Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

TEOLOGIA MŁODYCHRocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
  

Otwarcie całego zeszytu

(poszczególne artykuły dostępne w zakładce "Dostęp On-line")

w najnowszym zeszycie [7 (2018)]:


Gruszka D.

Chrześcijański ideał miłości erotycznej na przykładzie myśli filozoficznej Włodzimierza Sołowjowa i myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II

Teologia Młodych 7 (2018) s. 5-31

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych – socjologii, prawa, psychologii, biologii czy też teologii moralnej. O ile ta ostatnia skupia się wyraźnie na przekazie normatywnym, wydaje się dość mało eksponowaną kwestia istoty tej miłości i jej zamysłu w dziele Stworzenia. Zagadnienia te podjęli w kręgu kultury prawosławnej Włodzimierz Sołowjow, a w kręgu kultury katolickiej Karol Wojtyła. Niniejszy artykuł przedstawia refleksje filozoficzne i teologiczne obydwu myślicieli poszukujących sensu i znaczenia tej szczególnej manifestacji miłości międzyosobowej. Zwraca także uwagę na konieczność ujęcia istoty miłości płciowej jako fundamentu dla prowadzenia refleksji na gruncie normatywnym i nauk szczegółowych. Istotowo ujmowana miłość erotyczna, znajdująca swe doczesne spełnienie w związku małżeńskim, jawi się przede wszystkim jako wspólnota osób (communio personarum) na podobieństwo wspólnoty Trójcy. Wszelkie treści normatywne, instytucja małżeństwa jak i jej cele w postaci płodności, wspólnoty życia doczesnego i seksualności są wtórne wobec podstawowego sensu i znaczenia miłości płciowej jako komunii osób, wykraczającej także poza doczesność i mającej swe spełnienie także w rzeczywistości eschatycznej. Miłość ujęta z takiej właśnie perspektywy, a nie norma czy też społeczna funkcja małżeństwa, winna stać się punktem wyjścia dla wszelkich rozważań dotyczących tego zagadnienia.Christian Ideal of Love by the Example of Philosophical Thought of Vladimir Solowjow and Thought of Karol Wojtyla/John Paul II
Summary
Love between woman and man can be found as subject of many scientic diciplines: sociology, law, psychology, biology and moral theology. The last one treats most of all about norms and standards, however essence of this love and its puropse in the Creation is still omitted. These issues were discussed by Włodzimierz Sołowjow in the ortodhox cultural zone and by Karol Wojtyła in the catholic cultural zone. This article presents philosphic and theologic reflection base on thoughts of both thinkers, who have been looking for sense and meaning of this unique manifestation of interpersonal love. This article underlines also that is necessary to recognize sexual love as a foundations of normative and scientific reflection. Essence of the erotic love, what is fullfilled in conjugal communion, is primarily communion of persons (communio personarum) similar to communion of the Trinity. Communion of persons is more important than all normative content, institution of marriage and fertility as its purpose, communion of mortal life and sexuality. It is more than temporality and it is fullfilled in the final reality. Finally, this meaning of love (not standards or social function of marriage) should be foundations for all the considerations.Kaczmarczyk P.

Doktryna Hubbardowskiej Drogi do wolności

Teologia Młodych 7 (2018) s. 32-42

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Scjentologia stworzona przez Hubbarda jest nazywana Drogą do wolności. Czy jest nią rzeczywiście? Odpowiedzi na to pytanie udziela wiele zagranicznych pozycji bibliograficznych, autorstwa m.in.: J. Atacka, P. Coopera, B. Corydona, J.C. Deniau, E. Fromma, R. Kaufmana i R. Vodicki. Wśród nielicznych Polaków badających to zagadnie można wymienić: P.T. Nowakowskiego, A. Posackiego oraz A. Zwolińskiego.
Niniejsza praca, oparta przede wszystkim na dziełach autorskich twórcy scjentologii – L.R. Hubbarda, poświęcona jest analizie doktryny scjentologii – drogi do wolności. Na końcu pracy zamieszczono aneks ukazujący podobieństwo i okultystyczno-satanistyczne pochodzenie symbolu scjentologicznego, wzorowanego na krzyżu A. Crowleya.
Scjentologia – jakie są jej prawdy wiary? W jaki sposób „daje” ona człowiekowi wolność? Co stanowi o jej sile przyciągania? Są to pytania, na które warto udzielić odpowiedzi – dlatego, poniższa praca będzie poświęcona charakterystyce światopoglądu scjentologicznego.Doctrine of the Hubbard's Way to Freedom
Summary
The Scientology created by Hubbard is called the Road to the freedom. Is it one indeed? Answers to this question, is granting many foreign bibliographical positions, authorships among others: J. Atacka, P. Cooper, B. Corydona, J.C. Deniau, E. Fromm, R. Kaufmana and R. Vodicki. Amongst few polish people examining this issue it is possible to mention: P.T. Nowakowski, A. Posacki and A. Zwoliński.
The thesis based above on author's thesis of the author of the Scientology - L.R. of Hubbard will be devoted to the analysis of the doctrine of Scientology - the Road to the freedom. At the end of the work an annex showing the similarity and occult-satanic origin of the scientological symbol, modeled on A. Crowley's cross, was placed.
Scientology - what are its truths of faith? How does "give" freedom to man? What makes her attractive? These are questions that are worth answering - that's why the following work will be devoted to the characteristics of the scientist worldview.Kapłańska J.

