Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚNadchodzące wydarzenia

16 grudzień od 1600
Adwentowe Spotkanie Świata Akademickiego

19 grudzień od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

23 styczeń od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: konsultacje w listopadzie i grudniu: cały czas kontakt mailowy

E. Szwarczyńska: Z dn. 19.12. przeniesione na 14.12.(godz. 12.30-14.00)

A. Maliszewska: odwołane (L4)

M. Kozubek: odwołane do 20 grudnia

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. W. Kania: odwołane do poniedziałku 18.12. L4

M. Gwóźdź: zajęcia z 7.11 przeniesione na 19.12 (od godz. 14.30); zajęcia z cywilnego prawa małżeńskiego (III rok NOR, stacjon.) z 16.11 oraz z 23.11 przeniesione na 11.01 oraz 18.01

A. Maliszewska: L4, zajęcia odbędą się wg planu - zastępstwo

Studia III stopnia (doktoranckie) z teologii

ADMINISTRACJA


Kierownik studiów doktoranckich:
ks. dr hab. Leszek Szewczyk

Sekretariat studiów III stopnia (doktoranckich) jest czynny:
wtorek - 12.00-15.00 (pokój 001/1)

mgr lic. kan. Ludmiła Lach-Bartlik
e-mail: doktoranckie @ wtl.us.edu.pl
tel. 32 356 90 56
fax 32 356 90 55

TREŚCI I ORGANIZACJA STUDIÓW

Szczegółowy program studiów doktoranckich z teologii na WTL UŚ
Szczegółowy program studiów doktoranckich z teologii na WTL UŚ od roku akademickiego 2012/2013
Szczegółowy program studiów doktoranckich z teologii na WTL UŚ od roku akademickiego 2014/2015
Plan zajęć na bieżący semestr
Licencjat kanoniczny
Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych
Pensum dydaktyczne doktorantów (informacja)
Formularz hospitacji
Terminy zajęć doktorantów w roku akademickim 2017/2018:
I semestr:
Październik 2017: 3, 10, 24
Listopad 2017: 7, 14, 28
Grudzień 2017: 5, 12
Styczeń 2018: 9, 16
II semestr:
Luty 2018: 27
Marzec 2018: 6, 20, 27
Kwiecień 2018: 10, 24
Maj 2018: 8, 15, 29
Czerwiec 2018: 5

Lista wykładów zakresowych 2017/2018:
Semestr zimowy 2017/2018
1. Wybrane zagadnienia z eklezjologii praktycznej – Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary
2. Kościół katolicki wobec masonerii. Wykład polemiczny – Ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Uciecha
3. Teologia katolicka: natura, metoda, zadania – Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
4. Teologia jedności chrześcijan – Ks. prof. dr hab. Józef Budniak

Semestr letni 2017/2018
1. Znaczenie słowa Bożego dla jedności teologii i życia chrześcijańskiego – Ks. dr hab. prof. UŚ Artur Malina
2. Z zagadnień języka teologii systematycznej – Ks. dr hab. Jacek Kempa
3. Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w kontekście współczesnych uwarunkowań i przemian społeczno-eklezjalnych oraz podejmowanych dyskusji – Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło
4. Zasada zrównoważonego rozwoju – wymiar osobisty i społeczny - Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

Szczegółowe opisy przedmiotów oferowanych w ramach studiów doktoranckich na WTL UŚ (katalog ECTS)
Rozprawy doktorskie przygotowywane w ramach studiów
Regulamin studiów doktoranckich (dot. osób przedłużających studia w roku akad. 2015/2016)
Regulamin studiów doktoranckich – od 1.10.2012 roku

