Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

Nadchodzące wydarzenia

29 czerwiec
egzaminy dyplomowe

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Abdank-Kozubski: w sesji: 28.06. (środa), godz. 11.30-13.00

ks. M. Basiuk: w sesji: 30.06., godz. 9.00-10.30

ks. J. Górski: z 29.06 na wtorek 27.06, godz. 9.00

ks. A. Malina: w sesji: 28.06.2017: godz. 9.45-11.15

ks. L. Szewczyk: dyżur z 29.06 przeniesiony na 27.06. godz. 12.30-14.00

ks. A. Uciecha: z 29.06 przeniesiony na 30.06. (piątek) godz. 10.30-12.00

B. Urbanek: w sesji: pt 30.06 godz. 15:30-17:00

ks. A. Wuwer: z 22.06. i 29.06. na 23.06. w godz. 10.00–13.00

ks. A. Żądło:

W. Juroszek: dyżur 26.06 odwołany i przeniesiony na: 29.06 godz. 10.00-11.30. Dodatkowe dyżury w miesiącu lipcu: 11.07 godz. 8.00-8.45, 12.07 godz. 8.00-8.45

M. Kozubek: w sesji: 28.06 godz. 14:00-15.30

L. Szymczyk: konsultacje odwołane (L-4)

ks. D. Ledwoń: w sesji: 29.06. godz. 11:00-12:00

M. Czarnuch: w sesji letniej: 30.06 (piątek): 15:00-16:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

L. Szymczyk: seminarium odwołane (L-4)

TEOLOGIA MŁODYCHRocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
  

Otwarcie całego zeszytu

(poszczególne artykuły dostępne w zakładce "Dostęp On-line")

w najnowszym zeszycie [4 (2015)]:


Dură N.V.

„Justitia” and „Aequitas” in the Perception of the Greek Philosophers and of The Roman Jurists

Teologia Młodych 4 (2015) s. 4-9

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

„Justitia” i „aequitas” w postrzeganiu greckich filozofów i rzymskich jurystówBoth for the ancient Greek philosophy, and for the Roman Jurisprudence, „Justitia” and „Aequitas” were related to the Divinity, and as such they perceived the „Justice” and the „Equity” as two moral/religious virtues, hence the ontological relation between „Jus” (Law) and „Religio” (Religion). In the pages of our paper, we have also highlighted the fact that „Jus” meets „Justitia” in the „Aequitas” (Equity) only if this one applies an equitable Law.Mititelu C.

The Application of Epitimias in the See of Confession according to the “Canonical Custom” and the “Penitential Canons”

Teologia Młodych 4 (2015) s. 10-18

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Zastosowanie epitimias w ujęciu spowiedzi według „zwyczaju kanonicznego” i „kanonów pokutnych”In the pre-Nicene Church, the Epitimias were applied – in the See of Confession – according to the Rules foreseen by the “συνήθεία” (custom) that is by the “canonical Custom”, which had its source and basis in the apostolical Tradition. Then, from the IVth century, the Confessor had to rely on the text of the written Law, id est on the text of the canonical Law. From the Vth – VIth Century, the main source and basis in the processes of the application of Epitimias were the “Penitential Canons”, which later on circulated in various “canonical Collections” in Greek, Slavonic, Romanian etc. Among others, in the text of the “Penitential Canons”, we could find out that both the “Acribia” and “Oikonomia” were foreseen for the sake of the salvation of the penitent, and that the Confessor is advised to apply rather “Οἰκονομία”, that is condescension and clemency for the sins of the penitent, then “Ἀκρίβεία”, id est the strictness of the canonical Law.Menke M.

Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi

Teologia Młodych 4 (2015) s. 19-26

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Status prawny mniszek dominikanek w zakonie i w Kościele
Kontemplacyjne mniszki dominikanki są gałęzią Rodziny Dominikańskiej która zajmuje szczególne miejsce w sercu Zakonu i w sercu Kościoła. Ich modlitwy mają wpływać i wspierać apostolat braci. Mniszki dominikanki przyjęły zobowiązania rad ewangelicznych przez śluby publiczne, wspólne życie prowadzą w klauzurze papieskiej, przenikniętej milczeniem i modlitwą kontemplacyjną, według norm ich prawa (ius proprium), uznanych przez autorytet Kościoła. Ich prawodawstwo aktualnie składa się z: Reguły św Augustyna, Konstytucji z 1987 roku, i Dyrektorii poszczególnych domów. Mniszki są kanonicznie ustanowione jako instytut na prawie papieskim (institutum iuris papalis), każdy klasztor jest autonomiczny. Najwyższą wewnętrzną przełożoną każdego domu jest przeorysza, która jest wybierana na trzy lata przez kapitułę klasztoru i ma status wyższej przełożonej. Najbliższy zewnętrzny przełożony według ich prawa jest: bezpośrednio Mistrz Zakonu, biskup diecezjalny albo prowincjał.Dominican nuns are contemplative branch of the Dominican Family and have a special place in the heart of the order and the Church. Their prayers have influenced and promotet the apostolate of the brothers. The nuns Dominicans accepting undertakings of the evangelical counsels through public vows, living the common life in a closed community in the papal cloister in prayer and silence, by the standards of their own law (ius proprium), recognized by the ecclesiastical authority. Their legislation currently consists of: Rule of St. Augustine, Nuns Constitution of 1987 and the Directory of individual houses. The nuns are canonically established as the Institute of pontifical right (institutum juris pontificii), everyone monastery is autonomous. The Supreme internal Superior each house is prioress, which is elected for three years monastic chapter and has status a higher superiors. Individual convents can, according to their own law, be subjected directly to the nearest external superior: directly to the Master of the Order, the Diocesan Bishop, or a provincial.Horký R.S.

Skrytá činnost premonstrátů v Brně v 50. letech XX. Století

Teologia Młodych 4 (2015) s. 27-35

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Tajne działania norbertanek w Brnie w latach 50-tych XX wieku
Po przymusowym przerwaniu działalności zakonów podczas „Akcji K” w kwietniu roku 1950 było możliwa ich aktywność w Czechosłowacji tylko w ukryciu. W artykule przedstawiono tajną działalność Norbertanów v Brnie na Morawach w latach 1954 – 1957. W ten sposób działający Norbertani po ich odkryciu zostali skazani w 1958 roku w ramach procesu „Kratochvíla et al.” Temat został opracowany głównie na podstawie dokumentów z Archiwum Służby Bezpieczeństwa. Autor skupia się na powstaniu i składzie tej ukrytej grupy Norbertanów, ich formacji zakonnej i studiów kandydatów do kapłaństwa, przyjmowaniu nowych zakonników, składaniu ślubów zakonnych i kontaktu tej grupy z biurem opata generalnego. Przedstawiono kilka niepublikowanych ustaleń dotyczących działań Norbertanów w pierwszej dekadzie reżimu komunistycznego w Czechosłowacji.Clandestine Activities of the Norbertines in Brno in the 50s of the 20th Century
After the enforced interruption of religious orders activities following „Action K“ event in April 1950, further legal existence of men orders in Czechoslovakia became impossible; the orders continued to work in underground. This paper deals with covert activities of the Premonstratensian order in Brno in the period of 1954-1957. After being disclosed, these active Premonstratensian canons were brought to justice in the law suit with Kratochvíl & Co. This topic was elaborated mainly based on documents found in the Security Service Archive. The author focuses on the origin and structure of this secret Premonstratensian group, process of their religious formation and studies of Premonstratensian candidates of priesthood, admission of new friars, the way of taking solemn vows, and also on the contact of this group with the office of the Abbot General. The paper brings some not yet published findings related with Premonstratensian order activities in the first decades of the communist era in Czechoslovakia.Zavadilovă E.

Profesoři kanonického práva a jeho výuka na Teologickém Učilišti v Českých Budějovicích v letech 1918 1950. Popis situace s příhledem k politickým a místním poměrům

Teologia Młodych 4 (2015) s. 36-52

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Profesorzy prawa kanonicznego i jego nauczanie w Instytucie Teologicznym w Czeskich Budziejowicach w latach 1918-1950. Opis sytuacji z punktu widzenia warunków politycznych i miejscowych
Diecezjalny Instytut Teologiczny i seminarium duchowne w Czeskich Budziejowicach istniało niecałych 150 lat. Mimo, że przygotowywano do kandydatów do kapłaństwa z do niedawna najmłodszej a najbiedniejszej czeskiej diecezji, przełożeni i profesorowie podejmowali godną szacunku troskę, by wytworzyć studentom warunki porównywalne z tymi, które mieli klerycy na wydziałach przy uniwersytetach. Status prawny tych diecezjalnych instytutów był zwłaszcza w czasach Pierwszej Republiki problematyczny, dlatego, że nie były jednoznacznie uznawane przez państwo za wysokie szkoły. Czasy te zaznaczyły się staraniem grona przełożonych i profesorów o uznanie charakteru tej uczelni jako szkoły wyższej. Nauczanie prawa kanonicznego w instytucie teologicznym w Czeskich Budziejowicach było już od początku stulecia prowadzone przez specjalistów – doświadczonych profesorów: Theodora Kaspera (nauczał w latach 1900-1923). Pracował tam również znakomity prawnik, znany również za granicami diecezji, Ludvík Matoušů (1923-1936), a jego miejsce zajął profesor Josef Šídlo (1936-1950), ostatni rektor seminarium, osoba bardzo niewygodna dla komunistycznego reżimu.The Lecturers of Canon Law and its Schooling at the Theological Institute in České Budějovice from 1918 to 1950. The Description of the Situation with Regard to Political and Local Conditions
The Diocesan Theological Institute and Seminary in České Budějovice existed almost 150 years. Although preparing candidates from until recently the youngest and the poorest Czech diocese for the priesthood, superiors and lecturers put in an impressive effort to create for their students study conditions comparable to the conditions of theology students at theological faculties at universities. The legal status of these diocesan theological institutes was problematic, especially during the first republic, because they were not unambiguously considered for universities by the state. This period is connected with efforts of superiors and lecturers for the recognition of the academic character of this educational establishment. The schooling of canon law at the theological institute in České Budějovice was in expert hands of experienced lecturers already from the beginning of the century: Theodor Kasper (taught in years 1900–1923), an outstanding legal expert, known also beyond borders of the diocese, Ludvík Matoušů (1923–1936) also worked here and Josef Šídlo (1936–1950) the last rector of the seminar and a very troublesome man for the Communist regime.Schlosserová V.

Fenomén čarodejníctva a jeho odozva v súčasnej postmodernej spoločnosti

Teologia Młodych 4 (2015) s. 53-59

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Witchcraft Phenomenon and Response in the Current Post-Modern Society
Postmodern society of today differ from that over a half century ago in a way that become more conservative. Individual focus on new trends, adapt new rules rather than be dependent from traditional institutions, that i other way may form his behaviour and is interested only in new adventures. Postmodern individual apply esoterism and mythicism to form his life. Try to meditate and live in harmony with unity of body and soul. He leaves magic to form his life. There are several versions of magic. One of them is called witchcraft and prevail among other versions. These article has to show us definition, separation and reflection of witchcraft in present society.Postmoderná spoločnosť je oveľa menej konzervatívna, ako bola pred polstoročím. Je oveľa viac otvorená rozličným netradičným smerom a dynamickejšia v prijímaní nových trendov či hodnôt. Človek si sám určuje normy, nepotrebuje inštitúcie, ktoré by ho usmerňovali a rozhodujúcim pre neho je zážitok. Postmoderný jednotlivec túži zužitkovať mystiku a ezoterizmus. Snaží sa harmonicky žiť, meditovať či prežívať jednotu tela a duše. Nebráni sa experimentovaniu mágie, skrze ktorú formuje svoj život. Do skupiny nižšej formy mágie patrí čarodejníctvo, ktoré prevláda aj v súčasnej kultúre. Preto cieľom článku bude priblíženie tohto fenoménu so zameraním na definíciu a delenie čarodejníctva či jeho rezonanciu v spoločnosti.Małolepszy B.

Miejsce i rola „zmysłu wiary” w nieomylności Kościoła w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła”

Teologia Młodych 4 (2015) s. 60-76

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Kościół otrzymał od swojego założyciela niezwykły dar nieomylności. Ów dar ma swoje źródło w nieustannej asystencji Ducha Świętego w Kościele i stanowi gwarancję, że w procesie transmisji Objawienia, depozyt wiary nie zostanie naruszony. W sposób szczególny dar ten urzeczywistnia się w „zmyśle wiary”, który niczym duchowa intuicja pozwala ludziom wierzącym trwać w „całej prawdzie” . Sensus fidei to rodzaj duchowego instynktu, dzięki któremu każdy człowiek wierzący „myśli z Kościołem”, razem z nim wyznaje jedną wiarę i zdąża do jednego celu. To on jednoczy pasterzy i wiernych we wspólnej odpowiedzialności za powierzaną ich pieczy „tajemnicę zbawienia”. Jakie jest zatem jego znaczenie w życiu wspólnoty eklezjalnej? W jaki sposób realizuje się w posłudze Urzędu Nauczycielskiego Kościoła a w jaki sposób w życiu laikatu? Na te pytania odpowiada najnowszy dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła”, który otwiera drogę do teologicznej refleksji nad tą rzeczywistością wiary, czyniąc ją na nowo aktualną.The Place and Role of „The Sense Of Faith“ in the Infallibility of the Church in Light of the Document from the International Theological Commission, „Sensus Fidei in the Life of the Church“
The Church has received from her Founder a singular gift of infallibility. This gift is sustained by the continued assistance granted to the Church by the Holy Spirit and guaratees that no errors are brought into the Deposit of Faith in the process of the transmission of the Revelation. ‘The sense of faith’, which operates like a spiritual intuition that helps the faithful to persevere in ‘the whole truth’, is a specific manifestation of this gift. Sensus fidei is a kind of spiritual instinct that enables each and every believer to ‘think with the Church’, together with her profess the same faith and pursue the same aim. It is whereby that the faithful and their shepherds remain united in carrying out their responsibility for ‘the mystery of Salvation’ that is entrusted to them. Accordingly, what function does it fulfill in the life of an ecclesial community? How does it manifest itself in the ministry of the Teaching Office of the Church and in the life of the lay faithful? Answers to all of these questions are provided in the latest document from the International Theological Commission, ‘Sensus Fidei in the Life of the Church’, which paves the way for theological reflection upon this property of faith, indicating the need for a fresh look at it.Chyłka B.

Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych na tle zasad regulujących stosunki między państwem i Kościołem

Teologia Młodych 4 (2015) s. 77-92

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Artykuł przedstawia problematykę relacji pomiędzy zasadą bezstronności władz publicznych, wyrażoną w art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, a innymi zasadami regulującymi stosunki państwowo-kościelne: zasadą świeckości państwa oraz zasadą rozdziału państwa od Kościoła. Ponieważ w zależności od rozumienia poszczególnych zasad relacje te mogą prezentować się w odmienny sposób, autor wpierw przedstawia istniejące koncepcje poszczególnych zasad w polskiej nauce prawa, a następnie wybiera te z nich, które najbardziej odpowiadają aksjologii przyjętej w polskiej ustawie zasadniczej. Dopiero określiwszy normatywną treść każdej z nich, autor podejmuje próbę opisania wzajemnych zależności, jakie panują między podstawowymi zasadami polskiego prawa kościelnego i wyznaniowego.The Principle of Impartiality of Public Authorities in Matters of Personal Conviction and Outlooks on Life in Relation to Other Principles That Rule the Relationship Between Church and State
This article presents the problematic concerning the relationship between the principle of impartiality of public authorities in matters of personal conviction and outlooks on life, expressed in article 25 paragraph 2 of the Polish Constitution of 1997, and other principles that rule the reciprocal relations between church and state: the principle of laicity of the state and the principle of separation between church and state. Depending on the way of defining these principles, the said relationship may differ. Therefore the author presents firstly the main theories of the mentioned principles that the Polish legal doctrine has elaborated and then analyzes which concepts are the most coherent to the axiology of the Polish Constitution. Lastly, the article makes an attempt to describe the reciprocal interdependence between the fundamental principles of the Polish ecclesiastical law.Koterba M.

Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa

Teologia Młodych 4 (2015) s. 93-103

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Artykuł jest próbą syntetycznej wykładni definicji błędu oraz podstępu w prawie kanonicznym oraz w prawie małżeńskim Kościoła. Analiza tych dwóch terminów rozpoczyna się omówieniem błędu oraz podstępu w prawie rzymskim. Następnie przywołane zostały definicje tych dwóch terminów z Dizionario di teologia morale oraz Dictionarium morale et canonicum. Te treści z pomogły w pełniejszym uwydatnieniu różnicy pomiędzy dwoma pojęciami wady zgody małżeńskiej. Podjęta została również próba odpowiedzi na pytanie, czy analizowane terminy są od siebie niezależne, czy może jednak podstęp zakłada zawsze, w swej podstawowej treści, błąd? Odpowiedź ta formułowana była na podstawie analizy literatury obcojęzycznej jak również stanowiska ich autorów.
Błąd i podstęp, chociaż są wadą intelektu, mogą również wpływać destrukcyjnie na konsens małżeński. Warunkiem jest jednak, aby oba terminy miały determinujący wpływ na wolę nupturientów a nie jedynie na ich intelekt tj. poznanie. Tylko w tym wypadku, można mówić o nieważności małżeństwa. Podstęp i błąd, jak wynika z powyższych analiz problemu również z uwzględnieniem jurysprudencji rotalnej, nie można traktować jako dwie odrębne przyczyny wady zgody. O ile sam błąd może czynić małżeństwo nieważnym bez „okoliczności” wywołanego podstępu (kan. 1097 § 2), o tyle dolus zawsze zakłada wprowadzenie kogoś w błędny, nieprawdziwy intelektualny osąd rzeczywistości. Wniosek ten jest szczególnie istotny gdy z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd badana będzie ważność konkretnego małżeństwa. Na przykładzie dwóch analizowanych wyroków Roty Rzymskiej przywołane zostały wskazania, na podstawie których należy przyjąć, że zarówno błąd co do przymiotu jak i podstęp, jako działanie wprowadzające w błąd, należy udowodnić w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.Deceptive Misrepresentation as a Cause of Marriage Nullity
This article discusses about the deceit and error as a defect of matrimonial consent. Starting from the meaning of dolus and error in Rome legislation, by the definitions of the appropriate vocabularies are indicated substantive elements of these two terms. In the following figure discussed was deceive by malice from can. 1098 and error as a defect of matrimonial consent. Has been taken also an attempt to answer the question: does deceit always assumed error and do these two figures should be treat separately or allways together.
This general review of the meaning of terms deceit and error of the present Code has reminded us that deceit brings about its effect through the provocation of error. But not all error and deceit destroys consent. Deceit about a personal quality that is of its nature apt to seriously disturb the conjugal life has been granted the sanction of nullity in the present Code, under the strict conditions laid down in can. 1098. The reason for such a provision is that the provocation of error by deceit is recognized as a deliberate, unjust interference with the personal liberty of another in the choice of his or her state of life.Król K.

Adwokat w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego – studium porównawcze

Teologia Młodych 4 (2015) s. 104-111

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Podjęty w artykule temat odnosi się do funkcji adwokata. Adwokat pełni znaczącą rolę w prawie kanonicznym i prawie państwowym: świadczy pomoc prawną, reprezentuje interesy swoich mocodawców, dba o należyte stosowanie prawa. Przedstawione zagadnienie dotyczy ukazania adwokata na tle innych zawodów prawniczych oraz zaprezentowania działań wchodzących w zakres jego kompetencji. Obrazuje także jakie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe należy posiadać, aby zostać dopuszczonym do pełnienia funkcji adwokata. Ramy niniejszego artykułu w sensie ścisłym obejmują określenie funkcji adwokata oraz wymagania stawiane adwokatom w obu porządkach prawnych.Attorney Profession According to the Canon Law Regulations and Polish Law - Comparative Study
The subject raised in the article relates to the functions of a barrister. A barrister plays a vital role in canon law as well as state law: provides legal assistance, represents interests of their principals, and ensures proper application of the law. The article presents a barrister against other legal professions and describes operations that fall within the scope of a barrister’s competence. It also defines the qualifications and professional preparation required to be admitted to act as a barrister. The scope of this article includes the precise specification of functions of a barrister as well as requirements set before barristers in the both legal orders.Lwowski A.

Początki działalności ewangelizacyjnej świętego Eugeniusza de Mazenoda

Teologia Młodych 4 (2015) s. 112-124

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Osoby poszukujące inspiracji w swej działalności ewangelizacyjnej często sięgają po wzorce zaproponowane przez Kościół. Zdarza się jednak, że niektóre hagiografie, zamiast inspirować, onieśmielają, zwłaszcza gdy skupiają się przede wszystkim na dojrzałych owocach życia wielkich świętych. Niniejszy artykuł przedstawia początki działalności ewangelizacyjnej świętego Eugeniusza de Mazenoda. Autor ukazał drogę, którą Założyciel Misjonarzy Oblatów przebył od głębokiego przeżycia mistycznego w czasie liturgii Wielkiego Piątku, do decyzji o założeniu zgromadzenia, zaangażowanego w dzieło misyjne Kościoła. W artykule podkreślony został prymat osobistego doświadczenia miłości Chrystusa. Dopiero z tego doświadczenia oraz z rozeznania potrzeb prześladowanego Kościoła zrodziło się zaangażowanie w duszpasterstwo ludzi ubogich – opuszczonych, młodzieży, więźniów, jeńców wojennych. Te różnorakie formy duszpasterstwa, połączone z doświadczeniem wspólnoty kapłańskiej, zaowocowały ostatecznie powstaniem Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.The Beginnings of St. Eugene de Mazenod's Evangelization Activity
The people searching for inspiration in their evangelization activities often reach for patterns presented by the Church. Sometimes some hagiographies instead of inspiring, rather intimidate, especially when they focus on very mature fruits of great saints' lives.
This article presents the beginnings of st. Eugene de Mazenod's evangelization activity. The author shows a path which the founder of Missionary Oblates of Mary Immaculate traveled from a deep mystical experience during the Great Friday's liturgy, to a decision of founding a community engaged in Church's mission. The article underlines the priority of a personal experience of Christ's love. Only from this experience along with identification of persecuted Church comes an involvement to ministry of poor people - abandoned, youth, prisoners and prisoners of war. Those different forms of ministry along with an experience of priest community fruited with a final rise of Missionary Oblates of Mary Immaculate.Płóciennik M.

Fundamenty hermeneutyki przestrzeni społeczno-politycznej w tryptyku encyklik Benedykta XVI

Teologia Młodych 4 (2015) s. 125-136

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Problematyka społeczno-polityczna zajmuje ważne miejsce w myśli Benedykta XVI, co znalazło silny wyraz w trzech encyklikach jego autorstwa, z których jedna wprost poświęcona jest tymże zagadnieniom. Niniejszy tekst koncentruje się na próbie wskazania fundamentów, które wyznaczają papieską hermeneutyką przestrzeni społeczno-politycznej. Wyróżnione i przeanalizowane zostaną cztery takie fundamenty: agapeto - verito - logiczne a priori wszelkiego chrześcijańskiego myślenia i działania, personalistyczno-etyczne rozumienie przestrzeni społecznej, idea integralnego rozwoju ludzkiego i jego szczególnego znaczenia współcześnie oraz eschatologiczna perspektywa finalności ludzkiego rozwoju. Stanowią one z jednej strony narzędzia krytycznej refleksji nad obecnym stanem społecznym, a z drugiej wezwanie i punkty odniesienia dla społeczno-politycznej przemiany ku bardziej ludzkiej, tj. boskiej przyszłości.Foundations of Hermeneutics of Socio-Political Space in Encyclical Triptych by Benedict XVI
Social-political problems play an important role in the thought of Benedict XVI, which was strongly emphasized in three encyclicals of his authorship, one of which is directly devoted to these issues. The present text is concentrated on the attempt to indicate the foundations which mark the papal hermeneutics social – political space. The following four foundations such as agapeto-verito-logical a priori of every Christian thinking and activity, personal-ethical understanding of social space, the idea of integral development of its human and special meaning nowadays as well as the eschatological perspective of the finality of human development will be distinguished and analyzed thoroughly. On one hand, such foundations determine the tools of a critical thinking about the present social state, but on the other - the call for and reference points for social-political transformation towards the more human, that is divine future.Stelmach M.

Miłość jako troska o zbawienie innych. Świętość Zelii i Ludwika Martin wzorem dla współczesnych rodzin

Teologia Młodych 4 (2015) s. 137-149

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Zelia i Ludwik Martin żyli w XIX wieku. Większość swojego życia zamieszkiwali małe miasteczko Alençon w północnej Francji. W młodości oboje pragnęli wstąpić do zakonu. Powoli jednak odkrywali, że Pan powołuje ich do małżeństwa. Bóg pobłogosławił im dziewięciorgiem dzieci, z których czworo powołał do siebie w dość młodym wieku. Rodzice mieli świadomość, że potomstwo nie jest ich własnością, ale należy do Boga. Wychowywanie pociech było przeniknięte głęboką miłością i stanowczością dla ich dobra. Owocem tego było wstąpienie na drogę życia konsekrowanego pięciu córek. Troska o zbawienie innych nie ograniczała się do domowników, ale dosięgała również tych, z którymi przyszło tej rodzinie dzielić swoje życie. Zelia wraz ze swoją rodzoną siostrą wkładały dużo wysiłku i starań w nawrócenie brata Izydora, który jako student był narażony na wiele niebezpieczeństw w Paryżu. Państwo Martin są świadectwem dla współczesnych rodzin pragnących razem dążyć do świętości.Love as a Concern for the Salvation of Others. Sanctity Zelie and Louis Martin Pattern for the Modern Family
Zelie and Louis Martin lived in the nineteenth century. Most of life they lived in the small town of Alençon in northern France. When they were young they both wanted to enter the Order. However, slowly, they were discovering that the Lord is calling them to the marriage. God blessed them by giving them nine children, four of whom called to Him in a fairly young age. The parents were aware that the offspring is not their own, but belongs to God. Bringing up kids was permeated with a deep love and firmness for their own good. The result of this was the ascension to the consecrated life five daughters. Concern for the salvation of others was not limited to the household, but also reached unto those with whom the family came to share their lives. Zelie with her own sister were putting a lot of effort and endeavor conversion brother Isidore, who as a student was exposed to many dangers in Paris. Martin's family is a testament to modern couples who want to strive for holiness. 


Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Yearly Scientific Journal of the Theological Faculty at the University of Silesia

Numer ISSN: 2299-9809

 

„Teologia Młodych” to recenzowany rocznik naukowy ukazujący się od 2012 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czasopismo powstało z inicjatywy doktorantów i młodych naukowców, co jest stale widoczne zarówno w składzie Redakcji, jak i w sylwetkach dotychczasowych Autorów. Cecha ta stanowi integralny element profilu czasopisma.
Publikowane w nim teksty tematycznie związane są z zagadnieniami teologicznymi. Jednak „Teologia Młodych” chce podjąć otwarty styl myślenia i działania, który objawia się również w otwartości na zagadnienia posiadające wpływ na kształt i metodologię współczesnej teologii oraz podejmowane przez nią tematy. Chociaż to problematyka teologiczna stanowi podstawowe kryterium zgodności poszczególnych tekstów z profilem czasopisma, Redakcja przyjmuje również artykuły związane z tymi problemami natury filozoficznej, kulturoznawczej i filologicznej, a także przyrodniczej, które pełnią doniosłą rolę dla myślenia teologicznego czy to jako źródło inspiracji, czy też przedmiot badań.
W „Teologii Młodych” publikowane są artykuły, recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych (konferencje, sympozja, kongresy itp.) w języku polskim oraz w językach obcych.

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2015

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD (Słowacja), prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. (Słowacja), ks. dr hab. prof. UP JP II Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), Rev. PhD Prof. Bogdan Moise (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr hab. Mariusz Wojewoda

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, dr Dariusz Bęben, ks. dr hab. prof. UP JP II Roman Bogacz, dr Piotr Bogalecki, ks. dr Michał Borda, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła, paedDr. ThDr. Monika Dvorová PhD (Słowacja), dr Marta Ficoń, o. dr Stanisław Fudala OCD, ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, ks. dr hab. Jacek Kempa, ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Tomasz Kraj, ks. dr hab. prof. UP JP II Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. Janusz Lemański, ks. dr Bartłomiej Matczak, dr Patrycja Matusiak, dr Monika Menke (Republika Czeska), ks. dr Janusz Mieczkowski, prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, dr Marta Ples-Bęben, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. prof. UO Rajmund Porada, ks. dr hab. Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, PhD., ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr Anna Słowikowska, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. dr hab. Maciej Szczepaniak, dr hab. Krzysztof Szymanek, ks. dr hab. prof. Ign. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, ks. dr Damian Wąsek, ks. dr Mikołaj Węgrzyn, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, o. dr hab. Marian Zawada, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2014

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr lic. kan. Marta Giglok, mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. dr hab. Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, dr hab. Mariusz Wojewoda

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła, paedDr. ThDr. Monika Dvorová PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. UMK Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański, ks. dr Bartłomiej Matczak, ks. dr Janusz Mieczkowski, prep. Univ. Drd. Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, dr Marta Ples-Bęben, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr hab. Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, PhD., dr Anna Słowikowska, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. prof. Ign. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, Ks. dr Damian Wąsek, ks. dr Mikołaj Węgrzyn, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, o. dr hab. Marian Zawada, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2012-2013

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr Monika Czarnuch, mgr Marta Giglok

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr Paulina Hornik, mgr Magdalena Jóźwik, mgr Kinga Knop, mgr lic. kan. Michał Piętosa, mgr Grzegorz Wiończyk, mgr Joanna Woszek, ing. Lucia Andrejiová (Słowacja)

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr Anna Jaśkowiak

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. dr hab. Piotr Kroczek, dr Monika Menke (Republika Czeska), dr Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Słowacja), doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka

Recenzenci/Reviewers:

dr hab. Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. prof. UO Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. Andrzej Draguła, ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. dr hab. prof. UMK Dariusz Kotecki, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr Rafał Kowalski, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański, ks. dr Janusz Mieczkowski, dr Cătălina Mititelu (Rumunia), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr hab. prof. UP JP II Przemysław Nowakowski, ks. dr Krzysztof Ora, doc. ThDr. Marek Petro, PhD (Słowacja), ks. dr Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. prof. KUL Wojciech Pikor, ks. dr hab. Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, doc. ThDr.PaedDr. Andrej Slodička (Słowacja), PhD., paedDr. ThDr. Monika Slodičková PhD (Słowacja), ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ks. dr Roman Słupek, o. dr Arkadiusz Smagacz, ks. dr hab. prof. PWT Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński, ks. dr hab. prof. UO Józef Urban, ks. prof. dr hab. Edward Wiązowaty, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Wróbel, ks. dr hab. prof. UPJPII Wojciech Zyzak

 

KOMITET REDAKCYJNY TEOLOGII MŁODYCH 2011-2012

Redaktor Naczelny/Editor in Chief:
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Sekretarz Redakcji/Assistant Editor:
mgr lic. kan. Anna Maliszewska

Zespół redakcyjny/Editorial Board:

mgr lic. kan. Karolina Dobies, mgr lic. kan. Anna Domagała, mgr lic. kan. Michał Piętosa, mgr lic. kan. Maria Sikora, mgr lic. kan. Jakub Szwarczyński, mgr Monika Czarnuch, mgr Marta Giglok, ing. Lucia Andrejiová

Redaktor językowy/Language Editor:
mgr Anna Jaśkowiak, mgr Małgorzata Walkowicz

Redakcja techniczna/Technical Editing:
mgr Monika Czarnuch

Rada naukowa/Academic Council:

ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD

Recenzenci/Reviewers:

dr Elżbieta Adamiak, ks. dr hab. Andrzej Anderwald, ks. dr hab. Roman Bogacz, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, ks. dr Grzegorz Cyran, ks. prof. dr hab. Józef Dolista, dr Elżbieta Dołganiszewska, ks. dr hab. Andrzej Draguła, ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, ks. dr hab. Ryszard Hajduk, ks. dr Antoni Jucewicz, ks. dr Adam Kalbarczyk, ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, ks. prof. dr hab. Jan Kochel, ks. dr hab. Dariusz Kotecki prof. UMK, dr Elżbieta Kotkowska, ks. dr hab. Piotr Kroczek, ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, ks. dr Wojciech Lechów, ks. dr hab. Janusz Lemański prof. US, ks. dr Janusz Mieczkowski, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr Andrzej Pietrzak, ks. dr hab. Wojciech Pikor, ks. dr Paweł Podeszwa, ks. dr hab. Rajmund Porada, ks. dr Paweł Prüfer, o. dr Mateusz Przanowski, dr hab. Marek Rembierz, Doc. ThDr.PaedDr. Andrej Slodička, PhD., PaedDr. ThDr. Monika Slodičková PhD, ks. prof. dr hab. Jan Słomka, ks. dr Roman Słupek, ks. dr hab. Sławomir Stasiak, ks. dr Zbigniew Stokłosa, ks. dr Maciej Szczepaniak, ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty, ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr hab. Mirosław Wróbel prof. KUL, ks. dr hab. Wojciech Zyzak prof. UPJPII

 

Zaproszenie Redaktora naczelnego do publikacji w czasopiśmie „Teologia Młodych”:

Editor in Chief Invitation to Publish in the Teologia Młodych Journal:

Szanowni Państwo,

Z wielką radością dzielimy się z Państwem informacją o powołaniu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czasopisma o tytule „Teologia Młodych”. Pragniemy, aby nasz periodyk stał się centrum wymiany myśli szczególnie doktorantów i młodych naukowców z dziedziny, jaką stanowi teologia. Doceniając i wykorzystując powszechność i dostępność osiągnięć techniki postanowiliśmy stworzyć czasopismo internetowe. Wierzymy, że ta forma publikacji, tak bardzo odpowiadająca duchowi naszych czasów, ułatwi Państwu dostęp do kolejnych numerów „Teologii Młodych”, a jednocześnie stanie się zachętą do publikacji we wspominanym periodyku.

W związku z powyższym serdecznie Państwa zapraszamy zarówno do lektury kolejnych numerów czasopisma jak i publikacji w nim swoich naukowych artykułów.

 

Z wyrazami szacunku

mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Dear Sirs and Mesdames,

It is with great pleasure that we announce the creation of a new journal titled “Teologia Młodych” at the Theological Faculty of the University of Silesia in Katowice. We want our periodical to be a forum where sharing thoughts and findings can be done by Doctoral Candidates and Young Scientists in the field of Theology. We decided to create an on-line periodical using the commonality and availability of modern technology. We hope that this form of publication, so in tune with our modern times, will be helpful by allowing you to access subsequent volumes of Teologia Młodych. We encourage you to publish in our journal.

We invite You All not only to read the new volumes of our journal but to publish your manuscripts in it as well.

 

Yours sincerely.

mgr lic. kan. Monika GwóźdźZasady publikacji i kalendarz wydawniczy

Nabór tekstów: stały

 

Informacje dla Autorów publikacji w Teologii Młodych

Submission guidelines for Authors who wish to publish in Teologii Młodych

[Informacje o autorze:] Autor po raz pierwszy publikujący na łamach TM przesyła uzupełniony kwestionariusz (patrz niżej). Materiały bez danych kontaktowych autora (adres, email lub telefon) nie będą przyjmowane do publikacji.

[Wersja elektroniczna:] Plik należy przysłać na adres Redakcji (teologia.mlodych@gmail.com). Powinien spełniać następujące kryteria:
      - format RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT;
      - krój Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, 11 punktów w przypisach, odstęp między liniami 1,5 w całości tekstu. Krótsze fragmenty cytuje się w cudzysłowie, a dłuższe ustępy od nowego akapitu czcionką o rozmiarze 11 pkt. Nie należy stosować wcięcia pierwszego wersu;
      - nie należy przenosić wyrazów jednoliterowych (i, a, o, etc.) do następnego wersu;
      - bez podziału słów i zbędnego formatowania. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki – bez podkreśleń, pogrubień (np. śródtytułów) i innych wyróżnień graficznych, rozstrzelenia tekstu, kapitalików, wersalików, stylów;
      - dopuszczalna jest kursywa dostępna w edytorze tekstu (kursywą wyróżniamy pojedyncze wyrazy lub wyrażenia oraz zaznaczamy tytuły prac w przypisach) a także „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

[Ortografia:] Pisownia powinna być zgodna z normami języka polskiego i „Zasadami pisowni słownictwa religijnego”, zatwierdzonymi przez Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Dla słów zapisywanych w niełacińskich alfabetach można stosować transliterację uznanych wydawnictw, które należy wskazać w przypisie na początku tekstu. Dozwolone jest używanie alfabetów niełacińskich, należy jednak dostarczyć występujące w tekście czcionki różne od Times New Roman. Nie należy zapisywać wyrazów w alfabetach niełacińskich za pomocą opcji „wstaw symbol” dostępnej w edytorach tekstów.

[Opis bibliograficzny:] Jeśli tytuły wydawnictw źródłowych, seryjnych, dzieł Ojców Kościoła, dzieł Tomasza z Akwinu, dokumentów Kościoła (soborów, papieży) czy inne występują po raz pierwszy, to należy zawsze przedstawiać je w formie pełnej. Pełna nazwa serii z numerem pozycji podawana jest na końcu opisu, po numerze strony i w nawiasie ( ), ale umieszczanie jej nie jest konieczne. Przy kolejnych odwołaniach można używać skrótów wprowadzonych w nawiasie kwadratowym przy pierwszym odwołaniu (por. przykładowy opis bibliograficzny poniżej).

Nie należy wprowadzać własnych skrótów dla nazw ksiąg biblijnych, literatury qumrańskiej i nazw zakonów, ale od pierwszego odwołania należy je stosować za Encyklopedia katolicka: Wykaz skrótów Lublin 19932. Przy następnych odwołaniach do tej samej pozycji należy posługiwać się skróconym opisem (według przypisu 6 poniżej, a nie „tamże”, „dz. cyt.”, „op. cit.”).

Opis bibliograficzny powinien odpowiadać podanym niżej przykładom:

1 Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 19883, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.

8 R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG].

9 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, [dalej cyt. Dei Verbum].

10 Dei Verbum, 10.

Na końcu artykułu można podać bibliografię. Pozycje powinny być ułożone alfabetycznie według nazwisk autorów. Inicjał imienia w bibliografii końcowej należy zawsze podawać po nazwisku.

[Informacje o tekście:] Do tekstu należy dołączyć następujące informacje w językach polskim i angielskim:

      - tytuł – napisany z jednoznacznym rozróżnieniem wyrazów pisanych wielką i małą literą (nie należy zapisywać całości majuskułą);
      - streszczenie – objętość ok. 700-1200 znaków;
      - słowa kluczowe – od czterech do ośmiu, przynajmniej jedno powinno określać dział teologii lub dyscyplinę nauk humanistycznych (np. chrystologia, teologia biblijna, ekumenizm, etc.).

 

Korekta autorska:

Etap recenzji: Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej (dokonanej przez członków Redakcji) i zewnętrznej (przez powołanych co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji). Recenzja dokonywana jest na formularzu. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Etap redakcji: Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez Autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy. Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty. Należy zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych oraz odrzucania (ewentualnie – odsyłania do poprawy) tekstów niespełniających wyżej wymienionych norm typograficznych. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

 

Kwestionariusz

Autorów po raz pierwszy publikujących na łamach Teologii Młodych prosimy o uzupełnienie kwestionariusza:
      1. imię
      2. nazwisko
      3. data i miejsce urodzenia
      4. afiliacja [wydział i uniwersytet]
      5. ukończone studia
      6. uzyskane stopnie naukowe
      7. pełnione funkcje, zajmowane stanowiska [doktorant / asystent / pracownik / etc…]
      8. wykaz ważniejszych publikacji
      9. zainteresowania naukowe
      10. aktualny adres pocztowy
      11. aktualny adres mailowy
      12. Czy wyraża Pani / Pan zgodę na umieszczenie adresu mailowego w notce biograficznej w TM?

Prosimy także o aktualizowanie odpowiedzi w przypadku, gdyby nastąpiły zmiany w stosunku do wcześniej nadsyłanego kwestionariusza.

 

Submission guidelines for Authors who wish to publish in Teologii Młodych

[About the Author:] Authors who wish to publish for the first time in this publication should send a filled in questionnaire (available below). Manuscripts that do not contain contact information (address, e-mail or phone number) will not be accepted for publication.

[Electronic File:] The file should be sent to the Editorial Board (teologia.mlodych@gmal.com) and use the following criteria:
      - The file should be saved as RTF (preferred), DOC, DOCX or ODT;
      - Font typeface should be Times New Roman, 12 points in the body of the paper, 11 points in the footnotes. The whole text should be one and a half spaced. Shorter citations should be put in quotation marks while longer ones can be displayed in the main body as a new paragraph. If you do this then use 11 points of the font and do not use indentation;
      - One letter words should not be moved to a new line;
      - Dividing words or any additional formatting is not allowed. Use plain typeface only – Do not use any bolding, underlining (i.e. subheads) or any other form of graphic highlighting, capitalizing and styles;
      - Italics are allowed (for emphasis of certain terms or phrases in the body of the paper and for titles of the works cited in the references). Superscript can be used only when it is needed to notify the number of edition that is being cited.

[Orthography:] Spelling and grammar should be consistent with the rules of Polish language and the rules of religious written language that were approved by The Council for the Polish Language at the Presidium of the Polish Academy of Science (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Non-Latin scripts can be transliterated with reference to accredited publishers which should be noted at the beginning of the paper. Using original scripts is allowed but only while sending the Editorial Board the fonts other than Times New Roman that has been used in the paper. Do not write words using option “paste a symbol” accessible in writing editors.

[References:] All references to the publisher of origins, series, works of the Church Fathers, works of St. Thomas form Aquino, Church printings (Councils’, Popes’) or others must contain full publication details with no abbreviations. If it is provided, the full name of the series and its volume number should be noted at the end of the reference and put in brackets ( ), but it is not required to give one. Subsequent references may contain the abbreviations that were provided in a bracket [ ] at the end of the first reference (according to example references below).

Do not introduce any personally created abbreviations for books of the Bible, Qumran Scrolls and names of the religious orders. The only abbreviations that will be acceptable are those presented in Encyklopedia katolicka: Wykaz skrótów, Lublin 19932. Subsequent references to the same work should be shortened (according to the examples referenced below. Do not use ‘tamże’, ‘ibidem’, ‘dz. cyt.’, ‘op. cit.’).

Footnote references should be done according to the following examples:

1 Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 19883, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.

8 R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG].

9 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, [dalej cyt. Dei Verbum].

10 Dei Verbum, 10.

[Information about the manuscript:] Submissions should include the following information provided in both Polish and in English:

      - title – should have a precise distinction of the words written with capital letters and those that are not (do not use capitalization or majuscule);
      - summary – around 700-1200 characters;
      - keywords – from four to eight, at least one of them should specify either the section of Theology or a discipline of the Humanistic Studies (i.e. Christology, Bible Studies, Ecumenism, etc.).

 

Evaluation process:

Reviewing: All manuscripts submitted for publication will be reviewed by Editorial Board and Peer Reviewers (there are two independent reviewers, who are not personally connected with the author, and the authors and reviewers must not have apparent conflicts of interests. The reviewers work according to a form.

Editorial Board: Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to the Author by email so that person can check carefully for factual and typographic errors. The proofs will then be sent by email or by other means if it is clearly requested by the Author. If correspondence by email is not possible, papers for proof reading will be sent to the correspondence address that was provided by the author. Proofs should be checked and verified within one week. If the Editorial Broad does not receive an answer by that time, it will be assumed that the Author waives their right to add any minor corrections. The Editorial Board should be informed by the Author about any changes to their email address or home address in order to allow us to contact you in case we need further consultation.

 

The Editorial Board reserves the right to make adjustments to or reject (eventually – to return for correction) any papers that do not follow the criteria listed above. The Editorial Board will not return any papers that were not requested.

 

Questionnaire

The Authors who are publishing for the first time in Teologia Młodych, are asked to fill the questionnaire below:
      1. Name
      2. Surname
      3. Date and place of birth
      4. Affiliation (Faculty and the University, College)
      5. Education (finished studies, field concentration)
      6. Degrees
      7. Positions held [doctoral candidate / Teacher Assistant / / etc…]
      8. Bibliography (only the notable publications)
      9. Research interests
      10. Your current home address
      11. Your current email addressy
      12. Do you agree to have your email address published in the About the Author note?

Please send an upgraded version of the Questionnaire if any changes have occurred since sending the previous one.
Adres Redakcji:

 

Teologia Młodych
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: teologia.mlodych@gmail.com

 

wyszukaj:Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne zeszyty lub korzystając z wyszukiwarki. Dostępny jest także indeks autorów i słów kluczowych. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

 Lista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 1333):   Andrejiová L., Uspokojovanie duchovných potrieb u klienta v hospicovej starostlivosti z pohľadu sestry ==>> 1 (2012), s. 4-11.
2   (odsłon: 1039):   Dobies K., Poznanie prawdziwego „ja” człowieka w ujęciu Thomasa Mertona ==>> 1 (2012), s. 30-39.
3   (odsłon: 963):   Kreczmański S., Kolekta w Mszale Rzymskim. Elementy strukturalne oraz jej wypowiadanie ==>> 1 (2012), s. 40-53.
4   (odsłon: 834):   Grychtoł A., Eksperymenty z użyciem zwierząt jako problem moralny ==>> 3 (2014), s. 28-36.
5   (odsłon: 830):   Maliszewska A., Tajemnica osoby Chrystusa w ujęciu Raniero Cantalamessy ==>> 1 (2012), s. 54-66.
6   (odsłon: 652):   Bryniarska A., Czy umowa rozdzielności majątkowej małżeńskiej stwarza zagrożenie dla jedności małżeństwa? ==>> 2 (2013), s. 4-13.
7   (odsłon: 600):   Mantykiewicz A., Formacja do posługi lektora w Kościele rzymskokatolickim ==>> 2 (2013), s. 100-110.
8   (odsłon: 529):   Grychtoł A., Służba zdrowia, ochrona zdrowia, rynek usług medycznych – zmiany w nazewnictwie czy zmiany w systemie wartości? ==>> 2 (2013), s. 30-39.
9   (odsłon: 526):   Giglok M., Miejsce spotkania Boga i człowieka – idea ikony jako sakramentu Bożej obecności w teologii ikony Paula Evdokimova ==>> 2 (2013), s. 21-29.
10   (odsłon: 520):   Grychtoł A., Sumienie w ochronie zdrowia ==>> 1 (2012), s. 107-115.
11   (odsłon: 513):   Moj M., Tajemnica dla będących z Nim (Mk 4,1-20) ==>> 2 (2013), s. 54-61.
12   (odsłon: 458):   Wilk M., A On szedł z nimi i wyjaśniał im Pisma… Kompozycja, retoryka i teologia Łk 24,13-33 ==>> 1 (2012), s. 12-29.
13   (odsłon: 407):   Czarnuch M., Pytania o Jezusa (Mk 1,27; 4,41). Ich funkcja w narracji i znaczenie dla teologii ==>> 1 (2012), s. 96-106.
14   (odsłon: 407):   Czarnuch M., Zbawienie przez zniszczenie? Wokół Mk 8,34-35 ==>> 2 (2013), s. 14-20.
15   (odsłon: 399):   Ledwoń D., Wychowanie w czwartej Ewangelii ==>> 2 (2013), s. 40-53.
16   (odsłon: 385):   Piętka R., Skutki grzechu Adama w „Homilii Paschalnej” Melitona z Sardes ==>> 1 (2012), s. 67-76.
17   (odsłon: 348):   Dúllek B., Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce do końca XIX wieku ==>> 2 (2013), s. 62-68.
18   (odsłon: 337):   Kłocińska A., Okno na transcendencję: o epifanicznym rozumieniu sztuki w świetle dialogiki Martina Bubera ==>> 2 (2013), s. 79-88.
19   (odsłon: 330):   Szwarczyński J., Genetyka Richarda Dawkinsa a narodzenie Mesjasza z Dziewicy ==>> 1 (2012), s. 77-84.
20   (odsłon: 319):   Imach M., Dialog międzyreligijny na Bliskim Wschodzie ==>> 2 (2013), s. 69-78.
21   (odsłon: 317):   Schlosserová V., Okultizmus postmodernej spoločnosti v kontexte teológie náboženstva ==>> 3 (2014), s. 60-71.
22   (odsłon: 313):   Hornik P., Eklezjalny wymiar miłości w pismach mistyczek Kościoła Zachodniego (św. Teresy od Dzieciątka Jezus, bł. Elżbiety od Trójcy Świętej i św. Faustyny) ==>> 1 (2012), s. 116-126.
23   (odsłon: 277):   Dudkiewicz E., Śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii i wyraz jedności Kościoła ==>> 3 (2014), s. 5-16.
24   (odsłon: 269):   Lwowski A., Święty Eugeniusz de Mazenod jako wzór współczesnego ewangelizatora ==>> 2 (2013), s. 89-99.
25   (odsłon: 268):   Bednarczyk M., Antropologiczne ścieżki Seweryna Pollaka ==>> 1 (2012), s. 85-95.
26   (odsłon: 254):   Wieluniecka A., Czy dogmat jest potrzebny? Znaczenie dogmatu według Romano Guardiniego ==>> 2 (2013), s. 111-117.
27   (odsłon: 246):   Dúllek B., Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce od XX wieku ==>> 3 (2014), s. 17-27.
28   (odsłon: 212):   Rzędkowska A., Aktualność podstaw wychowania moralnego w Gravissimum educationis ==>> 3 (2014), s. 44-59.
29   (odsłon: 203):   Oracz A., The Power of God and the "Weak Theology" by J.D. Caputo in the Light of the New Testament Passages ==>> 3 (2014), s. 37-43.
30   (odsłon: 203):   Wieluniecka A., Czyściec i niebo. Doczesne pytania o pozadoczesną rzeczywistość człowieka w myśli teologicznej Romano Guardiniego ==>> 3 (2014), s. 72-79.
31   (odsłon: 172):   Szwed-Kostecka J., Terminologia inkarnacyjna w Listach św. Ignacego z Antiochii ==>> 3 (2014), s. 89-95.
32   (odsłon: 155):   Wach K., Hans Lenk – Interpretacja jako zagrożenie i ratunek ==>> 3 (2014), s. 96-101.
33   (odsłon: 153):   Suszek E., Między reżimem a anarchią. Problem specjalizacji i interdyscyplinarności nauki i nauczania ==>> 3 (2014), s. 80-88.
34   (odsłon: 137):   Król K., Adwokat w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego – studium porównawcze ==>> 4 (2015), s. 104-111.
35   (odsłon: 93):   Chyłka B., Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych na tle zasad regulujących stosunki między państwem i Kościołem ==>> 4 (2015), s. 77-92.
36   (odsłon: 71):   Koterba M., Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa ==>> 4 (2015), s. 93-103.
37   (odsłon: 52):   Dură N.V., „Justitia” and „Aequitas” in the Perception of the Greek Philosophers and of The Roman Jurists ==>> 4 (2015), s. 4-9.
38   (odsłon: 51):   Zavadilovă E., Profesoři kanonického práva a jeho výuka na Teologickém Učilišti v Českých Budějovicích v letech 1918 1950. Popis situace s příhledem k politickým a místním poměrům ==>> 4 (2015), s. 36-52.
39   (odsłon: 50):   Małolepszy B., Miejsce i rola „zmysłu wiary” w nieomylności Kościoła w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła” ==>> 4 (2015), s. 60-76.
40   (odsłon: 46):   Stelmach M., Miłość jako troska o zbawienie innych. Świętość Zelii i Ludwika Martin wzorem dla współczesnych rodzin ==>> 4 (2015), s. 137-149.
41   (odsłon: 45):   Menke M., Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi ==>> 4 (2015), s. 19-26.
42   (odsłon: 42):   Lwowski A., Początki działalności ewangelizacyjnej świętego Eugeniusza de Mazenoda ==>> 4 (2015), s. 112-124.
43   (odsłon: 42):   Mititelu C., The Application of Epitimias in the See of Confession according to the “Canonical Custom” and the “Penitential Canons” ==>> 4 (2015), s. 10-18.
44   (odsłon: 37):   Schlosserová V., Fenomén čarodejníctva a jeho odozva v súčasnej postmodernej spoločnosti ==>> 4 (2015), s. 53-59.
45   (odsłon: 35):   Horký R.S., Skrytá činnost premonstrátů v Brně v 50. letech XX. Století ==>> 4 (2015), s. 27-35.
46   (odsłon: 34):   Płóciennik M., Fundamenty hermeneutyki przestrzeni społeczno-politycznej w tryptyku encyklik Benedykta XVI ==>> 4 (2015), s. 125-136.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice