszka. Niniejszy artykuł jest próbą analizy tej normy kodeksowej, w porównaniu z paralelną normą Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku oraz 1983 roku, a także z regułą prawa rzymskiego testis unus, testis nullus. W końcowej części artykułu omówione zostały kwestie praktyczne.LA PROVA TESTIMONIALE DI UN SOLO TESTE NELLE CAUSE MATRIMONIALE
Sommario
Secondo la norma del nuovo can. 1678, §2 CIC/MIDI nelle cause di nullità del matrimonio «depositio unius testis plenam fidem facere potest, si agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta id suadeant». Cioè, nelle cause di nullità del matrimonio la deposizione di un solo teste, naturalmente se le altre circostanze di cose e di persone lo suggeriscono e non presentano niente contrario, può fare fede piena. È una novità della riforma del Papa Francesco. Questo articolo esamina questa norma codiciale, paragonandola con la norma del Codice di 1917 e 1983, come anche con l’antica norma romana testis unus, testis nullus. Alla fine del articolo si trovano l’osservazioni pratiche.Kłos-Skrzypczak A.

Argumentacja ojca Richarda J. Neuhausa w kwestii sprzeciwu wobec aborcji

Teologia Młodych 5 (2016) s. 35-45

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Generowane wraz z pojawieniem się społeczeństwa postindustrialnego problemy ukazują, iż kluczowym aspektem, na który powinno zwracać się uwagę, stanowią obrona wartości ludzkiego życia oraz zapewnienie godnych warunków życia każdej jednostce. W społeczeństwie amerykańskim istotą rolę w walce o życie nienarodzonych dzieci odegrał ksiądz Richard Neuhaus – działacz organizacji Pro-Life Movement, wieloletni duszpasterz Afroamerykanów na nowojorskim Brooklynie, publicysta, komentator życia publicznego. W swojej duszpasterskiej pracy podkreślał istotę i aktualność podejmowania dyskusji na forum publicznym w temacie aborcji. Bardzo rzetelnie precyzował, jaką rolę winien pełnić Kościół w społecznej debacie wokół problemu przerywania ciąży. Stał na stanowisku, iż przynależność do wspólnoty Kościoła winna implikować społeczne wybory oraz determinować polityczne działania.ARGUMENTS AGAINST ABORTION BY FR. RICHARD J. NEUHAUS
Summary
Along with the post-industrial society there were problems that show that a key aspect, which should pay attention are the defense of human life and decent living conditions for each unit. In American society an important role in the fight for the lives of unborn children played Fr. Richard Neuhaus - an activist of Pro-Life Movement organization, for many years priest of African Americans in Brooklyn, New York, publicist, commentator of public life. In his pastoral work he emphasized essence and timeliness of making public discussion about abortion. Define what is the role of the Catholic Church in the public debate around the issue of abortion. Argued that belonging to the Catholic Church should imply social choices and determine political action.Kostecki S.

Biblijne podstawy prymatu Piotrowego według Carla Marii Martiniego

Teologia Młodych 5 (2016) s. 46-54

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Niniejszy artykuł przedstawia biblijne argumenty za istnieniem posługi papieskiej w ujęciu włoskiego kardynała Carla Marii Martiniego. Prymat Piotrowy został ustanowiony z woli Jezusa Chrystusa w wielu momentach jego ziemskiej działalności. Dlatego najpierw przedstawiono opisy powołań Piotra, w których już widać pewien zamysł wobec ucznia. Następnie ukazano szczególną rolę apostoła Piotra względem grona Dwunastu oraz wyjątkową relację pomiędzy Jezusem a wybranym uczniem. Doprowadziła ona do nadania Piotrowi specjalnego posłannictwa, na mocy którego otrzymał specjalną misję w przyszłej wspólnocie. Wszystkie omawiane fragmenty prowadzą do wniosku, że apostoł Piotr został wybrany i obdarzony z woli Jezusa Chrystusa specjalnym zadaniem w ustanowionym przez siebie Kościele.THE BIBLICAL BASIS OF THE PRIMACY OF PETER BY CARLO MARIA MARTINI
Summary
Each pope is a very popular person today. All people, who live in the world, listen his teaching. However, few people think about the grounds on which stands the papal ministry. This article under the title "The biblical basis of the primacy of Peter Carlo Maria Martini" is an attempt to present the biblical arguments for the existence of the ministry of the Pope.
This research was prepared on the basis creativity of the Italian Cardinal Carlo Maria Martini. The Primacy of Peter was established by the will of Jesus Christ in many moments of his earthly activity. In first, this reserch presented descriptions of vocations Peter. Later the article show the special role of the Apostle Peter in the group of the Twelve and the unique relationship between Jesus and his disciple. All the arguments lead to conclusion that the Apostle Peter was chosen and blessed by the will of Jesus Christ. He received from him a special task in Jesus church. This mission is continued by each pope.Król K.

