Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Ewangelia Marka" | znaleziono 7 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Czarnuch, M.

tytuł: Teofylakta uzasadnienie Wyjaśnienia do Ewangelii Marka

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,2 (2013) 292-302

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: hermeneutyka biblijnaTeofylakt z OchrydyEwangelia Markakomentarze bizantyjskie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Theophylact’s Reasons for The Explanation to the Gospel of Mark
In ancient times the Gospel of Mark was understood to be summarized version of the first Gospel – the Gospel of Matthew. Because of that the Fathers of the Church limited to commentaries on the longer Gospel. Theophylact of Ohrid, was the first to write an explanation of the Gospel of Mark in Greek, after he had commented the First Gospel. The Preface to this explanation shows the reasons for explaining these Gospels separately. The Bishop of Ohrid refers to the biblical visions of four creatures (Eze 1:5-6.10; Rev 4:6-7). The symbols of the creatures, according to him, indicate the various contents of the Gospels, which require distinct commentariesautor: Jędrzejczak, A.

tytuł: Chrystologiczny charakter summarium z Ewangelii Markowej (1,32-34)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) 27-41

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ewangelia Markachrystologiateologia biblijna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Christological Character of the Summary from the Gospel of Mark (1,32-34)
In the presented article I attempt to draw the Christological line of the Gospel of Mark, which the Evangelist included in the short summary of Jesus’ visit in Capernaum. The richness of the themes, which the reader can find in the first chapter of the Gospel of Mark, directs the attention on verses 32-34, which may be called a summary of the visit of Jesus in Capernaum, and at the same time they may serve as an introduction and conclusion of the whole Gospel of Mark. This summary should be regarded as meaningful for two reasons: the theological vision of Jesus as a physician and as the Son of God. The idea of God’s self-humbling is evident in the actions taken by Christ for human being.autor: Malina, A.

tytuł: Zdrada Judasza i niewierność Piotra w świadectwie Ewangelii Marka i Mateusza

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,2 (2009) 5-23

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Nowy TestamentEwangelia MarkaEwangelia MateuszaJudaszPiotr Apostołwiernośćniewiernośćzdrada

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Il tradimento di Giuda e l’infedeltà di Pietro nella testimonianza dei Vangeli di Marco e di Matteo. Sommario
Gli evangelisti presentano le cause e conseguenze del tradimento di Giuda, dell’abbandono di Gesu da parte di tutti i suoi Apostoli e del triplice rinnegamento di Pietro. Nel Vangelo di Marco i tratti negativi sono messi in risalto sullo sfondo delle azioni di altri protagonisti. La scena dell’unzione di Gesu a Betania (14,3-9) e incorniciata dalla discussione dei sommi sacerdoti e degli scribi sul modo di arrestare Gesu (14,1-2) e dall’allontanamento di Giuda da lui (14,10-11). L’allontanamento di uno dei Dodici differisce dalla missione dei due discepoli inviati a preparare la pasqua, perché e l’unico caso del movimento di un discepolo senza l’ordine di Gesu (14,12-16). Questo modo di raccontare associa l’azione del traditore ai tentativi dei suoi avversari e permette di vedere gia in questo momento il tradimento vero e proprio. La promessa di Gesu, fatta ai discepoli sulla via verso il Monte degli Ulivi, insieme con l’annuncio del rinnegamento di Pietro, e ricordata dal primo discepolo dopo il compimento della parte negativa dell’annuncio (14,26.31.72). Questo ricordo spinge dopo la sua risurrezione tutti i discepoli a ritornare in Galilea, dove puo essere ricostruito il rapporto con lui (16,7). Nel Vangelo di Matteo la memoria delle parole di Gesu distingue la reazione di Pietro, che segue il suo rinnegamento, dal pentimento di Giuda, che tenta da solo ritornare allo stato prima del tradimento (26,75; 27,1-5; 28,16-20). Questo ritorno senza l’incontro con Gesù è impossibile come dimostra la fine tragica del traditore, perché il pentimento senza l’avvicinamento al Signore è senza valore per la salvezza del peccatore.autor: Malina, A.

