Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

20 listopad od 1400
Rada Wydziału

30 listopad od 0900
Konferencja Międzynarodowa „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii”

19 grudzień od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: najbliższe konsultacje w listopadzie: 23.11 (piątek) od 12.30 do 14.00

ks. W. Kamczyk: zamiast 6. i 13.12 konsultacje odbędą się odpowiednio: 3. i 10.12 w godz. 11.30-13.00 w Bibliotece Teologicznej (pracownia patrystyczna).

ks. P. Sawa: zmiany w najbliższych terminach: 9.11, godz. 14:30-16:00; 21.11, godz. 13:00-14:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia III stopnia (doktoranckie) z teologii

ADMINISTRACJA


Kierownik studiów doktoranckich:
ks. dr hab. Leszek Szewczyk

Sekretariat studiów III stopnia (doktoranckich) jest czynny:
wtorek - 12.00-15.00 (pokój 001/1)

mgr lic. kan. Ludmiła Lach-Bartlik
e-mail: doktoranckie @ wtl.us.edu.pl
tel. 32 356 90 56
fax 32 356 90 55

TREŚCI I ORGANIZACJA STUDIÓW

Szczegółowy program studiów doktoranckich z teologii na WTL UŚ
Szczegółowy program studiów doktoranckich z teologii na WTL UŚ od roku akademickiego 2012/2013
Szczegółowy program studiów doktoranckich z teologii na WTL UŚ od roku akademickiego 2014/2015
Plan zajęć na bieżący semestr
Licencjat kanoniczny
Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych
Pensum dydaktyczne doktorantów (informacja)
Formularz hospitacji
Terminy zajęć doktorantów w roku akademickim 2017/2018:
I semestr:
Październik 2017: 3, 10, 24
Listopad 2017: 7, 14, 28
Grudzień 2017: 5, 12
Styczeń 2018: 9, 16
II semestr:
Luty 2018: 27
Marzec 2018: 6, 20, 27
Kwiecień 2018: 10, 24
Maj 2018: 8, 15, 29
Czerwiec 2018: 5

Lista wykładów zakresowych 2018/2019:
Semestr zimowy
1. Ekumenizm w nauczaniu papieży po soborze watykańskim II – Ks. prof. dr hab. Józef Budniak
2. Teologia krzyża w pismach ojców Kościoła i pisarzy kościelnych oraz w nauczaniu gnostyków – Ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Uciecha
3. Teologiczny teocentryzm: założenia, treści, cele – Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik

Semestr letni
1. Praca teologów z tekstem Pisma Świętego oraz z komentarzami do ksiąg biblijnych (od starożytnych do najnowszych)
– Ks. prof. dr hab. Artur Malina
2. Soteriocentryzm teologii – Ks. dr hab. Jacek Kempa
3. Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce – Ks. dr hab. Bogdan Biela
4. Polityka – państwo – społeczeństwo obywatelskie w optyce katolickiej nauki społecznej - Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

Szczegółowe opisy przedmiotów oferowanych w ramach studiów doktoranckich na WTL UŚ (katalog ECTS)
Rozprawy doktorskie przygotowywane w ramach studiów
Regulamin studiów doktoranckich (dot. osób przedłużających studia w roku akad. 2015/2016)
Regulamin studiów doktoranckich – od 1.10.2012 roku

Przed rozpoczęciem roku akademickiego Rada Wydziału ogłasza harmonogram zajęć obowiązkowych i zasady uczestnictwa oraz ustala terminy zaliczeń, zgodnie z warunkami dotyczącymi zwolnienia z opłat za czynności w przewodzie doktorskim, a w szczególności Rada określa:
– dla uczestników studiów stacjonarnych:
a) w semestrze czwartym termin egzaminu licencjackiego oraz termin złożenia pracy dyplomowej dla uzyskania licencjatu kościelnego;
b) w semestrze szóstym termin otwarcia przewodu doktorskiego;
c) w semestrze ósmym terminy egzaminów doktorskich;
d) zasady uczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
e) zasady uczestnictwa w publicznych obronach doktoratów;
f) zasady współpracy z Biblioteką Teologiczną.
– dla uczestników studiów niestacjonarnych:
terminy dotyczące uzyskania licencjatu kościelnego oraz egzaminów doktorskich, umożliwiające skierowanie pracy doktorskiej do recenzji najpóźniej w ciągu trzech lat od ukończenia studiów doktoranckich.


Kryteria kwalifikacji w roku akademickim 2018/2019 (kliknij)

Sekretarz WKR: mgr lic. Ludmiła Lach-Bartlik (doktoranckie@wtl.us.edu.pl)

Uwagi: Osoby pragnące ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny z odpowiednim wyprzedzeniem nawiązać kontakt z samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału Teologicznego UŚ, z którym zamierzają związać swoją naukową przyszłość (jako z opiekunem naukowym, a potem ewentualnie promotorem). Opinia wydana przez tego pracownika (patrz nr 3 w spisie dokumentów) stanowić będzie punkt wyjścia rozmowy kwalifikacyjnej (lista pracowników i ich dorobek oraz godziny konsultacji).

Harmonogram kwalifikacji w roku akademickim 2017/2018

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW: 1 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
(przed złożeniem dokumentów konieczne jest zarejestrowanie się w systemie: https://irk.us.edu.pl/index.php oraz wybór kierunku i formy studiów)

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 3-7 września 2018 r. w godzinach 8.00-15.00

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA NA STUDIA: 14 września 2018 r. (piątek) od godz. 15.00.

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA: 15 września 2017 r. (sobota) godz. 12.00.

