Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Nauki o rodzinie - praktyki zawodowe - informacje

Formularz zgłoszenia miejsca odbywania praktyki zawodowej

Wykaz ośrodków i instytucji w których można starać się o przyjęcie na praktykę

Dziennik praktyk

Opiekun praktyk: dr Leokadia Szymczyk

Regulamin praktyk zawodowych dla Studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku - nauki o rodzinie (studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)

1. Podstawowym celem uczestnictwa w praktyce zawodowej jest zapoznanie się Studenta z działalnością programową instytucji świadczących wieloaspektową pomoc rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w sytuacjach trudnych.

2. Zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku: nauki o rodzinie i w ramach przygotowania zawodowego Studentów tego kierunku, w roku akademickim 2019/2020 powinni oni odbyć praktykę: na studiach I stopnia w wymiarze co najmniej 150 godzin, na studiach II stopnia – co najmniej 60 godzin.

3. W związku z powyższym ustala się na Wydziale Teologicznym następujący przebieg praktyk zawodowych:
- na III roku studiów 1 stopnia – praktyka ciągła w ogólnym wymiarze 150 godzin (min. 8 godzin w tygodniu). Czasem odbywania praktyk jest semestr zimowy (październik – luty).
- na I roku studiów 2 stopnia – praktyka ciągła w ogólnym wymiarze 60 godzin (min. 5 godzin w tygodniu). Czasem odbywania praktyk jest semestr letni (luty – czerwiec).

4. Zaleca się, aby Student w ramach praktyki mógł poznać różne formy działalności danej instytucji, dlatego w miarę możliwości powinien brać nie tylko udział w zebraniach organizacyjnych zespołu, ale i w charakterze asystenta w konkretnych akcjach pomocowych świadczonych przez Instytucję, w której odbywa praktykę.

5. Zadania praktyki zawodowej sytuują się wokół następujących zagadnień:

 • - zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Instytucji,
 • - zapoznanie się z podstawową dokumentacją prowadzoną przez Instytucję (jej statut, instrukcja bhp, itp.),
 • - obserwacja infrastruktury i wyposażenia Instytucji oraz sposobów jej wykorzystania,
 • - obserwacja współpracy instytucji ze środowiskiem lokalnym,
 • - obserwacja sposobów pozyskiwania środków na działalność statutową,
 • - obserwacja metod planowania działań oraz organizacji nowych inicjatyw, poszerzających działalność Instytucji,
 • - obserwacja stosowanych przez zespół metod pracy;
 • - asystowanie w wyznaczonych zajęciach wpisujących się w działalność statutową Instytucji.

6. Student sam wybiera Instytucję, w której podejmie praktykę (proponowana lista ośrodków znajduje się na stronie Wydziału Teologicznego).
Ze względu na wymogi proceduralne związane z procesem skierowania Studenta na praktykę, ustala się, że – w wyznaczonym niżej terminie – Student powinien poinformować wydziałowego opiekuna praktyk o tym, w jakiej Instytucji odbędzie praktykę, składając Formularz miejsca odbywania praktyki nie później niż:
- na studiach pierwszego stopnia do 15 października danego roku akademickiego;
- na studiach drugiego stopnia do 7 lutego danego roku akademickiego.

7. Po zawarciu stosownego Porozumienia pomiędzy Dziekanem Wydziału Teologicznego UŚ a Przedstawicielem danej Instytucji, Student otrzymuje Skierowanie do wybranej placówki, podpisane przez wydziałowego opiekuna praktyk.

8. Student odbywa praktykę pod kierownictwem jej opiekuna, którym jest bądź sam dyrektor ośrodka, bądź osoba przez niego wyznaczona.

9. Z ramienia Wydziału Teologicznego praktyki są kierowane przez wydziałowego opiekuna praktyk zawodowych, który działa przy współpracy z wydziałowym koordynatorem praktyk studenckich.

10. Student prowadzi dziennik praktyk (wzór znajduje się na stronie Wydziału Teologicznego).

11. W pierwszym dniu praktyki opiekun potwierdza:

 • - fakt rozpoczęcia praktyki,
 • - a także wspólnie ze Studentem przyjęcie do wiadomości niniejszych wytycznych
 • - oraz ustala jej plan, sporządzając harmonogram zajęć.

12. Zajęcia prowadzone bezpośrednio przez studenta obywają się przy współudziale opiekuna praktyki. Zajęcia te mogą być hospitowane przez:

 • - dyrektora danej placówki,
 • - wydziałowego koordynatora praktyk studenckich,
 • - wydziałowego opiekuna praktyk zawodowych.

13. Po zakończeniu praktyki opiekun przygotowuje stosowną opinię (2 egzemplarze lub oryginał i potwierdzona kopia) na temat predyspozycji kandydata do pracy w danej instytucji. Dokument ten potwierdza dyrektor placówki stosowną pieczęcią i podpisem. (s. 19 w Dzienniku).

14. Zgromadzona dokumentacja stanowi podstawę do zaliczenia praktyki przez wydziałowego opiekuna praktyk zawodowych i jest jednym z elementów zaliczenia roku studiów.
Do podstawowych dokumentów należą:

 • - Dziennik praktyk poświadczający odbycie poszczególnych zajęć,
 • - Oświadczenie Studenta o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk,
 • - Ogólna charakterystyka instytucji w której odbywa się praktyka (s.6 w Dzienniku),
 • - Opinia i ocena opiekuna praktyki sporządzona po zakończeniu praktyk zawodowych (s. 19 w Dzienniku),
 • - Raport z przebiegu praktyki zawodowej.

15. W przypadku bardziej szczegółowych pytań należy się kontaktować z wydziałowym opiekunem praktyk zawodowych.

Katowice, rok akademicki 2019/2020.
Opiekun praktyk zawodowych
Studentów nauk o rodzinie
Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego

dr Leokadia Szymczyk