Przed rozpoczęciem roku akademickiego Rada Wydziału ogłasza harmonogram zajęć obowiązkowych i zasady uczestnictwa oraz ustala terminy zaliczeń, zgodnie z warunkami dotyczącymi zwolnienia z opłat za czynności w przewodzie doktorskim, a w szczególności Rada określa:
– dla uczestników studiów stacjonarnych:
a) w semestrze czwartym termin egzaminu licencjackiego oraz termin złożenia pracy dyplomowej dla uzyskania licencjatu kościelnego;
b) w semestrze szóstym termin otwarcia przewodu doktorskiego;
c) w semestrze ósmym terminy egzaminów doktorskich;
d) zasady uczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
e) zasady uczestnictwa w publicznych obronach doktoratów;
f) zasady współpracy z Biblioteką Teologiczną.
– dla uczestników studiów niestacjonarnych:
terminy dotyczące uzyskania licencjatu kościelnego oraz egzaminów doktorskich, umożliwiające skierowanie pracy doktorskiej do recenzji najpóźniej w ciągu trzech lat od ukończenia studiów doktoranckich.


Kryteria kwalifikacji w roku akademickim 2017/2018 (kliknij)

Sekretarz WKR: mgr lic. Ludmiła Lach-Bartlik (doktoranckie@wtl.us.edu.pl)

Uwagi: Osoby pragnące ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny z odpowiednim wyprzedzeniem nawiązać kontakt z samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału Teologicznego UŚ, z którym zamierzają związać swoją naukową przyszłość (jako z opiekunem naukowym, a potem ewentualnie promotorem). Opinia wydana przez tego pracownika (patrz nr 3 w spisie dokumentów) stanowić będzie punkt wyjścia rozmowy kwalifikacyjnej (lista pracowników i ich dorobek oraz godziny konsultacji).

Harmonogram kwalifikacji w roku akademickim 2017/2018

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW: 1 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
(przed złożeniem dokumentów konieczne jest zarejestrowanie się w systemie: https://irk.us.edu.pl/index.php oraz wybór kierunku i formy studiów)

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 4-8 września 2017 r. w godzinach 8.00-15.00

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA NA STUDIA: 15 września 2017 r. (piątek) od godz. 15.00.

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA: 16 września 2017 r. (sobota) godz. 15.00.

WPIS NA STUDIA: 21 września 2017 r. (czwartek) w godz. 8.00-15.00 oraz 22 września 2017 r. (piątek) w godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty:

1.Podanie o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
2.Ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata;
3.Kwestionariusz osobowy (kliknij, by pobrać)
4.Życiorys naukowy (można dołączyć dokumenty potwierdzające: znajomość języków obcych – certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów; odbycie studiów podyplomowych; udział w konferencjach; działalność w kołach naukowych itp.);
5.Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z teologii lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów [kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie, a do postępowania kwalifikacyjnego został dopuszczony na podstawie zaświadczenia zobowiązany jest do dostarczenia dyplomu/odpisu dyplomu magistra w momencie wpisu na studia doktoranckie];
6.Opinia samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej zawierająca wyraźnie sformułowaną zgodę na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego doktoranta;
7.Indeks oraz kserokopia ostatnich stron indeksu – z tematem i oceną pracy magisterskiej, ewentualnie inny dokument potwierdzający temat pracy magisterskiej;
8.Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów magisterskich (ostateczny wynik studiów – średnia do dwóch miejsc po przecinku);
9. Trzy fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna w formie elektronicznej (IRK);
10.Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
11. Osoby duchowne i zakonne dołączają zgodę bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) stacjonarnych lub niestacjonarnych w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego z wyraźnie określoną formą i miejscem studiów.

Kandydaci na studia zainteresowani stypendium doktoranckim oraz zwiększeniem stypendium składają odpowiednie wnioski wraz z dokumentami na studia (szczegółowe informacje w zakładce "stypendia").


