Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia III stopnia (doktoranckie) - licencjat kanoniczny


Procedura zmierzająca do uzyskania licencjatu kanonicznego z teologii w ramach studiów doktoranckich, prowadzonych w Wydziale Teologicznym UŚ, od roku akad. 2019/2020
1. Napisanie artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii z zakresu teologii, zgodnie z wymaganiami art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy;
- monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, albo rozdział w takiej monografii;
2. Uzyskanie co najmniej potwierdzenia o przyjęciu do druku artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii;
3. Złożenie tekstu artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii, już opublikowanego bądź przyjętego do druku, w sekretariacie studiów doktoranckich w Wydziale Teologicznym, podpisanego przez opiekuna naukowego;
4. Wyznaczenie przez Dziekana Wydziału Teologicznego dwóch recenzentów artykułu naukowego/monografii/rozdziału w monografii: promotora oraz samodzielnego pracownika Wydziału Teologicznego;
5. Podejście do egzaminu licencjackiego po otrzymaniu pozytywnych recenzji opracowania naukowego oraz uzyskaniu wszystkich zaliczeń z modułów przewidzianych na I i II roku studiów doktoranckich.


Tezy egzaminu licencjackiego


Osoby posiadające dyplom licencjata proszone są o dostarczenie do sekretariatu oryginału dyplomu.

Wzory druków:

Szablon strony tytułowej
Szablon drugiej strony