tytuł: Opuszczenie Jezusa wydanego na śmierć w Ewangelii Marka

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010) 5-20

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Nowy TestamentEwangelia Markamęka Jezusaśmierć Jezusaopuszczenie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

L’abbandono di Gesu consegnato alla morte nel Vangelo di Ma rco. Sommario
Sullo sfondo dei paralleli testi evangelici Marco mette in risalto la passività e l’abbandono di Gesù dal momento della sua consegna all’esecuzione fino al suo grido sull’abbandono da Dio. In queste scene tutti gli atti e tutte le parole dei loro protagonisti sono ostili nei suoi confronti. Soltanto dopo la sua morte si raccontano la confessione del centurione e la presenza delle donne venute dietro di lui da Galilea a Gerusalemme. In questo modo il suo grido rivela che la sua sorte definitiva dipende soltanto da Dio che chiamato da lui come «Dio mio» può essere l’unico sogetto dell’azione che corrisponde alla sua caratteristica come «Dio dei vivi e non dei morti».autor: Malina, A.

tytuł: Dramaturgia metafory panowania Boga. Sekwencja, kontekst i kontynuacja przypowieści (Mk 4)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011) 473-489

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Nowy TestamentEwangelia Markapanowanie Bogakrólestwo Boże

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Dramma della metafora del regno di Dio. Sequenza, contesto e continuazione delle parabole (Mc 4). Sommario
L’oggetto dello studio sono le parabole di Gesù sul regno di Dio nel Vangelo di Marco. Le parabole sono metafore in un dramma della narrazione. Il contesto narrativo che le precede è costituito dalla distinzione resa dall’insegnamento di Gesù sulla sua vera parentela tra coloro che si trovano fuori e coloro che compiono la volontà di Dio. Invece il contesto seguente è creato dal racconto sull’atteggiamento negativo dei discepoli durante una tempesta sul lago. Anche la sequenza delle parabole permette di riconoscere il significato di tale insegnamento. Le parabole, proprio come metafore, non devono essere tradotte con un senso letterale in un altro discorso, ma devono essere riferite direttamente alla vita dei loro destinatari.autor: Matjaž, M.

tytuł: Die Jünger bei Markus und das Motiv der Furcht

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 361-370

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnaNowy TestamentEwangelia Markabojaźńuczniowie Jezusa

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

UCZNIOWIE W EWANGELII MARKA I MOTYW BOJAŹNI. Streszczenie
Ewangelista Marek skupia swą uwagę na chrystologii. Ważną rolę w tej koncentracji teologii odgrywa motyw bojaźni. Bojaźń uczniów zarówno oznacza ścisły związek z osobą Jezusa i z Jego przepowiadaniem (przez to połączony proces poznania i wiary), jak również odnosi się do tajemnicy Jezusa, czyli do prawdziwego majestatu Jego tożsamości. Ten motyw pochodzi z tradycji Starego Testamentu. Należąc do podstawowych uczuć człowieka i towarzysząc całej egzystencji człowieka, lęk staje się w Starym Testamencie synonimem wiary i terminus technicus prawej pobożności. Przeciwstawiany jest on racjonalnemu poznaniu - w sposób milczący wskazuje na rzeczywistość Boga, stojącą za tym, co konkretne. W tym sensie lęk powinien być uważany za reakcję pozytywną. Wyraźne posługiwanie się motywem bojaźni w perykopach o uczniach wskazuje na pewne zawieszenie pojęć noetycznych w obliczu tajemnicy tożsamości Jezusa. Lęk i wiara nie tworzą alternatywy, lecz są z sobą ściśle powiązane. Przed tym powiązaniem muszą stanąć także uczniowie, jeśli chcą uchwycić tajemnicę osoby Jezusa.autor: Rosik, M.

tytuł: Uzdrowienie trędowatego (Mk 1, 40-45) na tle tradycji judaistycznej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,1 (2005) 53-62

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnaEwangelia Markajudaizmuzdrowienie


strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 7 opisów(-y)