Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

22 maj od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 26.04. przeniesione z godz. 11.45-13.15 na godz. 10.15-11.45

ks. B. Biela: 24.04. odwołane

ks. J. Słomka: do 27 kwietnia - odwołane

ks. L. Szewczyk: W terminie 18.04-31.07. kontakt drogą mailową

ks. G. Ciuła: 21 kwietnia (sobota) godz. 8.45-9.45 (sala 203/2) i 12.00-12.30 (sala 305/5) zamiast konsultacji 8 V

ks. P. Sawa: Zamiast wtorek, 24.04 - czwartek, 26.04, godz. 11.00-12.30

L. Szymczyk: z dnia 20. IV. przełożone na 09.V. (godz. 11.30-13.00)

A. Kłos-Skrzypczak: z 19.04. (czwartek) godz. 9:45-11:15 na 24.04. (wtorek) godz. 9:00-10:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. M. Basiuk: Zajęcia z języka hebrajskiego przeniesione z 26.04. na 10.05. godz. 13.15-14.45

ks. B. Biela: 24.04. odwołane

ks. J. Słomka: do 27 kwietnia - odwołane. Zajęcia na studiach doktoranckich i z Wstępu do teologii odbywają się według planu.

Teologia - praktyki pedagogiczne - informacje

PRAKTYKI PEDAGOGICZN0-KATECHETYCZNE STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017I. Studenci roku III i IV o specjalności teologia nauczycielska i teologia pastoralna zobowiązani są do odbycia praktyk pedagogiczno-katechetycznych w szkołach podstawowych (rok III) i gimnazjach lub liceach (rok IV).

II. Do 15 czerwca 2017 r. należy uzgodnić z właściwym dyrektorem szkoły (studenci III roku – podstawowej, studenci IV roku – gimnazjum lub liceum) możliwość odbycia praktyki.

III. Opiekunem praktyki pedagogiczno-katechetycznej w szkole może być nauczyciel, który posiada aktualną misję kanoniczną jako nauczyciel religii, niezależnie od stopnia awansu zawodowego.

IV. Z uwagi na wymogi administracyjne, ważne jest, by nauczyciel – opiekun praktyki pedagogicznej osiągał co najmniej najniższe wynagrodzenie brutto oraz posiadał własne konto bankowe. W przeciwnym razie nauczyciel nie może pełnić obowiązków opiekuna praktyki pedagogicznej studenta.

V. Wszystkie druki niezbędne do odbycia i zaliczenia praktyk należy pobrać ze strony internetowej Wydziału i wydrukować na kartkach o odpowiednim kolorze.
- Trzy egzemplarze UMOWY oraz RACHUNEK muszą być wydrukowane na kartkach koloru żółtego. Pozostałe należy wydrukować na białych kartkach.
- Druk ZUS ZZA należy indywidualnie odebrać w dowolnym oddziale ZUS.


VI. W terminie ustalonym z każdym z roczników odbędzie się spotkanie dla studentów III i IV roku s. stacjonarnych, celem udzielenia instrukcji dla właściwego wypełnienia dokumentów.
- Na spotkanie należy przynieść ze sobą wydrukowane UMOWĘ i RACHUNEK, druk ZZA oraz SKIEROWANIE NA PRAKTYKI PEDAGOGICZNE (2 egzemplarze) w celu podpisania go przez opiekuna praktyk. W razie, gdyby z usprawiedliwionego powodu, ktoś nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu proszę SKIEROWANIE podać do podpisania za pośrednictwem szefa grupy.
Drukując UMOWĘ i RACHUNEK – proszę zwrócić uwagę, czy jest to wersja dla studiów stacjonarnych, czy niestacjonarnych
.


VII. W UMOWIE o sprawowanie opieki nad studentami należy wpisać w punktach:

1. Dziekana Wydziału Teologicznego dr. hab. Antoniego Bartoszka z jednej strony, a nauczycielem p. Imię i Nazwisko nauczyciela; nr komp. Zleceniobiorcy: nic nie wypisujemy; dalej wpisujemy wszystkie kolejne informacje

3. Wypełniamy dane w tabeli: Imię i Nazwisko, rok studiów III lub IV; specjalność: teologia nauczycielska lub pastoralna (niestacjonarni wpisują tylko rok studiów III lub IV)

4. Opiekun za sprawowanie nadzoru …(itd.) w kwocie złotych 195 słownie (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych). Jeżeli jeden nauczyciel jest opiekunem dwóch studentów, wówczas wpisujemy odpowiednio 300 i słownie: trzysta złotych.

5. Opiekun jest zatrudniony: wpisujemy pełny adres szkoły, dalej należy wybrać odpowiednią formę zatrudnienia – pozostałe skreślamy. Tylko w przypadku czasu określonego wpisujemy datę.

Umowę w lewym dolnym rogu podpisuje nauczyciel – opiekun praktyki pedagogicznej studenta.

VIII. Na druku RACHUNKU wystawionego przez nauczyciela – opiekuna praktyki wypisujemy w lewym górnym rogu: Imię i Nazwisko Nauczyciela.

Rachunek dla Wydziału Teologicznego za wykonanie prac wynikających z umowy nr nic nie wpisujemy; na kwotę 195 złotych (słownie sto dziewięćdziesiąt pięć złotych).

W punkcie 1 koniecznie musi się znaleźć 26 cyfrowy numer konta bankowego nauczyciela. Nauczyciel podpisuje rachunek w miejscu zatytułowanym: podpis wystawcy rachunku. Pod POTWIERDZENIEM WYKONANIA wpisujemy kwotę złotych 195 (słownie sto dziewięćdziesiąt pięć złotych). W tym miejscu podpisuje się i wpisuje datę Opiekun Praktyki z Wydziału Teologicznego.


IX. Na drukach ZUS ZZA punkt II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK proszę nic nie wpisywać. W punkcie III. Proszę wpisać wszystkie dane nauczyciela – opiekuna praktyki, zaś w punkcie V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA należy wpisać kod: 04 11 00. Nauczyciel podpisuje druk ZUS ZZA na stronie 2 w miejscu podpisu osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

X. W piątek 23 czerwca od 9.00 – 10.30 do pokoju 203/4 należy przynieść wypełnione i podpisane przez nauczyciela - opiekuna praktyk pedagogicznych studenta:

- UMOWĘ (żółty) – trzy egzemplarze druk dwustronny
- RACHUNEK (żółty)- jeden egzemplarz
- Druk ZUS ZZA.

- Skierowanie na praktykę (2 egz.)


XI. W środę października w pokoju 203/4 od godz. 9.00 - 11.00 nastąpi zaliczenie praktyk pedagogicznych. Należy wówczas przynieść:

- uwagi szczegółowe dotyczące praktyki (pedagogicznej i katechetycznej) podpisane przez nauczyciela – opiekuna praktyki,
- Dziennik praktyki pedagogicznej i katechetycznej,
- konspekty prowadzonych katechez – podpisane przez opiekuna,
- opinię o przebiegu praktyki wraz z oceną końcową (bdb, db, dst, ndst),
- oświadczenie o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk studenckich.

XII. Z uwagi na wymogi administracyjne, skarbowe i przepisy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niedotrzymanie wyżej wskazanych terminów oraz ewentualne błędy w wypełnionych dokumentach skutkować będą brakiem zaliczenia praktyk pedagogicznych lub - z uwagi na niewłaściwie wystawiony przez nauczyciela - opiekuna praktyki pedagogicznej studenta rachunek - brakiem przelewu na konto wystawcy rachunku.

ks. dr Roman Buchta
ks. dr Krzysztof Sosna

DODATKOWE INFORMACJE I WZORY DOKUMENTÓW:

Dziennik praktyki katechetycznej
Dziennik praktyki pedagogicznej
Opinia o przebiegu praktyki
Oświadczenie o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk studenckich
Skierowanie
Umowa stacjonarni
Umowa niestacjonarni
Uwagi szczegołowe - praktyka katechetyczna (szkoła podstawowa)
Uwagi szczegółowe - praktyka katechetyczna (gimnazjum, liceum)
Uwagi szczegołowe - praktyka pedagogiczna (szkoła podstawowa)
Uwagi szczegółowe - praktyka pedagogiczna (gimnazjum, liceum)
Scenariusz lekcji