WiadomośćKonkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Rodzinie
(Kategoria: Konkursy)
Dodane przez MB
środa 30 maj 2018 - 13:14:07

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Rodzinie.Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz oraz niżej podane wymagania kwalifikacyjne.


Wymagania kwalifikacyjne

 • 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w obszarze nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk teologicznych;
 • 2. Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego z zakresu teologii moralnej, nauk o rodzinie;
 • 3. Zdobyte w uczelni akademickiej doświadczenie przygotowania wniosków o granty;
 • 4. Zdobyte w uczelni akademickiej doświadczenie dydaktyczne prowadzenia zajęć w ramach kierunku: nauki o rodzinie;
 • 5. Przedstawienie planu działań naukowych w tym składanych lub planowanych do złożenia wniosków o granty;
 • 6. Skonkretyzowane plany odnoszące się do awansu naukowego;
 • 7. Jeżeli kandydat jest zatrudniony w uczelni, wymagana jest opinia kierownika katedry/zakładu jego zatrudnienia o perspektywach uzyskania habilitacji i umiejętnościach samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych.


Wymagane dokumenty:

 • 1. Wniosek o zatrudnienie/zgłoszenie do konkursu;
 • 2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnieniu;
 • 3. Kwestionariusz osobowy;
 • 4. Kopie dyplomów: mgr, dr, dr hab.;
 • 5. Spis publikacji;
 • 6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych oraz o działalności organizacyjnej;
 • 7. Informacje o działalności dydaktycznej;
 • 8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
 • 9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 - ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • 10. Oświadczenie, ze Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym);
 • 11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.


Informacja:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.


Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie wyżej wymienionych dokumentów w sekretariacie Wydziału Teologicznego (nr pok. 001/1, tel. 32-356-90-56) 40-043 Katowice, ul. Jordana 18, do 14 czerwca 2018 r.


W odniesieniu do misji kanonicznej dla objęcia stanowiska stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Katowice, 30 maja 2018 r.
Źródło: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
( http://www.wtl.us.edu.pl/news.php?extend.10566 )