Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Informacje dla pracowników WTL UŚ

Spis treści


Terminy posiedzeń Rady Wydziału Teologicznego UŚ w roku akademickim 2018/2019


16 października 2018 r. (wtorek), godz. 14.00
20 listopada 2018 r. (wtorek), godz. 14.00
19 grudnia 2018 r. (wtorek), godz. 14.00
22 stycznia 2019 r. (wtorek), godz. 14.00
19 lutego 2019 r. (wtorek), godz. 14.00
26 marca 2019 r. (wtorek), godz. 14.00

7 maja 2019 r. (wtorek), godz. 14.00
4 czerwca 2019 r. (czwartek), godz. 10.00
27 czerwca 2019 r. (piątek), godz. 9.00

Przypominamy, że wszelkie materiały do rozpatrzenia przez Radę Wydziału należy dostarczyć do sekretariatu Wydziału ostatecznie nie później niż na tydzień przed planowanym posiedzeniem.Finansowanie badań naukowych


Informacje z uczelni: http://dn.us.edu.pl/finansowanie-nauki

Dotacja na działalność statutową jednostki
Dotacja na działalność statutową jednostki w Wydziale Teologicznym UŚ ma dwa cele:
1) utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej,
2) realizacja zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Dotacja (1) na utrzymanie potencjału badawczego jednostki jest rozdzielana niezwłocznie po jej otrzymaniu pomiędzy zespoły badawcze, tożsame z katedrami. Kryterium podziału jest ustalone w algorytmie, który uwzględnia stan osobowy katedry (pracowników prowadzących badania naukowe, którzy złożyli taką deklarację) oraz liczbę punktów zebranych za publikacje w poprzednim okresie oceny parametrycznej jednostki (np. 2009-2012; Rada Wydziału może zatwierdzić inne, bardziej aktualne kryterium liczenia punktów za publikacje).

Dotacja (2) dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich jest rozdzielana niezwłocznie po jej otrzymaniu na podstawie decyzji komisji, zgodnie z regulaminem.

Informacja szczegółowa, na jakie cele może być przeznaczona dotacja znajduje się tutaj
Dotacja przyznana na dany rok i niewykorzystana w tym roku, przechodzi na rok następny z zachowaniem celu, na który została przeznaczona. Musi być jednak wykorzystana w roku następnym. W przeciwnym razie podlega zwrotowi do Ministerstwa. W praktyce oznacza to, że należy najpierw wykorzystać dotację z minionego roku, a dopiero potem rejestrować poniesione wydatki z dotacji na bieżący rok.
Za zarządzanie przyznanymi środkami finansowymi odpowiadają kierownicy projektów. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem z początkiem miesiąca października przeprowadzana jest w Wydziale kontrola poziomu wydatkowania środków na badania statutowe.
Na przełomie stycznia i lutego – na wezwanie prodziekana ds. nauki i wg dostarczonych formularzy – kierownicy zespołów badawczych a także młodzi naukowcy składają sprawozdania z wykonanych badań naukowych.

Granty Narodowego Centrum Nauki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Programy finansowania badań ogłaszane przez MNiSW
28.10.2015: „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”.
Ogłoszenie programu

Horyzont 2020
1.12.2016: Konkurs "Research and Innovation Staff Exchange" (RISE)

Uczelniany program "granty na granty"
Zarządzenie Rektora US z dnia 17.11.2017 ogłasza "Regulamin określający zasady wspierania inicjatyw grantowych tzw. małe granty, pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach finansowany z puli rezerwy rektora na działania projakościowe (własne środki)"Zasady publikowania prac naukowych


Prace naukowe pracowników Wydziału Teologicznego publikowane są w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego (dotacja statutowa i granty), w Wydawnictwie Księgarnia Świętego Jacka (dotacja Archidiecezji) a także w innych wydawnictwach.
1. Publikowanie w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego podlega zasadom przedstawionym na stronie własnej Wydawnictwa: wydawnictwo.us.edu.pl, dział „dla Autora”. Aby rozpocząć procedurę, należy przedstawić do Wydziałowego Zespołu Wydawniczego przed listopadową Radą Wydziału wniosek o wydanie pracy w kolejnym roku, podając następujące dane: termin złożenia pracy do recenzji (kwartał), termin złożenia pracy po recenzji w wydawnictwie (kwartał), autor (lub redaktor), tytuł, objętość w arkuszach wydawniczych, liczba stron w kolorze (wnioski przyjmuje ks. dr Dawid Ledwoń).
2. Publikowanie w jednej z serii wydawniczych WTL, wydawanych poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego: procedury zostały opisane na naszej stronie w menu „dla pracowników – zasady publikacji”. Aby rozpocząć procedurę, należy – celem zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego – zgłosić się do redaktora danej serii przed końcem listopada (plan na cały rok) lub przed końcem maja (uzupełnienie na II półrocze). Gdy manuskrypt pracy będzie gotowy, należy podjąć współpracę z redaktorem serii.Dokumentowanie własnego dorobku naukowego


