Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia III stopnia (doktoranckie) z teologii

ADMINISTRACJA


Kierownik studiów doktoranckich:
ks. dr hab. prof. UŚ Leszek Szewczyk

Sekretariat studiów doktoranckich (pokój 001/1) jest czynny:
wtorek: 12.00-15.00
czwartek: 8.00-12.00

samodzielny referent: mgr lic. Ludmiła Lach-Bartlik
e-mail: doktoranckie @ wtl.us.edu.pl
tel. 32 356 90 56

TREŚCI I ORGANIZACJA STUDIÓW

Szczegółowy program studiów doktoranckich z teologii na WTL UŚ od roku akademickiego 2014/2015
Plan zajęć na bieżący semestr
Licencjat kanoniczny
Konkurs na dofinansowanie projektów badawczych
Pensum dydaktyczne doktorantów
Formularz hospitacji zajęć dydaktycznych
Ankieta prowadzenie 2019
Ankieta współprowadzenie 2019

PRZEDŁUŻENIE STUDIÓW

Kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
1. konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata – wniosek
2. z przyczyn zdrowotnych i rodzinnych – wniosek
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
— łącznie nie dłużej niż o rok.
3. urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego – wniosek


Terminy zajęć doktorantów w roku akademickim 2019/2020:
II semestr:
Marzec 2020: 3, 10, 17, 24
Kwiecień 2020: 7, 21
Maj 2020: 5, 12, 26
Czerwiec 2020: 2

Lista wykładów zakresowych 2019/2020:
Semestr zimowy
1. Ponowożytność obszarem badawczych zainteresowań teologii (fundamentalnej) – Ks. dr hab. Sławomir Zieliński
2. Misja duszpasterska Kościoła w postmodernistycznym świecie – Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary

Semestr letni
1. Dialogi ekumeniczne - bilans historyczny – Ks. prof. dr hab. Józef Budniak
2. Dojrzałość ludzka jako temat teologii dogmatycznej – Ks. dr hab. Jacek Kempa
3. Historia jako wydarzenie, narracja i interpretacja w teologii - Ks. prof. dr hab. Artur Malina

Regulamin studiów doktoranckich – od 1.10.2017 roku


Od roku akad. 2019/2020 Uczenia nie prowadzi naboru na studia doktoranckie. Kształcenie doktorantów przejęła Szkoła Doktorska.

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. (art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1669).Stypendium doktoranckie

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 (…). Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor (art. 285 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).
Stypendium doktoranckie mogą otrzymać doktoranci realizujący terminowo program studiów i wykazujący się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni, którzy w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazali się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (RMNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).
Doktoranci starający się o stypendium doktoranckie składają w sekretariacie wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Kierownika studiów doktoranckich.

Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, rok studiów),
– opis postępów w pracy naukowej,
– opis postępów w pracy nad rozprawą doktorską,
– opinię opiekuna naukowego lub promotora,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

DOTACJA PROJAKOŚCIOWA

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art.200a ust.1 ustawy uchylanej w art.169 pkt3, na zasadach dotychczasowych (art. 286 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).
Zwiększenie stypendium doktoranckiego mogą otrzymać doktoranci studiów stacjonarnych wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej. Doktoranci starający się o zwiększenie stypendium doktoranckiego składają w sekretariacie wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Kierownika studiów doktoranckich.
Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, rok studiów),
– opis postępów w pracy naukowej,
– opis postępów w pracy nad rozprawą doktorską,
– opinię opiekuna naukowego lub promotora,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

Akty prawne:
- Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz wytyczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
- Stypendium doktoranckie i projakościowe WTL od 2017-2018

Wnioski można składać do 20 września w godzinach pracy sekretariatu.
Doktoranci starający się jednocześnie o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium składają dwa osobne wnioski z uzasadnieniami i jeden komplet zaświadczeń (oryginały, do wglądu).

Stypendia z funduszu świadczeń
Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, doktorant może się ubiegać w uczelni o następujące świadczenia przyznawane ze środków funduszu stypendialnego:
• stypendium socjalne;
• stypendium dla osób niepełnosprawnych;
• stypendium rektora;
• zapomogę.
Przepisy regulujące wszystkie kwestie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów UŚ określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.
https://us.edu.pl/student/wzory-drukow-dla-studentow/STOPIEŃ DOKTORA

Zgodnie z art.179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669):
- przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych.
- postępowania, o których mowa w ust.1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31grudnia 2021r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.


OPŁATY

Odpłatność za studia niestacjonarne III stopnia: 1600 zł za semestr. Formularz do pobrania: Zobowiązanie do wnoszenia opłat za niestacjonarne studia III stopnia Opłata za studia doktoranckie wnoszona jest przez doktoranta semestralnie: jednorazowo lub w dwóch równych częściach. Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa od opłaty wnoszonej w częściach. Wyboru sposobu wniesienia opłaty dokonuje doktorant poprzez złożenie kierownikowi studiów doktoranckich przed rozpoczęciem każdego semestru pisemnego oświadczenia o sposobie uiszczania opłat. Niezłożenie przez doktoranta oświadczenia oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo. Doktorant zobowiązany jest wnieść opłatę za studia doktoranckie w następujących terminach: Opłatę jednorazową:
a) do 30 września za semestr zimowy,
b) do 15 marca za semestr letni. Opłatę w ratach:
a) za semestr zimowy:
— do 30 września I rata,
— do 15 listopada II rata,
b) za semestr letni:
— do 15 marca I rata,
— do 15 kwietnia II rata. Uchwała Senatu UŚ w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczenia edukacyjne w zakresie studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia z 2006 roku Uchwała Senatu UŚ z 22.09.2009 roku wprowadzająca zmiany do poprzedniej Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wpłacają wszelkie należności na indywidualne numery rachunków bankowych generowanych z numeru PESEL studenta, dokładnie wpisując tytuł opłaty. Numer rachunku należy sprawdzić na stronie: http://student.us.edu.pl/studenckie_konto Doktoranci, którzy dokonali opłaty semestralnej proszeni są o niezwłoczne przedłożenie dowodu wpłaty w Sekretariacie Studiów Doktoranckich.