Etyka adwokacka w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze

Teologia Młodych 5 (2016) s. 55-68

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Ramy niniejszego artykułu obejmują wymagania etyczne stawiane adwokatom na gruncie prawa kanonicznego oraz polskiego, odpowiedzialność dyscyplinarną adwokatów za naruszenie zasad etycznych na gruncie prawa kanonicznego oraz polskiego, profesję adwokata jako zawodu zaufania publicznego oraz zasady etyki adwokackiej w ujęciu aksjologicznym. Zasady etyki adwokackiej kształtują oblicze zawodu adwokata. Ich przestrzeganie stanowi klucz do prawidłowego, rzetelnego i sumiennego pełnienia funkcji adwokata zarówno na gruncie prawa kanonicznego, jak i polskiego. Znakomity adwokat, który zlekceważy zasady etyczne, okaże się marnym prawnikiem.LAWYER ETHICS IN THE REGULATIONS OF CANON LAW AND POLISH LAW. COMPARATIVE STUDY
Summary
The framework of this article presents the ethical requirements for canon lawyers and lawyers under Polish law, the disciplinary responsibility of lawyers for infringement of ethical principles under canon law and Polish law, profession of a lawyer as a profession of public trust, and the principles of lawyer ethics in axiological terms. The principles of lawyer ethics form the face of the legal profession. Obeying these rules is the key to proper, honest and diligent performance of the function of a lawyer under both canon and Polish law. An excellent lawyer who neglects ethical principles will prove to be a bad one.Kubanowski A.T.

Tomasza z Akwinu chrystianologia moralna, czyli zapomniane spojrzenie na chrześcijańską moralność

Teologia Młodych 5 (2016) s. 69-75

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Chrystianologia moralna jest zapomnianym podejściem do zagadnień moralnych, które bazuje na koncepcji wyrażonej już przez św. Pawła Apostoła. Jej rozwinięcie można odnaleźć w myśli teologicznomoralnej św. Tomasza z Akwinu, w której implikuje on zasadę Chrystusowego egzemplaryzmu w perspektywie ontycznej i moralnej. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie owej koncepcji w kluczu formuły z S.Th., II-II, q. 124, a. 5, ad 1. Wpływ chrystianologii moralnej na współczesną katolicką teologię moralną zostaje zaprezentowany we wnioskach.THOMAS AQUINAS’S MORAL CHRISTIANOLOGY AS A FORGOTTEN LOOK ON THE CHRISTIAN MORALITY
Summary
The moral chrisitanology is a forgotten approach to the moral questions, which based on the St. Paul Apostle’s predication. Its enhancement can be found in the moral thought of St. Thomas Aquinas, in which he implicates the principle of Christ’s exemplarism in the ontic and moral perspective. The aim of this paper is characterization of this conception according to the key of formula from S.Th., II-II, q. 124, a. 5, ad 1. The christianology’s impact on the contemporary Catholic moral theology is presented in the conclusions section.Sedláková J.

Porozvodová mediácia, ako alternatíva pre zachovanie optimálnej výchovy detí

Teologia Młodych 5 (2016) s. 76-83

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Rozvodovosť je v súčasnej spoločnosti častokrát vnímaná ako nezvrátiteľný fenomén. Aj keď mnohí by uvítali, aby takéto definitívne tvrdenie bolo len omylom, ktoré s realitou nemá nič spoločné, opak je žiaľ pravdou. Stúpajúcu tendenciu rozvodovosti potvrdzujú aj mnohé štatistiky. Aj keď všetky snahy o jej elimináciu sú naďalej vítané, potrebné a chcené, otvára sa vo svetle daných skutočností aj nová dimenzia tejto problematiky. V konečnom dôsledku rozvod nepredstavuje len zánik manželského zväzku, ale v mnohých prípadoch má za následok aj rozpad rodiny. Práve v súvislosti s danou problematikou sa dnes do popredia dostáva porozvodová mediácia, ktorá si kladie za cieľ najmä nápravu narušených vzťahov rozvedených rodičov, aby sa následne obaja dokázali čo najoptimálnejším spôsobom naďalej podieľať na výchove svojich detí. Napriek pozitívnemu zámeru takto vedenej mediácie sa vynárajú oprávnené obavy, ohľadom zdegradovania mediácie na proces schvaľujúci a uľahčujúci samotný rozvod manželov.POSTDIVORCE MEDIATION AS AN ALTERNATIVE TO MAINTAINING OPTIMAL CHILD UPBRINGING
Summary
Divorce in contemporary society is often perceived as an irreversible phenomenon. While many would like to see that such a definitive argument was only a mistake that has nothing to do with the reality. Unfortunately it is not true. Increasing trend of divorce are confirmed by several statistics. Although all efforts for its elimination are still welcome, needed and wanted, new dimension of this issue opens. Ultimately, divorce is not only the disappearance of wedlock, but in many cases also results in family breakdown. In a connection with this problem today, divorce mediation comes to the fore, which aims mainly to correct distortion of divorced parent’s relationship in order to be able to participate in the education of their children in the most optimal way. Despite the good intentions of such conduct of the mediation, rightful concerns about degraded mediation process for approving and facilitating the actual divorce are emerging.Urbaniak S.

Sakramentalność rzeczywistości. Sakramentologia fundamentalna Karla Rahnera

Teologia Młodych 5 (2016) s. 84-94

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Głównym celem artykułu jest zarysowanie sakramentologii fundamentalnej w teologii Karla Rahnera. Najpierw – w oparciu o analizy Josepha Ratzingera – przedstawiono problem zależności myślenia o sakramentach od antropologii. Następnie postawiono wstępną tezę mówiącą, że tylko wizja świata i człowieka nazwana „sakramentalną” daje właściwą płaszczyznę do refleksji nad sakramentami. Tezę tę staraliśmy się rozjaśnić i uzasadnić w wybranych wątkach współczesnej filozofii, które mają znaczenie dla interpretacji teologii Rahnera.
Następnie przeanalizowano myśl teologiczną Karla Rahnera – szczególnie jego antropologię i chrystologię transcendentalną – w kontekście eksplikacji jego sakramentologii fundamentalnej. Okazuje się, że w sposób konieczny cała duchowa i niewidzialna egzystencja ludzka dzieje się poprzez widzialne znaki. Chrystologia jest w tej perspektywie najpełniejszym wyrazem antropologii, antropologia zaś „warunkiem” chrystologii.
W sposób pełny sakramentologia zostaje opisana u Rahnera poprzez teorię symbolu realnego (Realsymbol). Aby w sposób klarowny opisać tę teorię, zarysowaliśmy Ricoeura filozofię symbolu a następnie wykazaliśmy jej zbieżności oraz różnice z sakramentalnym rozumieniem rzeczywistości. Wypracowana sakramentologia fundamentalna wskazuje, że na mocy wcielenia łaska wyraża się w widzialnych znakach. Jest ona dostępna w Duchu Świętym zawsze i wszędzie, jednak najpełniej wyraża się w Kościele jako podstawowym sakramencie oraz w poszczególnych sakramentach.SACRAMENTALITY OF THE REALITY. KARL RAHNER’S FUNDAMENTAL SACRAMENTOLOGY
Summary
Main goal of this article is to outline a fundamental sacramentology in Karl Rahner’s theology. To do so firstly we introduced, based on Joseph Ratzinger’s analysis, the problem of dependence of thinking of sacraments on the given anthropology. Then we introduced initial thesis: only “sacramental” interpretation of world and man gives proper perspective for understanding sacraments. This thesis we tried to brighten and justify in analysis of selected threads of modern philosophy.
Subsequently this thesis was elaborated in light of theological thought of Karl Rahner, especially his transcendental method and his transcendental anthropology and christology. The whole spiritual and invisible human existence necessarily happens in visible signs. Christology in this perspective means fullest expression of anthropology and anthropology is “condition” of Christology.
In fullest manner Karl Rahner’s sacramentology is described by theory of real symbol (Realsymbol). To describe it in clear way, we outlined Ricoeur’s philosophy of symbol, and show the difference between it and Rahner’s theory of symbol. The elaborated fundamental sacramentology shows, that by power of incarnation all grace is expressed by visible signs. That grace is available in Holly Spirit in all things, but in fullest way is expressed in Church (as fundamental sacrament) and especially in each particular sacrament.Wiończyk G.

Mówić cudzym głosem. Humanistyka (teologia) jako prozopopeja

Teologia Młodych 5 (2016) s. 95-104

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Prozopopeja jako zabieg retoryczny ma na celu udzielić głosu zwolennikowi, oponentowi albo udzielić go rzeczy nieożywionej lub zmarłemu. Prozopopeja ma zatem wymiar etyczny i może być także rozumiana jako strategia bycia, która jedynie wyraża się w retorycznym zabiegu. Wcielenie można uznać za radykalną i niedościgłą prozopopeję, w której inność jest uszanowana w dwoistości natur, dzięki której dystans pomiędzy nimi (naturami) nie zanika. Trudność przyjęcia prozopopeicznej strategii bycia związana jest z elementem kenotycznym. Jednak refleksja nad teologicznymi i humanistycznymi przesłankami rozumienia humanistyki jako prozopopei wydaje się mieć szansę na stanie się wyraźnym głosem nawołującym do takiego stylu bycia i prowadzenia badań naukowych, w których sympatie polityczne i światopoglądowe zostaną zastąpione rzeczywistą sympatią – odczuwaniem jak Inny i ciągłym podchodzeniem z pokorą do jego inności.SPEAK WITH VOICE OF THE OTHER. HUMANITIES (THEOLOGY) AS PROSOPOPOEIA
Summary
Prosopopoeia is a rhetorical tool which allows giving voice to a supporter, opponent, inanimate object or the dead. Prosopopoeia therefore, had an ethical dimension and could be understood as a strategy of being, a strategy which expresses itself in rhetorical tool. Incarnation could be taken as a radical and unprecedented prosopopoeia which otherness is respected in duality of natures, thanks to which distance between those natures does not fade away. The difficulty of accepting prosopopoeic strategy is its kenosic part. But still reflection on theological and humanistic premises for understanding humanistic sciences as a prosopopoeia, seems to have a chance for becoming distinct voice, calling for such a way of being and conducting scientific research in which political and philosophical aspirations will be replaced with real sympathy - compassion with the Other and humility to her otherness. 


Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Yearly Scientific Journal of the Theological Faculty at the University of Silesia

Numer ISSN: 2299-9809

 

„Teologia Młodych” to recenzowany rocznik naukowy ukazujący się od 2012 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czasopismo powstało z inicjatywy doktorantów i młodych naukowców, co jest stale widoczne zarówno w składzie Redakcji, jak i w sylwetkach dotychczasowych Autorów. Cecha ta stanowi integralny element profilu czasopisma.
Publikowane w nim teksty tematycznie związane są z zagadnieniami teologicznymi. Jednak „Teologia Młodych” chce podjąć otwarty styl myślenia i działania, który objawia się również w otwartości na zagadnienia posiadające wpływ na kształt i metodologię współczesnej teologii oraz podejmowane przez nią tematy. Chociaż to problematyka teologiczna stanowi podstawowe kryterium zgodności poszczególnych tekstów z profilem czasopisma, Redakcja przyjmuje również artykuły związane z tymi problemami natury filozoficznej, kulturoznawczej i filologicznej, a także przyrodniczej, które pełnią doniosłą rolę dla myślenia teologicznego czy to jako źródło inspiracji, czy też przedmiot badań.
W „Teologii Młodych” publikowane są artykuły, recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych (konferencje, sympozja, kongresy itp.) w języku polskim oraz w językach obcych.

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2015

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD (Słowacja), prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. (Słowacja), ks. dr hab. prof. UP JP II Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), Rev. PhD Prof. Bogdan Moise (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr hab. Mariusz Wojewoda

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, dr Dariusz Bęben, ks. dr hab. prof. UP JP II Roman Bogacz, dr Piotr Bogalecki, ks. dr Michał Borda, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła, paedDr. ThDr. Monika Dvorová PhD (Słowacja), dr Marta Ficoń, o. dr Stanisław Fudala OCD, ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, ks. dr hab. Jacek Kempa, ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Tomasz Kraj, ks. dr hab. prof. UP JP II Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. Janusz Lemański, ks. dr Bartłomiej Matczak, dr Patrycja Matusiak, dr Monika Menke (Republika Czeska), ks. dr Janusz Mieczkowski, prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, dr Marta Ples-Bęben, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. prof. UO Rajmund Porada, ks. dr hab. Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, PhD., ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr Anna Słowikowska, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. dr hab. Maciej Szczepaniak, dr hab. Krzysztof Szymanek, ks. dr hab. prof. Ign. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, ks. dr Damian Wąsek, ks. dr Mikołaj Węgrzyn, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, o. dr hab. Marian Zawada, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2014

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr lic. kan. Marta Giglok, mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. dr hab. Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr hab. Mariusz Wojewoda

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła, paedDr. ThDr. Monika Dvorová PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. UMK Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański, ks. dr Bartłomiej Matczak, ks. dr Janusz Mieczkowski, prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, dr Marta Ples-Bęben, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr hab. Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, PhD., dr Anna Słowikowska, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. prof. Ign. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, Ks. dr Damian Wąsek, ks. dr Mikołaj Węgrzyn, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, o. dr hab. Marian Zawada, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2012-2013

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr Monika Czarnuch, mgr Marta Giglok

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr Paulina Hornik, mgr Magdalena Jóźwik, mgr Kinga Knop, mgr lic. kan. Michał Piętosa, mgr Grzegorz Wiończyk, mgr Joanna Woszek, ing. Lucia Andrejiová (Słowacja)

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr Anna Jaśkowiak

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. dr hab. Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), dr Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. Andrzej Draguła, ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. UMK Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański, ks. dr Janusz Mieczkowski, dr Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, doc. ThDr.PaedDr. Andrej Slodička (Słowacja), PhD., paedDr. ThDr. Monika Slodičková PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, ks. prof. dr hab. Edward Wiązowaty, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, ks. dr hab. prof. UPJPII Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2011-2012

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Anna Maliszewska

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr lic. kan. Karolina Dobies, mgr lic. kan. Anna Domagała, mgr lic. kan. Michał Piętosa, mgr lic. kan. Maria Sikora, mgr lic. kan. Jakub Szwarczyński, mgr Monika Czarnuch, mgr Marta Giglok, ing. Lucia Andrejiová

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr Anna Jaśkowiak, mgr Małgorzata Walkowicz

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD

Recenzenci/Reviewers:

dr Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. Andrzej Draguła, ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, ks. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. prof. dr hab. Jan Kochel, ks. dr hab. Dariusz Kotecki prof. UMK, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. Janusz Lemański prof. US, ks. dr Janusz Mieczkowski, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. Wojciech Pikor, ks. dr Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, Doc. ThDr.PaedDr. Andrej Slodička, PhD., PaedDr. ThDr. Monika Slodičková PhD, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ks. dr Roman Słupek, ks. dr hab. Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. Mirosław Wróbel prof. KUL, ks. dr hab. Wojciech Zyzak prof. UPJPII

 

Zaproszenie Redaktora naczelnego do publikacji w czasopiśmie „Teologia Młodych”:

Editor in Chief Invitation to Publish in the Teologia Młodych Journal:

Szanowni Państwo,

Z wielką radością dzielimy się z Państwem informacją o powołaniu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czasopisma o tytule „Teologia Młodych”. Pragniemy, aby nasz periodyk stał się centrum wymiany myśli szczególnie doktorantów i młodych naukowców z dziedziny, jaką stanowi teologia. Doceniając i wykorzystując powszechność i dostępność osiągnięć techniki postanowiliśmy stworzyć czasopismo internetowe. Wierzymy, że ta forma publikacji, tak bardzo odpowiadająca duchowi naszych czasów, ułatwi Państwu dostęp do kolejnych numerów „Teologii Młodych”, a jednocześnie stanie się zachętą do publikacji we wspominanym periodyku.