Każdy uczestnik badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie jest zobowiązany (zarządzenie Rektora) do bieżącego raportowania swoich publikacji naukowych do systemu uczelnianego, a za jego pośrednictwem do PBN. W związku z tym:
1. Każdą publikację należy bezpośrednio po jej ogłoszeniu zameldować do wydziałowego koordynatora – pani Elizy Lubojańskiej. Należy dostarczyć do wglądu egzemplarz swojej publikacji i podpisać przedłożony formularz (zawierający deklarację o afiliacji tekstu do Wydziału Teologicznego UŚ).
Bliższe informacje znajdują się tutaj.
2. Obok tego nadal zbierana jest wewnętrzna informacja o aktywności naukowej pracowników, ogłaszana na stronie internetowej Wydziału. W związku z tym prosimy o systematyczne nadsyłanie uaktualnień własnego dorobku naukowego na adres jacek.kempa©us.edu.pl
Informacje z Uczelni: http://ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1249%3Ainformacje-o-bazie-bibliografia-dorobku-pracownikow-u&catid=99%3Abibliografiaus&Itemid=14&lang=plOrganizacja konferencji naukowych


Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych w Uniwersytecie Śląskim i procedurą ich organizacji.
Wskazówki podstawowe:
1. Zgłoszenie konferencji.
Planowane na rok następny konferencje muszą być zgłoszone na listopadową Radę Wydziału (z dokumentacją zgodną z zarządzeniem, na formularzu dostępnym tutaj i towarzyszącym jej kosztorysem wstępnym). Dotyczy to w szczególności konferencji, które mają być współfinansowane ze środków uczelni (dotacja statutowa na utrzymanie potencjału badawczego lub grant) - wówczas należy przewidzieć opłaty konferencyjne. Szersze informacje z Uczelni: http://dn.us.edu.pl/konferencje-naukowe
Prosimy także o zgłaszanie na tym samym formularzu i w podobnym trybie planowanych konferencji bezkosztowych oraz tych, w których wnioskowana jest dotacja Archidiecezji.
W przypadku występowania o dofinansowanie ze środków KMAK, należy przedstawić dziekanowi kosztorys wstępny.
2. Po konferencji
a. Po zakończeniu konferencji należy złożyć raport wg załączonego formularza i przesłać go na adres monika.czarnuch©us.edu.pl
b. Konferencje organizowane ze środków uczelni należy rozliczyć zgodnie z procedurami przedstawionymi w Zarządzeniu Rektora (patrz wyżej).
c. W przypadku występowania o dofinansowanie ze środków KMAK, należy przedstawić dziekanowi po zakończeniu konferencji kosztorys wynikowy.
d. Zaleca się sporządzenie sprawozdania z konferencji dla jednego z periodyków wydziałowych.Wyjazdy naukowe i dydaktyczne


Wyjazdy zagraniczne
Wszystkie informacje na temat służbowych wyjazdów pracowników Wydziału zagranicę można znaleźć na stronie internetowej Uczelni:
Informacje z Uczelni http://www.dwz.us.edu.pl/content/wyjazdy-zagraniczne
Uwaga:
Od 7 grudnia 2017 r. dokonywanie rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych oraz wizowanie paszportów, w celu odbycia zagranicznej podróży służbowej jest możliwe wyłącznie w Bankowym Biurze Podróży „TravelBank” sp. z o. o.


Przyjazd gości z zagranicy
Wszystkie informacje na temat przyjazdów gości z zagranicy można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: http://www.dwz.us.edu.pl/content/przyjazdy-z-zagranicy

Wyjazdy krajowe
Należy zapoznać się z „Instrukcją w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami UŚ oraz zasad ich rozliczania” wprowadzoną Zarządzeniem Rektora UŚ nr 109/2014.

W celu złożenia wniosku o wyjazd krajowy należy przygotować dane, wypełniając odpowiednio formularz i (jeśli jest taka potrzeba) wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego.
Uzupełnione plik należy przesłać na adres ludmila.lach-bartlik©us.edu.pl najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Dodatkowe informacje dla wyjeżdżających:
 • 1. Środek transportu.
  • a) PKP, PKS
   • - zwrot kosztów przejazdu następuje w wysokości ceny biletu
   • - rozliczenie kosztów przejazdu odnosi się do wydatku rzeczywistego z uwzględnieniem ulg przysługujących pracownikowi
   • - potwierdzeniem tych rzeczywistych kosztów są bilety załączone do rozliczanej delegacji
   • - nie jest zwracana dodatkowa opłata za bilet zakupiony w pociągu u konduktora
   • - w sytuacji, gdy pracownik nie załączy biletów do delegacji nie zostaną zwrócone koszty przejazdu
  • b) Samochód prywatny
   • - przed wyjazdem należy złożyć do Dziekana Wydziału wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego
   • - zwrot kosztów przysługuje za przejazd najkrótszą trasą, zgodnie z mapą samochodową, w wysokości stanowiącej iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu (40% stawki ministerialnej)
   • - po powrocie należy sporządzić ewidencję przebiegu pojazdu
  • W przypadku samowolnej zmiany przez pracownika środka transportu nie należy się zwrot kosztów przejazdu.

