Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: konsultacje w listopadzie i grudniu: 21.11. godz. 12.15-13.45; cały czas kontakt mailowy

A. Maliszewska: odwołane (L4)

M. Kornaszewska-Polak: 22.11. - odwołane (L-4)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 7.11 przeniesione na 19.12 (od godz. 14.30); zajęcia z cywilnego prawa małżeńskiego (III rok NOR, stacjon.) z 16.11 oraz z 23.11 przeniesione na 11.01 oraz 18.01

A. Maliszewska: L4, zajęcia odbędą się wg planu - zastępstwo

M. Kornaszewska-Polak: 20-25.11. - odwołane (L-4)

12.05.2015 - 14:31 (MB) | kategoria: Konkursy |   Wersja do druku  

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz oraz niżej podane wymagania kwalifikacyjne.


Wymagania kwalifikacyjne

  • 1. Nienaganna postawa etyczna;
  • 2. Co najmniej tytuł zawodowy magistra teologii;
  • 3. Otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk teologicznych z tematem rozprawy w zakresie biblistyki, jeżeli kandydat nie posiada stopnia naukowego;
  • 4. Dorobek naukowy z zakresu biblistyki, potwierdzony przez publikacje w czasopismach z wykazu MNiSW oraz przez realizowanie projektów badawczych poddanych pozytywnej ocenie w trybie konkursowym;
  • 5. Zdobyte w uczelni akademickiej doświadczenie dydaktyczne prowadzenia zajęć w ramach modułów z biblistyki, a szczególnie potwierdzone kompetencje w zakresie greki biblijnej;
  • 6. Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego lub promotora o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej i naukowej, a zwłaszcza o jakości prowadzonych zajęć oraz o perspektywie awansu na stopień naukowy doktora nauk teologicznych, jeżeli kandydat nie posiada tego stopnia.


Wymagane dokumenty:

  • 1. Wniosek o zatrudnienie/zgłoszenie do konkursu;
  • 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnieniu;
  • 3. Kwestionariusz osobowy;
  • 4. Kopie dyplomów: mgr oraz dr, jeśli posiada stopień naukowy;
  • 5. Spis publikacji;
  • 6. Informacje o udziale w stowarzyszeniach naukowych, konferencjach i sympozjach naukowych oraz o działalności organizacyjnej na uczelni akademickiej;
  • 7. Informacje o działalności dydaktycznej;
  • 8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
  • 9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 - ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • 10. Oświadczenie, ze Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym);
  • 11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.


Informacja:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.


Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie wyżej wymienionych dokumentów w sekretariacie Wydziału Teologicznego (nr pok. 001/1, tel. 32-356-90-56) 40-043 Katowice, ul. Jordana 18, do dnia 29 maja 2015 r.


W odniesieniu do misji kanonicznej dla objęcia stanowiska stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Katowice, 12 maja 2015 r.