W związku z powyższym serdecznie Państwa zapraszamy zarówno do lektury kolejnych numerów czasopisma jak i publikacji w nim swoich naukowych artykułów.

 

Z wyrazami szacunku

mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Dear Sirs and Mesdames,

It is with great pleasure that we announce the creation of a new journal titled “Teologia Młodych” at the Theological Faculty of the University of Silesia in Katowice. We want our periodical to be a forum where sharing thoughts and findings can be done by Doctoral Candidates and Young Scientists in the field of Theology. We decided to create an on-line periodical using the commonality and availability of modern technology. We hope that this form of publication, so in tune with our modern times, will be helpful by allowing you to access subsequent volumes of Teologia Młodych. We encourage you to publish in our journal.

We invite You All not only to read the new volumes of our journal but to publish your manuscripts in it as well.

 

Yours sincerely.

mgr lic. kan. Monika GwóźdźZasady publikacji i kalendarz wydawniczy

Nabór tekstów: stały

 

Informacje dla Autorów publikacji w Teologii Młodych

Submission guidelines for Authors who wish to publish in Teologii Młodych

[Informacje o autorze:] Autor po raz pierwszy publikujący na łamach TM przesyła uzupełniony kwestionariusz (patrz niżej). Materiały bez danych kontaktowych autora (adres, email lub telefon) nie będą przyjmowane do publikacji.

[Wersja elektroniczna:] Plik należy przysłać na adres Redakcji (teologia.mlodych@gmail.com). Powinien spełniać następujące kryteria:
      - format RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT;
      - krój Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, 11 punktów w przypisach, odstęp między liniami 1,5 w całości tekstu. Krótsze fragmenty cytuje się w cudzysłowie, a dłuższe ustępy od nowego akapitu czcionką o rozmiarze 11 pkt. Nie należy stosować wcięcia pierwszego wersu;
      - nie należy przenosić wyrazów jednoliterowych (i, a, o, etc.) do następnego wersu;
      - bez podziału słów i zbędnego formatowania. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki – bez podkreśleń, pogrubień (np. śródtytułów) i innych wyróżnień graficznych, rozstrzelenia tekstu, kapitalików, wersalików, stylów;
      - dopuszczalna jest kursywa dostępna w edytorze tekstu (kursywą wyróżniamy pojedyncze wyrazy lub wyrażenia oraz zaznaczamy tytuły prac w przypisach) a także „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

[Ortografia:] Pisownia powinna być zgodna z normami języka polskiego i „Zasadami pisowni słownictwa religijnego”, zatwierdzonymi przez Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Dla słów zapisywanych w niełacińskich alfabetach można stosować transliterację uznanych wydawnictw, które należy wskazać w przypisie na początku tekstu. Dozwolone jest używanie alfabetów niełacińskich, należy jednak dostarczyć występujące w tekście czcionki różne od Times New Roman. Nie należy zapisywać wyrazów w alfabetach niełacińskich za pomocą opcji „wstaw symbol” dostępnej w edytorach tekstów.

[Opis bibliograficzny:] Jeśli tytuły wydawnictw źródłowych, seryjnych, dzieł Ojców Kościoła, dzieł Tomasza z Akwinu, dokumentów Kościoła (soborów, papieży) czy inne występują po raz pierwszy, to należy zawsze przedstawiać je w formie pełnej. Pełna nazwa serii z numerem pozycji podawana jest na końcu opisu, po numerze strony i w nawiasie ( ), ale umieszczanie jej nie jest konieczne. Przy kolejnych odwołaniach można używać skrótów wprowadzonych w nawiasie kwadratowym przy pierwszym odwołaniu (por. przykładowy opis bibliograficzny poniżej).

Nie należy wprowadzać własnych skrótów dla nazw ksiąg biblijnych, literatury qumrańskiej i nazw zakonów, ale od pierwszego odwołania należy je stosować za Encyklopedia katolicka: Wykaz skrótów Lublin 19932. Przy następnych odwołaniach do tej samej pozycji należy posługiwać się skróconym opisem (według przypisu 6 poniżej, a nie „tamże”, „dz. cyt.”, „op. cit.”).

Opis bibliograficzny powinien odpowiadać podanym niżej przykładom:

1 Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 19883, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.

8 R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG].

9 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, [dalej cyt. Dei Verbum].

10 Dei Verbum, 10.

Na końcu artykułu można podać bibliografię. Pozycje powinny być ułożone alfabetycznie według nazwisk autorów. Inicjał imienia w bibliografii końcowej należy zawsze podawać po nazwisku.

[Informacje o tekście:] Do tekstu należy dołączyć następujące informacje w językach polskim i angielskim:

      - tytuł – napisany z jednoznacznym rozróżnieniem wyrazów pisanych wielką i małą literą (nie należy zapisywać całości majuskułą);
      - streszczenie – objętość ok. 700-1200 znaków;
      - słowa kluczowe – od czterech do ośmiu, przynajmniej jedno powinno określać dział teologii lub dyscyplinę nauk humanistycznych (np. chrystologia, teologia biblijna, ekumenizm, etc.).