Człowiek wobec Boga. Elementy antropologii w myśli Blaise`a Pascala

Teologia Młodych 7 (2018) s. 43-52

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Myśl Pascala ukazuje człowieka łączącego w sobie różne sprzeczności – niezwykle kruchego wobec zagrożeń świata, a zarazem przekraczającego go mocą własnego myślenia, człowieka rządzonego przez dwa porządki – serca i rozumu. Sam dla siebie pozostaje on istotą niezrozumiałą, dopóki nie odkryje, że paradoksy jego istnienia znajdują sens w Bogu. Tu bardzo mocno antropologia łączy się z teologią. Człowiek bez Boga pozostaje dla siebie niezrozumiały, pełen chaosu, a nawet potworny. Nawrócenie odbywa się przez uznanie własnej nędzy i jest, obok znajomości Boga, a konkretnie Chrystusa, koniecznym elementem ludzkiego życia. Człowiek dociera do Boga dzięki porządkowi serca, przez wiarę, nie za pomocą rozumu, choć i on jest w życiu konieczny. Wiara Pascala jest jednak wiarą niełatwą – filozof wyznanie predestynację, a zatem i łaskę wiary, i obietnicę życia wiecznego otrzymują jedynie wybrani przez Boga. Mimo tego „opłaca się” wierzyć, o czym mówi słynny zakład Pascala, a wiara, nadając ludzkiemu życiu sens, wydobywa go z beznadziejności ludzkiej kondycji i może stać się preludium do otrzymania łaski wiary od Boga.Human and God. Elements of Anthropology in the Thought of Blaise Pascal
Summary
Pascal's thought reveals a man who combines various contradictions - extremely fragile in the face of threats to the world, and at the same time surpassing him with the power of his own thinking, a man ruled by two orders - hearts and reason. For himself, he remains an incomprehensible being until he discovers that the paradoxes of his existence find meaning in God. In this case, anthropology strongly connects with theology. Man without God remains unintelligible, full of chaos, and even monstrous. Conversion takes place through acknowledging one's misery and is, besides knowing God, and specifically Christ, a necessary element of human life. Man reaches God through the order of the heart, through faith, not through reason, though he is also necessary in life. Pascal's faith, however, is a difficult faith – the philosopher's confession of predestination, and thus the grace of faith, and the promise of eternal life are given only to God's chosen ones. Although it is "worthwhile" to believe what the famous Pascal plant is talking about, and faith, giving human life meaning, extracts it from the hopelessness of the human condition and can become a prelude to receive the grace of faith from God.Kapłańska J.

Dwa skrzydła. Relacja wiary i nauki w wybranych tekstach Jana Pawła II

Teologia Młodych 7 (2018) s. 53-68

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Nauczanie papieskie może stanowić dobry punkt odniesienia w próbach określenia stosunku Kościoła do nauki. Wiele uwagi temu tematowi poświęcił Jan Paweł II. Papież wskazuje na konieczność współistnienia i współdziałania obu tych sfer ludzkiego życia, ukazując je jako dwie drogi do poznania prawdy. Źródłem pragnienia poznania prawdy jest natomiast zakorzeniona w człowieku potrzeba sensu, wyrażająca się w stawianiu pytań egzystencjalnych.
Poznając nauczanie Jana Pawła II, można zauważyć, że podejmuje on temat relacji wiary i nauki z trzech punktów widzenia: współpracy Kościoła i teologii oraz innych nauk, z punktu widzenia odpowiedzialności i działania nauk świeckich oraz z punktu widzenia odpowiedzialności i działania teologii. Wszystkie te punkty widzenia łączy zagadnienie prawdy, do której dążenia powołany jest każdy człowiek. Z odkrywania prawdy wynikają także zadania nauki: służba owej prawdzie, godność i dobro człowieka.
Ogromna troska o te zagadnienia wyraża się w rozlicznych tekstach, w których Jan Paweł II je podejmuje i które także dzisiaj pozostają normą i inspiracją dla ludzi Kościoła, a często także dla nauk świeckich.Two Wings. The Relationship of Faith and Science in Selected Texts of John Paul II
Summary
Papal teaching can be a good point of reference in attempting to define the Church's attitude to science. John Paul II devoted a lot of attention to this topic. The Pope indicates the necessity of co-existence and cooperation of both these spheres of human life, showing them as two ways to learn the truth. The source of the desire to know the truth, however, is the need of meaning rooted in man, which is expressed in the question of existential questions.
When learning about the teachings of John Paul II, one can see that he deals with the relationship of faith and science from three points of view: cooperation of the Church and theology and other sciences, from the point of view of responsibility and action of the secular sciences and from the point of view of responsibility and theology. All these points of view combine the problem of truth to which every human being is called. The tasks of science also result from discovering the truth: service to this truth, dignity and goodness of man.
The great concern for these issues is expressed in the numerous texts in which Pope John Paul II undertakes them and which today also remain the norm and inspiration for the people of the Church, and often also for the secular sciences.Mielniczuk K.

Ostatnia Wieczerza i Eucharystia w Nowym Testamencie

Teologia Młodych 7 (2018) s. 69-80

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Patrząc na liczne ofiary starotestamentalne, stanowiące wyraz szczerych potrzeb duchowych narodu wybranego zauważamy, że nie mogły one dokonać zadośćuczynienia za grzechy ludzkości, gdyż nierozumne zwierzę nie może przyjąć ludzkich win. Stąd dążenie ludzkości do ofiary najdoskonalszej, która wypełni wszystkie inne ofiary. Czas Nowego Testamentu przynosi nam najwyższą i jedyną Ofiarę Jezusa Chrystusa, która podczas wydarzenia ostatniej wieczerzy została utrwalona i przekazana światu, aż do końca czasów. Artykuł ten przedstawia – poprzez spojrzenie na biblijną teologię tematów eucharystycznych – w jaki sposób Ofiara Nowego Przymierza stała się szczytem wszystkich pragnień ofiarniczych. Zostaną przeanalizowane biblijne świadectwa ostatniej wieczerzy, a także inne eucharystyczne teksty nowotestamentalne.Last Supper and Eucharist in the New Testament
Summary
Thinking about sacrifices in Old Testament, as a proof of spiritual needs of the chosen nation, it is easy to realize these animals could not compensate for humans’ sins due to their inability of thinking. It is the main reason of waiting for perfect sacrifice, which fullfill all of the rest. Time of the New Testament give us as real, highest and the only one Jesus Christ’s sacrifice, which was saved till the end of time and widespread while Last Supper.
Purpose of this article is to consider Last Supper as fullfillment of sacrificial needs, through thinking about Eucharist according with Holy Bible. There are analyzed biblical testimonies about Last Supper and other eucharistical texts from New Testament.Mielnik D.

Liturgia wiernych Mszałów Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae?

