Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Podyplomowe Teologii DuchowościDuchowość to najwyższy, duchowy wymiar życia ludzkiego, a duchowość chrześcijańska to wiara przeżywana. Teologia duchowości z kolei to refleksja nad tym wymiarem życia, próba zrozumienia i teologicznego opisania życia chrześcijańskiego jako życia w Duchu, w jedności z Chrystusem w obecności Boga Ojca. To życie realizuje się w Kościele. Duchowość nie jest więc dodatkiem do życia zwykłego, codziennego, ale jest samym życiem. Można wręcz powiedzieć, że czy człowiek chce, czy nie chce, czy się nad tym zastanawia, czy nie, żyje po ludzku, a więc i w jakiś sposób jego życie jest życiem duchowym, ale na pewno lepiej jest, gdy chrześcijanin świadomie kształtuje swoje życie duchowe.
Można jeszcze dodać, że bez wtajemniczenia w teologię duchowości nie można zrozumieć kultury europejskiej, gdyż to właśnie duchowość chrześcijańska w istotny sposób przyczyniła się do ukształtowania tej kultury.


ADRESACI STUDIÓW


Studia Podyplomowe Teologii Duchowości (SPTD) skierowane są dla każdego, kto chciałby zapoznać się z chrześcijańską tradycją duchową, ale przede wszystkim dla tych, którzy w swojej pracy czy zaangażowaniu mają do czynienia z człowiekiem w jego wielowymiarowości, dla aktywnie działających w ruchach kościelnych, dla tych, którym powierzono odpowiedzialność za formację intelektualną i duchową albo przygotowują się do podjęcia takich zadań. W sposób szczególny Studia skierowane są również do teologów, duchownych i osób konsekrowanych, by wzrastali w umiejętnościach animowania rozwoju duchowego ludzi oraz w szeroko rozumianym towarzyszeniu duchowym.
SPTD to studia podyplomowe, a więc kandydaci winni legitymować się ukończeniem przynajmniej I stopnia studiów wyższych, ale jego program nie zakłada ukończenia studiów z teologii; są otwarte dla absolwentów dowolnego kierunku.


UZASADNIENIE STUDIÓW


Nowożytna psychologia odkryła wiele mechanizmów, jakie z wnętrza psychiki, często spoza granicy świadomości, ukierunkowują ludzkie działania. Socjologia pokazała to samo w odniesieniu do zewnętrznych uwarunkowań: wzorców społecznych, kulturowych. Przez jakiś czas wydawało się, że nauki te zastąpią starą tradycję duchową, bo lepiej od niej opisują zachowanie ludzkie, ale dzisiaj już wiadomo, że tak nie jest. Natomiast mnożą się „poradniki życia duchowego", często bardzo wątpliwej jakości, sięgające chaotycznie, wybiórczo, powierzchownie do najróżniejszych tradycji. Czasem można wręcz odnieść wrażenie, że czym dalej od chrześcijaństwa jest dana tradycja, tym wyżej jest ceniona.
Najlepszą odpowiedzią na tę sytuację jest rzetelne studium tradycji duchowych chrześcijaństwa, uwzględniające osiągnięcia psychologii, socjologii i innych nauk o człowieku, ale nie dające sobie narzucić, jako ostatecznego, ich języka i ich spojrzenia na człowieka.
Studium teologii duchowości ma więc przede wszystkim służyć poznaniu dziedzictwa: tradycji duchowej i refleksji teologicznej Kościoła. Dzięki temu uczestnik Studiów będzie mógł lepiej zrozumieć swoją wiarę, siebie samego, ale też innych, z którymi żyje, pracuje, spotyka się.
SPTD to nie są rekolekcje. Przekazywana tu wiedza ma charakter akademicki, jej praktyczny wymiar jest mocno osadzony na teologicznych fundamentach, szczególnie dogmatycznych.


SPTD trwają 3 semestry i kończą się, po uzyskaniu wszystkich przewidzianych egzaminów i zaliczeń, otrzymaniem dyplomu odbycia studiów podyplomowych.