 • 2. Rozliczanie diet
  • - należność z tytułu diet przysługuje za czas podróży służbowej, liczony od momentu jej rozpoczęcia (godziny wyjazdu) do momentu jej zakończenia (godziny powrotu)
  • - dieta nie przysługuje, gdy w czasie podróży służbowej zapewniono pracownikowi całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). W przypadku, gdy taka sytuacja miała miejsce pracownik powinien na druku delegacji napisać: Zapewniono całodzienne wyżywienie.
  • - Uniwersytet Śląski nie rozlicza dołączonych do delegacji faktur, rachunków za usługi gastronomiczne (wyżywienie).

 • 3. Załączniki dołączane do druku rozliczenia podróży służbowej
  Wszystkie wydatki poniesione podczas wyjazdu służbowego należy właściwie udokumentować. Podstawą zwrotu kosztów mogą być:
  • a) oryginał faktury VAT wystawionej na:
   Uniwersytet Śląski w Katowicach
   ul. Bankowa 12
   40-007 Katowice
   NIP 634-019-71-34
  • b) bilet PKP, PKS

 • 4. Opisywanie faktur
  • a) Faktura za nocleg
   Faktura za nocleg [ze śniadaniem/bez śniadania] w dniach [data noclegu] podczas konferencji [tytuł] zorganizowanej przez [nazwa instytucji] w dniach [data konferencji] w [miejscowość]. Organizator nie zapewnił noclegu. Zapłacono ze środków własnych / Do zapłacenia [źródło finansowania].
  • b) Opłata konferencyjna
   Opłata konferencyjna za udział w [tytuł konferencji] zorganizowanej przez [nazwa instytucji] w dniach [data konferencji] w [miejscowość]. Organizator [zapewnił nocleg, wyżywienie / nie zapewnił noclegu/wyżywienia]. Zapłacono ze środków własnych / Do zapłacenia [źródło finansowania].
  • c) Inne
   Faktura za [dokładny opis faktury].
   Zapłacono ze środków własnych / Do zapłacenia [źródło finansowania].

 • 5. Rozliczanie podróży krajowej
  Po zakończeniu podróży krajowej pracownik zobowiązany jest rozliczyć koszty podróży w jednostce organizacyjnej Uczelni. Kompletną dokumentację podróży krajowej (bilety, faktury, ewidencję przebiegu pojazdu) należy złożyć w sekretariacie Wydziału w terminie 7 dni od dnia zakończenia podróży krajowej.
Sylabusy


Pracownik wyznaczony do prowadzenia danych zajęć w nadchodzącym roku akademickim przygotowuje sylabus. Opiera się przy tym na opisie modułu wziętym z obowiązującego programu kształcenia. Sylabus należy rozumieć jako przewidzianą na dany cykl dydaktyczny konkretyzację opisu modułu. Sylabus należy sporządzić i wprowadzić go do systemu USOSweb lub potwierdzić aktualność informacji już zamieszczonych w systemie w ciągu pierwszych czterech tygodni danego semestru (niezależnie od tego, w którym semestrze odbywają się zajęcia).
Szczegółowe informacje można znaleźć w Zarządzeniu nr 6 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty kierunku oraz elektronicznych sylabusów w UŚ: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-62015Protokoły


Zgodnie z Zarządzenie nr 65/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. Rektora UŚ w sprawie ustalenia jednolitych procedur administracyjnych dotyczących obsługi toku studiów z wykorzystaniem systemu USOS przypominamy, że pracownicy prowadzący zajęcia dydaktyczne mają obowiązek wypełniać protokoły elektroniczne za pomocą systemu USOSweb.

Zasady obsługi:
1. Należy niezwłocznie wpisywać oceny do protokołów w systemie USOSweb.
2. Następnie zatwierdzić protokoły po zakończeniu wpisywania ocen.
3. Bezpośrednio po zakończeniu sesji poprawkowej wydrukować protokoły, podpisać i oddać w dziekanacie.
Ostateczny termin zwrotu protokołów po sesji to odpowiednio 15 marca (I semestr) i 31 października (II semestr).
Instrukcja wypełniania protokołów w systemie USOSweb.Prace magisterskie – system APD


Proces dyplomowania został Zarządzeniem Rektora UŚ związany z systemem APD. Prosimy stosować się do przygotowanych instrukcji, które znajdują się tutaj: dla promotora, dla recenzenta lub wprost na stronie https://apd.us.edu.pl/Różne użyteczne informacje


Prosimy pracowników o załatwianie spraw w Dziekanacie w miarę możliwości poza godzinami obsługi studentów.
Wzory druków związanych z planowaniem zajęć dydaktycznych (zlecone itd).
Organizacja roku akademickiego (daty) http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-442015
Lista czasopism punktowanych

Informacje o możliwościach komercyjnego wykorzystania pomieszczeń nieużywanych przez Wydział Teologiczny