Teologia Młodych 7 (2018) s. 81-91

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie różnic pomiędzy ordo missae liturgii wiernych w pierwszym i ostatnim wydaniu tradycyjnego Mszału Rzymskiego, czyli pomiędzy Mszałem Piusa V oraz Mszałem Jana XXIII. Założenia pracy zostały oparte na modelu wypracowanym w innym opracowaniu autora dotyczącym podobnej problematyki. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że pomiędzy obydwoma wspomnianymi ordo missae zachodzą co prawda różnice, jednak nie są one aż na tyle znaczące, żeby uzasadnione było mówienie o dwóch zupełnie różnych obrzędach. Rozbieżności pomiędzy nigrykami mszalnymi są niewielkie, różnice pomiędzy rubrykami natomiast dotyczą jedynie kwestii zduplikowania obecnego już w Mszale Piusa V zapisu.The Liturgy of Faithful in Pius’s and John XXIII’s Missals. The Same ordo missae?
Summary
The purpose of this paper is finding out the differences between liturgy of Faithful ordo missae of the first and the last edition of traditional Roman Missal so between Pius’s V and John’s XXIII. Paper assumptions are based on model which was worked out in another author’s work connected to similar problematic. On the basis of analysis it should be claimed that there are some differences between both mentioned ordo missae but these differences are not so significant. Differences between texts are small and differences between rubrics concern only duplication of record which was present in Pius’ V Missal.Mikociak T.

Znaczenie prawa kanonicznego w orzecznictwie sądów administracyjnych w Polsce

Teologia Młodych 7 (2018) s. 92-102

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W doktrynie prawniczej bardzo dużą rolę przypisuje się orzeczeniom sądowym. Przedstawiciele zawodów prawniczych często odwołują się do tzw. utrwalonej linii orzeczniczej, jako jednego z argumentów dyskursu prawniczego. Z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że sądom tym stosunkowo duże problemy sprawia rozstrzyganie spraw, w których dochodzi do zderzenia prawa kanonicznego i prawa świeckiego. Wobec tego należy postawić pytanie, czy podmioty władzy świeckiej, do których należą sądy administracyjne, powinny sięgać do przepisów prawa kanonicznego? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej? Przedmiotem artykułu jest analiza orzeczeń, w których sądy administracyjne odnosiły się do przepisów prawa Kościoła oraz wskazanie problemów i trudności, jakie w związku z tym pojawiły się w praktyce.The Importance of Canon Law in the Case-law of Administrative Courts in Poland
Summary
In legal doctrine a very large role is attributed to judicial decisions. The representatives of legal professions often refer to the so-called respective jurisdiction approach as one of the arguments of the legal discourse. The review of the judicature of administrative courts shows that they have relatively large problems with resolving legal matters where the collision of canon law and secular law occurs. However, life experience teaches us that the complete indifference between the two legal systems is not possible. The question whether the subjects of secular authority should refer in their activity to legal norms of foreign origin, which, after all, are not a source of universal law in Poland seems well-based. If so, it should be considered on what terms they can do it? The subject of this article is the analysis of judgments, in which administrative courts referred to the provisions of the Church's law as well as stating consequent problems and difficulties that arose in practice.Szczygieł M.

O sędziowskim obowiązku wzywania stron do pojednania w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Teologia Młodych 7 (2018) s. 103-112

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W aktach procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa ze strony sędziego lub innych urzędników trybunału pojawia się pytanie o możliwość pojednania między stronami i wznowienia przez nich życia małżeńskiego. Wynika to z ogólnej zasady dążenia do pojednania między spierającymi się stronami ustanowionej w kan. 1446 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zasada znalazła swoje miejsce w przepisach dotyczących procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa w kan. 1676 KPK. Według kanonu sędzia na każdym etapie procesu ma starać się o doprowadzenie stron do wznowienia życia małżeńskiego. Reforma procesu małżeńskiego wprowadzona przez papieża Franciszka motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus wpłynęła na konkretną aplikację ogólnej zasady z kan. 1446 przez ustanowienie kan. 1675 MIDI. Nowy kanon uchyli postanowienie poprzedniej ustawy zwracając sędziemu uwagę na konieczność uzyskania pewności o niemożliwym do naprawienia rozpadzie małżeństwa. Sędzia uzyskuje tę pewność na podstawie badania przedprocesowego. Po uzyskaniu tej pewności sędzia podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu. Na tej podstawie należy przyjąć, że nie można stawiać pytania o pojednanie między stronami procesu po jego rozpoczęciu.About Judicial Duty to Induce Parties to the Proceedings to Reconciliation During the Canonical Proces of Matrimonial Nullity
Summary
In case files of processes of matrimonial nullity there is a question from the judge or other officals of the Court. They ask if there is any possibility of reconciliation of parties to the proceedings and if they could to resume their matrimonial life. This question is based on Canon 1446, Code of Canon Law, what describes the rule of aspiration to reconciliation of spouses. This rule is placed in the provisions of canonical process of matrimonial nullity (Canon 1676, Code of Canon Law). According with this Canon the judge is obligated to cause the spouses’ reconciliation and reasumation of matrimonial life. Reform of the process established by pope Francis motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus have had influence on the earlier procedure. According with Canon 1675 MIDI the judge is obligated to make him sure if reconciliation is impossible. This procedure takes a place during the pre-trial examination. Having this certainty the judge decides to start the process. Then there is no possibilities to ask about reconciliation of spouses after beginning of the process what is a main conclusion.Tkaczyk Ł.

Komunijny wymiar Eucharystii według J. Ratzingera/Benedykta XVI

Teologia Młodych 7 (2018) s. 113-128

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W niniejszym opracowaniu został ukazany ścisły związek pojęcia communio z Eucharystią. Bez Eucharystii bowiem niemożliwe jest communio, a bez communio nie można sprawować Eucharystii. Te dwie rzeczywistości tak ściśle są ze sobą związane, że przenikają się wzajemnie i jedno bez drugiego istnieć nie może.
Należy zauważyć za J. Ratzingerem/Benedyktem XVI, że eucharystyczne communio stanowi centrum i istotę chrześcijaństwa. Aby naprawdę być chrześcijaninem, nie można zrezygnować z komunii, którą czerpiemy w Eucharystii będącej sakramentem jedności Boga z człowiekiem i wspólnotą Ciała Chrystusowego. To tu Lud Boży tworzy prawdziwe communio dzięki posłudze biskupów i prezbiterów, których także scala głęboka sakramentalna więź. Dzięki Eucharystii istnieje Kościół. W nim obecny jest Chrystus pod postaciami chleba i wina. Ciągle zwołuje swój Lud, aby karmić go sobą w Komunii Świętej. Chce przez ten sakrament być z nim jedno, a przede wszystkim upodabniać do siebie tych, którzy Go przyjęli, ciągle ich przemieniając i nawracając.The Communional Dimension of the Eucharist According to J. Ratziner/ Benedict XVI
Summary
The study shows a strict connection of the concept of communio with the Eucharist. For one cannot have communio without the Eucharist, as well as one cannot celebrate the Eucharist without communio. These two realities are so closely related, that one cannot exist without the other.
Following J. Ratzinger/Benedict XVI, it should be noted, that the eucharistic communio constitutes the center and the core of Christianity. In order to be a real Christian, one cannot give up communion, which we get from the Eucharist – the sacrament of the unity of God and man, as well as the community of the Body of Christ. In this very place the people of God constitute the real communio, thanks to the service of bishops and presbyters, united by the profound sacramental bond. The church exists due to the Eucharist. Christ is present in it, under the species of bread and wine. He continuously calls His people to feed them with His Body in the Holy Communion. Through this sacrament He wants to be one with them, and most of all, to make all those who received Him be like Him, by constantly transforming and converting them. 


Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Yearly Scientific Journal of the Theological Faculty at the University of Silesia

Numer ISSN: 2299-9809

 

„Teologia Młodych” to recenzowany rocznik naukowy ukazujący się od 2012 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czasopismo powstało z inicjatywy doktorantów i młodych naukowców, co jest stale widoczne zarówno w składzie Redakcji, jak i w sylwetkach dotychczasowych Autorów. Cecha ta stanowi integralny element profilu czasopisma.
Publikowane w nim teksty tematycznie związane są z zagadnieniami teologicznymi. Jednak „Teologia Młodych” chce podjąć otwarty styl myślenia i działania, który objawia się również w otwartości na zagadnienia posiadające wpływ na kształt i metodologię współczesnej teologii oraz podejmowane przez nią tematy. Chociaż to problematyka teologiczna stanowi podstawowe kryterium zgodności poszczególnych tekstów z profilem czasopisma, Redakcja przyjmuje również artykuły związane z tymi problemami natury filozoficznej, kulturoznawczej i filologicznej, a także przyrodniczej, które pełnią doniosłą rolę dla myślenia teologicznego czy to jako źródło inspiracji, czy też przedmiot badań.
W „Teologii Młodych” publikowane są artykuły, recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych (konferencje, sympozja, kongresy itp.) w języku polskim oraz w językach obcych.

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2015

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD (Słowacja), prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. (Słowacja), ks. dr hab. prof. UP JP II Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), Rev. PhD Prof. Bogdan Moise (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr hab. Mariusz Wojewoda

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, dr Dariusz Bęben, ks. dr hab. prof. UP JP II Roman Bogacz, dr Piotr Bogalecki, ks. dr Michał Borda, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła, paedDr. ThDr. Monika Dvorová PhD (Słowacja), dr Marta Ficoń, o. dr Stanisław Fudala OCD, ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, ks. dr hab. Jacek Kempa, ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Tomasz Kraj, ks. dr hab. prof. UP JP II Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. Janusz Lemański, ks. dr Bartłomiej Matczak, dr Patrycja Matusiak, dr Monika Menke (Republika Czeska), ks. dr Janusz Mieczkowski, prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, dr Marta Ples-Bęben, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. prof. UO Rajmund Porada, ks. dr hab. Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, PhD., ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr Anna Słowikowska, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. dr hab. Maciej Szczepaniak, dr hab. Krzysztof Szymanek, ks. dr hab. prof. Ign. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, ks. dr Damian Wąsek, ks. dr Mikołaj Węgrzyn, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, o. dr hab. Marian Zawada, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2014

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr lic. kan. Marta Giglok, mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. dr hab. Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr hab. Mariusz Wojewoda

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła, paedDr. ThDr. Monika Dvorová PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. UMK Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański, ks. dr Bartłomiej Matczak, ks. dr Janusz Mieczkowski, prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, dr Marta Ples-Bęben, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr hab. Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, PhD., dr Anna Słowikowska, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. prof. Ign. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, Ks. dr Damian Wąsek, ks. dr Mikołaj Węgrzyn, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, o. dr hab. Marian Zawada, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2012-2013

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr Monika Czarnuch, mgr Marta Giglok

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr Paulina Hornik, mgr Magdalena Jóźwik, mgr Kinga Knop, mgr lic. kan. Michał Piętosa, mgr Grzegorz Wiończyk, mgr Joanna Woszek, ing. Lucia Andrejiová (Słowacja)

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr Anna Jaśkowiak

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. dr hab. Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), dr Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. Andrzej Draguła, ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. UMK Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański, ks. dr Janusz Mieczkowski, dr Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, doc. ThDr.PaedDr. Andrej Slodička (Słowacja), PhD., paedDr. ThDr. Monika Slodičková PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, ks. prof. dr hab. Edward Wiązowaty, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, ks. dr hab. prof. UPJPII Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2011-2012

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Anna Maliszewska

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr lic. kan. Karolina Dobies, mgr lic. kan. Anna Domagała, mgr lic. kan. Michał Piętosa, mgr lic. kan. Maria Sikora, mgr lic. kan. Jakub Szwarczyński, mgr Monika Czarnuch, mgr Marta Giglok, ing. Lucia Andrejiová

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr Anna Jaśkowiak, mgr Małgorzata Walkowicz

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD

Recenzenci/Reviewers:

dr Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. Andrzej Draguła, ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, ks. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. prof. dr hab. Jan Kochel, ks. dr hab. Dariusz Kotecki prof. UMK, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. Janusz Lemański prof. US, ks. dr Janusz Mieczkowski, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. Wojciech Pikor, ks. dr Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, Doc. ThDr.PaedDr. Andrej Slodička, PhD., PaedDr. ThDr. Monika Slodičková PhD, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ks. dr Roman Słupek, ks. dr hab. Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. Mirosław Wróbel prof. KUL, ks. dr hab. Wojciech Zyzak prof. UPJPII

 

Zaproszenie Redaktora naczelnego do publikacji w czasopiśmie „Teologia Młodych”:

Editor in Chief Invitation to Publish in the Teologia Młodych Journal:

Szanowni Państwo,

Z wielką radością dzielimy się z Państwem informacją o powołaniu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czasopisma o tytule „Teologia Młodych”. Pragniemy, aby nasz periodyk stał się centrum wymiany myśli szczególnie doktorantów i młodych naukowców z dziedziny, jaką stanowi teologia. Doceniając i wykorzystując powszechność i dostępność osiągnięć techniki postanowiliśmy stworzyć czasopismo internetowe. Wierzymy, że ta forma publikacji, tak bardzo odpowiadająca duchowi naszych czasów, ułatwi Państwu dostęp do kolejnych numerów „Teologii Młodych”, a jednocześnie stanie się zachętą do publikacji we wspominanym periodyku.