Studia nie dają uprawnień do podejmowania specjalistycznego poradnictwa.Warunki rekrutacji:

• rozmowa kwalifikacyjna na temat motywacji wyboru studiów;
• złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów;
• osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

Termin składania dokumentów:

do 30 września 2019

Przewidywane pierwsze terminy zjazdów:

zostaną podane w późniejszym czasie

wybrane piątki: godz. 16:30-20:30

wybrane soboty: 8:00-18:00


Dane teleadresowe jednostki:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Jordana 18
40-043 Katowice
tel. 32-356-90-56


Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:

• adresowane do rektora UŚ podanie o przyjęcie na studia;
• życiorys;
• kwestionariusz osobowy (dostępny w zakładce www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/content/content.php?content.366);
• kserokopia dowodu osobistego;
• dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis (albo kopia oryginału poświadczona za zgodność w sekretariacie);
• jedno zdjęcie w wym. 37x52 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle);
• osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów;
• w przypadku kierowania na studia przez instytucje zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji kierującej.

Informacje można też uzyskać u kierownika studiów:

ks. dr Przemysław Sawa: xpsawa©gmail.comOpłaty:

Opłata za całość studiów: 3600 zł

Opłata za semestr w całości: 1200 zł

Opłata za semestr w 3 ratach: 416 zł / 416 zł / 428 złPROGRAM:


Część I – FUNDAMENTY


Na początku przewidziany jest wykład historyczno-systematyczny teologicznego traktatu "teologia duchowości", dostosowany w formie także dla tych, którzy nie mają za sobą studiów teologicznych, ale jednak zachowujący swój uniwersytecki charakter. W ramach tego wykładu zostaną przedstawione największe postacie, szkoły i nurty duchowości chrześcijańskiej. Szczególnym przejawem życia duchowego jest mistyka, a więc zostanie przedstawiona także chrześcijańska mistyka: jej teologiczne podstawy, rodzaje, najwięksi mistycy.
Przewodnikami po życiu duchowym są wielcy mistrzowie. Wprowadzenie w lekturę największych dzieł literatury duchowej będzie więc jednym z głównych elementów wykładu.
Absolutnie niezbędnym wprowadzeniem do studium teologii duchowości jest wykład z antropologii chrześcijańskiej: przedstawienie - na tle europejskich tradycji filozoficznych - chrześcijańskiej wizji człowieka.
Kolejnym elementem jest prezentacja fenomenów życia duchowego charakterystycznych dla dwudziestego wieku i współczesności, m.in. ruchów religijnych oraz największych postaci z tego okresu.


Część II – ŹRÓDŁA


Następną częścią składową programu SPTD będzie prezentacja pokarmu, jakim karmi się życie duchowe chrześcijanina: Pisma Świętego jako tekstu duchowego; modlitwy - poprzez studium jej wielkich mistrzów; liturgii jako niezbywalnego elementu życia duchowego. Nie może tu zabraknąć tematów związanych wewnętrzną dynamiką, rozwojem życia duchowego i zagrożeniami dla zdrowia duszy chrześcijanina. Duchowa lektura Pisma Świętego wymaga, choćby krótkiego, zapoznania się z metodami pracy i wynikami współczesnych studiów biblijnych. Oczywiście chrześcijanin żyje w Kościele, ta przynależność do Kościoła ma przede wszystkim wymiar duchowy, a więc i ten temat zostanie podjęty w ramach studiów.


Część III – ZASTOSOWANIE


Wreszcie SPTD podejmują kwestie zastosowania praktycznego: pytania o duchowy wymiar życia w różnych sytuacjach, w jakich zostaliśmy lub będziemy postawieni: w rodzinie, we wspólnocie lub w życiu samotnym; w pracy, w społeczeństwie pluralistycznym i obojętniejącym religijnie, w życiu publicznym, w zdrowiu i chorobie, wobec śmierci.
Ważny jest też wymiar rozeznawania duchowego; stanowi to jeden z ważnych aspektów tradycji chrześcijańskich. W ramach SPTD zostaną więc omówione, teoretycznie i praktycznie, zagadnienia z zakresu rozeznawania duchowego.
Siatka godzinHARMONOGRAM ZAJĘĆ:


Semestr letni 2015/2016

Materiały do pobrania:


Kwestionariusz osobowy