Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

16 grudzień od 1600
Adwentowe Spotkanie Świata Akademickiego

19 grudzień od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

23 styczeń od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: konsultacje w listopadzie i grudniu: cały czas kontakt mailowy

E. Szwarczyńska: Z dn. 19.12. przeniesione na 14.12.(godz. 12.30-14.00)

A. Maliszewska: odwołane (L4)

M. Kozubek: odwołane do 20 grudnia

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. W. Kania: odwołane do poniedziałku 18.12. L4

M. Gwóźdź: zajęcia z 7.11 przeniesione na 19.12 (od godz. 14.30); zajęcia z cywilnego prawa małżeńskiego (III rok NOR, stacjon.) z 16.11 oraz z 23.11 przeniesione na 11.01 oraz 18.01

A. Maliszewska: L4, zajęcia odbędą się wg planu - zastępstwo

23.11.2017 - 16:21 (MB) | kategoria: Z życia UŚ |   Wersja do druku  

Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że uruchomiony został program Grantów Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. W ramach konkursu student może otrzymać kwotę do 5000 zł na realizację zaproponowanego przez siebie projektu. O Grant mogą ubiegać się studenci naszej uczelni:
a) rozpoczynający w roku akademickim 2017/2018 studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej lub uzyskali w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do uzyskania;
b) prowadzący indywidualne prace badawcze lub artystyczne o wysokim poziomie merytorycznym, co potwierdzone jest przez nauczyciela akademickiego zwanego dalej Opiekunem studenta.

Przedmiotem Grantu mogą być indywidualne projekty naukowe, edukacyjne lub artystyczne wspierające innowacyjne ścieżki rozwoju, obejmujące w szczególności:
• przygotowanie publikacji;
• wyjazdy konferencyjne;
• kwerendy biblioteczne;
• udział w warsztatach, szkoleniach, kursach;
• udział w zagranicznych akademickich „szkołach letnich”;
• inne zaprojektowane przez studenta działania o charakterze naukowym.

W celu otrzymania Grantu Rektora student składa wniosek na przygotowanym formularzu wniosku, zawierającym w szczególności opis projektu, jego cele i zakładane efekty, harmonogram działań i kosztorys oraz nazwisko proponowanego opiekuna grantu, będącego nauczycielem akademickim, posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, który będzie odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad realizacją grantu i będzie opiniował przewidziane wydatki pod względem merytorycznym.

Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2017 r.
Miejsce składania wniosków: Centrum Obsługi Studentów, ul. Bankowa 12 (rektorat, parter, pokój 132).

Zasady konkursu i dokumentacja są dostępne są na stronie http://student.us.edu.pl/granty-rektora-dla-najlepszych-studentow. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Centrum Obsługi Studentów.

Zachęcam Państwa, do wyszukiwania aktywnych, wyróżniających się studentów, o których myślicie Państwo jako o potencjalnych doktorantach lub kandydatach do ubiegania się np. o stypendium MNiSW lub o Diamentowy Grant i wspierania ich w opracowywaniu wniosków oraz późniejszej realizacji projektów. Jest to dla nas szansa na wyselekcjonowanie i związanie z Uczelnią tych najlepszych młodych ludzi, którzy w perspektywie staną się kontynuatorami naszej pracy naukowej i dydaktycznej.
Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Ryszard Koziołek
prorektor ds. kształcenia i studentów