Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

TEOLOGIA MŁODYCH7 (2018)


  SPIS TREŚCI
(table of contents)


summaria

  edytorial

  5-31
  32-42
  43-52
  53-68
  69-80
  81-91
  92-102
  103-112
  113-128

  sprawozdania


  pełny numerartykułów / items: 9

Gruszka D.

Chrześcijański ideał miłości erotycznej na przykładzie myśli filozoficznej Włodzimierza Sołowjowa i myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II

Teologia Młodych 7 (2018) s. 5-31
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych – socjologii, prawa, psychologii, biologii czy też teologii moralnej. O ile ta ostatnia skupia się wyraźnie na przekazie normatywnym, wydaje się dość mało eksponowaną kwestia istoty tej miłości i jej zamysłu w dziele Stworzenia. Zagadnienia te podjęli w kręgu kultury prawosławnej Włodzimierz Sołowjow, a w kręgu kultury katolickiej Karol Wojtyła. Niniejszy artykuł przedstawia refleksje filozoficzne i teologiczne obydwu myślicieli poszukujących sensu i znaczenia tej szczególnej manifestacji miłości międzyosobowej. Zwraca także uwagę na konieczność ujęcia istoty miłości płciowej jako fundamentu dla prowadzenia refleksji na gruncie normatywnym i nauk szczegółowych. Istotowo ujmowana miłość erotyczna, znajdująca swe doczesne spełnienie w związku małżeńskim, jawi się przede wszystkim jako wspólnota osób (communio personarum) na podobieństwo wspólnoty Trójcy. Wszelkie treści normatywne, instytucja małżeństwa jak i jej cele w postaci płodności, wspólnoty życia doczesnego i seksualności są wtórne wobec podstawowego sensu i znaczenia miłości płciowej jako komunii osób, wykraczającej także poza doczesność i mającej swe spełnienie także w rzeczywistości eschatycznej. Miłość ujęta z takiej właśnie perspektywy, a nie norma czy też społeczna funkcja małżeństwa, winna stać się punktem wyjścia dla wszelkich rozważań dotyczących tego zagadnienia.Christian Ideal of Love by the Example of Philosophical Thought of Vladimir Solowjow and Thought of Karol Wojtyla/John Paul II
Summary
Love between woman and man can be found as subject of many scientic diciplines: sociology, law, psychology, biology and moral theology. The last one treats most of all about norms and standards, however essence of this love and its puropse in the Creation is still omitted. These issues were discussed by Włodzimierz Sołowjow in the ortodhox cultural zone and by Karol Wojtyła in the catholic cultural zone. This article presents philosphic and theologic reflection base on thoughts of both thinkers, who have been looking for sense and meaning of this unique manifestation of interpersonal love. This article underlines also that is necessary to recognize sexual love as a foundations of normative and scientific reflection. Essence of the erotic love, what is fullfilled in conjugal communion, is primarily communion of persons (communio personarum) similar to communion of the Trinity. Communion of persons is more important than all normative content, institution of marriage and fertility as its purpose, communion of mortal life and sexuality. It is more than temporality and it is fullfilled in the final reality. Finally, this meaning of love (not standards or social function of marriage) should be foundations for all the considerations.


(pokaż artykuł / display full-text)
odsłon: 85

Kaczmarczyk P.

Doktryna Hubbardowskiej Drogi do wolności

Teologia Młodych 7 (2018) s. 32-42
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Scjentologia stworzona przez Hubbarda jest nazywana Drogą do wolności. Czy jest nią rzeczywiście? Odpowiedzi na to pytanie udziela wiele zagranicznych pozycji bibliograficznych, autorstwa m.in.: J. Atacka, P. Coopera, B. Corydona, J.C. Deniau, E. Fromma, R. Kaufmana i R. Vodicki. Wśród nielicznych Polaków badających to zagadnie można wymienić: P.T. Nowakowskiego, A. Posackiego oraz A. Zwolińskiego.
Niniejsza praca, oparta przede wszystkim na dziełach autorskich twórcy scjentologii – L.R. Hubbarda, poświęcona jest analizie doktryny scjentologii – drogi do wolności. Na końcu pracy zamieszczono aneks ukazujący podobieństwo i okultystyczno-satanistyczne pochodzenie symbolu scjentologicznego, wzorowanego na krzyżu A. Crowleya.
Scjentologia – jakie są jej prawdy wiary? W jaki sposób „daje” ona człowiekowi wolność? Co stanowi o jej sile przyciągania? Są to pytania, na które warto udzielić odpowiedzi – dlatego, poniższa praca będzie poświęcona charakterystyce światopoglądu scjentologicznego.Doctrine of the Hubbard's Way to Freedom
Summary
The Scientology created by Hubbard is called the Road to the freedom. Is it one indeed? Answers to this question, is granting many foreign bibliographical positions, authorships among others: J. Atacka, P. Cooper, B. Corydona, J.C. Deniau, E. Fromm, R. Kaufmana and R. Vodicki. Amongst few polish people examining this issue it is possible to mention: P.T. Nowakowski, A. Posacki and A. Zwoliński.
The thesis based above on author's thesis of the author of the Scientology - L.R. of Hubbard will be devoted to the analysis of the doctrine of Scientology - the Road to the freedom. At the end of the work an annex showing the similarity and occult-satanic origin of the scientological symbol, modeled on A. Crowley's cross, was placed.
Scientology - what are its truths of faith? How does "give" freedom to man? What makes her attractive? These are questions that are worth answering - that's why the following work will be devoted to the characteristics of the scientist worldview.


(pokaż artykuł / display full-text)
odsłon: 75

Kapłańska J.

Człowiek wobec Boga. Elementy antropologii w myśli Blaise`a Pascala

Teologia Młodych 7 (2018) s. 43-52
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Myśl Pascala ukazuje człowieka łączącego w sobie różne sprzeczności – niezwykle kruchego wobec zagrożeń świata, a zarazem przekraczającego go mocą własnego myślenia, człowieka rządzonego przez dwa porządki – serca i rozumu. Sam dla siebie pozostaje on istotą niezrozumiałą, dopóki nie odkryje, że paradoksy jego istnienia znajdują sens w Bogu. Tu bardzo mocno antropologia łączy się z teologią. Człowiek bez Boga pozostaje dla siebie niezrozumiały, pełen chaosu, a nawet potworny. Nawrócenie odbywa się przez uznanie własnej nędzy i jest, obok znajomości Boga, a konkretnie Chrystusa, koniecznym elementem ludzkiego życia. Człowiek dociera do Boga dzięki porządkowi serca, przez wiarę, nie za pomocą rozumu, choć i on jest w życiu konieczny. Wiara Pascala jest jednak wiarą niełatwą – filozof wyznanie predestynację, a zatem i łaskę wiary, i obietnicę życia wiecznego otrzymują jedynie wybrani przez Boga. Mimo tego „opłaca się” wierzyć, o czym mówi słynny zakład Pascala, a wiara, nadając ludzkiemu życiu sens, wydobywa go z beznadziejności ludzkiej kondycji i może stać się preludium do otrzymania łaski wiary od Boga.Human and God. Elements of Anthropology in the Thought of Blaise Pascal
Summary
Pascal's thought reveals a man who combines various contradictions - extremely fragile in the face of threats to the world, and at the same time surpassing him with the power of his own thinking, a man ruled by two orders - hearts and reason. For himself, he remains an incomprehensible being until he discovers that the paradoxes of his existence find meaning in God. In this case, anthropology strongly connects with theology. Man without God remains unintelligible, full of chaos, and even monstrous. Conversion takes place through acknowledging one's misery and is, besides knowing God, and specifically Christ, a necessary element of human life. Man reaches God through the order of the heart, through faith, not through reason, though he is also necessary in life. Pascal's faith, however, is a difficult faith – the philosopher's confession of predestination, and thus the grace of faith, and the promise of eternal life are given only to God's chosen ones. Although it is "worthwhile" to believe what the famous Pascal plant is talking about, and faith, giving human life meaning, extracts it from the hopelessness of the human condition and can become a prelude to receive the grace of faith from God.


(pokaż artykuł / display full-text)
odsłon: 78

Kapłańska J.

Dwa skrzydła. Relacja wiary i nauki w wybranych tekstach Jana Pawła II

Teologia Młodych 7 (2018) s. 53-68
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Nauczanie papieskie może stanowić dobry punkt odniesienia w próbach określenia stosunku Kościoła do nauki. Wiele uwagi temu tematowi poświęcił Jan Paweł II. Papież wskazuje na konieczność współistnienia i współdziałania obu tych sfer ludzkiego życia, ukazując je jako dwie drogi do poznania prawdy. Źródłem pragnienia poznania prawdy jest natomiast zakorzeniona w człowieku potrzeba sensu, wyrażająca się w stawianiu pytań egzystencjalnych.
Poznając nauczanie Jana Pawła II, można zauważyć, że podejmuje on temat relacji wiary i nauki z trzech punktów widzenia: współpracy Kościoła i teologii oraz innych nauk, z punktu widzenia odpowiedzialności i działania nauk świeckich oraz z punktu widzenia odpowiedzialności i działania teologii. Wszystkie te punkty widzenia łączy zagadnienie prawdy, do której dążenia powołany jest każdy człowiek. Z odkrywania prawdy wynikają także zadania nauki: służba owej prawdzie, godność i dobro człowieka.
Ogromna troska o te zagadnienia wyraża się w rozlicznych tekstach, w których Jan Paweł II je podejmuje i które także dzisiaj pozostają normą i inspiracją dla ludzi Kościoła, a często także dla nauk świeckich.Two Wings. The Relationship of Faith and Science in Selected Texts of John Paul II
Summary
Papal teaching can be a good point of reference in attempting to define the Church's attitude to science. John Paul II devoted a lot of attention to this topic. The Pope indicates the necessity of co-existence and cooperation of both these spheres of human life, showing them as two ways to learn the truth. The source of the desire to know the truth, however, is the need of meaning rooted in man, which is expressed in the question of existential questions.
When learning about the teachings of John Paul II, one can see that he deals with the relationship of faith and science from three points of view: cooperation of the Church and theology and other sciences, from the point of view of responsibility and action of the secular sciences and from the point of view of responsibility and theology. All these points of view combine the problem of truth to which every human being is called. The tasks of science also result from discovering the truth: service to this truth, dignity and goodness of man.
The great concern for these issues is expressed in the numerous texts in which Pope John Paul II undertakes them and which today also remain the norm and inspiration for the people of the Church, and often also for the secular sciences.


(pokaż artykuł / display full-text)
odsłon: 76

Mielniczuk K.

Ostatnia Wieczerza i Eucharystia w Nowym Testamencie

Teologia Młodych 7 (2018) s. 69-80
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Patrząc na liczne ofiary starotestamentalne, stanowiące wyraz szczerych potrzeb duchowych narodu wybranego zauważamy, że nie mogły one dokonać zadośćuczynienia za grzechy ludzkości, gdyż nierozumne zwierzę nie może przyjąć ludzkich win. Stąd dążenie ludzkości do ofiary najdoskonalszej, która wypełni wszystkie inne ofiary. Czas Nowego Testamentu przynosi nam najwyższą i jedyną Ofiarę Jezusa Chrystusa, która podczas wydarzenia ostatniej wieczerzy została utrwalona i przekazana światu, aż do końca czasów. Artykuł ten przedstawia – poprzez spojrzenie na biblijną teologię tematów eucharystycznych – w jaki sposób Ofiara Nowego Przymierza stała się szczytem wszystkich pragnień ofiarniczych. Zostaną przeanalizowane biblijne świadectwa ostatniej wieczerzy, a także inne eucharystyczne teksty nowotestamentalne.Last Supper and Eucharist in the New Testament
Summary
Thinking about sacrifices in Old Testament, as a proof of spiritual needs of the chosen nation, it is easy to realize these animals could not compensate for humans’ sins due to their inability of thinking. It is the main reason of waiting for perfect sacrifice, which fullfill all of the rest. Time of the New Testament give us as real, highest and the only one Jesus Christ’s sacrifice, which was saved till the end of time and widespread while Last Supper.
Purpose of this article is to consider Last Supper as fullfillment of sacrificial needs, through thinking about Eucharist according with Holy Bible. There are analyzed biblical testimonies about Last Supper and other eucharistical texts from New Testament.


(pokaż artykuł / display full-text)
odsłon: 77

Mielnik D.

Liturgia wiernych Mszałów Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae?

Teologia Młodych 7 (2018) s. 81-91
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie różnic pomiędzy ordo missae liturgii wiernych w pierwszym i ostatnim wydaniu tradycyjnego Mszału Rzymskiego, czyli pomiędzy Mszałem Piusa V oraz Mszałem Jana XXIII. Założenia pracy zostały oparte na modelu wypracowanym w innym opracowaniu autora dotyczącym podobnej problematyki. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że pomiędzy obydwoma wspomnianymi ordo missae zachodzą co prawda różnice, jednak nie są one aż na tyle znaczące, żeby uzasadnione było mówienie o dwóch zupełnie różnych obrzędach. Rozbieżności pomiędzy nigrykami mszalnymi są niewielkie, różnice pomiędzy rubrykami natomiast dotyczą jedynie kwestii zduplikowania obecnego już w Mszale Piusa V zapisu.The Liturgy of Faithful in Pius’s and John XXIII’s Missals. The Same ordo missae?
Summary
The purpose of this paper is finding out the differences between liturgy of Faithful ordo missae of the first and the last edition of traditional Roman Missal so between Pius’s V and John’s XXIII. Paper assumptions are based on model which was worked out in another author’s work connected to similar problematic. On the basis of analysis it should be claimed that there are some differences between both mentioned ordo missae but these differences are not so significant. Differences between texts are small and differences between rubrics concern only duplication of record which was present in Pius’ V Missal.


(pokaż artykuł / display full-text)
odsłon: 88

Mikociak T.

Znaczenie prawa kanonicznego w orzecznictwie sądów administracyjnych w Polsce

Teologia Młodych 7 (2018) s. 92-102
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W doktrynie prawniczej bardzo dużą rolę przypisuje się orzeczeniom sądowym. Przedstawiciele zawodów prawniczych często odwołują się do tzw. utrwalonej linii orzeczniczej, jako jednego z argumentów dyskursu prawniczego. Z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że sądom tym stosunkowo duże problemy sprawia rozstrzyganie spraw, w których dochodzi do zderzenia prawa kanonicznego i prawa świeckiego. Wobec tego należy postawić pytanie, czy podmioty władzy świeckiej, do których należą sądy administracyjne, powinny sięgać do przepisów prawa kanonicznego? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej? Przedmiotem artykułu jest analiza orzeczeń, w których sądy administracyjne odnosiły się do przepisów prawa Kościoła oraz wskazanie problemów i trudności, jakie w związku z tym pojawiły się w praktyce.The Importance of Canon Law in the Case-law of Administrative Courts in Poland
Summary
In legal doctrine a very large role is attributed to judicial decisions. The representatives of legal professions often refer to the so-called respective jurisdiction approach as one of the arguments of the legal discourse. The review of the judicature of administrative courts shows that they have relatively large problems with resolving legal matters where the collision of canon law and secular law occurs. However, life experience teaches us that the complete indifference between the two legal systems is not possible. The question whether the subjects of secular authority should refer in their activity to legal norms of foreign origin, which, after all, are not a source of universal law in Poland seems well-based. If so, it should be considered on what terms they can do it? The subject of this article is the analysis of judgments, in which administrative courts referred to the provisions of the Church's law as well as stating consequent problems and difficulties that arose in practice.


(pokaż artykuł / display full-text)
odsłon: 70

Szczygieł M.

O sędziowskim obowiązku wzywania stron do pojednania w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Teologia Młodych 7 (2018) s. 103-112
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W aktach procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa ze strony sędziego lub innych urzędników trybunału pojawia się pytanie o możliwość pojednania między stronami i wznowienia przez nich życia małżeńskiego. Wynika to z ogólnej zasady dążenia do pojednania między spierającymi się stronami ustanowionej w kan. 1446 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zasada znalazła swoje miejsce w przepisach dotyczących procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa w kan. 1676 KPK. Według kanonu sędzia na każdym etapie procesu ma starać się o doprowadzenie stron do wznowienia życia małżeńskiego. Reforma procesu małżeńskiego wprowadzona przez papieża Franciszka motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus wpłynęła na konkretną aplikację ogólnej zasady z kan. 1446 przez ustanowienie kan. 1675 MIDI. Nowy kanon uchyli postanowienie poprzedniej ustawy zwracając sędziemu uwagę na konieczność uzyskania pewności o niemożliwym do naprawienia rozpadzie małżeństwa. Sędzia uzyskuje tę pewność na podstawie badania przedprocesowego. Po uzyskaniu tej pewności sędzia podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu. Na tej podstawie należy przyjąć, że nie można stawiać pytania o pojednanie między stronami procesu po jego rozpoczęciu.About Judicial Duty to Induce Parties to the Proceedings to Reconciliation During the Canonical Proces of Matrimonial Nullity
Summary
In case files of processes of matrimonial nullity there is a question from the judge or other officals of the Court. They ask if there is any possibility of reconciliation of parties to the proceedings and if they could to resume their matrimonial life. This question is based on Canon 1446, Code of Canon Law, what describes the rule of aspiration to reconciliation of spouses. This rule is placed in the provisions of canonical process of matrimonial nullity (Canon 1676, Code of Canon Law). According with this Canon the judge is obligated to cause the spouses’ reconciliation and reasumation of matrimonial life. Reform of the process established by pope Francis motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus have had influence on the earlier procedure. According with Canon 1675 MIDI the judge is obligated to make him sure if reconciliation is impossible. This procedure takes a place during the pre-trial examination. Having this certainty the judge decides to start the process. Then there is no possibilities to ask about reconciliation of spouses after beginning of the process what is a main conclusion.


(pokaż artykuł / display full-text)
odsłon: 80

Tkaczyk Ł.

Komunijny wymiar Eucharystii według J. Ratzingera/Benedykta XVI

Teologia Młodych 7 (2018) s. 113-128
⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W niniejszym opracowaniu został ukazany ścisły związek pojęcia communio z Eucharystią. Bez Eucharystii bowiem niemożliwe jest communio, a bez communio nie można sprawować Eucharystii. Te dwie rzeczywistości tak ściśle są ze sobą związane, że przenikają się wzajemnie i jedno bez drugiego istnieć nie może.
Należy zauważyć za J. Ratzingerem/Benedyktem XVI, że eucharystyczne communio stanowi centrum i istotę chrześcijaństwa. Aby naprawdę być chrześcijaninem, nie można zrezygnować z komunii, którą czerpiemy w Eucharystii będącej sakramentem jedności Boga z człowiekiem i wspólnotą Ciała Chrystusowego. To tu Lud Boży tworzy prawdziwe communio dzięki posłudze biskupów i prezbiterów, których także scala głęboka sakramentalna więź. Dzięki Eucharystii istnieje Kościół. W nim obecny jest Chrystus pod postaciami chleba i wina. Ciągle zwołuje swój Lud, aby karmić go sobą w Komunii Świętej. Chce przez ten sakrament być z nim jedno, a przede wszystkim upodabniać do siebie tych, którzy Go przyjęli, ciągle ich przemieniając i nawracając.The Communional Dimension of the Eucharist According to J. Ratziner/ Benedict XVI
Summary
The study shows a strict connection of the concept of communio with the Eucharist. For one cannot have communio without the Eucharist, as well as one cannot celebrate the Eucharist without communio. These two realities are so closely related, that one cannot exist without the other.
Following J. Ratzinger/Benedict XVI, it should be noted, that the eucharistic communio constitutes the center and the core of Christianity. In order to be a real Christian, one cannot give up communion, which we get from the Eucharist – the sacrament of the unity of God and man, as well as the community of the Body of Christ. In this very place the people of God constitute the real communio, thanks to the service of bishops and presbyters, united by the profound sacramental bond. The church exists due to the Eucharist. Christ is present in it, under the species of bread and wine. He continuously calls His people to feed them with His Body in the Holy Communion. Through this sacrament He wants to be one with them, and most of all, to make all those who received Him be like Him, by constantly transforming and converting them.


(pokaż artykuł / display full-text)
odsłon: 91
© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice