Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

E. Szwarczyńska: Z dn. 29.05. przeniesione na 30.05.(godz. 8.15-9.45)

ks. P. Sawa: środa, 31.05, godz. 12:15-13:00, czwartek, 13.06, godz. 9:45-11:15 (zamiast 1.06)

L. Szymczyk: konsultacje odwołane (L-4)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

L. Szymczyk: seminarium odwołane (L-4)

Nauki o rodzinie - praktyki pedagogiczne - informacje

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDENTÓW NAUK O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016I. Studenci I i II stopnia Nauk o rodzinie mają możliwość odbycia praktyk pedagogicznym w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych w terminie od 1.09.2015 do 10.03.2016.

II. W tym celu należy we własnym zakresie uzgodnić z właściwym dyrektorem szkoły możliwość odbycia praktyki pedagogicznej w wybranej przez studenta placówce oświatowej.

III. Z uwagi na wymogi administracyjne, ważne jest, by nauczyciel przedmiotu Przygotowanie do życia w rodzinie – zwany dalej opiekunem praktyki pedagogicznej - osiągał co najmniej najniższe wynagrodzenie brutto oraz posiadał własne konto bankowe. W przeciwnym razie nauczyciel nie może pełnić obowiązków opiekuna praktyki pedagogicznej studenta.

IV. Wszystkie druki niezbędne do odbycia i zaliczenia praktyk należy pobrać ze strony internetowej Wydziału i wydrukować na kartkach o odpowiednim kolorze.
- Zarówno UMOWA-RACHUNEK, jak i dwa egzemplarze UMOWY muszą być wydrukowane na kartkach koloru żółtego. Pozostałe należy wydrukować na białych kartkach.
- Druk ZUS ZZA należy indywidualnie odebrać w dowolnym oddziale ZUS.


V. W UMOWIE o sprawowanie opieki nad studentami należy wpisać w punktach:

1. Prodziekana Wydziału Teologicznego dr. Marka Wójtowicza z jednej strony, a nauczycielem p. Imię i Nazwisko nauczyciela; nr komp. Zleceniobiorcy: nic nie wypisujemy; dalej wpisujemy wszystkie kolejne informacje

3. Opiekun za sprawowanie nadzoru …(itd.) w kwocie złotych 300 słownie (trzysta złotych).

5. Opiekun jest zatrudniony: wpisujemy pełny adres szkoły, dalej należy wybrać odpowiednią formę zatrudnienia – pozostałe skreślamy. Tylko w przypadku czasu określonego wpisujemy datę.

6. Umowę w lewym dolnym rogu podpisuje nauczyciel – opiekun praktyki pedagogicznej studenta.

VI. W środę 24 czerwca od godz. 9.00 – 11.00 do pokoju 203/4 należy przynieść wypełnione i podpisane przez nauczyciela - opiekuna praktyk pedagogicznych studenta:

- UMOWĘ – RACHUNEK (żółty) – jeden egzemplarz druk dwustronny
- Dwa egzemplarze UMOWY wydrukowanej na kartkach koloru żółtego
- Druk ZUS ZZA
.

- Skierowanie na praktykę (2 egz.)


VII. W piątek 11 marca 2016 roku (godzina podana zostanie w terminie późniejszym) w pokoju 203/4 nastąpi zaliczenie praktyk pedagogicznych. Należy wówczas przynieść:

- uwagi szczegółowe dotyczące organizacji praktyki podpisane przez nauczyciela – opiekuna praktyki,
- konspekty prowadzonych katechez – podpisane przez opiekuna,
- opinię dyrektora szkoły,
- sprawozdanie z praktyki pedagogicznej studenta (dziennik praktyk),

-oświadczenie o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk studenckich.

VIII. Z uwagi na wymogi administracyjne, skarbowe i przepisy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niedotrzymanie wyżej wskazanych terminów oraz ewentualne błędy w wypełnionych dokumentach skutkować będą brakiem zaliczenia praktyk pedagogicznych lub - z uwagi na niewłaściwie wystawiony przez nauczyciela - opiekuna praktyki pedagogicznej studenta rachunek - brakiem przelewu na konto wystawcy rachunku.

ks. dr Roman Buchta
ks. dr Krzysztof Sosna

DODATKOWE INFORMACJE I WZORY DOKUMENTÓW:

Sprawozdanie z praktyki pedagogicznej
Opinia o przebiegu praktyki
Oświadczenie o znajomości podstawowych zasad organizacji praktyk studenckich
Skierowanie
Umowa stacjonarni
Uwagi szczegółowe