W związku z powyższym serdecznie Państwa zapraszamy zarówno do lektury kolejnych numerów czasopisma jak i publikacji w nim swoich naukowych artykułów.

 

Z wyrazami szacunku

mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Dear Sirs and Mesdames,

It is with great pleasure that we announce the creation of a new journal titled “Teologia Młodych” at the Theological Faculty of the University of Silesia in Katowice. We want our periodical to be a forum where sharing thoughts and findings can be done by Doctoral Candidates and Young Scientists in the field of Theology. We decided to create an on-line periodical using the commonality and availability of modern technology. We hope that this form of publication, so in tune with our modern times, will be helpful by allowing you to access subsequent volumes of Teologia Młodych. We encourage you to publish in our journal.

We invite You All not only to read the new volumes of our journal but to publish your manuscripts in it as well.

 

Yours sincerely.

mgr lic. kan. Monika GwóźdźZasady publikacji i kalendarz wydawniczy

Nabór tekstów: stały

 

Informacje dla Autorów publikacji w Teologii Młodych

Submission guidelines for Authors who wish to publish in Teologii Młodych

[Informacje o autorze:] Autor po raz pierwszy publikujący na łamach TM przesyła uzupełniony kwestionariusz (patrz niżej). Materiały bez danych kontaktowych autora (adres, email lub telefon) nie będą przyjmowane do publikacji.

[Wersja elektroniczna:] Plik należy przysłać na adres Redakcji (teologia.mlodych@gmail.com). Powinien spełniać następujące kryteria:
      - format RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT;
      - krój Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, 11 punktów w przypisach, odstęp między liniami 1,5 w całości tekstu. Krótsze fragmenty cytuje się w cudzysłowie, a dłuższe ustępy od nowego akapitu czcionką o rozmiarze 11 pkt. Nie należy stosować wcięcia pierwszego wersu;
      - nie należy przenosić wyrazów jednoliterowych (i, a, o, etc.) do następnego wersu;
      - bez podziału słów i zbędnego formatowania. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki – bez podkreśleń, pogrubień (np. śródtytułów) i innych wyróżnień graficznych, rozstrzelenia tekstu, kapitalików, wersalików, stylów;
      - dopuszczalna jest kursywa dostępna w edytorze tekstu (kursywą wyróżniamy pojedyncze wyrazy lub wyrażenia oraz zaznaczamy tytuły prac w przypisach) a także „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

[Ortografia:] Pisownia powinna być zgodna z normami języka polskiego i „Zasadami pisowni słownictwa religijnego”, zatwierdzonymi przez Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Dla słów zapisywanych w niełacińskich alfabetach można stosować transliterację uznanych wydawnictw, które należy wskazać w przypisie na początku tekstu. Dozwolone jest używanie alfabetów niełacińskich, należy jednak dostarczyć występujące w tekście czcionki różne od Times New Roman. Nie należy zapisywać wyrazów w alfabetach niełacińskich za pomocą opcji „wstaw symbol” dostępnej w edytorach tekstów.

[Opis bibliograficzny:] Jeśli tytuły wydawnictw źródłowych, seryjnych, dzieł Ojców Kościoła, dzieł Tomasza z Akwinu, dokumentów Kościoła (soborów, papieży) czy inne występują po raz pierwszy, to należy zawsze przedstawiać je w formie pełnej. Pełna nazwa serii z numerem pozycji podawana jest na końcu opisu, po numerze strony i w nawiasie ( ), ale umieszczanie jej nie jest konieczne. Przy kolejnych odwołaniach można używać skrótów wprowadzonych w nawiasie kwadratowym przy pierwszym odwołaniu (por. przykładowy opis bibliograficzny poniżej).

Nie należy wprowadzać własnych skrótów dla nazw ksiąg biblijnych, literatury qumrańskiej i nazw zakonów, ale od pierwszego odwołania należy je stosować za Encyklopedia katolicka: Wykaz skrótów Lublin 19932. Przy następnych odwołaniach do tej samej pozycji należy posługiwać się skróconym opisem (według przypisu 6 poniżej, a nie „tamże”, „dz. cyt.”, „op. cit.”).

Opis bibliograficzny powinien odpowiadać podanym niżej przykładom:

1 Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 19883, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.

8 R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG].

9 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, [dalej cyt. Dei Verbum].

10 Dei Verbum, 10.

Na końcu artykułu można podać bibliografię. Pozycje powinny być ułożone alfabetycznie według nazwisk autorów. Inicjał imienia w bibliografii końcowej należy zawsze podawać po nazwisku.

[Informacje o tekście:] Do tekstu należy dołączyć następujące informacje w językach polskim i angielskim:

      - tytuł – napisany z jednoznacznym rozróżnieniem wyrazów pisanych wielką i małą literą (nie należy zapisywać całości majuskułą);
      - streszczenie – objętość ok. 700-1200 znaków;
      - słowa kluczowe – od czterech do ośmiu, przynajmniej jedno powinno określać dział teologii lub dyscyplinę nauk humanistycznych (np. chrystologia, teologia biblijna, ekumenizm, etc.).

