Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Informacje dla pracowników WTL UŚ


Wkrótce pojawią się tu aktualne informacje


Różne użyteczne informacje:

Prosimy pracowników o załatwianie spraw w Dziekanacie w miarę możliwości poza godzinami obsługi studentów.
Instrukcja wypełniania protokołów w systemie USOSweb.
Wzory druków związanych z planowaniem zajęć dydaktycznych (zlecone itd).
Organizacja roku akademickiego (daty)
Wewnętrzna procedura przeprowadzania przewodu habilitacyjnego
Lista czasopism punktowanych
Informacje na temat przygotowywania publikacji w Wydawnictwie UŚ
Formularz opinii promotora lub recenzenta pracy dyplomowej
Informacje o możliwościach komercyjnego wykorzystania pomieszczeń nieużywanych przez Wydział Teologiczny

Dokumentowanie własnego dorobku naukowego

1. Każdą publikację należy bezpośrednio po jej ogłoszeniu zameldować do wydziałowego koordynatora – pani Elizy Lubojańskiej. Należy dostarczyć do wglądu egzemplarz swojej publikacji i podpisać przedłożony formularz (zawierający deklarację o afiliacji tekstu do Wydziału Teologicznego UŚ).
2. Obok tego nadal zbierana jest wewnętrzna informacja o aktywności naukowej pracowników, ogłaszana na stronie internetowej Wydziału. W związku z tym prosimy o systematyczne nadsyłanie uaktualnień własnego dorobku naukowego na adres jacek.kempa©us.edu.pl
Centralna Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego jest dostępna TUTAJ.

Prawo Uniwersytetu Śląskiego
Organizacja konferencji naukowych

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych w Uniwersytecie Śląskim i procedurą ich organizacji. Planowane na rok następny konferencje muszą być zgłoszone na listopadową Radę Wydziału (z dokumentacją zgodną z zarządzeniem, na formularzu dostępnym tutaj). Dotyczy to w szczególności konferencji, które mają być współfinansowane ze środków uczelni (badania własne/statutowe) - wówczas należy przewidzieć opłaty konferencyjne. Prosimy także o zgłaszanie w podobnym trybie (z kosztorysem) planowanych konferencji, które mają być dotowane z dotacji Archidiecezji - umożliwi to sprawniejsze planowanie wydatków. W przypadku konferencji bezkosztowych wystarczą podstawowe informacje z opisem merytorycznym (czyli punkty a-h w I §I,2 zarządzenia). W przypadku występowania o dofinansowanie ze środków KMAK, należy przedstawić dziekanowi kosztorys wstępny, a po zakończeniu konferencji kosztorys wynikowy.

Finansowanie badań

Aktualnie realizowane tematy
Planowane zamówienia książek ze środków z badań własnych i statutowych przyznanych na dany rok powinny zostać złożone w bibliotece do końca października tegoż roku. Ze względów proceduralnych zamówienia zgłoszone po tej dacie mogą nie zostać zrealizowane przed końcem roku kalendarzowego, co z kolei komplikuje sprawę rozliczania środków.
Ustawa o zasadach finansowania nauki
Ustawa o Narodowym Centrum Nauki
pozostałe akty wykonawcze na stronie www.bip.nauka.gov.plProcedura obsługi zagranicznych podróży pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz procedura zakupu biletów i wizowania paszportów

Wniosek wyjazdowy W jest wypełniany w module SAP Travel Management przez osoby wyznaczone w jednostkach organizacyjnych. Uzupełniony wydruk Wniosku W wraz
z odpowiednimi podpisami przekazywany jest do Działu Współpracy z Zagranicą na dotychczasowych zasadach. Prosimy o podawanie dokładnych danych kontaktowych (telefon komórkowy, e-mail) osób wyjeżdżających. Wypłata diet pobytowych, noclegowych, opłaty konferencyjne i ubezpieczenia realizowane będą zgodnie z dotychczasową procedurą przez Dział Współpracy z Zagranicą. Opis procedury zakupu biletów i wizowania paszportów: 1. Osoba wyjeżdżająca kontaktuje się z biurem Why Not USAtelefonicznie lub elektronicznie w celu rezerwacji połączenia, podając środek transportu, miejsce docelowe, termin, wysokość środków finansowych przeznaczonych na zakup biletu oraz informację o potrzebie wizowania paszportu. W przypadku zakupu biletu kolejowego konieczne jest podanie numeru dokumentu (dowodu osobistego lub paszportu), z którym będzie się podróżowało. Why Not USA, ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00 Telefony: (32) 442 01 75, (32) 442 01 85, Faks: (32) 442 06 61,
Help-desk: 725 50 11 50,
E-mail: bilety.rzeszów@whynotusa.pl 2. Firma wyszukuje dostępne połączenia i przekazuje je osobie wyjeżdżającej w dogodny dla niej sposób. 3. Firma przesyła wyjeżdżającemu telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji oraz informuje o terminie wykupu biletu. 4. Firma potwierdza w DWZ możliwość wykupu biletu. DWZ potwierdza wykup biletu na podstawie złożonego Wniosku W. 5. Firma dostarcza wyjeżdżającemu bilet za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku biletu elektronicznego lub w wersji papierowej pod wskazany adres jednostki Uniwersytetu w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Rybniku i Cieszynie. 6. W przypadku usługi wizowania paszportu, Firma dostarcza osobie wyjeżdżającej formularze wizowe oraz uzgadnia termin i miejsce odbioru dokumentów i paszportu. Po uzyskaniu wizy Firma dostarcza paszport osobie wyjeżdżającej za pośrednictwem kuriera. 7. Wykonawca przekazuje faktury przelewowe za wykonane usługi do DWZ. Ewentualna rezerwacji hotelu, odbywa się analogicznie do zakupu biletów.Krajowe Ramy Kwalifikacji, sylabusy, katalog ECTS
Ogłoszenia prodziekana ds. nauki