 

Korekta autorska:

Etap recenzji: Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej (dokonanej przez członków Redakcji) i zewnętrznej (przez powołanych co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji). Recenzja dokonywana jest na formularzu. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Etap redakcji: Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez Autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy. Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty. Należy zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych oraz odrzucania (ewentualnie – odsyłania do poprawy) tekstów niespełniających wyżej wymienionych norm typograficznych. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

 

Kwestionariusz

Autorów po raz pierwszy publikujących na łamach Teologii Młodych prosimy o uzupełnienie kwestionariusza:
      1. imię
      2. nazwisko
      3. data i miejsce urodzenia
      4. afiliacja [wydział i uniwersytet]
      5. ukończone studia
      6. uzyskane stopnie naukowe
      7. pełnione funkcje, zajmowane stanowiska [doktorant / asystent / pracownik / etc…]
      8. wykaz ważniejszych publikacji
      9. zainteresowania naukowe
      10. aktualny adres pocztowy
      11. aktualny adres mailowy
      12. Czy wyraża Pani / Pan zgodę na umieszczenie adresu mailowego w notce biograficznej w TM?

Prosimy także o aktualizowanie odpowiedzi w przypadku, gdyby nastąpiły zmiany w stosunku do wcześniej nadsyłanego kwestionariusza.

 

Submission guidelines for Authors who wish to publish in Teologii Młodych

[About the Author:] Authors who wish to publish for the first time in this publication should send a filled in questionnaire (available below). Manuscripts that do not contain contact information (address, e-mail or phone number) will not be accepted for publication.

[Electronic File:] The file should be sent to the Editorial Board (teologia.mlodych@gmal.com) and use the following criteria:
      - The file should be saved as RTF (preferred), DOC, DOCX or ODT;
      - Font typeface should be Times New Roman, 12 points in the body of the paper, 11 points in the footnotes. The whole text should be one and a half spaced. Shorter citations should be put in quotation marks while longer ones can be displayed in the main body as a new paragraph. If you do this then use 11 points of the font and do not use indentation;
      - One letter words should not be moved to a new line;
      - Dividing words or any additional formatting is not allowed. Use plain typeface only – Do not use any bolding, underlining (i.e. subheads) or any other form of graphic highlighting, capitalizing and styles;
      - Italics are allowed (for emphasis of certain terms or phrases in the body of the paper and for titles of the works cited in the references). Superscript can be used only when it is needed to notify the number of edition that is being cited.

[Orthography:] Spelling and grammar should be consistent with the rules of Polish language and the rules of religious written language that were approved by The Council for the Polish Language at the Presidium of the Polish Academy of Science (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Non-Latin scripts can be transliterated with reference to accredited publishers which should be noted at the beginning of the paper. Using original scripts is allowed but only while sending the Editorial Board the fonts other than Times New Roman that has been used in the paper. Do not write words using option “paste a symbol” accessible in writing editors.

[References:] All references to the publisher of origins, series, works of the Church Fathers, works of St. Thomas form Aquino, Church printings (Councils’, Popes’) or others must contain full publication details with no abbreviations. If it is provided, the full name of the series and its volume number should be noted at the end of the reference and put in brackets ( ), but it is not required to give one. Subsequent references may contain the abbreviations that were provided in a bracket [ ] at the end of the first reference (according to example references below).

Do not introduce any personally created abbreviations for books of the Bible, Qumran Scrolls and names of the religious orders. The only abbreviations that will be acceptable are those presented in Encyklopedia katolicka: Wykaz skrótów, Lublin 19932. Subsequent references to the same work should be shortened (according to the examples referenced below. Do not use ‘tamże’, ‘ibidem’, ‘dz. cyt.’, ‘op. cit.’).

Footnote references should be done according to the following examples:

1 Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 19883, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.

8 R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG].

9 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, [dalej cyt. Dei Verbum].

10 Dei Verbum, 10.

[Information about the manuscript:] Submissions should include the following information provided in both Polish and in English:

      - title – should have a precise distinction of the words written with capital letters and those that are not (do not use capitalization or majuscule);
      - summary – around 700-1200 characters;
      - keywords – from four to eight, at least one of them should specify either the section of Theology or a discipline of the Humanistic Studies (i.e. Christology, Bible Studies, Ecumenism, etc.).

 

Evaluation process:

Reviewing: All manuscripts submitted for publication will be reviewed by Editorial Board and Peer Reviewers (there are two independent reviewers, who are not personally connected with the author, and the authors and reviewers must not have apparent conflicts of interests. The reviewers work according to a form.

Editorial Board: Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to the Author by email so that person can check carefully for factual and typographic errors. The proofs will then be sent by email or by other means if it is clearly requested by the Author. If correspondence by email is not possible, papers for proof reading will be sent to the correspondence address that was provided by the author. Proofs should be checked and verified within one week. If the Editorial Broad does not receive an answer by that time, it will be assumed that the Author waives their right to add any minor corrections. The Editorial Board should be informed by the Author about any changes to their email address or home address in order to allow us to contact you in case we need further consultation.

 

The Editorial Board reserves the right to make adjustments to or reject (eventually – to return for correction) any papers that do not follow the criteria listed above. The Editorial Board will not return any papers that were not requested.

 

Questionnaire

The Authors who are publishing for the first time in Teologia Młodych, are asked to fill the questionnaire below:
      1. Name
      2. Surname
      3. Date and place of birth
      4. Affiliation (Faculty and the University, College)
      5. Education (finished studies, field concentration)
      6. Degrees
      7. Positions held [doctoral candidate / Teacher Assistant / / etc…]
      8. Bibliography (only the notable publications)
      9. Research interests
      10. Your current home address
      11. Your current email addressy
      12. Do you agree to have your email address published in the About the Author note?