 

Korekta autorska:

Etap recenzji: Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej (dokonanej przez członków Redakcji) i zewnętrznej (przez powołanych co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji). Recenzja dokonywana jest na formularzu. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Etap redakcji: Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez Autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy. Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty. Należy zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych oraz odrzucania (ewentualnie – odsyłania do poprawy) tekstów niespełniających wyżej wymienionych norm typograficznych. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

 

Kwestionariusz

Autorów po raz pierwszy publikujących na łamach Teologii Młodych prosimy o uzupełnienie kwestionariusza:
      1. imię
      2. nazwisko
      3. data i miejsce urodzenia
      4. afiliacja [wydział i uniwersytet]
      5. ukończone studia
      6. uzyskane stopnie naukowe
      7. pełnione funkcje, zajmowane stanowiska [doktorant / asystent / pracownik / etc…]
      8. wykaz ważniejszych publikacji
      9. zainteresowania naukowe
      10. aktualny adres pocztowy
      11. aktualny adres mailowy
      12. Czy wyraża Pani / Pan zgodę na umieszczenie adresu mailowego w notce biograficznej w TM?

Prosimy także o aktualizowanie odpowiedzi w przypadku, gdyby nastąpiły zmiany w stosunku do wcześniej nadsyłanego kwestionariusza.

 

Submission guidelines for Authors who wish to publish in Teologii Młodych

[About the Author:] Authors who wish to publish for the first time in this publication should send a filled in questionnaire (available below). Manuscripts that do not contain contact information (address, e-mail or phone number) will not be accepted for publication.

[Electronic File:] The file should be sent to the Editorial Board (teologia.mlodych@gmal.com) and use the following criteria:
      - The file should be saved as RTF (preferred), DOC, DOCX or ODT;
      - Font typeface should be Times New Roman, 12 points in the body of the paper, 11 points in the footnotes. The whole text should be one and a half spaced. Shorter citations should be put in quotation marks while longer ones can be displayed in the main body as a new paragraph. If you do this then use 11 points of the font and do not use indentation;
      - One letter words should not be moved to a new line;
      - Dividing words or any additional formatting is not allowed. Use plain typeface only – Do not use any bolding, underlining (i.e. subheads) or any other form of graphic highlighting, capitalizing and styles;
      - Italics are allowed (for emphasis of certain terms or phrases in the body of the paper and for titles of the works cited in the references). Superscript can be used only when it is needed to notify the number of edition that is being cited.

[Orthography:] Spelling and grammar should be consistent with the rules of Polish language and the rules of religious written language that were approved by The Council for the Polish Language at the Presidium of the Polish Academy of Science (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Non-Latin scripts can be transliterated with reference to accredited publishers which should be noted at the beginning of the paper. Using original scripts is allowed but only while sending the Editorial Board the fonts other than Times New Roman that has been used in the paper. Do not write words using option “paste a symbol” accessible in writing editors.

[References:] All references to the publisher of origins, series, works of the Church Fathers, works of St. Thomas form Aquino, Church printings (Councils’, Popes’) or others must contain full publication details with no abbreviations. If it is provided, the full name of the series and its volume number should be noted at the end of the reference and put in brackets ( ), but it is not required to give one. Subsequent references may contain the abbreviations that were provided in a bracket [ ] at the end of the first reference (according to example references below).

Do not introduce any personally created abbreviations for books of the Bible, Qumran Scrolls and names of the religious orders. The only abbreviations that will be acceptable are those presented in Encyklopedia katolicka: Wykaz skrótów, Lublin 19932. Subsequent references to the same work should be shortened (according to the examples referenced below. Do not use ‘tamże’, ‘ibidem’, ‘dz. cyt.’, ‘op. cit.’).

Footnote references should be done according to the following examples:

1 Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 19883, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.

8 R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG].

9 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, [dalej cyt. Dei Verbum].

10 Dei Verbum, 10.

[Information about the manuscript:] Submissions should include the following information provided in both Polish and in English:

      - title – should have a precise distinction of the words written with capital letters and those that are not (do not use capitalization or majuscule);
      - summary – around 700-1200 characters;
      - keywords – from four to eight, at least one of them should specify either the section of Theology or a discipline of the Humanistic Studies (i.e. Christology, Bible Studies, Ecumenism, etc.).

 

Evaluation process:

Reviewing: All manuscripts submitted for publication will be reviewed by Editorial Board and Peer Reviewers (there are two independent reviewers, who are not personally connected with the author, and the authors and reviewers must not have apparent conflicts of interests. The reviewers work according to a form.

Editorial Board: Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to the Author by email so that person can check carefully for factual and typographic errors. The proofs will then be sent by email or by other means if it is clearly requested by the Author. If correspondence by email is not possible, papers for proof reading will be sent to the correspondence address that was provided by the author. Proofs should be checked and verified within one week. If the Editorial Broad does not receive an answer by that time, it will be assumed that the Author waives their right to add any minor corrections. The Editorial Board should be informed by the Author about any changes to their email address or home address in order to allow us to contact you in case we need further consultation.

 

The Editorial Board reserves the right to make adjustments to or reject (eventually – to return for correction) any papers that do not follow the criteria listed above. The Editorial Board will not return any papers that were not requested.

 

Questionnaire

The Authors who are publishing for the first time in Teologia Młodych, are asked to fill the questionnaire below:
      1. Name
      2. Surname
      3. Date and place of birth
      4. Affiliation (Faculty and the University, College)
      5. Education (finished studies, field concentration)
      6. Degrees
      7. Positions held [doctoral candidate / Teacher Assistant / / etc…]
      8. Bibliography (only the notable publications)
      9. Research interests
      10. Your current home address
      11. Your current email addressy
      12. Do you agree to have your email address published in the About the Author note?