WPIS NA STUDIA: 19 września 2018 r. (środa) w godz. 8.00-15.00, 20 września 2018 r. (czwartek) w godz. 8.00-15.00 oraz 21 września 2018 r. (piątek) w godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty:

1.Podanie o przyjęcie na studia stacjonarne/niestacjonarne skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
2.Ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata;
3.Kwestionariusz osobowy (kliknij, by pobrać)
4.Życiorys naukowy (można dołączyć dokumenty potwierdzające: znajomość języków obcych – certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów; odbycie studiów podyplomowych; udział w konferencjach; działalność w kołach naukowych itp.);
5.Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z teologii lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów [kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie, a do postępowania kwalifikacyjnego został dopuszczony na podstawie zaświadczenia zobowiązany jest do dostarczenia dyplomu/odpisu dyplomu magistra w momencie wpisu na studia doktoranckie];
6.Opinia samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej zawierająca wyraźnie sformułowaną zgodę na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego doktoranta;
7.Indeks oraz kserokopia ostatnich stron indeksu – z tematem i oceną pracy magisterskiej, ewentualnie inny dokument potwierdzający temat pracy magisterskiej;
8.Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów magisterskich (ostateczny wynik studiów – średnia do dwóch miejsc po przecinku);
9. Trzy fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna w formie elektronicznej (IRK);
10.Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
11. Osoby duchowne i zakonne dołączają zgodę bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) stacjonarnych lub niestacjonarnych w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego z wyraźnie określoną formą i miejscem studiów.

Kandydaci na studia zainteresowani stypendium doktoranckim oraz zwiększeniem stypendium składają odpowiednie wnioski wraz z dokumentami na studia (szczegółowe informacje w zakładce "stypendia").


Stypendium doktoranckie

mogą otrzymać doktoranci studiów stacjonarnych realizujący terminowo program studiów i wykazujący się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni. Doktoranci starający się o stypendium doktoranckie składają w sekretariacie wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Kierownika studiów doktoranckich.
Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskodawcy,
– opis postępów w pracy naukowej,
– opinię opiekuna naukowego lub promotora,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
mogą otrzymać doktoranci studiów stacjonarnych wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej. Doktoranci starający się o zwiększenie stypendium doktoranckiego składają w sekretariacie wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Kierownika studiów doktoranckich.
Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskodawcy,
– opis postępów w pracy naukowej,
– opinię opiekuna naukowego lub promotora,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

Przeczytaj, zanim złożysz wniosek:
- Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz wytyczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
- Stypendium doktoranckie i projakościowe WTL od 2017-2018

Wnioski można składać do 14 września 2018 r. w godzinach pracy sekretariatu.
Kandydaci na studia zainteresowani zwiększeniem stypendium składają odpowiedni wniosek wraz z dokumentami na studia.

Doktoranci starający się jednocześnie o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium składają dwa osobne wnioski z uzasadnieniami i jeden komplet zaświadczeń (oryginały, do wglądu).

Stypendium dla najlepszych doktorantów
Doktoranci starający się o stypendium dla najlepszych doktorantów składają w sekretariacie:
– wniosek (http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna-4 => druki stypendialne dla doktorantów => załącznik nr 4 lub 5)
– wykaz osiągnięć naukowych za miniony rok akademicki, przygotowany ściśle według wytycznych opisanych w punkcie II Szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów (Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Teologicznego UŚ w roku akad. 2014/2015), podpisany przez opiekuna naukowego/promotora,
– kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia wymienione w kwestionariuszu: publikacje za miniony rok kalendarzowy, natomiast pozostałe osiągnięcia naukowo-dydaktyczne za miniony rok akademicki.
Przeczytaj, zanim złożysz wniosek:
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów
Termin składania wniosków: 1–8 października 2013 r.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne, zapomoga
Wszelkie informacje, regulamin pomocy materialnej dla doktorantów, wzory druków stypendialnych dla doktorantów: http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna-4UBEZPIECZENIE

W związku z istniejącym obowiązkiem ubezpieczenie zdrowotnego (art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) prosimy wszystkich doktorantów o wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu specjalnych formularzy dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. http://student.us.edu.pl/files/student/pliki/Oswiadczenie_NFZ_2008.pdf


OPŁATY

Odpłatność za studia niestacjonarne III stopnia: 1600 zł za semestr. Formularz do pobrania: Zobowiązanie do wnoszenia opłat za niestacjonarne studia III stopnia Opłata za studia doktoranckie wnoszona jest przez doktoranta semestralnie: jednorazowo lub w dwóch równych częściach. Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa od opłaty wnoszonej w częściach. Wyboru sposobu wniesienia opłaty dokonuje doktorant poprzez złożenie kierownikowi studiów doktoranckich przed rozpoczęciem każdego semestru pisemnego oświadczenia o sposobie uiszczania opłat. Niezłożenie przez doktoranta oświadczenia oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo. Doktorant zobowiązany jest wnieść opłatę za studia doktoranckie w następujących terminach: Opłatę jednorazową:
a) do 30 września za semestr zimowy,
b) do 15 marca za semestr letni. Opłatę w ratach:
a) za semestr zimowy:
— do 30 września I rata,
— do 15 listopada II rata,
b) za semestr letni:
— do 15 marca I rata,
— do 15 kwietnia II rata. Uchwała Senatu UŚ w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczenia edukacyjne w zakresie studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia z 2006 roku Uchwała Senatu UŚ z 22.09.2009 roku wprowadzająca zmiany do poprzedniej Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wpłacają wszelkie należności na indywidualne numery rachunków bankowych generowanych z numeru PESEL studenta, dokładnie wpisując tytuł opłaty. Numer rachunku należy sprawdzić na stronie: http://student.us.edu.pl/studenckie_konto Doktoranci, którzy dokonali opłaty semestralnej proszeni są o niezwłoczne przedłożenie dowodu wpłaty w Sekretariacie Studiów Doktoranckich.