Please send an upgraded version of the Questionnaire if any changes have occurred since sending the previous one.
Adres Redakcji:

 

Teologia Młodych
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: teologia.mlodych@gmail.com

 

wyszukaj:Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne zeszyty lub korzystając z wyszukiwarki. Dostępny jest także indeks autorów i słów kluczowych. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

 Lista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 1354):   Andrejiová L., Uspokojovanie duchovných potrieb u klienta v hospicovej starostlivosti z pohľadu sestry ==>> 1 (2012), s. 4-11.
2   (odsłon: 1081):   Dobies K., Poznanie prawdziwego „ja” człowieka w ujęciu Thomasa Mertona ==>> 1 (2012), s. 30-39.
3   (odsłon: 986):   Kreczmański S., Kolekta w Mszale Rzymskim. Elementy strukturalne oraz jej wypowiadanie ==>> 1 (2012), s. 40-53.
4   (odsłon: 870):   Maliszewska A., Tajemnica osoby Chrystusa w ujęciu Raniero Cantalamessy ==>> 1 (2012), s. 54-66.
5   (odsłon: 863):   Grychtoł A., Eksperymenty z użyciem zwierząt jako problem moralny ==>> 3 (2014), s. 28-36.
6   (odsłon: 703):   Bryniarska A., Czy umowa rozdzielności majątkowej małżeńskiej stwarza zagrożenie dla jedności małżeństwa? ==>> 2 (2013), s. 4-13.
7   (odsłon: 624):   Mantykiewicz A., Formacja do posługi lektora w Kościele rzymskokatolickim ==>> 2 (2013), s. 100-110.
8   (odsłon: 551):   Grychtoł A., Służba zdrowia, ochrona zdrowia, rynek usług medycznych – zmiany w nazewnictwie czy zmiany w systemie wartości? ==>> 2 (2013), s. 30-39.
9   (odsłon: 545):   Giglok M., Miejsce spotkania Boga i człowieka – idea ikony jako sakramentu Bożej obecności w teologii ikony Paula Evdokimova ==>> 2 (2013), s. 21-29.
10   (odsłon: 541):   Moj M., Tajemnica dla będących z Nim (Mk 4,1-20) ==>> 2 (2013), s. 54-61.
11   (odsłon: 531):   Grychtoł A., Sumienie w ochronie zdrowia ==>> 1 (2012), s. 107-115.
12   (odsłon: 479):   Wilk M., A On szedł z nimi i wyjaśniał im Pisma… Kompozycja, retoryka i teologia Łk 24,13-33 ==>> 1 (2012), s. 12-29.
13   (odsłon: 423):   Czarnuch M., Zbawienie przez zniszczenie? Wokół Mk 8,34-35 ==>> 2 (2013), s. 14-20.
14   (odsłon: 422):   Czarnuch M., Pytania o Jezusa (Mk 1,27; 4,41). Ich funkcja w narracji i znaczenie dla teologii ==>> 1 (2012), s. 96-106.
15   (odsłon: 409):   Ledwoń D., Wychowanie w czwartej Ewangelii ==>> 2 (2013), s. 40-53.
16   (odsłon: 404):   Piętka R., Skutki grzechu Adama w „Homilii Paschalnej” Melitona z Sardes ==>> 1 (2012), s. 67-76.
17   (odsłon: 368):   Dúllek B., Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce do końca XIX wieku ==>> 2 (2013), s. 62-68.
18   (odsłon: 357):   Kłocińska A., Okno na transcendencję: o epifanicznym rozumieniu sztuki w świetle dialogiki Martina Bubera ==>> 2 (2013), s. 79-88.
19   (odsłon: 350):   Szwarczyński J., Genetyka Richarda Dawkinsa a narodzenie Mesjasza z Dziewicy ==>> 1 (2012), s. 77-84.
20   (odsłon: 347):   Schlosserová V., Okultizmus postmodernej spoločnosti v kontexte teológie náboženstva ==>> 3 (2014), s. 60-71.
21   (odsłon: 337):   Imach M., Dialog międzyreligijny na Bliskim Wschodzie ==>> 2 (2013), s. 69-78.
22   (odsłon: 326):   Hornik P., Eklezjalny wymiar miłości w pismach mistyczek Kościoła Zachodniego (św. Teresy od Dzieciątka Jezus, bł. Elżbiety od Trójcy Świętej i św. Faustyny) ==>> 1 (2012), s. 116-126.
23   (odsłon: 302):   Dudkiewicz E., Śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii i wyraz jedności Kościoła ==>> 3 (2014), s. 5-16.
24   (odsłon: 290):   Lwowski A., Święty Eugeniusz de Mazenod jako wzór współczesnego ewangelizatora ==>> 2 (2013), s. 89-99.
25   (odsłon: 286):   Bednarczyk M., Antropologiczne ścieżki Seweryna Pollaka ==>> 1 (2012), s. 85-95.
26   (odsłon: 271):   Wieluniecka A., Czy dogmat jest potrzebny? Znaczenie dogmatu według Romano Guardiniego ==>> 2 (2013), s. 111-117.
27   (odsłon: 265):   Dúllek B., Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce od XX wieku ==>> 3 (2014), s. 17-27.
28   (odsłon: 242):   Oracz A., The Power of God and the "Weak Theology" by J.D. Caputo in the Light of the New Testament Passages ==>> 3 (2014), s. 37-43.
29   (odsłon: 230):   Rzędkowska A., Aktualność podstaw wychowania moralnego w Gravissimum educationis ==>> 3 (2014), s. 44-59.
30   (odsłon: 222):   Wieluniecka A., Czyściec i niebo. Doczesne pytania o pozadoczesną rzeczywistość człowieka w myśli teologicznej Romano Guardiniego ==>> 3 (2014), s. 72-79.
31   (odsłon: 193):   Szwed-Kostecka J., Terminologia inkarnacyjna w Listach św. Ignacego z Antiochii ==>> 3 (2014), s. 89-95.
32   (odsłon: 171):   Wach K., Hans Lenk – Interpretacja jako zagrożenie i ratunek ==>> 3 (2014), s. 96-101.
33   (odsłon: 167):   Suszek E., Między reżimem a anarchią. Problem specjalizacji i interdyscyplinarności nauki i nauczania ==>> 3 (2014), s. 80-88.
34   (odsłon: 161):   Król K., Adwokat w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego – studium porównawcze ==>> 4 (2015), s. 104-111.
35   (odsłon: 120):   Chyłka B., Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych na tle zasad regulujących stosunki między państwem i Kościołem ==>> 4 (2015), s. 77-92.
36   (odsłon: 95):   Koterba M., Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa ==>> 4 (2015), s. 93-103.
37   (odsłon: 78):   Dură N.V., „Justitia” and „Aequitas” in the Perception of the Greek Philosophers and of The Roman Jurists ==>> 4 (2015), s. 4-9.
38   (odsłon: 69):   Małolepszy B., Miejsce i rola „zmysłu wiary” w nieomylności Kościoła w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła” ==>> 4 (2015), s. 60-76.
39   (odsłon: 67):   Stelmach M., Miłość jako troska o zbawienie innych. Świętość Zelii i Ludwika Martin wzorem dla współczesnych rodzin ==>> 4 (2015), s. 137-149.
40   (odsłon: 64):   Menke M., Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi ==>> 4 (2015), s. 19-26.
41   (odsłon: 61):   Mititelu C., The Application of Epitimias in the See of Confession according to the “Canonical Custom” and the “Penitential Canons” ==>> 4 (2015), s. 10-18.
42   (odsłon: 60):   Zavadilovă E., Profesoři kanonického práva a jeho výuka na Teologickém Učilišti v Českých Budějovicích v letech 1918 1950. Popis situace s příhledem k politickým a místním poměrům ==>> 4 (2015), s. 36-52.
43   (odsłon: 59):   Lwowski A., Początki działalności ewangelizacyjnej świętego Eugeniusza de Mazenoda ==>> 4 (2015), s. 112-124.
44   (odsłon: 57):   Horký R.S., Skrytá činnost premonstrátů v Brně v 50. letech XX. Století ==>> 4 (2015), s. 27-35.
45   (odsłon: 53):   Schlosserová V., Fenomén čarodejníctva a jeho odozva v súčasnej postmodernej spoločnosti ==>> 4 (2015), s. 53-59.
46   (odsłon: 50):   Płóciennik M., Fundamenty hermeneutyki przestrzeni społeczno-politycznej w tryptyku encyklik Benedykta XVI ==>> 4 (2015), s. 125-136.
47   (odsłon: 44):   Król K., Etyka adwokacka w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze ==>> 5 (2016), s. 55-68.
48   (odsłon: 26):   Wiończyk G., Mówić cudzym głosem. Humanistyka (teologia) jako prozopopeja ==>> 5 (2016), s. 95-104.
49   (odsłon: 25):   Dappa R., Dowód ze świadka jedynego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ==>> 5 (2016), s. 25-33.
50   (odsłon: 19):   Kubanowski A.T., Tomasza z Akwinu chrystianologia moralna, czyli zapomniane spojrzenie na chrześcijańską moralność ==>> 5 (2016), s. 69-75.
51   (odsłon: 16):   Čandová Z., Rozvod manželstva verzus vyhlásenie manželstva za neplatné ==>> 5 (2016), s. 4-14.
52   (odsłon: 15):   Sedláková J., Porozvodová mediácia, ako alternatíva pre zachovanie optimálnej výchovy detí ==>> 5 (2016), s. 76-83.
53   (odsłon: 15):   Chyłka B., Theologia ancilla philosophiae? Teologiczne wątki w „A Secular Age” Charlesa Taylora ==>> 5 (2016), s. 15-24.
54   (odsłon: 15):   Kłos-Skrzypczak A., Argumentacja ojca Richarda J. Neuhausa w kwestii sprzeciwu wobec aborcji ==>> 5 (2016), s. 35-45.
55   (odsłon: 14):   Urbaniak S., Sakramentalność rzeczywistości. Sakramentologia fundamentalna Karla Rahnera ==>> 5 (2016), s. 84-94.
56   (odsłon: 14):   Kostecki S., Biblijne podstawy prymatu Piotrowego według Carla Marii Martiniego ==>> 5 (2016), s. 46-54.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice