Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "osoba" | znaleziono 8 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Bernasiewicz, W.

tytuł: Osoba, prawda i objawienie w filozofii Luigiego Pareysona

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,1 (2005) 131-151

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Pareyson, Luigifilozofiaobjawienieprawdaosoba

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

La persona, la verita e la rivelazione nella filosofia di Luigi Pareyson
Offrendo l'interpretazione personalista dell'esistenzialismo, Luigi Pareyson dimostra, prima nei termini di assiologia e di religione, e poi in quelli ontologici, il carattere originario del legame dell'uomo con l'infinito. La presenza dell'essere non oggettivizzato nella liberta umana e la condizione della sua stessa possibilita di liberta senza eliminare l'insufficienza e la positivita della persona. Dal carattere ontologico della situazione umana risulta la possibilita della conoscenza della verita che come infinita puo essere compresa, pur non in un modo definitivo, soltanto in interpretazione definita.autor: Drożdż, M.

tytuł: Der Mensch zwischen "sein" und "haben"

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 407-422

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: etykawartościpersonalizmosoba

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CZŁOWIEK POMIĘDZY "BYĆ" A "MIEĆ". Streszczenie
Jednym z najważniejszych współczesnych problemów kulturowych jest problem prymatu człowieka i wartości ludzkich wobec całego nieosobowego i przedmiotowego świata, w którym żyje. Niezależnie od różnych ujęć antropologicznych tego problemu, sama natura i kształt relacji człowieka do innych rzeczywistości stanowi punkt wyjścia dla analiz aksjologicznych, etycznych, socjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych itp. Personalizm, w samym rdzeniu swoich założeń, tez i wniosków, podkreśla pierwszeństwo osoby ludzkiej wobec wszelkich innych struktur i rzeczywistości. Nie jest to tylko pierwszeństwo o charakterze logicznym, ale priorytet natury ontycznej. Taki fundament analiz posiada bardzo daleko idące konsekwencje. Z takiej perspektywy podejmujemy w niniejszym artykule analizę napięć pomiędzy dwiema sferami ludzkiego życia i działania, pomiędzy byciem a posiadaniem, sferami, które filozofia określa pojęciami "być" i "mieć", starając się pokazać, że w kontekście prymatu osoby i jej obiektywnego świata wartości, etyka personalistyczna jest w zasadzie etyką mądrych, racjonalnych, odpowiedzialnych wyborów, służących "byciu więcej" człowiekiem.autor: Gałecki, S.

tytuł: Osoba i metoda personacji

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47,1 (2014) 127-143

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Newman, John Henryosobaantropologiafilozofia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Person and the Method of Personation
The term “person” from the beginning was the foundation of both Christian anthropology and theology. Today, we are inclined to understand this notion in the way proposed by Karol Wojtyla and other representatives of the so-called Christian personalism. This paper has two goals: to familiarize the reader with a theory of the person (which had a significant influence on twentieth-century personalism), developed by nineteenth-century theologian and philosopher, John Henry Newman, and to describe and verify Newman’s “method of personation”.
These two elements – the concept of the person and the method of personation – form an original and inspiring anthropology. While the first one is a kind of a classical theory of the person, the second is an important novelty in philosophy and theology. “Method of personation” is a very brave thesis that appears throughout the works of Cardinal Newman: the value of a theory largely depends on the authorities supporting it. Can the history and theology find evidence of the fundamental role of outstanding persons in identifying and spreading the truth?autor: Malina, A.

tytuł: La missione dei discepoli (Lc 10,1-16)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 9-19

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

MISJA UCZNIÓW (Łk 10,1-16)
Znaczenie teologiczne misji siedemdziesięciu dwóch uczniów (Łk 10,1-16) odsłania się pełniej i wyraźniej zarówno w najbliższym kontekście, jak i w całości Łukaszowego Dzieła - Ewangelii i Dziejów Apostolskich. W najbliższym kontekście bezpośrednio poprzedzającym ujawnia się kontrast z negatywną postawą wysyłanych (Łk 9,51-56) i powołanych (9,57-62), a w kontekście następującym (Łk 10,17-24) zadanie uczniów i jego realizacja zostają skomentowane przez Jezusa. Wydarzenie w Ewangelii stanowi antycypację misji uczniów po wniebowstąpieniu Jezusa. Źródłem i fundamentem obydwu misji jest osoba i działanie Jezusa.autor: Matjaž, M.

tytuł: Die Jünger bei Markus und das Motiv der Furcht

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 361-370

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnaNowy TestamentEwangelia Markabojaźńuczniowie Jezusa

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

UCZNIOWIE W EWANGELII MARKA I MOTYW BOJAŹNI. Streszczenie
Ewangelista Marek skupia swą uwagę na chrystologii. Ważną rolę w tej koncentracji teologii odgrywa motyw bojaźni. Bojaźń uczniów zarówno oznacza ścisły związek z osobą Jezusa i z Jego przepowiadaniem (przez to połączony proces poznania i wiary), jak również odnosi się do tajemnicy Jezusa, czyli do prawdziwego majestatu Jego tożsamości. Ten motyw pochodzi z tradycji Starego Testamentu. Należąc do podstawowych uczuć człowieka i towarzysząc całej egzystencji człowieka, lęk staje się w Starym Testamencie synonimem wiary i terminus technicus prawej pobożności. Przeciwstawiany jest on racjonalnemu poznaniu - w sposób milczący wskazuje na rzeczywistość Boga, stojącą za tym, co konkretne. W tym sensie lęk powinien być uważany za reakcję pozytywną. Wyraźne posługiwanie się motywem bojaźni w perykopach o uczniach wskazuje na pewne zawieszenie pojęć noetycznych w obliczu tajemnicy tożsamości Jezusa. Lęk i wiara nie tworzą alternatywy, lecz są z sobą ściśle powiązane. Przed tym powiązaniem muszą stanąć także uczniowie, jeśli chcą uchwycić tajemnicę osoby Jezusa.autor: Wodarczyk, A.

tytuł: Ruch Światło-Życie. Osoba założyciela, historia ruchu i rozwój w archidiecezji katowickiej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 27-28 (1994-95) 343-357

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Wojciech, J.

tytuł: La théologie de Joseph Ratzinger: De l'ouverture à la contre reforme?

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25-26 (1992-93) 45-56

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

TEOLOGIA JÓZEFA RATZINGERA: OD OTWARCIA DO KONTRREFORMACJI?
Pomimo iż osoba wybitnego teologa niemieckiego, od 1982 r. prefekta Rzymskiej Kongregacji do Spraw Doktryny Wiary, jest dziś niezwykle popularna, inaczej nieco ma się rzecz z jego obfitym dorobkiem teologicznym, który - nie licząc kilku pozycji zyskujących sobie światowy rozgłos - pozostaje w znacznej mierze nieznany. Zadziwiającą ignorancję w tej dziedzinie wykazują nawet niektórzy autorzy prac poświęconych Ratzingerowi. W tej sytuacji trudno się dziwić, że teologia Ratzingera przedstawiana bywa niejednokrotnie w sposób powierzchowny, fragmentaryczny i tendencyjny. Przykładem tego jest książka J. Rolleta Le cardinal Ratzinger et la théologie contemporaine (Paris, Cerf 1987). Główną tezą wysuwaną przez Rolleta jest twierdzenie o swoistym regresywnym procesie zmian, by nie powiedzieć przełomie, który można rzekomo zaobserwować w poglądach niemieckiego teologa. Ratzinger, którego prace z lat siedemdziesiątych można określić jako teologicznie otwarte i postępowe, przeszedł - wg Rolleta - w połowie lat osiemdziesiątych na pozycje typu kontrreformacyjnego, charakteryzujące się tendencjami zachowawczymi, przesadnym krytycyzmem oraz podejrzliwością i nieufnością wobec wszystkiego co nowe i nowatorskie w Kościele i w teologii. Widziany w takiej perspektywie dorobek teologiczny Ratzingera, jako pozbawiony niezbędnej spójności i jednorodności, straciłby bez wątpienia wiele na swym znaczeniu i wartości. Niniejszy artykuł jest próbą krytycznej weryfikacji powyższej tezy na podstawie bardziej szczegółowej prezentacji poglądów Ratzingera w kilku wybranych kwestiach, w których - zdaniem Rolleta - wspomniana regresywna ewolucja opinii niemieckiego teologa jest szczególnie wyraźna. Chodzi o problem recepcji Soboru Watykańskiego II, o kwestię kolegialności biskupów, o zagadnienie zapatrywań na teologię wyzwolenia oraz - w innym nieco kontekście - o sprawę relacji pomiędzy Ratzingerem a Küngiem. Przeprowadzone w ramach niniejszego artykułu analizy wykazały niewystarczającą znajomość teologii Ratzingera przez Rolleta (zwłaszcza gdy chodzi o prace wcześniejsze i nie przetłumaczone na język fancuski), a w konsekwencji także błędną ocenę jej charakteru i występujących w niej tendencji. Można bez wątpienia mówić o rozwoju czy ewolucji poglądów teologicznych Ratzingera. Nie mamy tu jednak do czynienia, jak twierdzi Rollet, z serią posunięć regresywnych i swoistą negatywną nieciągłością, lecz wręcz przeciwnie - z ustawicznym pogłębianiem refleksji teologicznej, będącym owocem wierności raz przyjętym zasadom i stymulowanym przez intensywny kontakt z realiami życia współczesnego Kościoła i świata, postrzeganymi w duchu głębokiej wiary.autor: Wyrostkiewicz, M.

tytuł: “Wolność internetu” a rozwój integralny osoby ludzkiej – eksploracje infoetyczne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) 161-174

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: internetwolnośćosobateologia moralna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

„Freedom in the Internet” and the Integral Development of a Human Person – Infoethical Explorations
Often some Internet users are demanding "freedom of the Internet", which is understood as unlimited access to the network and its data; as the right to freely exploit resources on the Internet. Infoethical analyses based on anthropological assumptions prove that such reasoning is incorrect. It can be the cause of degradation of society and identity disorder of Internet users. Whereas the law, which is based on truth, is the right tool to bring the order and progress of society. Such a law also stimulates the integral development of a human person. There is no legitimate reason to treat the Internet as an enclave of absolute freedom.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 8 opisów(-y)