Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

E. Szwarczyńska: Z dn. 29.05. przeniesione na 30.05.(godz. 8.15-9.45)

ks. P. Sawa: środa, 31.05, godz. 12:15-13:00, czwartek, 13.06, godz. 9:45-11:15 (zamiast 1.06)

L. Szymczyk: konsultacje odwołane (L-4)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

L. Szymczyk: seminarium odwołane (L-4)

Teologia - praktyki pedagogiczne - informacje

PRAKTYKI PEDAGOGICZN0-KATECHETYCZNE STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016I. Studenci roku III i IV o specjalności teologia nauczycielska i teologia pastoralna zobowiązani są do odbycia praktyk pedagogiczno-katechetycznych w szkołach podstawowych (rok III) i gimnazjach lub liceach (rok IV).

II. Do 31 maja 2016 r. należy uzgodnić z właściwym dyrektorem szkoły (studenci III roku – podstawowej, studenci IV roku – gimnazjum lub liceum) możliwość odbycia praktyki pedagogicznej.

III. Opiekunem praktyki pedagogicznej w szkole może być nauczyciel, który posiada aktualną misję kanoniczną jako nauczyciel religii, niezależnie od stopnia awansu zawodowego.

IV. Z uwagi na wymogi administracyjne, ważne jest, by nauczyciel – opiekun praktyki pedagogicznej osiągał co najmniej najniższe wynagrodzenie brutto oraz posiadał własne konto bankowe. W przeciwnym razie nauczyciel nie może pełnić obowiązków opiekuna praktyki pedagogicznej studenta.

V. Wszystkie druki niezbędne do odbycia i zaliczenia praktyk należy pobrać ze strony internetowej Wydziału i wydrukować na kartkach o odpowiednim kolorze.
- Zarówno UMOWA-RACHUNEK, jak i dwa egzemplarze UMOWY muszą być wydrukowane na kartkach koloru żółtego. Pozostałe należy wydrukować na białych kartkach.
- Druk ZUS ZZA należy indywidualnie odebrać w dowolnym oddziale ZUS.


VI. W terminie ustalonym z każdym z roczników odbędzie się spotkanie dla studentów III i IV roku s. stacjonarnych, celem udzielenia instrukcji dla właściwego wypełnienia dokumentów.
- Na spotkanie należy przynieść ze sobą wydrukowane UMOWĘ-RACHUNEK, druk ZZA.


VII. W UMOWIE o sprawowanie opieki nad studentami należy wpisać w punktach:

1. Dziekana Wydziału Teologicznego dr. hab. Antoniego Bartoszka z jednej strony, a nauczycielem p. Imię i Nazwisko nauczyciela; nr komp. Zleceniobiorcy: nic nie wypisujemy; dalej wpisujemy wszystkie kolejne informacje

3. Wypełniamy dane w tabeli: Imię i Nazwisko, rok studiów III lub IV; specjalność: teologia nauczycielska lub pastoralna (niestacjonarni wpisują tylko rok studiów III lub IV)

4. Opiekun za sprawowanie nadzoru …(itd.) w kwocie złotych 150 słownie (sto pięćdziesiąt złotych). Jeżeli jeden nauczyciel jest opiekunem dwóch studentów, wówczas wpisujemy odpowiednio 300 i słownie: trzysta złotych.

5. Opiekun jest zatrudniony: wpisujemy pełny adres szkoły, dalej należy wybrać odpowiednią formę zatrudnienia – pozostałe skreślamy. Tylko w przypadku czasu określonego wpisujemy datę.

Umowę w lewym dolnym rogu podpisuje nauczyciel – opiekun praktyki pedagogicznej studenta.

VIII. UMOWA – RACHUNEK winny być dostarczone na kartkach koloru żółtego. Dodatkowo UMOWA w 2 egzemplarzach powinna być dostarczona również na kartkach koloru żółtego.

IX. Na druku RACHUNKU wystawionego przez nauczyciela – opiekuna praktyki wypisujemy w lewym górnym rogu: Imię i Nazwisko Nauczyciela.

Rachunek dla Wydziału Teologicznego za wykonanie prac wynikających z umowy nr nic nie wpisujemy; na kwotę 150 złotych (słownie sto pięćdziesiąt złotych), lub 300 dla dwóch studentów.

W punkcie 1 koniecznie musi się znaleźć 26 cyfrowy numer konta bankowego nauczyciela. Nauczyciel podpisuje rachunek w miejscu zatytułowanym: podpis wystawcy rachunku. Pod POTWIERDZENIEM WYKONANIA wpisujemy kwotę złotych 150 (słownie sto pięćdziesiąt złotych), lub 300. W tym miejscu podpisuje się i wpisuje datę Opiekun Praktyki z Wydziału Teologicznego.


X. Na drukach ZUS ZZA punkt II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK proszę nic nie wpisywać. W punkcie III. Proszę wpisać wszystkie dane nauczyciela – opiekuna praktyki, zaś w punkcie V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA należy wpisać kod: 04 11 00. Nauczyciel podpisuje druk ZUS ZZA na stronie 2 w miejscu podpisu osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

XI. W środę 23 czerwca od 9.00 – 10.30 do pokoju 203/4 należy przynieść wypełnione i podpisane przez nauczyciela - opiekuna praktyk pedagogicznych studenta:

- UMOWĘ – RACHUNEK (żółty) – jeden egzemplarz druk dwustronny
- Dwa egzemplarze UMOWY wydrukowanej na kartkach koloru żółtego
- Druk ZUS ZZA
.

- Skierowanie na praktykę (2 egz.)


XII. W czwartek 6 października w pokoju 203/4 od godz. 9.00 - 11.00 nastąpi zaliczenie praktyk pedagogicznych. Należy wówczas przynieść:

- uwagi szczegółowe dotyczące organizacji praktyki podpisane przez nauczyciela – opiekuna praktyki,
- Dziennik praktyki pedagogicznej i katechetycznej,
- konspekty prowadzonych katechez – podpisane przez opiekuna,
- opinię dyrektora szkoły,
- sprawozdanie z praktyki pedagogicznej studenta (dziennik praktyk),
- oświadczenie o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk studenckich.

XIII. Z uwagi na wymogi administracyjne, skarbowe i przepisy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niedotrzymanie wyżej wskazanych terminów oraz ewentualne błędy w wypełnionych dokumentach skutkować będą brakiem zaliczenia praktyk pedagogicznych lub - z uwagi na niewłaściwie wystawiony przez nauczyciela - opiekuna praktyki pedagogicznej studenta rachunek - brakiem przelewu na konto wystawcy rachunku.

ks. dr Roman Buchta
ks. dr Krzysztof Sosna

DODATKOWE INFORMACJE I WZORY DOKUMENTÓW:

Dziennik praktyki katechetycznej
Dziennik praktyki pedagogicznej
Opinia o przebiegu praktyki
Oświadczenie o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk studenckich
Skierowanie
Umowa stacjonarni
Uwagi szczegołowe - praktyka katechetyczna (szkoła podstawowa)
Uwagi szczegółowe - praktyka katechetyczna (gimnazjum, liceum)
Uwagi szczegołowe - praktyka pedagogiczna (szkoła podstawowa)
Uwagi szczegółowe - praktyka pedagogiczna (gimnazjum, liceum)
Scenariusz lekcji