Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 22.09 godz. 10.00-11.30; 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 21.09; 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. W. Surmiak: 19 września, 8.00-9.30

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 22.09. (pt) 15.00-16.30; 29.09. (pt) 15.00-16.30

B. Urbanek: 22.09 pt 11:00-12:30

ks. A. Żądło: piątek 22.IX godz. 11.00-13.00

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

ks. M. Moj: Egzamin poprawkowy z Pisma Janowych - teologia zaoczna rok III - sobota, 23.09.2017 r. w sali 205/3 o godz. 9:00

ks. P. Sawa: piątek, 22.09, godz. 11.00-12.30

M. Kozubek: 19.09 godz. 11:00-14:00 i 25.09 godz. 11:00-12:30

ks. D. Bednarski: 19 września, 14.00-15.30

ks. B. Kuźnik: 21.09; 29.09 godz. 13.00 - 13.45

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Teologia - praktyki pedagogiczne - informacje

PRAKTYKI PEDAGOGICZN0-KATECHETYCZNE STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017I. Studenci roku III i IV o specjalności teologia nauczycielska i teologia pastoralna zobowiązani są do odbycia praktyk pedagogiczno-katechetycznych w szkołach podstawowych (rok III) i gimnazjach lub liceach (rok IV).

II. Do 15 czerwca 2017 r. należy uzgodnić z właściwym dyrektorem szkoły (studenci III roku – podstawowej, studenci IV roku – gimnazjum lub liceum) możliwość odbycia praktyki.

III. Opiekunem praktyki pedagogiczno-katechetycznej w szkole może być nauczyciel, który posiada aktualną misję kanoniczną jako nauczyciel religii, niezależnie od stopnia awansu zawodowego.

IV. Z uwagi na wymogi administracyjne, ważne jest, by nauczyciel – opiekun praktyki pedagogicznej osiągał co najmniej najniższe wynagrodzenie brutto oraz posiadał własne konto bankowe. W przeciwnym razie nauczyciel nie może pełnić obowiązków opiekuna praktyki pedagogicznej studenta.

V. Wszystkie druki niezbędne do odbycia i zaliczenia praktyk należy pobrać ze strony internetowej Wydziału i wydrukować na kartkach o odpowiednim kolorze.
- Trzy egzemplarze UMOWY oraz RACHUNEK muszą być wydrukowane na kartkach koloru żółtego. Pozostałe należy wydrukować na białych kartkach.
- Druk ZUS ZZA należy indywidualnie odebrać w dowolnym oddziale ZUS.


VI. W terminie ustalonym z każdym z roczników odbędzie się spotkanie dla studentów III i IV roku s. stacjonarnych, celem udzielenia instrukcji dla właściwego wypełnienia dokumentów.
- Na spotkanie należy przynieść ze sobą wydrukowane UMOWĘ i RACHUNEK, druk ZZA oraz SKIEROWANIE NA PRAKTYKI PEDAGOGICZNE (2 egzemplarze) w celu podpisania go przez opiekuna praktyk. W razie, gdyby z usprawiedliwionego powodu, ktoś nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu proszę SKIEROWANIE podać do podpisania za pośrednictwem szefa grupy.
Drukując UMOWĘ i RACHUNEK – proszę zwrócić uwagę, czy jest to wersja dla studiów stacjonarnych, czy niestacjonarnych
.


VII. W UMOWIE o sprawowanie opieki nad studentami należy wpisać w punktach:

1. Dziekana Wydziału Teologicznego dr. hab. Antoniego Bartoszka z jednej strony, a nauczycielem p. Imię i Nazwisko nauczyciela; nr komp. Zleceniobiorcy: nic nie wypisujemy; dalej wpisujemy wszystkie kolejne informacje

3. Wypełniamy dane w tabeli: Imię i Nazwisko, rok studiów III lub IV; specjalność: teologia nauczycielska lub pastoralna (niestacjonarni wpisują tylko rok studiów III lub IV)

4. Opiekun za sprawowanie nadzoru …(itd.) w kwocie złotych 195 słownie (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych). Jeżeli jeden nauczyciel jest opiekunem dwóch studentów, wówczas wpisujemy odpowiednio 300 i słownie: trzysta złotych.

5. Opiekun jest zatrudniony: wpisujemy pełny adres szkoły, dalej należy wybrać odpowiednią formę zatrudnienia – pozostałe skreślamy. Tylko w przypadku czasu określonego wpisujemy datę.

Umowę w lewym dolnym rogu podpisuje nauczyciel – opiekun praktyki pedagogicznej studenta.

VIII. Na druku RACHUNKU wystawionego przez nauczyciela – opiekuna praktyki wypisujemy w lewym górnym rogu: Imię i Nazwisko Nauczyciela.

Rachunek dla Wydziału Teologicznego za wykonanie prac wynikających z umowy nr nic nie wpisujemy; na kwotę 195 złotych (słownie sto dziewięćdziesiąt pięć złotych).

W punkcie 1 koniecznie musi się znaleźć 26 cyfrowy numer konta bankowego nauczyciela. Nauczyciel podpisuje rachunek w miejscu zatytułowanym: podpis wystawcy rachunku. Pod POTWIERDZENIEM WYKONANIA wpisujemy kwotę złotych 195 (słownie sto dziewięćdziesiąt pięć złotych). W tym miejscu podpisuje się i wpisuje datę Opiekun Praktyki z Wydziału Teologicznego.


IX. Na drukach ZUS ZZA punkt II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK proszę nic nie wpisywać. W punkcie III. Proszę wpisać wszystkie dane nauczyciela – opiekuna praktyki, zaś w punkcie V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA należy wpisać kod: 04 11 00. Nauczyciel podpisuje druk ZUS ZZA na stronie 2 w miejscu podpisu osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

X. W piątek 23 czerwca od 9.00 – 10.30 do pokoju 203/4 należy przynieść wypełnione i podpisane przez nauczyciela - opiekuna praktyk pedagogicznych studenta:

- UMOWĘ (żółty) – trzy egzemplarze druk dwustronny
- RACHUNEK (żółty)- jeden egzemplarz
- Druk ZUS ZZA.

- Skierowanie na praktykę (2 egz.)


XI. W środę października w pokoju 203/4 od godz. 9.00 - 11.00 nastąpi zaliczenie praktyk pedagogicznych. Należy wówczas przynieść:

- uwagi szczegółowe dotyczące praktyki (pedagogicznej i katechetycznej) podpisane przez nauczyciela – opiekuna praktyki,
- Dziennik praktyki pedagogicznej i katechetycznej,
- konspekty prowadzonych katechez – podpisane przez opiekuna,
- opinię o przebiegu praktyki wraz z oceną końcową (bdb, db, dst, ndst),
- oświadczenie o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk studenckich.

XII. Z uwagi na wymogi administracyjne, skarbowe i przepisy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niedotrzymanie wyżej wskazanych terminów oraz ewentualne błędy w wypełnionych dokumentach skutkować będą brakiem zaliczenia praktyk pedagogicznych lub - z uwagi na niewłaściwie wystawiony przez nauczyciela - opiekuna praktyki pedagogicznej studenta rachunek - brakiem przelewu na konto wystawcy rachunku.

ks. dr Roman Buchta
ks. dr Krzysztof Sosna

DODATKOWE INFORMACJE I WZORY DOKUMENTÓW:

Dziennik praktyki katechetycznej
Dziennik praktyki pedagogicznej
Opinia o przebiegu praktyki
Oświadczenie o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk studenckich
Skierowanie
Umowa stacjonarni
Umowa niestacjonarni
Uwagi szczegołowe - praktyka katechetyczna (szkoła podstawowa)
Uwagi szczegółowe - praktyka katechetyczna (gimnazjum, liceum)
Uwagi szczegołowe - praktyka pedagogiczna (szkoła podstawowa)
Uwagi szczegółowe - praktyka pedagogiczna (gimnazjum, liceum)
Scenariusz lekcji