Please send an upgraded version of the Questionnaire if any changes have occurred since sending the previous one.
Adres Redakcji:

 

Teologia Młodych
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: teologia.mlodych@gmail.com

 

wyszukaj:Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne zeszyty lub korzystając z wyszukiwarki. Dostępny jest także indeks autorów i słów kluczowych. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

 Lista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 5104):   Kwiatkowski D., Aktualnie obowiązujące sposoby udzielania Komunii Świętej w Polsce w świetle prawodawstwa kościelnego ==>> 6 (2017), s. 14-28.
2   (odsłon: 2430):   Grychtoł A., Eksperymenty z użyciem zwierząt jako problem moralny ==>> 3 (2014), s. 28-36.
3   (odsłon: 1957):   Kreczmański S., Kolekta w Mszale Rzymskim. Elementy strukturalne oraz jej wypowiadanie ==>> 1 (2012), s. 40-53.
4   (odsłon: 1877):   Andrejiová L., Uspokojovanie duchovných potrieb u klienta v hospicovej starostlivosti z pohľadu sestry ==>> 1 (2012), s. 4-11.
5   (odsłon: 1847):   Dobies K., Poznanie prawdziwego „ja” człowieka w ujęciu Thomasa Mertona ==>> 1 (2012), s. 30-39.
6   (odsłon: 1613):   Mantykiewicz A., Formacja do posługi lektora w Kościele rzymskokatolickim ==>> 2 (2013), s. 100-110.
7   (odsłon: 1500):   Maliszewska A., Tajemnica osoby Chrystusa w ujęciu Raniero Cantalamessy ==>> 1 (2012), s. 54-66.
8   (odsłon: 1489):   Bryniarska A., Czy umowa rozdzielności majątkowej małżeńskiej stwarza zagrożenie dla jedności małżeństwa? ==>> 2 (2013), s. 4-13.
9   (odsłon: 1360):   Grychtoł A., Służba zdrowia, ochrona zdrowia, rynek usług medycznych – zmiany w nazewnictwie czy zmiany w systemie wartości? ==>> 2 (2013), s. 30-39.
10   (odsłon: 1254):   Giglok M., Miejsce spotkania Boga i człowieka – idea ikony jako sakramentu Bożej obecności w teologii ikony Paula Evdokimova ==>> 2 (2013), s. 21-29.
11   (odsłon: 1195):   Moj M., Tajemnica dla będących z Nim (Mk 4,1-20) ==>> 2 (2013), s. 54-61.
12   (odsłon: 1067):   Chyłka B., Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych na tle zasad regulujących stosunki między państwem i Kościołem ==>> 4 (2015), s. 77-92.
13   (odsłon: 1053):   Koterba M., Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa ==>> 4 (2015), s. 93-103.
14   (odsłon: 1019):   Małolepszy B., Miejsce i rola „zmysłu wiary” w nieomylności Kościoła w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła” ==>> 4 (2015), s. 60-76.
15   (odsłon: 998):   Piętka R., Skutki grzechu Adama w „Homilii Paschalnej” Melitona z Sardes ==>> 1 (2012), s. 67-76.
16   (odsłon: 965):   Dudkiewicz E., Śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii i wyraz jedności Kościoła ==>> 3 (2014), s. 5-16.
17   (odsłon: 938):   Król K., Adwokat w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego – studium porównawcze ==>> 4 (2015), s. 104-111.
18   (odsłon: 889):   Oracz A., The Power of God and the "Weak Theology" by J.D. Caputo in the Light of the New Testament Passages ==>> 3 (2014), s. 37-43.
19   (odsłon: 841):   Wilk M., A On szedł z nimi i wyjaśniał im Pisma… Kompozycja, retoryka i teologia Łk 24,13-33 ==>> 1 (2012), s. 12-29.
20   (odsłon: 797):   Czarnuch M., Zbawienie przez zniszczenie? Wokół Mk 8,34-35 ==>> 2 (2013), s. 14-20.
21   (odsłon: 785):   Grychtoł A., Sumienie w ochronie zdrowia ==>> 1 (2012), s. 107-115.
22   (odsłon: 753):   Schlosserová V., Okultizmus postmodernej spoločnosti v kontexte teológie náboženstva ==>> 3 (2014), s. 60-71.
23   (odsłon: 753):   Kłocińska A., Okno na transcendencję: o epifanicznym rozumieniu sztuki w świetle dialogiki Martina Bubera ==>> 2 (2013), s. 79-88.
24   (odsłon: 751):   Ledwoń D., Wychowanie w czwartej Ewangelii ==>> 2 (2013), s. 40-53.
25   (odsłon: 725):   Sosnowski A., Josepha Ratzingera nauka o Bogu Ojcu. Próba interpretacji ==>> 6 (2017), s. 61-67.
26   (odsłon: 674):   Czarnuch M., Pytania o Jezusa (Mk 1,27; 4,41). Ich funkcja w narracji i znaczenie dla teologii ==>> 1 (2012), s. 96-106.
27   (odsłon: 663):   Lwowski A., Święty Eugeniusz de Mazenod jako wzór współczesnego ewangelizatora ==>> 2 (2013), s. 89-99.
28   (odsłon: 640):   Dúllek B., Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce do końca XIX wieku ==>> 2 (2013), s. 62-68.
29   (odsłon: 637):   Król K., Etyka adwokacka w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze ==>> 5 (2016), s. 55-68.
30   (odsłon: 630):   Urbaniak S., Sakramentalność rzeczywistości. Sakramentologia fundamentalna Karla Rahnera ==>> 5 (2016), s. 84-94.
31   (odsłon: 608):   Dură N.V., „Justitia” and „Aequitas” in the Perception of the Greek Philosophers and of The Roman Jurists ==>> 4 (2015), s. 4-9.
32   (odsłon: 604):   Dappa R., Dowód ze świadka jedynego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ==>> 5 (2016), s. 25-33.
33   (odsłon: 602):   Dúllek B., Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce od XX wieku ==>> 3 (2014), s. 17-27.
34   (odsłon: 602):   Imach M., Dialog międzyreligijny na Bliskim Wschodzie ==>> 2 (2013), s. 69-78.
35   (odsłon: 592):   Szwarczyński J., Genetyka Richarda Dawkinsa a narodzenie Mesjasza z Dziewicy ==>> 1 (2012), s. 77-84.
36   (odsłon: 584):   Mititelu C., The Application of Epitimias in the See of Confession according to the “Canonical Custom” and the “Penitential Canons” ==>> 4 (2015), s. 10-18.
37   (odsłon: 573):   Mielnik D., Czy Mszał Jana XXIII został kiedykolwiek zakazany? ==>> 6 (2017), s. 29-39.
38   (odsłon: 564):   Hornik P., Eklezjalny wymiar miłości w pismach mistyczek Kościoła Zachodniego (św. Teresy od Dzieciątka Jezus, bł. Elżbiety od Trójcy Świętej i św. Faustyny) ==>> 1 (2012), s. 116-126.
39   (odsłon: 551):   Wieluniecka A., Czy dogmat jest potrzebny? Znaczenie dogmatu według Romano Guardiniego ==>> 2 (2013), s. 111-117.
40   (odsłon: 544):   Bednarczyk M., Antropologiczne ścieżki Seweryna Pollaka ==>> 1 (2012), s. 85-95.
41   (odsłon: 522):   Szwed-Kostecka J., Terminologia inkarnacyjna w Listach św. Ignacego z Antiochii ==>> 3 (2014), s. 89-95.
42   (odsłon: 507):   Schlosserová V., Fenomén čarodejníctva a jeho odozva v súčasnej postmodernej spoločnosti ==>> 4 (2015), s. 53-59.
43   (odsłon: 500):   Wieluniecka A., Czyściec i niebo. Doczesne pytania o pozadoczesną rzeczywistość człowieka w myśli teologicznej Romano Guardiniego ==>> 3 (2014), s. 72-79.
44   (odsłon: 492):   Stelmach M., Miłość jako troska o zbawienie innych. Świętość Zelii i Ludwika Martin wzorem dla współczesnych rodzin ==>> 4 (2015), s. 137-149.
45   (odsłon: 492):   Rzędkowska A., Aktualność podstaw wychowania moralnego w Gravissimum educationis ==>> 3 (2014), s. 44-59.
46   (odsłon: 490):   Čandová Z., Rozvod manželstva verzus vyhlásenie manželstva za neplatné ==>> 5 (2016), s. 4-14.
47   (odsłon: 447):   Horký R.S., Skrytá činnost premonstrátů v Brně v 50. letech XX. Století ==>> 4 (2015), s. 27-35.
48   (odsłon: 429):   Lwowski A., Początki działalności ewangelizacyjnej świętego Eugeniusza de Mazenoda ==>> 4 (2015), s. 112-124.
49   (odsłon: 427):   Suszek E., Między reżimem a anarchią. Problem specjalizacji i interdyscyplinarności nauki i nauczania ==>> 3 (2014), s. 80-88.
50   (odsłon: 425):   Wach K., Hans Lenk – Interpretacja jako zagrożenie i ratunek ==>> 3 (2014), s. 96-101.
51   (odsłon: 414):   Kubanowski A.T., Tomasza z Akwinu chrystianologia moralna, czyli zapomniane spojrzenie na chrześcijańską moralność ==>> 5 (2016), s. 69-75.
52   (odsłon: 396):   Kołodziejczyk A., Teologia spotkania jako nowy paradygmat refleksji nad Objawieniem ==>> 6 (2017), s. 4-13.
53   (odsłon: 362):   Waligóra P., Formy kontestacji państwa w nauce Świadków Jehowy ==>> 6 (2017), s. 68-81.
54   (odsłon: 358):   Menke M., Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi ==>> 4 (2015), s. 19-26.
55   (odsłon: 331):   Kostecki S., Biblijne podstawy prymatu Piotrowego według Carla Marii Martiniego ==>> 5 (2016), s. 46-54.
56   (odsłon: 307):   Chyłka B., Theologia ancilla philosophiae? Teologiczne wątki w „A Secular Age” Charlesa Taylora ==>> 5 (2016), s. 15-24.
57   (odsłon: 306):   Wiończyk G., Mówić cudzym głosem. Humanistyka (teologia) jako prozopopeja ==>> 5 (2016), s. 95-104.
58   (odsłon: 302):   Płóciennik M., Fundamenty hermeneutyki przestrzeni społeczno-politycznej w tryptyku encyklik Benedykta XVI ==>> 4 (2015), s. 125-136.
59   (odsłon: 282):   Zavadilovă E., Profesoři kanonického práva a jeho výuka na Teologickém Učilišti v Českých Budějovicích v letech 1918 1950. Popis situace s příhledem k politickým a místním poměrům ==>> 4 (2015), s. 36-52.
60   (odsłon: 270):   Migdał M., Bogowie greccy jako wzorce postaci Maryi w „Centonach Homeryckich” ==>> 6 (2017), s. 40-51.
61   (odsłon: 252):   Sedláková J., Porozvodová mediácia, ako alternatíva pre zachovanie optimálnej výchovy detí ==>> 5 (2016), s. 76-83.
62   (odsłon: 212):   Wiończyk G., Powiedzieć niemożliwe. Wybrane aspekty prozopopeicznej strategii bycia ==>> 6 (2017), s. 82-91.
63   (odsłon: 196):   Kłos-Skrzypczak A., Argumentacja ojca Richarda J. Neuhausa w kwestii sprzeciwu wobec aborcji ==>> 5 (2016), s. 35-45.
64   (odsłon: 186):   Mielnik D., Liturgia wiernych Mszałów Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae? ==>> 7 (2018), s. 81-91.
65   (odsłon: 180):   Moise B., Music and Cult in Early Christian Centuries ==>> 6 (2017), s. 52-60.
66   (odsłon: 102):   Tkaczyk Ł., Komunijny wymiar Eucharystii według J. Ratzingera/Benedykta XVI ==>> 7 (2018), s. 113-128.
67   (odsłon: 91):   Kapłańska J., Człowiek wobec Boga. Elementy antropologii w myśli Blaise`a Pascala ==>> 7 (2018), s. 43-52.
68   (odsłon: 89):   Szczygieł M., O sędziowskim obowiązku wzywania stron do pojednania w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ==>> 7 (2018), s. 103-112.
69   (odsłon: 88):   Gruszka D., Chrześcijański ideał miłości erotycznej na przykładzie myśli filozoficznej Włodzimierza Sołowjowa i myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II ==>> 7 (2018), s. 5-31.
70   (odsłon: 87):   Mielniczuk K., Ostatnia Wieczerza i Eucharystia w Nowym Testamencie ==>> 7 (2018), s. 69-80.
71   (odsłon: 84):   Kapłańska J., Dwa skrzydła. Relacja wiary i nauki w wybranych tekstach Jana Pawła II ==>> 7 (2018), s. 53-68.
72   (odsłon: 84):   Kaczmarczyk P., Doktryna Hubbardowskiej Drogi do wolności ==>> 7 (2018), s. 32-42.
73   (odsłon: 80):   Mikociak T., Znaczenie prawa kanonicznego w orzecznictwie sądów administracyjnych w Polsce ==>> 7 (2018), s. 92-102.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice