Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. B. Biela: 20.09. o godz. 11.30 do 13.00

ks. J. Szymik: 20.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. 11.00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

31.10.2017 - 16:57 (MB) | kategoria: Samorząd |   Wersja do druku  

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego UŚ

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbędą się w 17.11.2017r.

Na Wydziale Teologicznym utworzono jeden okręg wyborczy obejmujący wszystkich studentów Wydziału. Do obsadzenia w okręgu jest 5 mandatów.

Głosować będzie można: w dniu 17 listopada 2017 r. , tj. piątek w godzinach 12:00 – 18:00, w lokalu wyborczym znajdującym się na drugim piętrze Wydziału Teologicznego, w sali 204/4 przy ul. Jordana 18.

Każdy student ma jeden głos. Można udzielić poparcia kandydatom w liczbie równej lub mniejszej od liczby mandatów do obsadzenia w okręgu.

Kartę do głosowania WKW wydaje po okazaniu jednego z następujących dokumentów:
1) aktualnej legitymacji studenckiej
2) aktualnego indeksu
3) aktualnego zaświadczenia wydanego przez Uczelnię o posiadaniu statusu studenta wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem
potwierdzającego prawo danego studenta do oddania głosu w danym okręgu.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy student Uniwersytetu Śląskiego. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje studentom wyjeżdżającym na wymianę zagraniczną bądź krajową w roku akademickim 2017/2018, studentom pełniącym funkcje w organach Samorządu Studenckiego innych uczelni wyższych, studentom pozbawionym biernego prawa wyborczego prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Dyscyplinarnej, studentom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz studentom zatrudnionym w Uczelni na podstawie umowy o pracę.

Kandydować można tylko do jednej WRSS.

Każdy kandydat może także zgłosić jednego męża zaufania. Mężowie zaufania mają prawo być obecni w dniu głosowania podczas wykonywania wszystkich czynności wyborczych, w szczególności podczas procedury liczenia głosów.

Kandydatury do WRSS oraz zgłoszenia na pełnienie funkcji męża zaufania można składać w formie pisemnej do dnia 13 listopada 2017 r. włącznie, u członków WKW właściwej dla danego wydziału. Godziny dyżurów WKW zostały podane w osobnym obwieszczeniu.

Wzór formularzy zgłoszeniowych można pobrać u członków WKW właściwej dla danego wydziału lub ze strony Samorządu Studenckiego www.studenci.us.edu.pl w zakładce Wybory 2017.

Wybory przeprowadzane są na podstawie Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego UŚ oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego UŚ stanowiących załączniki do Uchwały nr 44/2012 z dn. 2012-11-20 Senatu UŚ, które w brzemieniu obowiązującym można znaleźć na stronie Samorządu Studenckiego www.studenci.us.edu.pl w zakładce Wybory 2017.

W razie potrzeby prosimy o kontakt Wydziałową Komisją Wyborczą Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego UŚ w składzie:
Przewodniczący: Sonia Ciesielska
Wiceprzewodniczący: Martyna Kuśmierczyk
Członek: Agnieszka Kuśmierczyk

pod numerem telefonu 535141202 lub via e-mail pod adresem: sonia.ciesielska©gmail.com.

W kwestiach spornych prosimy o kontakt z Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego UŚ Jakubem Zawadzkim pod numerem telefonu 887 752 741 lub via e-mail pod adresem: maciejmalik92©gmail.com

Przewodniczący WKW SS WTL UŚ
Sonia Ciesielska