Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

12 kwiecień
Egzamin dyplomowy

17 kwiecień od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 22.03. przeniesione z godz. 11.45-13.15 na godz. 10.15-11.45

M. Kozubek: odwołane do 30.03.2018

M. Czarnuch-Sodzawiczny: odwołane konsultacje 21.03.2018 r.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Czarnuch-Sodzawiczny: odwołane zajęcia 19-22.03.2018 r.

23.11.2017 - 16:21 (MB) | kategoria: Z życia UŚ |   Wersja do druku  

Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że uruchomiony został program Grantów Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. W ramach konkursu student może otrzymać kwotę do 5000 zł na realizację zaproponowanego przez siebie projektu. O Grant mogą ubiegać się studenci naszej uczelni:
a) rozpoczynający w roku akademickim 2017/2018 studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej lub uzyskali w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do uzyskania;
b) prowadzący indywidualne prace badawcze lub artystyczne o wysokim poziomie merytorycznym, co potwierdzone jest przez nauczyciela akademickiego zwanego dalej Opiekunem studenta.

Przedmiotem Grantu mogą być indywidualne projekty naukowe, edukacyjne lub artystyczne wspierające innowacyjne ścieżki rozwoju, obejmujące w szczególności:
• przygotowanie publikacji;
• wyjazdy konferencyjne;
• kwerendy biblioteczne;
• udział w warsztatach, szkoleniach, kursach;
• udział w zagranicznych akademickich „szkołach letnich”;
• inne zaprojektowane przez studenta działania o charakterze naukowym.

W celu otrzymania Grantu Rektora student składa wniosek na przygotowanym formularzu wniosku, zawierającym w szczególności opis projektu, jego cele i zakładane efekty, harmonogram działań i kosztorys oraz nazwisko proponowanego opiekuna grantu, będącego nauczycielem akademickim, posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, który będzie odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad realizacją grantu i będzie opiniował przewidziane wydatki pod względem merytorycznym.

Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2017 r.
Miejsce składania wniosków: Centrum Obsługi Studentów, ul. Bankowa 12 (rektorat, parter, pokój 132).

Zasady konkursu i dokumentacja są dostępne są na stronie http://student.us.edu.pl/granty-rektora-dla-najlepszych-studentow. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Centrum Obsługi Studentów.

Zachęcam Państwa, do wyszukiwania aktywnych, wyróżniających się studentów, o których myślicie Państwo jako o potencjalnych doktorantach lub kandydatach do ubiegania się np. o stypendium MNiSW lub o Diamentowy Grant i wspierania ich w opracowywaniu wniosków oraz późniejszej realizacji projektów. Jest to dla nas szansa na wyselekcjonowanie i związanie z Uczelnią tych najlepszych młodych ludzi, którzy w perspektywie staną się kontynuatorami naszej pracy naukowej i dydaktycznej.
Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Ryszard Koziołek
prorektor ds. kształcenia i studentów