Stypendium doktoranckie

mogą otrzymać doktoranci studiów stacjonarnych realizujący terminowo program studiów i wykazujący się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni. Doktoranci starający się o stypendium doktoranckie składają w sekretariacie wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Kierownika studiów doktoranckich.
Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskodawcy,
– opis postępów w pracy naukowej,
– opinię opiekuna naukowego lub promotora,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
mogą otrzymać doktoranci studiów stacjonarnych wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej. Doktoranci starający się o zwiększenie stypendium doktoranckiego składają w sekretariacie wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Kierownika studiów doktoranckich.
Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskodawcy,
– opis postępów w pracy naukowej,
– opinię opiekuna naukowego lub promotora,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

Przeczytaj, zanim złożysz wniosek:
- Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz wytyczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
- Stypendium doktoranckie i projakościowe WTL od 2017-2018

Wnioski można składać do 15 września 2017 r. w godzinach pracy sekretariatu studiów doktoranckich.
Kandydaci na studia zainteresowani zwiększeniem stypendium składają odpowiedni wniosek wraz z dokumentami na studia.

Doktoranci starający się jednocześnie o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium składają dwa osobne wnioski z uzasadnieniami i jeden komplet zaświadczeń (oryginały, do wglądu).

Stypendium dla najlepszych doktorantów
Doktoranci starający się o stypendium dla najlepszych doktorantów składają w sekretariacie:
– wniosek (http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna-4 => druki stypendialne dla doktorantów => załącznik nr 4 lub 5)
– wykaz osiągnięć naukowych za miniony rok akademicki, przygotowany ściśle według wytycznych opisanych w punkcie II Szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów (Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Teologicznego UŚ w roku akad. 2014/2015), podpisany przez opiekuna naukowego/promotora,
– kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia wymienione w kwestionariuszu: publikacje za miniony rok kalendarzowy, natomiast pozostałe osiągnięcia naukowo-dydaktyczne za miniony rok akademicki.
Przeczytaj, zanim złożysz wniosek:
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów
Termin składania wniosków: 1–8 października 2013 r.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne, zapomoga
Wszelkie informacje, regulamin pomocy materialnej dla doktorantów, wzory druków stypendialnych dla doktorantów: http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna-4UBEZPIECZENIE

W związku z istniejącym obowiązkiem ubezpieczenie zdrowotnego (art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) prosimy wszystkich doktorantów o wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu specjalnych formularzy dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. http://student.us.edu.pl/files/student/pliki/Oswiadczenie_NFZ_2008.pdf


OPŁATY

Odpłatność za studia niestacjonarne III stopnia: 1600 zł za semestr. Formularz do pobrania: Zobowiązanie do wnoszenia opłat za niestacjonarne studia III stopnia Opłata za studia doktoranckie wnoszona jest przez doktoranta semestralnie: jednorazowo lub w dwóch równych częściach. Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa od opłaty wnoszonej w częściach. Wyboru sposobu wniesienia opłaty dokonuje doktorant poprzez złożenie kierownikowi studiów doktoranckich przed rozpoczęciem każdego semestru pisemnego oświadczenia o sposobie uiszczania opłat. Niezłożenie przez doktoranta oświadczenia oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo. Doktorant zobowiązany jest wnieść opłatę za studia doktoranckie w następujących terminach: Opłatę jednorazową:
a) do 30 września za semestr zimowy,
b) do 15 marca za semestr letni. Opłatę w ratach:
a) za semestr zimowy:
— do 30 września I rata,
— do 15 listopada II rata,
b) za semestr letni:
— do 15 marca I rata,
— do 15 kwietnia II rata. Uchwała Senatu UŚ w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczenia edukacyjne w zakresie studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia z 2006 roku Uchwała Senatu UŚ z 22.09.2009 roku wprowadzająca zmiany do poprzedniej Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wpłacają wszelkie należności na indywidualne numery rachunków bankowych generowanych z numeru PESEL studenta, dokładnie wpisując tytuł opłaty. Numer rachunku należy sprawdzić na stronie: http://student.us.edu.pl/studenckie_konto Doktoranci, którzy dokonali opłaty semestralnej proszeni są o niezwłoczne przedłożenie dowodu wpłaty w Sekretariacie Studiów Doktoranckich.